IPPB2/415-643/11-2/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem uczestnikom programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych i realizacji praw z nich wynikających.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29.07.2011 r. (data wpływu 04.08.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przyznaniem uczestnikom programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych i realizacji praw z nich wynikających:

 • jest nieprawidłowe - w części dotyczącej braku powstania przychodu (dochodu) w związku z objęciem akcji R. S.A. przez Beneficjentów po preferencyjnej cenie,
 • jest prawidłowe - w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 04.08.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przyznaniem uczestnikom programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych i realizacji praw z nich wynikających.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca (dalej „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką kapitałową. Spółka działa w branży deweloperskiej i jest spółką zależną od R. S.A., spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Obecnie wprowadza się program motywacyjny skierowany do wybranych osób współpracujących z R. S.A. i/lub innymi spółkami, w których R. S.A. posiada przynajmniej 25% udziałów (dalej łącznie „Grupa R.”). Program motywacyjny został wprowadzony na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy R. S.A. (dalej „Uchwała WZA”).

Zgodnie z Uchwałą WZA program motywacyjny obejmie:

 1. Wskazanych z imienia i nazwiska w Uchwale WZA członków zarządu R. S.A. i członka Rady Nadzorczej R. S.A.,
 2. Inne osoby pozostające ze spółkami z Grupy R. w stosunku pracy, zlecenia lub innym podobnym stosunku (w tym osoby świadczące usługi w ramach prowadzonych indywidualnie działalności gospodarczych) - osoby te zostaną wskazane uchwałą Rady Nadzorczej R. S.A. podjętą w uzgodnieniu z zarządem R. S.A.

W odniesieniu do Wnioskodawcy oznacza to, że program może objąć osoby, które:

 • są członkami Zarządu Wnioskodawcy;
 • są pracownikami Wnioskodawcy;
 • są zleceniobiorcami Wnioskodawcy;
 • świadczą na rzecz Wnioskodawcy usługi w ramach prowadzonych przez nich samodzielnych działalności gospodarczych; (wszystkie powyższe osoby zwane łącznie dalej „Beneficjentami”).

Zgodnie z Uchwałą WZA realizacja programu motywacyjnego będzie przebiegała w następujący sposób:

 1. Otrzymanie Warrantów - Beneficjenci otrzymają od R. S.A. nieodpłatnie warranty (dalej „Warranty”). Warranty są niezbywalne (z wyjątkiem przeniesienia ich na instytucję finansową wskazaną przez R. S.A. w celu realizacji programu motywacyjnego lub w drodze dziedziczenia).
 2. Objęcie akcji R. - Każdy z Warrantów uprawnia Beneficjenta do objęcia jednej nowowyemitowanej akcji R. S.A. serii G (dalej „Akcje”). Ramowy harmonogram obejmowania Akcji jest określony w Uchwale WZA. Możliwość wykonania prawa z Warrantów przez Beneficjentów jest uzależniona od spełnienia warunków, tzn.
  • w przypadku Beneficjentów, o których mowa w pkt A - w chwili obejmowania akcji muszą pełnić wskazane funkcje w R. S.A. lub nie mogli zaprzestać pełnienia tych funkcji w szczególnych (wskazanych w Uchwale WZA) okolicznościach. Cena emisyjna Akcji obejmowanych przez tych Beneficjentów wynosić będzie 1 złoty za akcję.
  • w przypadku Beneficjentów, o których mowa w pkt B - muszą dalej znajdować się w stosunku pracy, zlecenia lub podobnym ze spółką z Grupy R. w chwili obejmowania Akcji. Cena emisyjna Akcji obejmowanych przez tych Beneficjentów wynosić będzie 10 groszy za akcję.
 3. Zbycie Akcji przez Beneficjentów - w ramach programu motywacyjnego nie przewiduje się ograniczeń dotyczących zbywania Akcji, tzn. w chwili objęcia akcji Beneficjenci mogą je sprzedać, przekazać w formie darowizny lub zachować. Operacje dotyczące Akcji nie są w żaden sposób uzależnione od pozostawania danego Beneficjenta w relacjach z Grupą R.

Cała organizacja programu motywacyjnego spoczywa na R. S.A. Spółki z Grupy R., w tym Wnioskodawca, będą partycypować w kosztach programu motywacyjnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w chwili przekazania Warrantów na rzecz Beneficjentów nie powstanie dla nich z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i w związku z tym Spółka nie będzie zobowiązana działać jako płatnik podatku dochodowego...
 2. Czy w chwili objęcia Akcji przez Beneficjentów nie powstanie dla nich z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i w związku z tym Spółka nie będzie zobowiązana działać jako płatnik...
 3. Czy w chwili zbycia Akcji przez Beneficjentów uzyskany przez nich dochód będzie uznawany za dochód z zysków kapitałowych i w związku z tym Spółka nie będzie zobowiązana działać jako płatnik podatku dochodowego w związku ze zbyciem Akcji przez Beneficjentów...

Stanowisko Wnioskodawcy:

 1. Przekazanie Warrantów.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT, przychodami z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W przypadku dochodów z działalności gospodarczej za dochód taki uważa się, zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy PIT, kwoty należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane.

Przyjmuje się (przy braku definicji ustawowej), iż nieodpłatne świadczenia to zdarzenia, w których wyniku dochodzi do przysporzenia w majątku danej osoby bez świadczenia wzajemnego z jej strony. Przysporzenie oznacza powiększenie majątku danej osoby, co w praktyce powinno wiązać się z uzyskaniem prawa do korzystania z określonego składnika majątkowego jak właściciel. Tym samym, jeśli świadczenie nie ma konkretnego wymiaru finansowego nie może stanowić świadczenia nieodpłatnego w rozumieniu przepisów ustawy PIT.

Program motywacyjny wprowadzany przez R. S.A., w którym Wnioskodawca będzie partycypować, zakłada wyemitowanie Warrantów i ich nieodpłatne przyznanie Beneficjentom. W związku z otrzymaniem Warrantów Beneficjenci nie nabywają żadnych praw korporacyjnych w R. S.A., w szczególności nie nabywają prawa głosu ani prawa do udziału w dywidendzie, czy podziale majątku w przypadku likwidacji R. S.A. Uprawnieniem inkorporowanym w Warrancie jest wyłącznie prawo objęcia nowoemitowanych akcji R. S.A. za cenę z góry określoną w Uchwale WZA. W chwili przekazania Warrantów nie sposób jest określić, czy w dacie kiedy Beneficjenci będą mieli prawo skorzystać z uprawnienia inkorporowanego w Warrantach cena objęcia Akcji przez Beneficjentów będzie niższa niż ich cena rynkowa akcji R. S.A. (wynikająca z kursu notowań akcji R. S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych). Należy również podkreślić, że gdyby danego Beneficjenta przestała łączyć z Grupą R. umowa (np. umowa o pracę czy umowa o świadczenie usług), nie będzie on - co do zasady - uprawniony do realizacji Warrantu, tzn. objęcia Akcji.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze, że Warranty nie mogą być przez Beneficjentów zbywane, objęcie Warrantów nie wiąże się z realnym przysporzeniem dla Beneficjentów. W chwili otrzymania Warrantu Beneficjenci nie wiedzą, czy w ogóle będą mieli prawo skorzystać z Warrantu (w związku z odejściem z Grupy R.), ani czy realizacja Warrantu będzie opłacalna. Nie mają również możliwości zbycia Warrantów. Skoro za przychód uznaje się przyrost majątkowy o charakterze definitywnym, należy uznać, że otrzymanie Warrantów przez Beneficjentów nie wiąże się z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Stanowisko takie znajduje również potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 1 czerwca 2009 r. (sygn. ILPB1/415 -305/09-2/AMN).

Tym samym, skoro przekazanie Warrantów nie wiąże się z powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy PIT, w związku z przekazaniem Warrantów Beneficjentom Wnioskodawca nie jest zobowiązany do pobrania zaliczek na podatek dochodowy, jako płatnik.

 1. Realizacja Warrantów.

W chwili kiedy zostaną spełnione warunki wynikające z Uchwały WZA, tzn.:

 • dany Beneficjent nie utraci swoich uprawnień ze względu na zakończenie współpracy z podmiotami z Grupy R., oraz
 • nastąpi termin, w którym można dokonać objęcia Akcji.

Beneficjenci będą uprawnieni do realizacji Warrantu, tzn. objęcia Akcji po cenie wynikającej z Uchwały WZA.

W opinii Wnioskodawcy również w tym momencie nie dochodzi do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 10 ustawy PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych;
 • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 ze zm., dalej „Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”);
 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Powyższe oznacza, że zgodnie z ustawą PIT przychód powstaje w przypadku realizacji praw wynikających z:

 • papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub
 • pochodnych instrumentów finansowych, przez które zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 13 ustawy PIT rozumie się „instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi”.

Jednocześnie zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przez papiery wartościowe należy rozumieć m.in. „akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów KSH, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne(...)”. Z kolei art. 3 pkt 1 lit. b wskazuje, że przez instrumenty pochodne rozumie się „inne <niż wskazane w pkt 1 lit. a> zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a), lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego”.

W świetle powyższego należy uznać Warranty za papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a nie w pkt 1 lit. b) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Jednocześnie Warranty jako papiery wartościowe (czyli instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a nie w pkt 2) nie są uznawane za pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy PIT.

Tym samym przychód podatkowy, zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy PIT, powstaje wyłącznie w przypadku odpłatnego zbycia Warrantów, a nie w przypadku realizacji praw z nich wynikających. W związku z tym, że Beneficjenci nie będą dokonywali zbycia Warrantów, ale będą wykonywali prawa wynikające z nich, nie dojdzie w takiej sytuacji do powstania przychodu.

Przychód podatkowy nie powstaje również w związku z objęciem akcji R. S.A. przez Beneficjentów po preferencyjnej cenie niższej od aktualnej ceny rynkowej. Zgodnie z powołanymi powyżej regulacjami ustawy PIT dotyczącymi zasad opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych, przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym powstaje w chwili zbycia akcji np. sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych. Uznanie, że przychód powstaje również w chwili objęcia akcji prowadziłoby do podwójnego opodatkowania - najpierw w chwili objęcia akcji, a następnie w momencie ich odpłatnego zbycia.

Nie można również wykluczyć sytuacji, w której cena, za jaką akcje zostają objęte, okaże się być wyższa od ceny ich sprzedaży. W takiej sytuacji podatnik na przeprowadzonej operacji nie tylko nie uzyskuje dochodu, ale ponosi stratę, co również przemawiałoby za brakiem opodatkowania już w momencie objęcia akcji i odroczeniem obowiązku podatkowego do momentu ich sprzedaży kiedy jest jasnym, czy i jaki dochód podatnik osiągnął w związku z tą operacją. Argumentacja taka znajduje potwierdzenie w wyroku WSA w Warszawie z 15 września 2009 r. (sygn. III SA/Wa 570/09).

Niezależnie od wskazanej powyżej argumentacji należy wskazać, że nawet gdyby powstał dochód podatkowy równy różnicy pomiędzy wartością rynkową a ceną objęcia / nabycia, to zastosowanie w opisanym zdarzeniu przyszłym znalazłby art. 24 ust. 11 ustawy PIT.

Zgodnie z tym artykułem „dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji”. Przepis ten ma zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W związku z tym, że:

 • Beneficjenci będą obejmować akcje R. S.A. w ramach programu motywacyjnego wprowadzonego na podstawie Uchwały WZA,
 • R. S.A. ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w Polsce),zwolnienie wynikające z art. 24 ust. 11 ustawy PIT znalazłoby zastosowanie do dochodów uzyskanych przez Beneficjentów.

Mając na uwadze powyższe argumenty, w opinii Wnioskodawcy w sytuacji, gdy dojdzie do realizacji przez Beneficjentów praw wynikających z Warrantów i objęcia akcji R., nie powstanie z tego tytułu przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a co za tym idzie nie powstaną z tego tytułu obowiązki podatkowe dla Wnioskodawcy, w szczególności obowiązek działania jako płatnik podatku dochodowego z tego tytułu.

 1. Zbycie Akcji.

Uchwała WZA nie zawiera żadnych ograniczeń co do zbywalności Akcji. Oznacza to, że w chwili kiedy Beneficjent obejmie Akcje, ma on pełną swobodę dalszego dysponowania tymi aktywami. Może on przykładowo Akcje sprzedać lub darować bliskim. Na jego działania nie ma również żadnego wpływu fakt utrzymywania relacji z Grupą R. - w chwili kiedy Beneficjent zbędzie Akcje nie muszą go łączyć ze Spółką żadne relacje.

Regulacje ustawy PIT ani żadnych innych ustaw podatkowych nie wprowadzają szczególnego reżimu dla opodatkowania akcji nabytych w ramach programów motywacyjnych. Tym samym, w opinii Spółki, transakcja zbycia Akcji będzie podlegała opodatkowaniu na takich samych zasadach, jak innych papierów wartościowych nabytych / objętych w zamian za gotówkę.

Przychody ze sprzedaży Akcji przez Beneficjentów zostaną zakwalifikowane do przychodów z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy PIT, zgodnie z którym za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Transakcja taka będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie przepisu art. 30b ust. 1 ustawy PIT, tzn. uzyskany dochód będzie opodatkowany według stawki 19% i Beneficjent będzie zobowiązany go samodzielnie rozliczyć w swoim rozliczeniu rocznym PIT-38. Do przekazania informacji o takiej transakcji w postaci informacji PIT-8C będzie zobowiązany dom maklerski, w którym Beneficjent będzie miał rachunek maklerski.

Powyższe oznacza jednocześnie, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany do działania, jako płatnik podatku dochodowego w związku ze zbyciem Akcji przez Beneficjentów.

Na tle przedstawionych zdarzeń przyszłych, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego, podatkiem dochodowym nie są objęte wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Podkreślić należy, iż komentowany artykuł wyraża powszechnie obowiązującą w prawie podatkowym regułę sprawiedliwości podatkowej. Sprawiedliwość podatkowa przejawia się głównie w powszechności i równości opodatkowania. Powszechność opodatkowania oznacza, że podatek jako rodzaj daniny publicznej, powinien spoczywać na wszystkich - wszyscy muszą się przyczyniać do pokrywania wspólnych potrzeb. Powszechność opodatkowania oznacza ponadto, że wszystkie podmioty są tak dalece opodatkowane, jak określają to ustawy podatkowe. Natomiast zasada równości wymaga jednakowej miary dla wszystkich podmiotów - bez zróżnicowań zarówno dyskryminacyjnych jak i faworyzujących, co jest także zgodne z zasadą sprawiedliwości.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

 1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
 2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Papierami wartościowymi – w rozumieniu art. 5a ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 ze zm.).

Natomiast ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych, oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 5a pkt 13 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych, rozumie się przez to:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a), lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z powyższych przepisów wynika, iż warranty subskrypcyjne stanowią papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zauważyć należy, iż co do zasady, przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jest każde przysporzenie majątkowe otrzymane przez podatnika. Przychodem tym są zatem także otrzymane przez niego nieodpłatne świadczenia. W myśl bowiem art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 2a ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Istotę warrantów subskrypcyjnych regulują przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych. W myśl art. 453 § 2 K.s.h., w celu podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

Stosownie natomiast do art. 453 § 3 K.s.h., uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych powinna określać:

 1. uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych,
 2. cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, jeżeli warranty subskrypcyjne mają być emitowane odpłatnie,
 3. liczbę akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny,
 4. termin wykonania prawa z warrantu, z tym że nie może on być dłuższy niż 10 lat.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest spółką kapitałową (spółką z o.o.). Spółka jest spółką zależną od spółki S.A., notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Obecnie wprowadza się program motywacyjny skierowany do wybranych osób współpracujących ze spółką S.A. i/lub innymi spółkami, w których spółka S.A. posiada przynajmniej 25% udziałów (Grupa). Program motywacyjny został wprowadzony na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki S.A. (Uchwała WZA). Zgodnie z Uchwałą WZA w odniesieniu do Wnioskodawcy program motywacyjny może objąć osoby, które są członkami Zarządu Wnioskodawcy; są pracownikami Wnioskodawcy; są zleceniobiorcami Wnioskodawcy; świadczą na rzecz Wnioskodawcy usługi w ramach prowadzonych przez nich samodzielnych działalności gospodarczych (zw. Beneficjentami).

Zgodnie z Uchwałą WZA realizacja programu motywacyjnego będzie przebiegała w następujący sposób:

 1. Otrzymanie Warrantów - Beneficjenci otrzymają od spółki S.A. nieodpłatnie warranty. Warranty są niezbywalne.
 2. Objęcie akcji spółki S.A. - każdy z Warrantów uprawnia Beneficjenta do objęcia jednej nowowyemitowanej akcji spółki S.A. serii G. Ramowy harmonogram obejmowania Akcji jest określony w Uchwale WZA.
  W przypadku Beneficjentów, o których mowa w pkt A - cena emisyjna Akcji obejmowanych przez nich wynosić będzie 1 złoty za akcję. W przypadku Beneficjentów, o których mowa w pkt B (dot. Wnioskodawcy) cena emisyjna Akcji obejmowanych przez nich wynosić będzie 10 groszy za akcję.
 3. Zbycie Akcji przez Beneficjentów - w ramach programu motywacyjnego nie przewiduje się ograniczeń dotyczących zbywania Akcji.

Cała organizacja programu motywacyjnego spoczywa na spółce S.A. Spółki z Grupy, w tym Wnioskodawca, będą partycypować w kosztach programu motywacyjnego.

Zauważyć przy tym należy, iż żadne przepisy nie nakładają na spółkę obowiązku określenia wartości emitowanych warrantów subskrypcyjnych. Ich cenę emisyjną, bądź sposób jej ustalenia, należy określić jedynie w przypadku, gdy warranty te mają być emitowane odpłatnie. Z przedstawionego odpisu zdarzenia przyszłego wynika, że wydanie przedmiotowych warrantów będzie nieodpłatne. Ponadto w związku z otrzymaniem Warrantów Beneficjenci nie nabywają żadnych praw korporacyjnych w spółce S.A., w szczególności nie nabywają prawa głosu ani prawa do udziału w dywidendzie, czy podziale majątku w przypadku likwidacji spółki S.A. Uprawnieniem inkorporowanym w Warrancie jest wyłącznie prawo objęcia nowoemitowanych akcji spółki S.A. za cenę z góry określoną w uchwale WZA.

W świetle powyższego należy uznać, iż w momencie przyznania wskazanych we wniosku warrantów niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w momencie przyznania uczestnikom programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych, nie wystąpi przychód z nieodpłatnych świadczeń.

Jednakże przychód podatkowy powstaje w związku z objęciem akcji spółki S.A. przez Beneficjentów Wnioskodawcy po spełnieniu warunków uczestnictwa w programie, po preferencyjnej cenie niższej od aktualnej ceny rynkowej, co wywołuje określone skutki podatkowe.

Zatem mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne należy zauważyć, że po stronie Beneficjentów Wnioskodawcy w momencie realizacji uprawnienia do otrzymania Akcji po preferencyjnej cenie niewątpliwie będzie miało miejsce przysporzenie majątkowe. Zwrócić bowiem należy uwagę na fakt, że większość podatników aby czerpać korzyści z akcji sama musi nabyć akcje za określoną cenę. A zatem inne osoby chcąc nabyć akcje muszą zdecydować się na uszczuplenie swojego majątku, czyli muszą ponieść określony koszt, którego Beneficjenci Wnioskodawcy ponosić nie muszą, bo akcje otrzymają po preferencyjnej cenie. Trudno zatem dowodzić, że beneficjent otrzymujący akcje za kwotę 10 groszy lub 1 zł za akcję jest w takiej samej sytuacji jak osoba, która akcje kupić musiała sama.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Beneficjenci Wnioskodawcy otrzymują akcje w sposób preferencyjny, a tym samym ponoszą wydatki na ich nabycie w kwocie 10 groszy lub 1 zł za akcje, gdyż akcje otrzymają w ramach realizacji Planu. Doskonale znana jest również wartość świadczenia, jakie w ten sposób otrzymują Beneficjenci, gdyż jest to wartość rynkowa przedmiotowych akcji.

Organ nie może więc zgodzić się z Wnioskodawcą, że podatkowy dochód nie powstaje w związku z objęciem akcji spółki S.A. przez Beneficjentów po preferencyjnej cenie niższej od aktualnej ceny rynkowej.

Nie można bowiem pominąć całkowicie momentu nabycia akcji. Każda inna osoba, która chciałaby nabyć akcje musiałaby uszczuplić swój majątek przeznaczając z niego środki na zakup tychże akcji. Beneficjenci Wnioskodawcy takiego uszczuplenia nie muszą dokonywać, gdyż akcje otrzymają od spółki na preferencyjnych warunkach. Nie jest też słuszne argumentowanie, że niezasadne byłoby rozpoznanie przychodu ze stosunku pracy w momencie nabycia akcji pochodzących z programu motywacyjnego, ponieważ ich odpłatne zbycie mogłoby powodować stratę w przyszłości. Przed taką perspektywą stoi każdy uczestnik obrotu akcjami, gdyż nikt nie ma gwarancji, że przychód jaki otrzyma przewyższy poniesiony wydatek. Nie ma powodu, aby z uwagi na taki argument uprzywilejowywać Beneficjentów Wnioskodawcy. Beneficjenci poniosą wszak takie samo ryzyko jak osoby, które za swoje akcje zapłacą same. Każdy podatnik musi brać pod uwagę możliwość straty oraz musi mieć świadomość, że straty tej nie odliczy sobie z innego źródła. Żaden podatnik nabywając akcje nie ma gwarancji, że z ich sprzedaży uzyska dochód. Tymczasem zaakceptowanie stanowiska Wnioskodawcy prowadziłoby właśnie do takiego skutku, że Beneficjenci Wnioskodawcy otrzymując akcje otrzymują też pewność osiągnięcia dochodu z ich sprzedaży.

Z tej właśnie przyczyny Organ nie może więc zgodzić się z Wnioskodawcą, że dochód powstanie dopiero w momencie zbycia akcji przez poszczególnych beneficjentów jako dochód z kapitałów pieniężnych określony w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy jednak zauważyć, iż ustawodawca odroczył moment powstania obowiązku podatkowego dotyczącego dochodu uzyskanego z tytułu nabycia akcji przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Zasada, o której mowa w ust. 11, nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji (art. 24 ust. 12 ww. ustawy).

Wobec tego dochód powstały w momencie realizacji warrantów subskrypcyjnych, w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji. Na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji. W momencie zbycia akcji przez osobę uprawnioną powstanie, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z kapitałów pieniężnych, z którego poszczególni uczestnicy programu winni rozliczyć się osobiście.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 11 i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ww. ustawy).

W terminie określonym, w art. 45 ust. 1, tj. do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b (art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy)

W tym samym terminie, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w związku z realizacją programu motywacyjnego na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z przepisem art. 14f § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40,00 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Z uwagi na fakt, iż wniosek zawiera trzy zdarzenia przyszłe, a Strona wniosła w dniu 29.07.2011 r. opłatę od wniosku w kwocie 160 zł, różnica w kwocie 40 zł, zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej, zostanie zwrócona na adres wskazany w części D.2. wniosku.

Końcowo - odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego oraz przywołanego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników osadzonych w określonych stanach faktycznych i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.