Beneficjent | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to beneficjent. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
wrz

Istota:

Wynagrodzenie Wnioskodawcy otrzymane od beneficjenta projektu współfinansowanego ze środków europejskich nie będzie korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) beneficjent tego projektu, jest podmiot inny niż Wnioskodawca. Natomiast Wnioskodawca zawarł z ww. beneficjentem umowę o świadczenie usług składających się na wykonanie projektu – i podejmuje odpłatnie czynności przewidziane tą umową. Zatem otrzymane wynagrodzenie z tytułu umowy nie jest dla niego pomocą udzieloną w ramach programu finansowanego ze środków unijnych. Środki pieniężne za wykonanie zadań Wnioskodawca otrzymał od beneficjenta ww. działań, który za tę wypłatę odpowiadał na podstawie zawartej z nim umowy i którą był zobowiązany zrealizować ze środków finansowych, jakimi dysponował, niezależnie od tego z jakiego źródła finansowania one pochodziły. Otrzymane przez Wnioskodawcę dochody są wynagrodzeniem za wykonanie usługi świadczonej na podstawie zawartej umowy. Pochodzą od podmiotu, na rzecz którego Wnioskodawca świadczy usługi na jej podstawie i wynikają z uzgodnień przyjętych przez strony przedmiotowej umowy. Zatem, wynagrodzenie Wnioskodawcy otrzymane od beneficjenta opisanego we wniosku projektu nie będzie korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
26
sty

Istota:

W konsekwencji do sprzedawanych us3ug i towarów ociole zwi1zanych z finansowanymi co najmniej w 70% z dotacji us3ugami kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego (us3ugi wymienione w pkt 2b i 3 stanu faktycznego) nie znajdzie zastosowanie zwolnienie wynikaj1ce z § 13 ust. 1 pkt 20 ustawy. Wzgledem sprzedawanych us3ug i towarów ociole zwi1zanych z finansowanymi w ca3ooci z dotacji us3ugami kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego (us3ugi wymienione w pkt 2b i 3 stanu faktycznego) Wnioskodawca winien stosowaa podstawow1 stawke podatku VAT, tj. 23%.

Fragment:

Projekty realizowane przez Spó3ke bed1ce przedmiotem niniejszego wniosku, chocia? finansowane s1 przez instytucje wdra?aj1c1 przy wykorzystaniu orodków publicznych (z bud?etu panstwa i/lub funduszy Unii Europejskiej) i stanowi1 pomoc publiczn1, w myol uzgodnien poczynionych w zawartej umowie na przeprowadzenie danego Projektu wymagaj1 jednak pewnej aktywizacji beneficjentów organizowanych szkolen/warsztatów, itp. W wiekszooci przypadków wymaga to od beneficjenta Projektu wykonania dodatkowych czynnooci, które potwierdz1 jego zaanga?owanie i chea uczestnictwa w prowadzonych zajeciach. Zazwyczaj dzia3ania te ograniczaj1 sie do wydania przez pracodawców beneficjentów ostatecznych (pracowników oddelegowanych przez pracodawce do uczestnictwa w sesji szkoleniowej/warsztatach) zaowiadczenia potwierdzaj1cego wyp3ate pracownikowi wynagrodzenia za czas uczestnictwa w szkoleniu. Zaowiadczenia te s1 nastepnie przekazywane do instytucji wdra?aj1cej, która na ich podstawie wyp3aca odpowiedni1 czeoa dotacji s3u?1cej pokryciu kosztów Projektu ponoszonych w zwi1zku z udzia3em danego uczestnika. Mo?e istniea równie? sytuacja, w której podmiot otrzymuj1cy dotacje pobiera od uczestników szkolen (beneficjentów ostatecznych) wk3ad w3asny w gotówce. Zebrane orodki pienie?ne podlegaj1 rozliczeniu z instytucj1 wdra?aj1c1. Owiadczone przez Spó3ke us3ugi na rzecz podmiotu uzyskuj1cego dotacje na organizacje Projektu lub jego podwykonawcy s1 nierozerwalnie zwi1zane z celem Projektu i s1 niezbedne do jego wykonania. Wynagrodzenie wyp3acane Spó3ce od podmiotu uzyskuj1cego dotacje za owiadczone us3ugi jest zasadniczo finansowane z dotacji uzyskanej przez podmiot, który zawar3 z instytucj1 wdra?aj1c1 umowe na wykonanie Projektu.

2016
10
sty

Istota:

Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę środki finansowe wypłacane przez X na podstawie umowy projektowej w związku z realizacją projektu naukowo-badawczego pt. (...), pochodzące z dotacji uzyskanych z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na podstawie umów grantowych zawieranych pomiędzy X a tym Instytutem, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „CIT”)?

Fragment:

X jest beneficjentem środków przeznaczonych na realizację Projektu przekazanych na jej konto od EIT, ale tylko w takiej części, w jakiej środki te przysługują X w związku z wykonywaniem przez ten podmiot działań związanych z koordynacją Projektu. Na mocy zawartych umów X jest upoważniona jedynie do zarządzania środkami uzyskanymi z EIT i prawidłowego ich rozdzielania pomiędzy wszystkich uczestników Projektu, a sama może korzystać z tych środków jedynie w takim zakresie, w jakim wynika to z jej roli w realizacji Projektu, na takich samych zasadach, jak pozostali uczestnicy Projektu. Po dokonaniu rozdziału otrzymanych od EIT środków X staje się bezpośrednim beneficjentem tylko tej kwoty, która przypadnie X z tytułu działań koordynacyjnych w ramach Projektu. Wobec pozostałej kwoty należnej pozostałym uczestnikom Projektu (w tym Wnioskodawcy) X zachowuje status jedynie podmiotu upoważnionego do rozdysponowywania środków uzyskanych z EIT. W świetle tych okoliczności, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma podstaw do odmówienia mu statusu bezpośredniego beneficjenta funduszy pochodzących z dotacji udzielanych przez EIT. Określając status Wnioskodawcy na potrzeby zastosowania omawianego zwolnienia podatkowego, nie można abstrahować od przyjętego przez strony Umowy Projektowej modelu finansowania Projektu.

2015
13
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

Fragment:

S.A. jest głównym wykonawcą umowy i beneficjentem środków pomocowych. Tu należy podnieść, że w terminologii programów pomocowych występuje pojęcie beneficjenta końcowego oraz beneficjenta ostatecznego. W tym przypadku zarówno S.A. jak i osoby którym Spółka powierzyła bezpośrednią realizację projektu są beneficjentami ostatecznymi, czyli grupą docelową, która bezpośrednio korzysta z wdrożonego projektu pomocy poprzez otrzymanie dotacji. Beneficjentem końcowym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, działająca w imieniu Ministerstwa Transportu, która zleca m.in. realizację projektu i jest jednostką pośredniczącą w przekazywaniu środków pomocowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dochody Wnioskodawcy pochodzące z tytułu wykonywania usług na rzecz firmy S.A. są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.)... Zdaniem Wnioskodawcy, firma S.A. jako osoba prawna cel umowy realizuje poprzez zatrudnione przez nią osoby fizyczne, do tych osób należy bezspornie Wnioskodawca, który osobiście wykonuje nadzór nad realizacją robót w ramach umowy zlecenia.

2015
21
sie

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania dochodu (nadwyżki) powstałej w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem niż kwota środków finansowych otrzymanych na realizację unijnych programów pomocowych wraz z określeniem podstawy prawnej tego zwolnienia.

Fragment:

Przekazywania kolejnych transz uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania przez Beneficjenta co najmniej 70% dotychczas otrzymanej kwoty wsparcia i wykazania poniesionych wydatków co najmniej w tej wysokości we wniosku o płatność. W ramach Projektu Beneficjent przedstawia zakładane koszty Projektu we wniosku o dofinansowanie projektu w formie budżety zadaniowego, tj, przedstawia podział na: koszty bezpośrednie (tj. koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań realizowanych przez Beneficjenta w ramach Projektu, które są bezpośrednio związane z tymi zadaniami); koszty pośrednie (tj. koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem Beneficjenta). Koszty pośrednie rozliczane są w formie ryczałtu w wysokości 9% kosztów bezpośrednich zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie. Po wyliczeniu kosztów pośrednich z kwoty wydatkowanych kosztów bezpośrednich, kwota kosztów pośrednich przelewana jest z konta Projektu na konto Beneficjenta w celu dalszego rozliczenia kosztów pośrednich (szczegółowy opis kosztów pośrednich poniżej). W ramach Projektu ponoszone są przez Spółkę następujące koszty pośrednie: koszty obsługi księgowej (zlecenia prowadzenia obsług! księgowej biuru rachunkowemu), koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, (...)

2015
4
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę w latach 2007-2010 w ramach projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Fundację jako Beneficjenta.

Fragment:

Mianowicie, określony Beneficjent (w tym przypadku Fundacja) otrzymuje środki na realizację konkretnego projektu. Aby zrealizować cele i założenia projektu Beneficjent zobligowana jest do zatrudnienia odpowiedniej kadry (kierownika projektu, administratora, specjalisty ds. wdrażania, promocji, trenerów, itp.). W tym celu, zmuszony jest przygotować wniosek o dofinansowanie, zawierający m.in. budżet projektu. Istotą realizacji projektu jest fakt, iż to nie sam Beneficjent wykonuje określone w ramach projektu zadania, tylko osoby w nim zatrudnione, imiennie wskazane, bezpośrednio realizujące cele projektu. Istotnym jest również fakt, iż wniosek o dofinansowanie - na podstawie którego Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w ramach PO KL - zawiera podział na koszty pośrednie i bezpośrednie. Za koszty bezpośrednie uznaje się koszty kwalifikowane poszczególnych zadań realizowanych przez Beneficjenta w ramach projektu, które są bezpośrednio związane z danym zadaniem. Do kosztów bezpośrednich zalicza się w szczególności wynagrodzenie koordynatora i kierownika projektu, osób zarządzających projektem lub innych osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu (administratorzy, specjaliści itp.).

2015
4
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę w ramach projektów ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2006-2007 realizowanych przez Fundację jako Beneficjenta.

Fragment:

Mianowicie, określony Beneficjent (w tym przypadku Fundacja) otrzymuje środki na realizację konkretnego projektu. Aby zrealizować cele i założenia projektu Beneficjent zobligowana jest do zatrudnienia odpowiedniej kadry (kierownika projektu, administratora, specjalisty ds. wdrażania, promocji, trenerów, itp.). W tym celu, zmuszony jest przygotować wniosek o dofinansowanie, zawierający m.in. budżet projektu. Istotą realizacji projektu jest fakt, iż to nie sam Beneficjent wykonuje określone w ramach projektu zadania, tylko osoby w nim zatrudnione, imiennie wskazane, bezpośrednio realizujące cele projektu. Istotnym jest również fakt, iż wniosek o dofinansowanie - na podstawie którego Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w ramach PO KL - zawiera podział na koszty pośrednie i bezpośrednie. Za koszty bezpośrednie uznaje się koszty kwalifikowane poszczególnych zadań realizowanych przez Beneficjenta w ramach projektu, które są bezpośrednio związane z danym zadaniem. Do kosztów bezpośrednich zalicza się w szczególności wynagrodzenie koordynatora i kierownika projektu, osób zarządzających projektem lub innych osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu (administratorzy, specjaliści itp.).

2015
19
lut

Istota:

Zwolnienie usług szkoleniowych prowadzonych na rzecz beneficjenta środków publicznych oraz na rzecz instytucji pośredniczącej.

Fragment:

Nie ma znaczenia, czy bezpośrednim beneficjentem tych środków jest Wnioskodawca, czy zleceniodawcy usług, którymi w przedmiotowej sprawie są podmioty publiczne. Istotny jest bowiem fakt, że środki, z których usługi są finansowane, są środkami publicznymi i w całości pokrywają koszty usług. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2014
18
mar

Istota:

Prawo do zwolnienia dla usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych, wykonywanych przez podwykonawców

Fragment:

Mogą one również przewidywać obowiązek pobrania od uczestników szkoleń (beneficjentów ostatecznych) kwot odpowiadających pewnym kosztom organizacji danego Projektu. Spółka pragnie przy tym podkreślić, że w stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego wniosku kwoty wkładów własnych beneficjentów szkoleń nie przekraczają 30% kosztów danego szkolenia / warsztatu. W konsekwencji, zdaniem Spółki, ze względu na spełnienie warunków określonych w § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia wykonawczego świadczenie przez nią usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, zakładające aktywizację beneficjentów organizowanych szkoleń/warsztatów, ale w każdym przypadku finansowane z dotacji w co najmniej 70% będzie podlegało zwolnieniu od podatku VAT. Ad. 2 Stanowisko Spółki: Towary i usługi, które są niezbędne do prawidłowego wykonania usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotu, który uzyskał dotację, zakładających aktywizację beneficjentów Projektów, ale w każdym przypadku finansowanych z dotacji w co najmniej 70%, są zwolnione od podatku VAT zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia wykonawczego. Uzasadnienie stanowiska: Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia wykonawczego, zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

2014
13
mar

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe – art. 21 ust. 1 pkt 46 updof

Fragment:

Ponadto przyjęcie założenia przeciwnego powodowałoby, że te same środki byłyby dwukrotnie zwolnione z opodatkowania – zarówno u beneficjenta pomocy, jak i u zatrudnionych przez niego osób. Celem zaś ustawodawcy było zwolnienie z opodatkowania tylko jednego podmiotu, bezpośrednio realizującego cel programów pomocowych, a nie kolejnych podmiotów pośrednio realizujących czynności zlecone przez beneficjenta. ”. W tej sytuacji, za ugruntowaną należy uznać linię orzeczniczą dotyczącą interpretacji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, zgodnie z którą dochód pracownika (zleceniobiorcy), uzyskany w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie pracodawcy (zleceniodawcy) będącego beneficjentem środków pochodzących ze źródeł wymienionych w lit. a przepisu, nie korzysta ze zwolnienia od podatku, bowiem nie została spełniona przesłanka określona w lit. b tej regulacji. Z tych względów to Wnioskodawcy a nie pracownikom, niezależnie od charakteru wykonywanej przez nich pracy, przydzielono środki finansowe na wykonanie działań w ramach projektu. A zatem to Wnioskodawca bezpośrednio realizuje ten projekt. Pracownicy wprawdzie wykonują czynności związane z programem pomocowym, jednakże robią to na zlecenie i dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel tego programu i przy wykorzystaniu środków od niego otrzymanych (a nie przekazanych przez podmiot upoważniony).