IPTPB1/4511-544/15-5/MAP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dochodów uzyskanych ze świadczenia usług na terytorium Belgii
IPTPB1/4511-544/15-5/MAPinterpretacja indywidualna
 1. Belgia
 2. działalność gospodarcza
 3. rezydencja
 4. unikanie podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 3 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 2 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia miejsca (kraju) właściwego do opodatkowania dochodów ze świadczenia usług na terytorium Belgii w 2015 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 9 listopada 2015 r., Nr IPTPB1/4511-544/15-2/MAP, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 9 listopada 2015 r. (data doręczenia 20 listopada 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 2 grudnia 2015 r.), nadanym dnia 27 listopada 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie. W Polsce posiada również stałe miejsce zamieszkania, jak i centrum interesów życiowych (mieszkanie i rodzinę).

Od dnia 21 listopada 2011 r. Wnioskodawca prowadzi w Polsce pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych, na podstawie wpisu do CEiDG (PKD 62.0.Z - działalność związana z oprogramowaniem). W Polsce posiada stałą siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej od stycznia 2012 r. Wnioskodawca świadczy usługi informatyczne (w zakresie oprogramowania) dla klienta mającego siedzibę w Belgii, na podstawie zawartego kontraktu. W większości usługi te nie mogą być wykonywane zdalnie ze względu na ochronę danych oraz utworzenie zespołu roboczego w siedzibie klienta. Ww. usługi Wnioskodawca świadczy głównie w siedzibie klienta, a w razie konieczności zdalnie z wynajmowanego mieszkania, a także z siedziby w Polsce. Dodaje, że działalność prowadzona na terytorium Belgii nie jest wykonywana poprzez położony tam zakład. Z własnych środków Wnioskodawca musi zapewnić sobie wyżywienie i zakwaterowanie, co uczynił poprzez wynajęcie mieszkania od osoby prywatnej. Czynsz najmu za ww. mieszkanie płacony jest miesięcznie przelewem bankowym na rachunek wynajmującego zgodnie z zawartą umową najmu. Wnioskodawca w wynajętym mieszkaniu przebywa w czasie wykonywania usług dla ww. klienta, tj. miesięcznie około 21-22 dni kalendarzowych, które są uzależnione od otrzymanych zleceń od belgijskiego klienta. W ciągu pozostałych dni w miesiącu przebywa w Polsce. Wnioskodawca podkreśla, że w ciągu roku kalendarzowego przebywa za granicą Polski ponad 183 dni, ale nie zamierza przenosić centrum interesów życiowych. Dochody uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowuje wg zasad ogólnych 19% stawką liniową.

W uzupełnieniu wniosku dodano, że:

 1. Przedmiotowy wniosek dotyczy lat podatkowych 2014 i 2015.
 2. W latach podatkowych 2014 i 2015, obejmujących przedmiotowy wniosek, oprócz dochodów uzyskiwanych w ramach zawartego kontraktu z klientem mającym siedzibę w Belgii świadcząc usługi informatyczne (w zakresie oprogramowania) Wnioskodawca uzyskał dochody ze sprzedaży aplikacji mobilnych dostępnych dla różnych nabywców poprzez sklepy internetowe świadczące dystrybucję programów (m.in. X, Y, Z).
 3. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej obowiązany jest prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 4. Uzyskiwane przychody z działalności gospodarczej rozlicza w Polsce, składając zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L).
 5. Mieszkanie Wnioskodawca wynajmuje od dnia 1 października 2013 r.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Jakie jest miejsce (kraj) opodatkowania dochodów z tytułu świadczonych usług informatycznych na terytorium Belgii (Polska, czy Belgia)...
 2. Czy zapłacony czynsz za wynajmowane mieszkanie może stanowić koszt uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie Nr 1 dotyczące 2015 r., natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Wyżej wskazane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a cyt. ustawy).

Podobne wnioski można wyciągnąć z art. 4 Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (...)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisanej w Warszawie w dniu 20 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 211, poz. 2139), zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można przypisać je temu zakładowi. Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład, to, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3, w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać takiemu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem (art. 7 ust. 2 Konwencji).

Oznacza to, że dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Belgii będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, chyba że działalność gospodarcza na terytorium Belgii prowadzona będzie przez położony tam „zakład”, przez który zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 Konwencji należy rozumieć stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa, a w szczególności:

 1. siedzibę zarządu,
 2. filię,
 3. biuro,
 4. fabrykę,
 5. warsztat,
 6. kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

Wnioskodawca mając powyższe na względzie stwierdza, że z uwagi na fakt, że posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych/życiowych oraz stałe miejsce zamieszkania, to jako polski rezydent podatkowy posiada na terytorium Polski nieograniczony obowiązek podatkowy. Jeżeli nie zamierza przenosić swojego ośrodka interesów życiowych, to mimo przebywania poza granicami Polski ponad 183 dni, z uwagi na fakt, że działalność prowadzona na terytorium Belgii nie jest wykonywana przez położony tam zakład, dochody uzyskane z kontraktu wykonywanego na terytorium Belgii mogą być opodatkowane w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.