IPPB4/415-966/14-3/JK2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w roku podatkowym 2013 oraz 2014 (począwszy od 1 stycznia 2013 r. ) miejscem zamieszkania Wnioskodawcy do celów podatkowych jest Królestwo Belgii, a w Polsce posiada ograniczony obowiązek podatkowy, a tym samym dochód w postaci stypendium podoktorskiego uzyskanego w Belgii nie podlega opodatkowaniu w Polsce i tym samym należy się zwrot niesłusznie zapłaconego podatku od tego tego stypendium?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2014 r. i w piśmie z dnia 28 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. biura 8 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego oraz wskazania właściwego urzędu skarbowego w celu złożenia zeznania podatkowego za lata 2013 i 2014.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Po ukończeniu we wrześniu 2012 r. studiów doktoranckich na jednej z uczelni w Rzeczypospolitej Polskiej (zwanej dalej: Polską) Wnioskodawca został zatrudniony na stanowisku pracownika naukowo- dydaktycznego na tej samej Uczelni (listopad 2014, umowa na czas określony do 30 września 2015 r.). Wnioskodawca nie jest żonaty, nie posiada dzieci. Od 1 stycznia 2013 r. Wnioskodawca mieszka w Królestwie Belgii (dalej zwanym Belgią). Wnioskodawca pracuje na jednym z belgijskich uniwersytetów jako "postdoctoral fellow” (w dużym przybliżeniu „staż podoktorski”, generalnie brak odpowiedniej terminologii w języku polskim), na podstawie kontraktu stypendialnego zawartego z wyżej wymienioną uczelnią belgijską. Kontrakt ten został początkowo zawarty na 1 rok (do 31 grudnia 2013 r.), jednak jest on sukcesywnie odnawiany (obecny termin wygaśnięcia to 31 października 2014 r. i z oficjalnych informacji uzyskanych od bezpośredniego zwierzchnika wiadomo, że zostanie dalej przedłużony, do dnia 30 września 2015 r. lub dłużej). Po zakończeniu stypendium Wnioskodawca nie wyklucza powrotu do Polski, jednak wszystko będzie zależeć od rozwoju sytuacji zawodowej w związku z tym, że umowa z polską uczelnią zakończy się równocześnie z końcem bądź przed zakończeniem stypendium w Belgii. Stypendium w Belgii jest finansowane i wypłacane przez belgijski Uniwersytet, a stypendium nie jest realizowane w ramach żadnej bilateralnej umowy zawartej między belgijskim Uniwersytetem i jakąkolwiek polską uczelnią wyższą. Praca wykonywana w ramach stypendium jest pracą wykonywaną dla tego Uniwersytetu, natomiast nie jest wykonywana na rzecz i w imieniu zatrudniającej Wnioskodawcę polskiej uczelni. Stypendium w Belgii nie jest opodatkowane. Podstawą zwolnienia tego stypendium w Belgii nie jest art. 20 konwencji zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z dnia 20 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139), lecz belgijskie prawo podatkowe, które w okresie pierwszych trzech lat zwalnia te stypendia z opodatkowania. Celem tego stypendium jest wykorzystanie oraz rozwój wiedzy uzyskanej w trakcie studiów doktoranckich przy jednoczesnym prowadzeniu badań naukowych realizowanych przez zatrudniający Wnioskodawcę Uniwersytet belgijski. Stypendium, które Wnioskodawca otrzymuje w Belgii było i jest Jego głównym źródłem utrzymania. Jest ono wypłacane na belgijskie konto bankowe. Wnioskodawca posiada prawo czasowego pobytu w Belgii (na 5 lat) oraz jest wpisany do Rejestru Cudzoziemców Urzędu Miasta, w którym mieszka (L.). W Belgii Wnioskodawca samotnie wynajmuje mieszkanie (kontrakt najmu, mieszkanie jest wyłącznie do Jego dyspozycji 24 godziny na dobę każdego dnia miesiąca, na który zawarty jest kontrakt najmu), posiada wykupioną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, uczęszcza na intensywny kurs języka niderlandzkiego, który jest jednym z trzech urzędowych języków Belgii i jednocześnie oficjalnym i podstawowym językiem komunikacji w tej części Belgii, w której mieszka (Flandria). W Belgii Wnioskodawca posiada grono bliskich znajomych oraz bierze aktywny udział w życiu społeczno-kulturalnym tego kraju. Wszelkie wydatki związane z egzystencją, a także życiem zawodowym i prywatnym ponosi w Belgii. Jednocześnie, od momentu rozpoczęcia stażu na belgijskim uniwersytecie, na polskiej Uczelni Wnioskodawca przebywa na urlopie. W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 marcia 2013 r. był to urlop płatny (50% wynagrodzenia), a od 1 kwietnia 2013 r. Wnioskodawca przebywa na urlopie bezpłatnym. Całość pracy wykonywanej w Belgii jest świadczona na rzecz Uniwersytetu belgijskiego. Z tytułu pobytu w belgijskim Uniwersytecie polska uczelnia nie wypłaca Wnioskodawcy żadnych diet na pokrycie kosztów utrzymania. Wnioskodawca podkreślił raz jeszcze, że stypendium w Belgii jest całkowicie niezależne od polskiej uczelni, a wszelkie czynności związane z aplikacją o stypendium oraz dopełnieniem niezbędnych formalności były wykonane tylko i wyłącznie przez Niego. Wnioskodawca posiada stały meldunek w Polsce (w mieszkaniu należącym do Jego mamy), co jest obowiązkiem ustawowym związanym z ewidencją ludności i dokumentami tożsamości (jest zatem wymogiem prawno- administracyjnym). Przed wyjazdem z Polski, zgodnie z Ustawą o Ewidencji Ludności i Dowodach Osobistych (z dnia 10 kwietnia 1974 r., Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.), Wnioskodawca zgłosił w Urzędzie Miasta odpowiednim dla Jego miejsca stałego zameldowania fakt wyjazdu za granicę. Adres zameldowania w Polsce Wnioskodawca traktuje jako adres, na który ma być kierowana korespondencja krajowa (oficjalne pełnomocnictwo pocztowe do odbioru wszelkiej korespondencji i przesyłek Wnioskodawca udzielił swojej mamie). W roku podatkowym 2013 Wnioskodawca przebywał w Polsce łącznie ok. 40 dni: w okresie Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia oraz krótkiego pobytu wypoczynkowego. W trwającym roku podatkowym 2014 do dnia złożenia niniejszego wniosku czas przebywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosił 30 dni. Jak już wcześniej Wnioskodawca wskazał, nie posiada własnej rodziny (żony, dzieci). Wnioskodawca nie jest właścicielem jakiejkolwiek nieruchomości. W trakcie pobytów w Polsce przebywał w mieszkaniu mamy. W Polsce posiada internetowe konto bankowe zarządzane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź telefonicznej.

W uzupełnieniu z dnia 28 listopada 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że wniosek o interpretację dotyczy roku (podatkowego) 2013 oraz 2014. Ponadto Wnioskodawca poinformował, że w Belgii Wnioskodawca posiada status naukowca, a zgodnie z belgijskim prawem dotyczącym zabezpieczenia społecznego osoby otrzymujące grant badawczy są traktowane jak pracownicy etatowi (salaried workers). Od momentu wyjazdu do Belgii polska uczelnia udzieliła Mu urlopu. W okresie 1 stycznia 2013 r. - 31 marca 2013 r. był to urlop szkoleniowy płatny (50% pełnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę), dalej w okresie 1 kwietnia 2013 r. -31 października 2014 r. urlop szkoleniowy bezpłatny, a od 1 listopada 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. udzielono Mu urlopu bezpłatnego zwykłego. Tym samym od dnia 1 kwietnia 2013 r. Wnioskodawca nie otrzymywał od polskiego pracodawcy regularnego wynagrodzenia. Jedynym dochodem uzyskanym z polskiej Uczelni było wyrównanie wcześniejszych pensji w związku z podwyżką uposażenia zasadniczego wypłacone we wrześniu 2013 r. oraz tzw. "13-tka" wypłacona w marcu 2014 r. bazująca na pensji wypłaconej w okresie 1 stycznia 2013 r. - 31 marca 2013 r. Od dnia 1 stycznia 2013 r. Wnioskodawca nie uzyskał w Polsce innych dochodów z tytułu umów o pracę, umów cywilno-prawnych czy działalności gospodarczej poza wyżej wymienionymi. Po zakończeniu stypendium Wnioskodawca nie wyklucza powrotu do Polski, jednak wszystko będzie zależeć od rozwoju sytuacji zawodowej w związku z tym, że termin zakończenia umowy o pracę zawartej z polską uczelnią zbiega się z końcem kontraktu stypendialnego w Belgii. Wnioskodawca jeszcze raz podkreślił, że stypendium w Belgii jest całkowicie niezależne od polskiej uczelni a wszelkie czynności związane z aplikacją o stypendium oraz dopełnieniem niezbędnych formalności były wykonane tylko i wyłącznie przez Niego i nie bazowały na porozumieniu czy bilateralnej umowie pomiędzy Uniwersytetem belgijskim a zatrudniającą Wnioskodawcę polską Uczelnią wyższą. Belgijskie stypendium było przez pierwsze 3 miesiące 2013 r. głównym, a od kwietnia 2013 r. jest jedynym źródłem utrzymania. W całym minionym roku 2013 oraz w trwającym 2014 r. Wnioskodawca nie miał miejsca zamieszkania w Polsce. W trwającym roku podatkowym 2014 do dnia złożenia niniejszego wniosku oraz jego uzupełnienia czas przebywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosił 30 dni. W 2013 r. oraz 2014 r. Wnioskodawca nie posiadał w Polsce centrum interesów osobistych. Nie jest w związku małżeńskim ani nie posiada dzieci. W wyżej wymienionych latach Wnioskodawca nie udzielał się w życiu politycznym, społecznym czy kulturalnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca nie był i nie jest właścicielem żadnej nieruchomości (mieszkanie, dom) położonej w Polsce. W trakcie pobytów w Polsce Wnioskodawca przebywał w mieszkaniu mamy. Do stycznia 2014 r. Wnioskodawca był właścicielem pojazdu samochodowego zarejestrowanego na terenie Polski, z tym, że auto nabył kilka lat przed wyjazdem z Polski. W Polsce Wnioskodawca posiada internetowe konto bankowe zarządzane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź telefonicznej. Posiada także poliso-lokatę (ubezpieczenie na życie i dożycie, forma inwestycji) w jednej z firm ubezpieczeniowych mających siedzibę na terenie Polski. Zarówno konto bankowe jak i polisa ubezpieczeniowa zostały założone na długo przed wyjazdem z Polski. Od października 2014 r. Wnioskodawca spłaca kredyt studencki zaciągnięty wraz z rozpoczęciem studiów, tj. w 2007 r. Jako, że Wnioskodawca jest osobą samotną i bezdzietną, nie posiadającą własnego domu czy mieszkania, Jego ognisko domowe znajdowało się w miejscu, w którym przebywał/przebywa i które było/jest zastrzeżone i zorganizowane przez Niego do Jego wyłącznego korzystania.

Wobec braku jednoznacznych informacji dotyczących statusu podatkowego (miejsca zamieszkania do celów podatkowych) uzyskanych podczas kontaktu telefonicznego z Krajową Informacją Podatkową oraz rozmów w Urzędzie Skarbowym (w którym dotychczas składałem zeznanie podatkowe) w celu uniknięcia potencjalnych konsekwencji ewentualnego błędnego zinterpretowania przez Wnioskodawcę prawa podatkowego, w zeznaniu podatkowym składanym w roku 2013 (za rok 2012) w rubryce "Aktualny adres zamieszkania" podał dotychczasowy adres w Polsce a w zeznaniu podatkowym w roku 2014 (za rok podatkowy 2013) Wnioskodawca uwzględnił przychód/dochód nie tylko z polskiej uczelni (trzymiesięczny urlop płatny), ale także ze stypendium otrzymanego w Belgii (obliczając kwotę podatku uwzględniając zwolnienie przedmiotowe zgodnie z Rozdz. 3 art. 21 ust. 23a pkt a updof, przeliczając przychód w walucie obcej na złote zgodnie z art. 11 a ust. 1 updof) oraz od odsetek kapitałowych z depozytu na posiadanym w Belgii koncie bankowym a stosowny podatek uiścił w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce (podając dotychczasowy adres zamieszkania w Polsce) a niniejszym wnioskiem wystąpił o uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Poniższe pytania Wnioskodawca zadał w uzupełnieniu wniosku z dnia 28 listopada 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.)

  1. Czy w roku podatkowym 2013 oraz 2014 (począwszy od 1 stycznia 2013 r. ) miejscem zamieszkania Wnioskodawcy do celów podatkowych jest Królestwo Belgii, a w Polsce posiada ograniczony obowiązek podatkowy, a tym samym dochód w postaci stypendium podoktorskiego uzyskanego w Belgii nie podlega opodatkowaniu w Polsce i tym samym należy się zwrot niesłusznie zapłaconego podatku od tego tego stypendium...
  2. W którym urzędzie skarbowym, tj. w S. czy w Urzędzie Skarbowym Ł. Wnioskodawca powinien złożyć roczne zeznanie podatkowe za rok podatkowy 2013, a w którym za rok podatkowy 2014...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego (pyt. Nr 1). Natomiast w zakresie wskazania właściwego urzędu skarbowego w celu złożenia zeznania podatkowego za lata 2013 i 2014 (pyt. Nr 2) zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny i stan prawny obowiązujący w dniu składania wniosku Wnioskodawca uważa, że miejscem Jego zamieszkania do celów podatkowych jest Belgia, natomiast w Polsce podlega obowiązkowi podatkowemu ograniczonemu tylko do dochodów osiąganych ze źródeł położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym dochód uzyskany na terenie Belgii nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm., zwana dalej "updof"), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Natomiast stosownie do art. 3 ust. 2a ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Art. 3 ust. 1 a updof definiuje osobę posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce jako osobę, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jednocześnie zgodnie z art. 4a cytowanej ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 20 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139) jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania zarówno w Polsce, jak i w Belgii, to jej status określa się według następujących zasad:

  1. osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu umawiających się państwach, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym państwie, z którym ma ona ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych),
  2. jeżeli nie można ustalić, w którym państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, w którym zwykle przebywa,
  3. jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, którego jest obywatelem,
  4. jeżeli osoba jest obywatelem obydwu państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy umawiających się państw rozstrzygną sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.

Przedstawione wyżej kryteria należy stosować według podanej kolejności, tzn. najpierw należy uwzględnić pkt a, następnie pkt b, itd.

Art. 20 ust. 1 tej samej Konwencji mówi, że jakiekolwiek wynagrodzenia profesorów lub innych członków personelu nauczającego, posiadających miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie, a czasowo przebywających w drugim Umawiającym się Państwie w celu nauczania lub prowadzenia badań naukowych, na uniwersytecie lub w innej oficjalnie uznanej instytucji naukowej, przez okres nieprzekraczający dwóch lat, są opodatkowane tylko w tym pierwszym Państwie”.

Jednak określenie właściwego kraju opodatkowania zgodnie ze wskazanym w poprzednim zdaniu artykułem i punktem wymaga ustalenia wpierw miejsca zamieszkania podatnika, co zmusza do zastosowania przesłanek zawartych w art. 4 ust. 2 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Definicja osoby mającej miejsce zamieszkania w jednym z umawiających się Państw odnosi się zatem bezpośrednio do określenia "miejsca zamieszkania" przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę do nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Zatem ustalenie miejsca zamieszkania Wnioskodawcy decyduje o zakresie ciążącego na Nim obowiązku podatkowego. Zgodnie z belgijskim prawem podatkowym za rezydenta podatkowego Belgii uważana jest osoba, która ma miejsce zamieszkania lub „siedzibę majątku” w Belgii. Belgijski kodeks podatkowy zakłada, że osoba ujęta w „rejestrze narodowym” jest rezydentem, chyba, że zostanie udowodnione coś przeciwnego. Zgodnie z belgijskim ustawodawstwem pojęcie „miejsce zamieszkania” oznacza faktyczne przebywanie w kraju, natomiast pojęcie „siedziba majątku” odnosi się do miejsca, z którego zarządzane są określone składniki majątkowe. W przypadku polskiego ustawodawstwa kryteria z art. 3 ust. 1 a updof definiujące osobę mającą miejsce zamieszkania (nieograniczony obowiązek podatkowy) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozdzielone są spójnikiem "lub", co oznacza, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z przesłanek aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie - podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Istotne są dwa elementy, mianowicie przebywanie w sensie fizycznym w danej miejscowości oraz wola, zamiar stałego pobytu.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym nie ma wątpliwości, że przesłanka zawarta w art. 3 ust. 1a pkt 2 updof nie jest spełniona. Należy zatem przeanalizować i ustalić, w którym kraju, tj. w Polsce, czy w Belgii zlokalizowane jest centrum interesów osobistych lub gospodarczych Wnioskodawcy (centrum interesów życiowych, ognisko domowe), tj. należy rozważyć, z którym krajem łączą ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze. Pojęcie to jest jednak pojęciem niedookreślonym, nieostrym.

Opierając się na uzasadnieniu indywidualnej interpretacji podatkowej Nr ITPB2/415-606/13/IB z dnia 9 września 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy odnoszącej się do opodatkowania w Polsce zagranicznego stypendium podoktorskiego należy wskazać, że według Komentarza do Modelowej Konwencji OECD posiadanie stałego ogniska domowego oznacza, że osoba fizyczna urządziła je i zastrzegła dla swojego trwałego użytkowania, w przeciwieństwie do przebywania w konkretnym miejscu, ale w takich warunkach, z których wynika, że dany pobyt jest zamierzony na krótki czas. Zgodnie z Komentarzem, istotnym czynnikiem jest trwałość zamieszkania, dbałość o ognisko domowe, co należy rozumieć, że osoba zainteresowana czyni wszystko, co jest niezbędne, aby mieć to mieszkanie do własnej dyspozycji w każdym czasie, w sposób ciągły, a nie od czasu do czasu, na pobyt, który z różnych względów może mieć charakter krótkotrwały. Jeżeli osoba fizyczna posiada ognisko domowe w obu Umawiających się państwach, wówczas pierwszeństwo ma państwo, z którym osobiste i ekonomiczne powiązania danej osoby są ściślejsze. Przez takie powiązania, Komentarz nakazuje rozumieć ośrodek interesów życiowych, przy ustalaniu którego należy wziąć pod uwagę stosunki rodzinne i towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczną, kulturalną i wszelką inną, miejsce działalności gospodarczej i miejsce, z którego zarządza swoim mieniem. Wszystkie te okoliczności należy rozważyć w całości, uwzględniając indywidualne postępowanie danej osoby.

W pierwszej kolejności należy zatem ustalić, gdzie koncentrowało się w tym czasie życie rodzinne Wnioskodawcy, tj. gdzie znajdowało się ognisko domowe. Wnioskodawca nie posiada własnej rodziny (żony, dzieci). Od początku pobytu w Belgii, tj. od 1 stycznia 2013 roku, to w Belgii koncentruje się Jego życie, zarówno prywatne jak i zawodowe. W kraju tym wykonuje obowiązki zawodowe, mieszka (widniejąc w belgijskim "rejestrze narodowym" i posiadając nadany numer identyfikacyjny, odpowiednik polskiego numeru PESEL). W Belgii znajduje się stałe i główne źródło dochodu, które było i jest dla Wnioskodawcy podstawą do utrzymania się i realizacji podstawowych potrzeb życiowych. W Belgii wynajmuje mieszkanie (kontrakt najmu, mieszkanie do własnej dyspozycji 24 godziny na dobę w czasie obowiązywania kontraktu), aktywnie uczy się języka niderlandzkiego (języka urzędowego we Flandrii) w oficjalnie uznanej szkole językowej. Bierze także aktywny udział w życiu społeczno-kulturalnym tego kraju, natomiast nie udziela się w życiu społeczno-kulturalno-politycznym w Polsce.

Pobyt Wnioskodawcy na uczelni w Belgii nie jest realizowany na podstawie jakiejkolwiek dwustronnej umowy pomiędzy belgijskim uniwersytetem i zatrudniającą Go uczelnią w Polsce, a źródłem i płatnikiem stypendium, które otrzymuje w Belgii jest belgijski uniwersytet. W przekonaniu Wnioskodawcy istotny jest fakt, że wszelka aktywność związana z otrzymaniem stypendium w Belgii była wyłączną inicjatywą i odbyła się bez udziału polskiego pracodawcy. Na podstawie informacji otrzymaniu przez Wnioskodawcę stypendium zagranicznego Polski pracodawca udzielił Mu urlopu. Pracę, którą wykonuje Wnioskodawca w ramach stażu podoktorskiego na uniwersytecie w Belgii jest pracą wykonywaną dla Uniwersytetu w Belgii a celem tejże pracy jest szeroko pojęty interes publiczny. Praca ta nie jest natomiast wykonywana na rzecz zatrudniającej Wnioskodawcę polskiej uczelni, która udzieliła Mu urlopu w związku z odbywaniem stażu naukowego w Belgii. W przekonaniu Wnioskodawcy fakt pozostawania w zatrudnieniu na polskiej uczelni, nie może decydować o miejscu zamieszkania, szczególnie, że pracodawca udzielił mu urlopu (i urlop ten jest przedłużany na równi z przedłużaniem kontraktu stypendialnego z uniwersytetem w Belgii).

Wartym wymienienia w tym miejscu jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 października 2010 r.: (sygnatura: I SA/Bd 702/10), w którym Sąd wyraża zdanie, że treść umowy o pracę i podstawa prawna jej wykonywania za granicą nie może determinować miejsca zamieszkania ograniczając ustalenia faktyczne i inne obiektywne przestanki. Posiadanie meldunku stałego w Polsce nie może jednoznacznie przesądzać o miejscu zamieszkania. Jest to wymóg prawno-administracyjny, służący wyłącznie celom ewidencyjnym. Także powoływanie się na ewidencje podatkowe nie może być czynnikiem przesądzającym o miejscu zamieszkania. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 listopada 2011 r. (sygnatura akt I SA/Gd 919/11), który odwołuje się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 października 2009 r. (sygnatura akt III SK 693/08) i wskazuje zachowanie w pełni jego aktualności co do kryteriów oceny miejsca zamieszkania, przyjęcie dwóch powyższych elementów za jednoznaczny dowód wskazujący na miejsce zamieszkania byłoby nadmiernym uproszczeniem. Należy bowiem wziąć pod uwagę obiektywne, możliwe do stwierdzenia okoliczności stanowiące o tym, gdzie dana osoba (i jej rodzina) przebywa i czy pobyt ten jest z zamiarem stałego pobytu, czyli nosi cechy założenia tam centrum osobistych, rodzinnych i majątkowych interesów (mieszkanie, praca, nauka).

Według Wnioskodawcy jednoznacznym i obiektywnym dowodem wskazującym na to, że Wnioskodawca nie mieszka w Polsce jest zgłoszenie przez Niego w urzędzie miasta właściwym dla Jego miejsca stałego zameldowania w Polsce faktu wyjazdu za granicę. Obowiązek ten wynika bowiem z ustawy o Ewidencji Ludności i Dowodach Osobistych (z dnia 10 kwietnia 1974 r., Dz. U. Z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późń. zm.). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pobyt Wnioskodawcy w Belgii nie ma charakteru sporadycznego ani nie odbywa się w ściśle określonych okresach czasu. Jest to pobyt ciągły, przerywany jedynie krótkotrwałymi okresami wakacyjno-wypoczynkowymi. Niezmierne istotnym jest, że zamiar stałego przebywania, który wpływa na ustalenie ośrodka interesów życiowych, powinien być oceniany w danym momencie, bowiem zamiar stałego przebywania w danym miejscu nie musi być stały w czasie (orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, sygnatura: I SA/Gd 919/11; Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 października 2012 r. sygn. akt IPPB4/415-569/12-2/SP). Z opisu stanu faktycznego wynika, że zarówno kontrakt na stypendium podoktorskie w Belgii jak i umowa o pracę z uczelnią polską zakończą się z dniem 30. września 2015 r., zatem po tym dniu miejsce zamieszkania (kraj) może zostać zmienione. Nie wykluczam powrotu do Polski, jednak wszystko będzie zależeć od rozwoju sytuacji zawodowej. Z powyższego wynika zatem jasno, że obecnie moje życie osobiste i zawodowe jest skupione w Belgii. Posiadanie przez Wnioskodawcę w Polsce konta bankowego czy różnego rodzaju inwestycji także nie może wskazywać na i przesądzać o tym, że miejscem mojego zamieszkania jest Polska. Powszechny dostęp do środków komunikacji elektronicznej umożliwia skuteczne zarządzanie posiadanym majątkiem spoza kraju, w którym majątek ten jest zlokalizowany. Co więcej, zgodnie z wyrokiem WSA w Gdańsku z dnia 15 listopada 2011 r. (sygnatura akt I SA/Gd 919/11) nic nie stoi na przeszkodzie, by osoba mająca miejsce stałego pobytu w jednym kraju posiadała majątek w innym kraju, gdyż sposób i forma zarządzania majątkiem jest suwerenną decyzją podatnika. Nie istnieje bowiem żadna norma prawna lub powszechnie uznany i akceptowany zwyczaj, który nakazywałaby osobie zmieniającej miejsce zamieszkania natychmiastowy transfer majątku do nowego miejsca zamieszkania.

W przypadku stwierdzenia przez instytucje podatkowe, że ze względu na centrum interesów życiowych w obu krajach miejscem zamieszkania jest zarówno Belgia jak i Polska (co zgodnie z powyższym opisem nie jest Jego stanowiskiem w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego), zgodnie art. 4a ust. 2 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku kwestię rezydencji podatkowej należy rozstrzygnąć według pkt b tego samego artykułu i ustępu - to znaczy należy ustalić, w którym z państw podatnik zwykle przebywał w ciągu roku podatkowego. Z przedstawionego wyżej stanu faktycznego jasno wynika, że miejsce w którym Wnioskodawca zwykle przebywał w roku podatkowym 2013 oraz w trwającym obecnie roku podatkowym 2014 była i jest Belgia, gdyż tam spędził przeważającą część roku podatkowego 2013 oraz trwającego roku podatkowego 2014, a obecność w tym czasie w Polsce była incydentalna.

Podsumowując, analiza stanu prawnego w świetle przedstawionego stanu faktycznego przekonaniu Wnioskodawcy jednoznacznie pozwala stwierdzić, że miejscem Jego zamieszkania do celów podatkowych w roku 2013 i 2014 jest Belgia, ponieważ z Belgią łączą Wnioskodawcę ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze niż z Polską oraz w Polsce przebywa sporadycznie, zdecydowanie poniżej 183 dni w roku podatkowym. Tym samym, jednoznacznym stanowiskiem Wnioskodawcy jest, że w Polsce posiada ograniczony obowiązek podatkowy i dochód osiągnięty w Belgii w ramach stypendium nie podlega w Polsce opodatkowaniu i należy Mu się zwrot niesłusznie zapłaconego podatku od tego stypendium.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.