IBPBI/1/4511-71/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas przejazdów i pobyt w stałym miejsce prowadzenia działalności gospodarczej?
IBPBI/1/4511-71/15/WRzinterpretacja indywidualna
 1. Belgia
 2. unikanie podwójnego opodatkowania
 3. zakład
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 22 stycznia 2015 r.), uzupełnionym 1 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia miejsca (kraju) opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskanych ze świadczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług na terytorium Belgii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie określenia miejsca (kraju) opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskanych ze świadczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług na terytorium Belgii. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 27 marca 2015 r. Znak: IBPBI/1/4511-71/15/WRz wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 1 kwietnia 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od 1 czerwca 2011 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Od stycznia 2014 r. swoje dochody opodatkowuje według 19% stawki "podatku liniowego". Od 6 stycznia 2014 r. do 24 września 2014 r. na podstawie umowy terminowej, świadczył usługi informatyczne (w zakresie oprogramowania) dla klienta mającego siedzibę w Belgii. Od 2 lutego 2015 r. na podstawie umowy terminowej, Wnioskodawca świadczy usługi informatyczne (w zakresie oprogramowania) dla klienta mającego siedzibę w Belgii. Usługi te co do zasady nie mogą być wykonywane zdalnie ze względu na bezpieczeństwo danych oraz utworzenie zespołu roboczego w siedzibie klienta. Usługi są świadczone przede wszystkim w siedzibie klienta w Belgii, ale także w razie potrzeby zdalnie, z wynajmowanego mieszkania lub z Polski (w przypadku nieobecności w Belgii). Należy jednak podkreślić, że działalność, o której mowa powyżej nie jest wykonywana przez położony w Belgii zakład w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie 20 sierpnia 2001 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139). Adres głównego miejsca wykonywania działalności znajduje się w Polsce. Od stycznia 2014 r. do dnia złożenia wniosku Wnioskodawca nie osiągnął w Polsce przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jednakże od 1 czerwca 2011 r. do 1 grudnia 2013 r. osiągał przychody jedynie w Polsce. W związku z powyższym Wnioskodawca wynajął w Belgii mieszkanie (od osoby prywatnej, nieprowadzącej działalności gospodarczej), w którym przebywa w czasie wykonywania usług dla tego klienta, tj. miesięcznie ok. 25 dni kalendarzowych. W ciągu pozostałych dni w miesiącu podatnik przebywa w Polsce, gdzie znajduje się miejsce jego zamieszkania. Podatnik wykonywał ww. usługi przez okres ponad 183 dni w 2014 r. oraz będzie wykonywał ww. usługi przez okres ponad 183 dni w 2015 r., jednakże nie zamierza przenosić swojego ośrodka interesów życiowych do Belgii.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy dochody uzyskiwane z tytułu ww. usług informatycznych świadczonych w Belgii podlegają opodatkowaniu w Polsce, czy w Belgii...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, co do zasady, na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli osoby fizyczne mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich przychodów (dochodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jednakże zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W świetle powyższego, należy wskazać, że centrum interesów osobistych i gospodarczych Wnioskodawcy znajduje się w Polsce, albowiem Wnioskodawca posiada tam miejsce stałego zamieszkania oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności. Ponadto w Polsce ma rodzinę (żonę i dziecko). Wnioskodawca nie przebywa w Belgii z zamiarem stałego zamieszkania, czy też przeniesienia tam centrum ośrodka interesów życiowych i gospodarczych. Z tej też przyczyny jak twierdzi, skoro centrum interesów osobistych i gospodarczych znajduje się na terenie Polski, to dochody uzyskiwane z kontraktu wykonywanego za granicą (w Belgii) mogą być opodatkowane w Polsce, pomimo, że będzie tu przebywał krócej niż 183 dni w roku podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przy czym w myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Wyżej wskazane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a cyt. ustawy).

Mając zatem na względzie, że ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika w szczególności, że na terytorium Polski Wnioskodawca posiada centrum interesów osobistych/życiowych (ma rodzinę i mieszkanie), to jako polski rezydent podatkowy posiada na terytorium Polski nieograniczony obowiązek podatkowy, natomiast na terytorium Belgii podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od przychodów (dochodów) osiąganych na terytorium Belgii, jeżeli przepisy stosownej umowy międzynarodowej tak stanowią.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz pobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisanej w Warszawie w dniu 20 sierpnia 2001 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 211, poz. 2139), zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można przypisać je temu zakładowi. Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład, to, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3, w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać takiemu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem (art. 7 ust. 2 Konwencji).

Oznacza to, że dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Belgii podlega opodatkowaniu w Polsce chyba, że działalność gospodarcza na terytorium Belgii prowadzona jest przez położony tam „zakład”, przez który zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 Konwencji należy rozumieć, stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa, a w szczególności:

 1. siedzibę zarządu,
 2. filię,
 3. biuro,
 4. fabrykę,
 5. warsztat,
 6. kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

Przy czym, zgodnie z definicją wynikającą z art. 3 ust. 1 lit. e Konwencji, określenia "przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa" oraz "przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa" oznaczają, odpowiednio, przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie.

W myśl natomiast art. 3 ust. 1 lit. c Konwencji, określenie osoba oznacza osoby fizyczne, spółki oraz wszelkie inne zrzeszenia osób.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika m.in., że Wnioskodawca od stycznia 2011 r. prowadzi działalność gospodarczą, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Od stycznia 2014 r. swoje dochody opodatkowuje 19% stawką "podatku liniowego". Od 6 stycznia 2014 r. do 24 września 2014 r. na podstawie umowy terminowej, świadczył usługi informatyczne (w zakresie oprogramowania) dla klienta mającego siedzibę w Belgii. Od 2 lutego 2015 r. na podstawie umowy terminowej, Wnioskodawca świadczy usługi informatyczne (w zakresie oprogramowania) dla klienta mającego siedzibę w Belgii. Co do zasady usługi te nie mogą być wykonywane zdalnie ze względu na bezpieczeństwo danych oraz utworzenie zespołu roboczego w siedzibie klienta. Usługi są świadczone przede wszystkim w siedzibie klienta w Belgii, ale także w razie potrzeby zdalnie, z wynajmowanego mieszkania lub z Polski (w przypadku nieobecności w Belgii). Działalność, o której mowa powyżej nie jest wykonywana przez położony w Belgii zakład w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Dla potrzeb ww. działalności Wnioskodawca wynajął mieszkanie w Belgii (od osoby prywatnej nie prowadzącej działalności gospodarczej), w którym przebywa w czasie wykonywania usług dla klienta, tj. miesięcznie ok. 25 dni kalendarzowych. W ciągu pozostałych dni w miesiącu przebywa w Polsce, gdzie znajduje się miejsce jego stałego zamieszkania. Podatnik wykonywał ww. usługi przez okres ponad 183 dni w 2014 r. oraz będzie wykonywał ww. usługi przez okres ponad 183 dni w 2015 r., jednakże nie zamierza przenosić swojego ośrodka interesów życiowych do Belgii.

Mając na względzie wyżej powołane przepisy prawa w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie, jak wskazano w opisie stanu faktycznego, świadczenie usług informatycznych na terytorium Belgii nie odbywa się za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu, w rozumieniu art. 5 zawartej z tym krajem Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (kwestia ta nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej), to dochody uzyskane ze świadczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług na terytorium Belgii, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, gdzie Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t .j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.