0113-KDIPT2-2.4011.179.2018.2.AKR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy od stypendium uzyskanego w ramach „Bourse de recherche” w wysokości 990 EUR z Wallonie-Bruxelles International w dniu 8 marca 2018 r., Wnioskodawczyni ma obowiązek odprowadzić podatek i od jakiej kwoty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2018 r. (data wpływu 28 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 maja 2018 r. (data wpływu 18 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu stypendium – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2018 r. wpłynął do Organu podatkowego wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu stypendium.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 2 maja 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-2.4011.179.2018.1.AKR, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 2 maja 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 10 maja 2018 r.). W dniu 18 maja 2018 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 14 maja 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Będąc pracownikiem uczelni państwowej w Polsce Wnioskodawczyni przez miesiąc tj. od dnia 26 lutego do dnia 23 marca 2018 r. przebywała na stażu naukowym w Belgii w ramach naukowej współpracy bilateralnej – program na stronie internetowej MSWiA, http://www.mswia.gov.pl/pl/wspolpraca-miedzynarod/wspolpraca-transgranic/miedzyrzadowe-rady-i-k w zakładce Belgia/Walonia nr 17).

W dniu 8 marca 2018 r. z Wallonie-Bruxelles International (WBI) Wnioskodawczyni otrzymała „Bourse de recherche” w wysokości 990 EUR.

Wnioskodawczyni informuje, że w Belgii na uniwersytecie nie otrzymywała pensji, nie była zatrudniona w Belgii (nie miała umowy o pracę), otrzymała jedynie stypendium w wysokości 990 EUR. Natomiast od polskiego pracodawcy Wnioskodawczyni otrzymała diety w wysokości 48 EUR/dzien+ryczałt za nocleg (25% ze 160 EUR) oraz dojazdy i przejazdy.

Stypendium „Bourse de recherche” nie zostało opodatkowane w Belgii.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że przedstawiona we wniosku sprawa dotyczy podatku za 2018 r. Wnioskodawczyni otrzymała z KIS - identyfikator zapytania: 12661930 0110.KIS.4110.3562.2018 - informację dotyczącą podatku od diet, m.in. „wolne od podatku dochodowego są ryczałty na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacane z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą przyznane na podstawie innych ustaw” oraz „dochodów zwolnionych z opodatkowania nie wykazuje się w składanym zeznaniu podatkowym”. W związku z czym sprawa interpretacji zostaje ograniczona tylko do kwestii podatku od stypendium. W kwestii podatku od diet sprawa została wyjaśniona przez KIS.

Wątpliwość budzi kwestia obowiązku opodatkowania bądź braku tego obowiązku od kwoty stypendium.

Miejsce zamieszkania Wnioskodawczyni to K., Polska. W uczelni państwowej w Polsce Wnioskodawczyni jest zatrudniona na umowę o pracę. W okresie od dnia 26 lutego do dnia 23 marca 2018 r. Wnioskodawczyni przebywała na stażu naukowym w Belgii, w ramach podróży służbowej. Otrzymane przez Wnioskodawczynię od polskiego pracodawcy kwoty - diety w wysokości 48EUR/dzien+ryczałt za nocleg (25% ze 160EUR), dojazdy i przejazdy - stanowią koszty związane z podróżą służbową. Od polskiego pracodawcy Wnioskodawczyni za okres pobytu na ww. stażu naukowym oprócz ww. diet i ryczałtów otrzymała pensję. Stypendium przyznano Wnioskodawczyni na podstawie Programu Wykonawczego na lata 2017-2019 do umowy o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii, Rządem Regionu Walonii i Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli. Na VII posiedzeniu Polsko-Walońsko-Brukselskiej Komisji Mieszanej, która obradowała w Warszawie, w dniach 13-14 grudnia 2016 r. zatwierdzono Program Wykonawczy na lata 2017-2019 do umowy o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii, Rządem Regionu Walonii i Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy od stypendium uzyskanego w ramach „Bourse de recherche” w wysokości 990 EUR z Wallonie-Bruxelles International w dniu 8 marca 2018 r., Wnioskodawczyni ma obowiązek odprowadzić podatek i od jakiej kwoty?

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), stypendium wypłacone przez WBI pozostaje całkowicie wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20, 23a, 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Dochodów zwolnionych z opodatkowania (stypendium) nie wykazuje się w zeznaniu podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Powyższy przepis, zgodnie z treścią art. 4a ustawy, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139) nie zawiera szczególnych uregulowań dotyczących opodatkowania dochodu z tytułu stypendiów, zatem w tym przypadku zastosowanie znajdzie art. 21 Konwencji, regulujący opodatkowanie tzw. innych dochodów.

W myśl art. 21 ust. 1 ww. Konwencji, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie, bez względu na to skąd pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, mogą być opodatkowane tylko w tym Państwie.

Na podstawie art. 21 ust. 2 ww. Konwencji postanowień ustępu 1 nie stosuje się do dochodów niebędących dochodami z majątku nieruchomego określonymi w artykule 6 ustęp 2, jeżeli osoba osiągająca takie dochody, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność przemysłową lub handlową poprzez zakład w nim położony lub wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód za pomocą stałej placówki tam położonej i gdy prawo lub majątek, z tytułu których osiąga dochód, są faktycznie związane z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku, w zależności od konkretnej sytuacji, stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7 lub 14.

Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2 części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w pierwszym Umawiającym się Państwie, pochodzące z drugiego Umawiającego się Państwa, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów Konwencji, mogą być również opodatkowane w tym drugim Państwie, jeżeli te części dochodu nie są opodatkowane w pierwszym Państwie (art. 21 ust. 3 ww. Konwencji).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni (polski rezydent podatkowy), zatrudniona na umowę o pracę w uczelni państwowej w Polsce, od dnia 26 lutego do dnia 23 marca 2018 r. przebywała na stażu naukowym w Belgii, w ramach naukowej współpracy bilateralnej. W Belgii na uniwersytecie Wnioskodawczyni nie otrzymywała pensji, nie była zatrudniona (nie miała umowy o pracę) otrzymała jedynie w dniu 8 marca 2018 r. z Wallonie-Bruxelles International „Bourse de recherche” - stypendium w wysokości 990 EUR. Natomiast od polskiego pracodawcy Wnioskodawczyni otrzymała pensję oraz z tytułu podróży służbowej diety, ryczałt za nocleg, dojazdy i przejazdy. Stypendium „Bourse de recherche” nie zostało opodatkowane w Belgii. Stypendium przyznano Wnioskodawczyni na podstawie Programu Wykonawczego na lata 2017-2019 do umowy o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii, Rządem Regionu Walonii i Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli. Na VII posiedzeniu Polsko-Walońsko-Brukselskiej Komisji Mieszanej, która obradowała w Warszawie, w dniach 13-14 grudnia 2016 r. zatwierdzono Program Wykonawczy na lata 2017-2019 do umowy o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii, Rządem Regionu Walonii i Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli.

Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym a więc należy przyjąć, że ciąży na Niej nieograniczony obowiązek podatkowy. Zatem, biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny i obowiązujące przepisy prawa, otrzymane przez Wnioskodawczynię stypendium z tytułu odbywania stażu naukowego na uniwersytecie w Belgii podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl generalnej zasady wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłem przychodu są inne źródła, do których w myśl art. 20 ww. ustawy zalicza się w szczególności m.in. (...) stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17. Dlatego też przychód uzyskany z tytułu stypendium stanowi przychód z innych źródeł.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 23a ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu:

 1. stypendiów – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium,
 2. ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów.

Wysokość stanowiącą równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Podkreślić należy, że zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – zwolnienia podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Nadto, przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach odkodowania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową.

Wobec tego, że ogólnej definicji tego pojęcia nie można znaleźć ani w przepisach prawa podatkowego, ani w przepisach innych gałęzi prawa, dla ustalenia jego znaczenia należy posłużyć się wykładnią językową. „Stypendium” oznacza okresową pomoc finansową z funduszów państwowych, społecznych lub prywatnych głównie dla studentów, uczniów, pracowników nauki. Z prawnego punktu widzenia chodzi zatem o świadczenie okresowe, głównie pieniężne, spełniane na rzecz oznaczonej osoby i mające na celu wspieranie jej działań służących zdobywaniu wiedzy bądź twórczości naukowej lub artystycznej.

Należy również wskazać na definicję zawartą w:

 1. Nowym Słowniku Języka Polskiego pod red. B. Dunaj – „stypendium to środki przyznawane przez instytucję osobie uczącej się, prowadzącej działalność artystyczną lub naukową na określony czas”,
 2. Słowniku Wyrazów Obcych PWN, który definiuje „stypendium jako stałą pomoc wypłacaną przez określony czas z funduszów społecznych albo państwowych, przeznaczona dla uczącej się młodzieży lub na prace specjalne”,
 3. Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem i Słowniku Wyrazów Obcych W. Kopalińskiego, które wskazują, że „stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników naukowych, artystów itd. wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.”,

W konsekwencji, termin stypendium użyty w treści art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć jako pomoc finansową w postaci okresowego świadczenia (głównie) pieniężnego spełnianego na rzecz oznaczonej osoby i mającego na celu wspieranie jej działań służących m.in. zdobywaniu wiedzy, twórczości naukowej, realizacji badań naukowych. Zatem, w pojęciu tym mieścić się będzie także stypendium wypłacone Wnioskodawczyni z tytułu stażu naukowego na uniwersytecie w Belgii.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Jeżeli zatem stypendium wypłacane jest w EURO, a kwota przyznanego świadczenia przekroczy limit, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy, to obliczając kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczenia wypłaconego ponad limit, należy uwzględnić zapis ww. art. 11a ust. 1 ww. ustawy i tym samym wyrazić kwotę do opodatkowania w złotych.

Odnosząc się do wskazanych przez Wnioskodawczynię przepisów: art. 21 ust. 1 pkt 20 oraz art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że nie mają zastosowania w sprawie stanu faktycznego opisanego we wniosku.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15.

Z powyższego przepisu wynika, że z wyżej powołanego zwolnienia podatkowego może skorzystać podatnik, który m.in.:

 • posiada w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy (w rozumieniu art. 3 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • uzyskuje w danym roku podatkowym przychody ze źródeł przychodu wymienionych ściśle w art. 21 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy,
 • czasowo przebywa za granicą,
 • pobyt ten nie jest związany z odbywaniem podróży służbowej.

W przypadku Wnioskodawczyni nie chodzi o przychody ze stosunku pracy lecz o przychody ze stypendium (z innych źródeł). Poza tym pobyt Wnioskodawczyni za granicą związany był z odbywaniem podróży służbowej.

Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 800 zł.

Z treści powyższego przepisu wynika, że dotyczy on uczniów i studentów, Wnioskodawczyni natomiast jest pracownikiem uczelni. Zatem, wbrew temu co Wnioskodawczyni stwierdziła we własnym stanowisku, art. 21 ust. 1 pkt 20 oraz art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mogą stanowić podstawy zwolnienia od podatku otrzymanego przez Wnioskodawczynię stypendium z tytułu stażu naukowego na uniwersytecie w Belgii.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że uzyskany przez Wnioskodawczynię dochód ze stypendium z tytułu odbywania stażu naukowego na uniwersytecie w Belgii będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej ww. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium. Ewentualna nadwyżka ponad kwotę objętą zwolnieniem podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jako przychód z innych źródeł uzyskany w danym roku podatkowym powinna zostać wykazana w zeznaniu podatkowym składanym za ten dany rok podatkowy. W sytuacji natomiast gdy wyznaczony limit zwolnienia byłby wyższy lub stanowiłby równowartość, przedmiotowe stypendium mogłoby w całości korzystać ze zwolnienia.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe. Wskazany w nim mający zastosowanie w sprawie art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje całkowitego bezwarunkowego zwolnienia od podatku dochodów z tytułu stypendium, wbrew stanowisku Wnioskodawczyni. Ponadto jako podstawę zwolnienia od podatku Wnioskodawczyni wskazała nie mający zastosowania w sprawie art. 21 ust. 1 pkt 20 oraz art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. W związku z tym dokumenty dołączone do wniosku nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Zakres postępowania tutejszego Organu ogranicza się wyłącznie do udzielenia informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawczynię. Interpretacja indywidualna stanowi informację na temat sposobu wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego, nie zaś sposobu wyliczenia np. przychodu, kosztów uzyskania przychodu, dochodu czy podatku. Ma ona na celu wskazanie prawnopodatkowych skutków określonego zachowania podatnika. Jeżeli zatem, przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.