Belgia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Belgia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
paź

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika

Fragment:

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opisany stan faktyczny stwierdzić należy, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy dotyczącym wykazania w informacji PIT-11 tylko uzyskanego przez oddelegowanego do pracy w Belgii pracownika przychodu w Polsce (z zasiłków z ubezpieczenia społecznego). Jak wskazano wyżej na podstawie Konwencji polsko-belgijskiej dochód uzyskany przez pracownika w Belgii nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Zatem, przychód uzyskany przez pracownika w Belgii powinien być wykazany w informacji PIT-11 (po uwzględnieniu zwolnień wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 19-20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz odpowiadające temu przychodowi koszty uzyskania jak również składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Przy czym nie ma przeszkód – przepisy w tym zakresie nie zawierają żadnych uregulowań – aby wraz z informacją PIT-11 przekazać również wszelkie inne (niż przewidziane na tym druku) informacje potrzebne do dokonania rozliczenia rocznego (np. w jakiej części kwota przychodu wykazanego w informacji PIT-11 dotyczy przychodów uzyskanych na terenie Polski a w jakiej na terenie Belgii, czy przychód uzyskany w Belgii wykazany w PIT-11 pomniejszony został o odliczenia w związku z art. 21 ust. 1 pkt 19-20 ww. ustawy, informację o wysokości podatku zapłaconego w Belgii). W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznane zostało za nieprawidłowe.

2018
12
lip

Istota:

Czy dochody, które Wnioskodawca uzyskuje z tytułu świadczonych usług informatycznych prowadzonych w formie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce, a wykonywanej w Belgii w siedzibie klienta, będą podlegać opodatkowaniu w Polsce czy w Belgii?

Fragment:

Zarówno podatek od dochodu uzyskanego w Belgii jak i składki ZUS opłaca w Polsce. Świadczenie usług informatycznych na terytorium Belgii nie odbywa się za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W Polsce znajduje się miejsce zamieszkania oraz centrum interesów życiowych Wnioskodawcy tj. rodzina, dom, leasing, mieszkanie oraz miejsce parkingowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dochody, które Wnioskodawca uzyskuje z tytułu świadczonych usług informatycznych prowadzonych w formie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce, a wykonywanej w Belgii w siedzibie klienta, będą podlegać opodatkowaniu w Polsce czy w Belgii? Zdaniem Wnioskodawcy – w związku z tym, że w Belgii nie posiada On żadnego majątku, rodziny czy też rachunku bankowego/oszczędnościowego, nie zamierza zostać na stałe na terytorium Belgii – podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu tylko i wyłącznie w Polsce niezależnie od miejsca uzyskania dochodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
16
cze

Istota:

Czy od stypendium uzyskanego w ramach „Bourse de recherche” w wysokości 990 EUR z Wallonie-Bruxelles International w dniu 8 marca 2018 r., Wnioskodawczyni ma obowiązek odprowadzić podatek i od jakiej kwoty?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni (polski rezydent podatkowy), zatrudniona na umowę o pracę w uczelni państwowej w Polsce, od dnia 26 lutego do dnia 23 marca 2018 r. przebywała na stażu naukowym w Belgii, w ramach naukowej współpracy bilateralnej. W Belgii na uniwersytecie Wnioskodawczyni nie otrzymywała pensji, nie była zatrudniona (nie miała umowy o pracę) otrzymała jedynie w dniu 8 marca 2018 r. z Wallonie-Bruxelles International „ Bourse de recherche ” - stypendium w wysokości 990 EUR. Natomiast od polskiego pracodawcy Wnioskodawczyni otrzymała pensję oraz z tytułu podróży służbowej diety, ryczałt za nocleg, dojazdy i przejazdy. Stypendium „ Bourse de recherche ” nie zostało opodatkowane w Belgii. Stypendium przyznano Wnioskodawczyni na podstawie Programu Wykonawczego na lata 2017-2019 do umowy o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii, Rządem Regionu Walonii i Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli. Na VII posiedzeniu Polsko-Walońsko-Brukselskiej Komisji Mieszanej, która obradowała w Warszawie, w dniach 13-14 grudnia 2016 r. zatwierdzono Program Wykonawczy na lata 2017-2019 do umowy o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii, Rządem Regionu Walonii i Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli.

2017
9
paź

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w polskiej spółce z o. o. przez rezydenta podatkowego Belgii

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną zamieszkałą w kraju Królestwa Belgii gdzie podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Wnioskodawca jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającej siedzibę na terytorium Polski, której majątek składa się głównie z nieruchomości położonej w Polsce. Wnioskodawca planuje zbyć posiadane udziały w polskiej spółce z o.o. W związku z tym, że Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym Belgii opodatkowania ewentualnego przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów w polskiej spółce z o.o. należy dokonać z uwzględnieniem przepisów Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisana w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139). Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. Konwencji zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, w rozumieniu artykułu 6 i położonego w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. W myśl ustępu (...)

2017
9
paź

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w polskiej spółce z o. o. przez rezydenta podatkowego Belgii

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną zamieszkałą w kraju Królestwa Belgii gdzie podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Wnioskodawca jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającej siedzibę na terytorium Polski, której majątek składa się głównie z nieruchomości położonej w Polsce. Wnioskodawca planuje zbyć posiadane udziały w polskiej spółce z o.o. W związku z tym, że Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym Królestwa Belgii opodatkowania ewentualnego przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów w polskiej spółce z o.o. należy dokonać z uwzględnieniem przepisów Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisana w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139). Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. Konwencji zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, w rozumieniu artykułu 6 i położonego w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. (...)

2017
7
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Zgodnie z artykułem 10 pkt 2b konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku (Dz.U. z 28.09.2004 r.) podatek od dywidend wynosił 15% od kwoty brutto. Protokół z 14 kwietnia 2014 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii, zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku - w artykule II zmienił artykuł 10 pkt 2 konwencji, wprowadzając stawkę nieprzekraczającą 10%. Ustawa z 23 października 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1870) umożliwiała ratyfikację umowy z protokołem (weszła w życie 7 stycznia 2015 r.). Ustawa ma obowiązywać po ratyfikacji przez obie strony i ma zastosowanie do dochodów od 1 stycznia następnego roku. Do ustaleń w sprawie unikania podwójnego opodatkowania odsyła art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym + artykuł 17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. W świetle powyższego ile należy pobrać od rezydenta belgijskiego podatku od dywidendy - 15% czy 10%? Zdaniem Wnioskodawcy, będącego płatnikiem podatku dochodowego od dywidendy – na podstawie protokołu z 14 kwietnia 2014 r. dywidendy wypłacane w spółce polskiej udziałowcowi - Rezydentowi belgijskiemu podlegają od 1 stycznia 2016 r. podatkowi w wysokości 10% dochodu brutto.

2017
26
maj

Istota:

Wnioskodawczyni mająca miejsce zamieszkania w Belgii i wykonująca pracę na terytorium tego kraju podlega opodatkowaniu tylko w Belgii, zgodnie z art. 15 ust. 1 polsko – belgijskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wynagrodzenie to nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Podsumowując, stypendium oraz wynagrodzenie, które Wnioskodawczyni otrzymała od belgijskiej instytucji z tytułu odpowiednio praktyk oraz pracy wykonywanej na terytorium Belgii (w miejscu zamieszkania Wnioskodawczyni) podlegają opodatkowaniu tylko w Belgii. Z tytułu uzyskanych dochodów Wnioskodawczyni nie ma obowiązku rozliczania się w Polsce.

Fragment:

Jako, że stypendia w Belgii nie są opodatkowane, nie zostało ono uwzględnione w rozliczeniu podatkowym. W rozliczeniu podatkowym uwzględniony jest dochód z okresu wrzesień – listopad. Ten dochód zwolniony jest z podatku, gdyż w Belgii dochód wolny od podatku to kwota poniżej 8000 euro. Wnioskodawczyni była w Urzędzie Skarbowym w Belgii w celu wyjaśnienia sytuacji. Osoba z którą rozmawiała powiedziała, że z ich strony wszystko jest w porządku oraz Wnioskodawczyni otrzymała potwierdzenie rozliczenia z 2014 r. Od stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni jest rezydentem Norwegii. Pracuje jako student na studiach doktoranckich w instytucie naukowym w Trondheim. W uzupełnieniu z dnia 3 kwietnia 2017 r. (data nadania 4 kwietnia 2017 r., data wpływu 6 kwietnia 2017 r.) poinformowano, że przedmiot zapytania dotyczy 2014 r. Jako miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Wnioskodawczyni wskazała, że od lutego 2014 r. mieszkała w Belgii, gdzie złożyła kartę podatkową. Jej związek z Polską to najbliższa rodzina – rodzice, brat. W Belgii Wnioskodawczyni mieszkała i pracowała. Do Norwegii przeniosła się w styczniu 2015 r., więc w 2014 r. Wnioskodawczyni nie miała związku z Norwegią.

2017
18
maj

Istota:

Czy w świetle przestawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni jest rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym powinna składać rozliczenie podatkowe do polskiego Urzędu Skarbowego za dochody uzyskane z tytułu świadczenia emerytalnego po zmarłym mężu za granicą (kraj Belgia)?

Fragment:

Obecnie nie posiada w Belgii prawa do nieruchomości mieszkalnej, w której zaspokaja własne potrzeby mieszkaniowe, tylko korzysta z gościnności krewnych i znajomych. Ponadto, Wnioskodawczyni nadmienia, że nie byłaby w stanie utrzymać dwóch nieruchomości w Polsce i Belgii. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w świetle przestawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni jest rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym powinna składać rozliczenie podatkowe do polskiego Urzędu Skarbowego za dochody uzyskane z tytułu świadczenia emerytalnego po zmarłym mężu za granicą (kraj Belgia)? Zdaniem Wnioskodawczyni, z uwagi na to, że uważa Ona ośrodek swoich interesów życiowych w kraju Belgia, nie musi rozliczać się z dochodów uzyskanych w Belgii w polskim urzędzie skarbowym, a tym samym nie znajdą tutaj zastosowania przepisy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. Sam fakt opodatkowania Jej dochodów przez belgijski organ podatkowy świadczy, że jest rezydentem podatkowym Belgii. Dla podkreślenia Wnioskodawczyni dodaje, że pomimo przekroczenia okresu przebywania w ilości 183 dni w roku nadal jest związana z Belgią. Tam ma rodzinę, przyjaciół, tam jest grób Jej zmarłego męża.

2016
4
gru

Istota:

Czy mając na uwadze czas przebywania w Belgii w ciągu roku kalendarzowego, dochody uzyskiwane z tytułu świadczonych usług informatycznych prowadzonych w formie działalności gospodarczej wykonywanej w Belgii w siedzibie klienta, będą podlegać opodatkowaniu w Polsce czy w Belgii?

Fragment:

Świadczenie usług informatycznych na terytorium Belgii nie odbywa się za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Ponadto samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Wnioskodawca ponosi koszty zakupu paliwa do samochodu osobowego na podstawie wprowadzenia ww. samochodu do ewidencji środków trwałych od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy mając na uwadze czas przebywania w Belgii w ciągu roku kalendarzowego, dochody uzyskiwane z tytułu świadczonych usług informatycznych prowadzonych w formie działalności gospodarczej wykonywanej w Belgii w siedzibie klienta, będą podlegać opodatkowaniu w Polsce czy w Belgii? Czy w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą i świadczonymi usługami, koszty związane z prowadzoną działalnością w Belgii tj.: czynsz, media, podróże związane z dojazdem (Polska - Belgia, Belgia - Polska), opłaty przejazdu na lotnisko, paliwo do samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej, zaliczymy do kosztów związanych z działalnością gospodarczą? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie numer 1, w zakresie pytania numer 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

2016
18
maj

Istota:

1. Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca posiadał miejsce zamieszkania w Polsce od stycznia 2014 roku do grudnia 2015 roku i jest zobowiązany uwzględniać w swoich zeznaniach rocznych składanych w Polsce za 2014, 2015 rok, przychody uzyskane z tytułu pracy wykonywanej w Belgii?2. Czy w przypadku uwzględnienia odpowiednio w zeznaniu rocznym za 2014 i 2015 rok przychodów uzyskanych w Belgii, Wnioskodawcy powinno przysługiwać prawo do odliczenia od dochodu składek na powszechne ubezpieczenie społeczne, zapłaconych w Polsce od przychodów uzyskanych w Belgii?3. Czy w przypadku uwzględnienia odpowiednio w polskim zeznaniu podatkowym za 2014 i 2015 rok przychodów uzyskanych w Belgii, Wnioskodawcy powinno przysługiwać prawo do odliczenia od podatku składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconych w Polsce od przychodów uzyskanych w Belgii?

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę, w opinii Wnioskodawcy należy uznać, że od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku stałym miejscem zamieszkania Wnioskodawcy jest nadal wyłącznie Polska, pomimo że Wnioskodawca przebywa w Belgii wraz z całą swoją rodziną. Przede wszystkim dlatego, że pobyt w Belgii ma jedynie tymczasowy charakter. Wnioskodawca zamierza wrócić z Belgii do Polski, jak tylko wygaśnie jego kadencja dyrektora generalnego F., tj. w lipcu 2016 roku. Wnioskodawca nie nabył, ani nie wynajął w Belgii jakiejkolwiek nieruchomości, lecz przebywa tam w mieszkaniu służbowym należącym do M., które zostało mu udostępnione jedynie na czas sprawowania funkcji w F. Dlatego, nie można uznać, że Wnioskodawca przeniósł na stałe i trwale swoje ognisko domowe do Belgii. Wnioskodawca nadal jest ściśle powiązany z Polską. Przede wszystkim z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nadal posiada w Polsce źródło dochodów w postaci umowy o pracę z M. oraz najmu nieruchomości. Żona Wnioskodawcy również cały czas jest pracownikiem polskiego ministerstwa. Aktywność społeczna i kulturalna Wnioskodawcy nadal pozostaje w Polsce. Stąd, ośrodek interesów życiowych Wnioskodawcy nadal jest w Polsce. W związku z powyższym, Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania w swoim zeznaniu rocznym za 2014 rok oraz za 2015 rok przychodów uzyskanych w Belgii od F., ponieważ posiada miejsce zamieszkania w Polsce.