Belgia | Interpretacje podatkowe

Belgia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Belgia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskodawczyni mająca miejsce zamieszkania w Belgii i wykonująca pracę na terytorium tego kraju podlega opodatkowaniu tylko w Belgii, zgodnie z art. 15 ust. 1 polsko – belgijskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wynagrodzenie to nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Podsumowując, stypendium oraz wynagrodzenie, które Wnioskodawczyni otrzymała od belgijskiej instytucji z tytułu odpowiednio praktyk oraz pracy wykonywanej na terytorium Belgii (w miejscu zamieszkania Wnioskodawczyni) podlegają opodatkowaniu tylko w Belgii. Z tytułu uzyskanych dochodów Wnioskodawczyni nie ma obowiązku rozliczania się w Polsce.
Fragment:
Jako, że stypendia w Belgii nie są opodatkowane, nie zostało ono uwzględnione w rozliczeniu podatkowym. W rozliczeniu podatkowym uwzględniony jest dochód z okresu wrzesień – listopad. Ten dochód zwolniony jest z podatku, gdyż w Belgii dochód wolny od podatku to kwota poniżej 8000 euro. Wnioskodawczyni była w Urzędzie Skarbowym w Belgii w celu wyjaśnienia sytuacji. Osoba z którą rozmawiała powiedziała, że z ich strony wszystko jest w porządku oraz Wnioskodawczyni otrzymała potwierdzenie rozliczenia z 2014 r. Od stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni jest rezydentem Norwegii. Pracuje jako student na studiach doktoranckich w instytucie naukowym w Trondheim. W uzupełnieniu z dnia 3 kwietnia 2017 r. (data nadania 4 kwietnia 2017 r., data wpływu 6 kwietnia 2017 r.) poinformowano, że przedmiot zapytania dotyczy 2014 r. Jako miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Wnioskodawczyni wskazała, że od lutego 2014 r. mieszkała w Belgii, gdzie złożyła kartę podatkową. Jej związek z Polską to najbliższa rodzina – rodzice, brat. W Belgii Wnioskodawczyni mieszkała i pracowała. Do Norwegii przeniosła się w styczniu 2015 r., więc w 2014 r. Wnioskodawczyni nie miała związku z Norwegią.
2017
26
maj

Istota:
Czy w świetle przestawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni jest rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym powinna składać rozliczenie podatkowe do polskiego Urzędu Skarbowego za dochody uzyskane z tytułu świadczenia emerytalnego po zmarłym mężu za granicą (kraj Belgia)?
Fragment:
Obecnie nie posiada w Belgii prawa do nieruchomości mieszkalnej, w której zaspokaja własne potrzeby mieszkaniowe, tylko korzysta z gościnności krewnych i znajomych. Ponadto, Wnioskodawczyni nadmienia, że nie byłaby w stanie utrzymać dwóch nieruchomości w Polsce i Belgii. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w świetle przestawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni jest rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym powinna składać rozliczenie podatkowe do polskiego Urzędu Skarbowego za dochody uzyskane z tytułu świadczenia emerytalnego po zmarłym mężu za granicą (kraj Belgia)? Zdaniem Wnioskodawczyni, z uwagi na to, że uważa Ona ośrodek swoich interesów życiowych w kraju Belgia, nie musi rozliczać się z dochodów uzyskanych w Belgii w polskim urzędzie skarbowym, a tym samym nie znajdą tutaj zastosowania przepisy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. Sam fakt opodatkowania Jej dochodów przez belgijski organ podatkowy świadczy, że jest rezydentem podatkowym Belgii. Dla podkreślenia Wnioskodawczyni dodaje, że pomimo przekroczenia okresu przebywania w ilości 183 dni w roku nadal jest związana z Belgią. Tam ma rodzinę, przyjaciół, tam jest grób Jej zmarłego męża.
2017
18
maj

Istota:
Czy mając na uwadze czas przebywania w Belgii w ciągu roku kalendarzowego, dochody uzyskiwane z tytułu świadczonych usług informatycznych prowadzonych w formie działalności gospodarczej wykonywanej w Belgii w siedzibie klienta, będą podlegać opodatkowaniu w Polsce czy w Belgii?
Fragment:
Świadczenie usług informatycznych na terytorium Belgii nie odbywa się za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Ponadto samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Wnioskodawca ponosi koszty zakupu paliwa do samochodu osobowego na podstawie wprowadzenia ww. samochodu do ewidencji środków trwałych od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy mając na uwadze czas przebywania w Belgii w ciągu roku kalendarzowego, dochody uzyskiwane z tytułu świadczonych usług informatycznych prowadzonych w formie działalności gospodarczej wykonywanej w Belgii w siedzibie klienta, będą podlegać opodatkowaniu w Polsce czy w Belgii? Czy w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą i świadczonymi usługami, koszty związane z prowadzoną działalnością w Belgii tj.: czynsz, media, podróże związane z dojazdem (Polska - Belgia, Belgia - Polska), opłaty przejazdu na lotnisko, paliwo do samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej, zaliczymy do kosztów związanych z działalnością gospodarczą? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie numer 1, w zakresie pytania numer 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.
2016
4
gru

Istota:
1. Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca posiadał miejsce zamieszkania w Polsce od stycznia 2014 roku do grudnia 2015 roku i jest zobowiązany uwzględniać w swoich zeznaniach rocznych składanych w Polsce za 2014, 2015 rok, przychody uzyskane z tytułu pracy wykonywanej w Belgii?2. Czy w przypadku uwzględnienia odpowiednio w zeznaniu rocznym za 2014 i 2015 rok przychodów uzyskanych w Belgii, Wnioskodawcy powinno przysługiwać prawo do odliczenia od dochodu składek na powszechne ubezpieczenie społeczne, zapłaconych w Polsce od przychodów uzyskanych w Belgii?3. Czy w przypadku uwzględnienia odpowiednio w polskim zeznaniu podatkowym za 2014 i 2015 rok przychodów uzyskanych w Belgii, Wnioskodawcy powinno przysługiwać prawo do odliczenia od podatku składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconych w Polsce od przychodów uzyskanych w Belgii?
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę, w opinii Wnioskodawcy należy uznać, że od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku stałym miejscem zamieszkania Wnioskodawcy jest nadal wyłącznie Polska, pomimo że Wnioskodawca przebywa w Belgii wraz z całą swoją rodziną. Przede wszystkim dlatego, że pobyt w Belgii ma jedynie tymczasowy charakter. Wnioskodawca zamierza wrócić z Belgii do Polski, jak tylko wygaśnie jego kadencja dyrektora generalnego F., tj. w lipcu 2016 roku. Wnioskodawca nie nabył, ani nie wynajął w Belgii jakiejkolwiek nieruchomości, lecz przebywa tam w mieszkaniu służbowym należącym do M., które zostało mu udostępnione jedynie na czas sprawowania funkcji w F. Dlatego, nie można uznać, że Wnioskodawca przeniósł na stałe i trwale swoje ognisko domowe do Belgii. Wnioskodawca nadal jest ściśle powiązany z Polską. Przede wszystkim z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nadal posiada w Polsce źródło dochodów w postaci umowy o pracę z M. oraz najmu nieruchomości. Żona Wnioskodawcy również cały czas jest pracownikiem polskiego ministerstwa. Aktywność społeczna i kulturalna Wnioskodawcy nadal pozostaje w Polsce. Stąd, ośrodek interesów życiowych Wnioskodawcy nadal jest w Polsce. W związku z powyższym, Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania w swoim zeznaniu rocznym za 2014 rok oraz za 2015 rok przychodów uzyskanych w Belgii od F., ponieważ posiada miejsce zamieszkania w Polsce.
2016
18
maj

Istota:
W zakresie ustalenia miejsca (kraju) opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z tytułu usług informatycznych świadczonych na terytorium Belgii
Fragment:
Istotne elementy opisu stanu faktycznego zawarto również, we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, że w 2015 r. przebywał za granicą ponad 183 dni, ale nie zamierza przenosić swojego ośrodka interesów życiowych do Belgii. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy mając na uwadze czas przebywania w Belgii w ciągu roku kalendarzowego, dochody z tytułu usług informatycznych prowadzonych w formie działalności gospodarczej wykonywanej w Belgii będą podlegać opodatkowaniu w Polsce czy w Belgii... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast ust. 1a tego artykułu precyzuje kim jest osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to mianowicie osoba, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Podobne wnioski można wyciągnąć z treści art. 4 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (...). W 2015 r. Wnioskodawca przebywał za granicą ponad 183 dni, ale nie zamierza przenosić swojego ośrodka interesów życiowych do Belgii.
2016
8
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Belgii.
Fragment:
Wnioskodawca zamierza zawrzeć kontrakt, w ramach którego będzie świadczył usługi na terenie Belgii. Jak wskazano we wniosku na terytorium Belgii nie powstanie placówka, a pobyt Wnioskodawcy na terytorium Belgii będzie ograniczony czasowo i będzie trwał do 12 miesięcy. Zainteresowany na terytorium Belgii nie będzie posiadał filii, biura ani warsztatu. Mając na względzie przedstawione we wniosku informacje oraz powołane przepisy, stwierdzić należy, że w związku ze świadczeniem opisanych we wniosku usług na terenie Belgii, nie dojdzie do powstania tam zakładu. W takim przypadku dochód uzyskany z kontraktu wykonywanego na terenie Belgii będzie podlegał opodatkowaniu wyłącznie w Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
28
sty

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskanych ze świadczenia usług na terytorium Belgii
Fragment:
Oznacza to, że dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Belgii będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, chyba że działalność gospodarcza na terytorium Belgii prowadzona będzie przez położony tam „ zakład ”, przez który zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 Konwencji należy rozumieć stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa, a w szczególności: siedzibę zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat, kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Wnioskodawca mając powyższe na względzie stwierdza, że z uwagi na fakt, że posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych/życiowych oraz stałe miejsce zamieszkania, to jako polski rezydent podatkowy posiada na terytorium Polski nieograniczony obowiązek podatkowy. Jeżeli nie zamierza przenosić swojego ośrodka interesów życiowych, to mimo przebywania poza granicami Polski ponad 183 dni, z uwagi na fakt, że działalność prowadzona na terytorium Belgii nie jest wykonywana przez położony tam zakład, dochody uzyskane z kontraktu wykonywanego na terytorium Belgii mogą być opodatkowane w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2015
31
gru

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskanych ze świadczenia usług na terytorium Belgii
Fragment:
Oznacza to, że dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Belgii będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, chyba że działalność gospodarcza na terytorium Belgii prowadzona będzie przez położony tam „ zakład ”, przez który zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 Konwencji należy rozumieć stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa, a w szczególności: siedzibę zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat, kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Wnioskodawca mając powyższe na względzie stwierdza, że z uwagi na fakt, że posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych/życiowych oraz stałe miejsce zamieszkania, to jako polski rezydent podatkowy posiada na terytorium Polski nieograniczony obowiązek podatkowy. Jeżeli nie zamierza przenosić swojego ośrodka interesów życiowych, to mimo przebywania poza granicami Polski ponad 183 dni, z uwagi na fakt, że działalność prowadzona na terytorium Belgii nie jest wykonywana przez położony tam zakład, dochody uzyskane z kontraktu wykonywanego na terytorium Belgii mogą być opodatkowane w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2015
31
gru

Istota:
Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.
Fragment:
(...) Belgii wystąpiło. W związku z powyższym, Spółka postąpi prawidłowo nie naliczając odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, jeżeli równocześnie zostaną spełnione następujące warunki: pobyt pracownika w Belgii z przyczyn losowych nie przekroczy okresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 lit. a) Konwencji między Polską a Królestwem Belgii; Spółka, podczas pobytu pracownika w Belgii naliczała, pobierała i odprowadzała zaliczki od wypłaconych pracownikowi wynagrodzeń według belgijskich przepisów podatkowych; oraz Spółka do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiło dane zdarzenie losowe, skutkujące skróceniem pobytu pracownika w Belgii poniżej 183 dni (podczas 12-miesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego się w danym roku podatkowym), naliczy i pobierze zaliczki od wypłaconych mu wynagrodzeń zgodnie z art. 31 w związku z art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za miesiąc, w którym zaliczki na podatek zostały naliczone pobrane według belgijskich przepisów podatkowych. Reasumując, w sytuacji, gdy pracownik został oddelegowany za granicę z zamiarem pobytu dłużej niż 183 dni, a faktycznie przebywał w roku podatkowym krócej niż 183 dni, to zaliczki na podatek dochodowy powinny być obliczane, pobierane i odprowadzane w Polsce.
2015
24
gru

Istota:
Gdzie należy opodatkować dochody uzyskane ze świadczenia usług na terytorium Belgii?
Fragment:
Usługi te są świadczone przede wszystkim w siedzibie klienta w Belgii. W ciągu roku kalendarzowego Wnioskodawca będzie przebywał za granicą ponad 183 dni, ale nie zamierza przenosić ośrodka interesów życiowych do Belgii (w Polsce jest właścicielem mieszkania, które jest jego stałym miejscem zamieszkania; w Polsce też mieszka jego żona oraz cała rodzina). W Polsce Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, a uzyskane dochody opodatkowane są „ podatkiem liniowym ”. Działalność prowadzona na terytorium Belgii nie jest wykonywana przez położony tam zakład, a usługi świadczone na rzecz klienta belgijskiego są wykonywane w siedzibie klienta, oraz w razie potrzeby i możliwości zdalnie z wynajmowanego mieszkania, a także z Polski. W trakcie roku podatkowego Wnioskodawca świadczy również usługi dla klientów w Polsce w zależności od zleceń, które otrzymuje. Odnosząc powołane wyżej przepisy prawa do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie, jak wskazano w opisie stanu faktycznego, świadczenie usług informatycznych na terytorium Belgii nie odbywa się za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu, w rozumieniu art. 5 zawartej z tym (...)
2015
13
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Belgia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.