Baza danych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to baza danych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
cze

Istota:

Brak obowiązku poboru podatku u źródła z tytułu płatności uiszczanych za możliwość korzystania z internetowych baz danych oraz portali rekrutacyjnych.

Fragment:

Wskazuje się w literaturze, że jako utwory mogą zostać potraktowane bazy danych, które - nawet jeżeli zawierają nietwórcze materiały - mają twórczy charakter ze względu na przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie treści. Jak wspomniano, bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie o ochronie baz danych, niezależnie od ochrony przyznanej bazom danych spełniającym cechy utworu. Wskazać należy, że baza danych oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości. Tak więc zasadniczo wyróżnia się dwie odrębne kategorie baz danych, tj.: twórcze bazy danych chronione prawami autorskimi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie mające twórczego charakteru bazy danych, chronione na zasadach szczególnych, tj. w oparciu o ustawę o ochronie baz danych. Gdyby jednak nawet przyznać bazom informacyjnym, do których Spółka opłaca dostęp, walor baz danych, które mają charakter utworów, to rozstrzygnięcie kwestii, czy mamy do czynienia z należnością, od której powinno się pobierać podatek od źródła, zależy od istoty praw, jakie odbiorca nabywa w ramach umów przewidujących prawo do korzystania z bazy danych.

2017
7
wrz

Istota:

W zakresie określenia podstawy opodatkowania dla świadczonych na rzecz Spółki A usług standaryzacji bazy danych

Fragment:

Ponadto, Spółka nie ma w pełni możliwości dysponowania towarem jak właściciel - jest ono ograniczone - ma prawo do modyfikacji baz danych tylko w ograniczonym zakresie. Spółka nie ma prawa do odsprzedaży baz danych innym niż podmiotom z grupy, a po ich zbyciu skasować bazy danych by ograniczyć ryzyko dalszego wykorzystywania. Ponadto, wartość baz danych przekazywanych Wnioskodawcy przez Spółkę A stanowi ok. 80-98% wartości końcowej ceny jednostkowej ulepszanej bazy danych. Wartość materiału własnego włożonego przez Wnioskodawcę (m.in. koszty pracy informatyków) będzie stanowić odpowiednio ok. 2-20% wartości końcowej ceny jednostkowej danej bazy danych. W odpowiedzi na wezwanie wskazano, że z ekonomicznego punktu widzenia Wnioskodawca wykonuje usługi na otrzymanych bazach danych, by efekt jego pracy (wartość dodana) został przekazany do odbiorcy. Z uwagi na specyfikę rynku odbiorców takich baz danych Wnioskodawca ma ograniczone prawo do dysponowania bazami jak właściciel i jego zdaniem to Spółka A dysponuje bazami danych jak właściciel i to ona dokonuje sprzedaży baz danych ostatecznemu nabywcy. Dane przekazywane są na elektronicznych nośnikach danych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w w odpowiedzi na wezwanie): Czy (...)

2013
3
wrz

Istota:

Czy dochód kontrahenta ze Stanów Zjednoczonych opisany w stanie faktycznym powinien zostać opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. „podatkiem u źródła”) w rozumieniu art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Stanami Zjednoczonymi?

Fragment:

Ponadto bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) niezależnie od ochrony przyznanej - na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - bazom danych spełniającym cechy utworu. Na podstawie art. 1 cytowanej ustawy, ochronie określonej w tej ustawie podlegają bazy danych, z wyłączeniem baz danych spełniających cechy utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Baza danych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości. Tak więc zasadniczo wyróżnia się dwie odrębne kategorie baz danych, tj.: twórcze bazy danych chronione prawami autorskimi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie mające twórczego charakteru bazy danych, chronione na zasadach szczególnych, tj. w oparciu o ustawę o ochronie baz danych. Co istotne jednak, ochrona przysługująca bazom danych nie obejmuje programów komputerowych związanych z tworzeniem i obsługą (wykorzystywaniem) tych baz, zarówno, jeśli chodzi o bazy spełniające cechy utworu, jak i nie spełniające tych cech.

2013
18
sty

Istota:

Czy należność z tytułu zawarcia umowy kupna-sprzedaży praw do bazy danych klientów oraz praw i obowiązków wynikających z umów handlowych z tymi klientami, stanowiąca know-how, nie mieści się w pojęciu należności licencyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w konsekwencji wypłata takiej należności nie powoduje konieczności pobrania przez Spółkę podatku „u źródła”?

Fragment:

Spółka wniosła o potwierdzenie, iż nabycie bazy danych klientów oraz przejęcie praw i zobowiązań wynikających z umów z tymi klientami stanowi zakup know-how w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedstawiając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że w jego opinii zakup baz danych oraz przejęcie praw i zobowiązań wynikające z umów z klientami będzie stanowić nabycie know-how. W interpretacji z dnia 17 stycznia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko Spółki za prawidłowe, odstępując jednocześnie na podstawie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Spółki. Ze względów ostrożnościowych Wnioskodawca pobrał oraz wpłacił na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek u źródła w związku z wypłatą należności za zakup przedmiotowej bazy klientów. Kwota podatku została wyliczona z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 5% z uwagi na fakt, iż Spółka posiada stosowny certyfikat rezydencji odbiorcy płatności (dotychczasowego właściciela bazy klientów). W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy należność z tytułu zawarcia umowy kupna-sprzedaży praw do bazy danych klientów oraz praw i obowiązków wynikających z umów handlowych z tymi klientami, stanowiąca know-how, nie mieści się w pojęciu należności licencyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w konsekwencji wypłata takiej należności nie powoduje konieczności pobrania przez Spółkę podatku „ u źródła ”...

2012
27
lis

Istota:

W jaki sposób Spółka powinna zaliczyć poniesione wydatki na zakup bazy danych dotyczącej wyników rozgrywek sportowych do kosztów podatkowych ? (jednorazowo, w czasie, poprzez amortyzację) ?

Fragment:

Spółka zakupiła na potrzeby prowadzonej działalności bazę danych dotyczącą wyników rozgrywek sportowych z całego świata od szwajcarskiej firmy. Od 2010 roku baza danych wykorzystywana była do przeprowadzenia testów zgodności z programem informatycznym. Testy zakupionej bazy danych- wyniki sportowe- przeprowadzone były na oprogramowaniu informatycznym innej Spółki, który to program został specjalnie zakupiony by przetestować jego zgodność z bazą danych rozgrywek sportowych. Integracja tych dwóch aplikacji: bazy danych dotyczącej rozgrywek sportowych oraz oprogramowania informatycznego innej Spółki, była autorskim programem. Mechanizm działania wyglądał w sposób następujący: oprogramowanie informatyczne „ BB ” pobierało dane z bazy „ CC ”, następnie po ich przetworzeniu odsyłał je na serwer „ CC ”, system „ CC ” sprawdzał przesłane dane i odsyłał informacje o błędach. Dane zawarte w zakupionej bazie danych były przetwarzane i wykorzystywane do oferty handlowej przedstawianej graczom, na podstawie przedstawionej oferty handlowej klienci mogli zawierać zakłady. Zgodnie z powyższym baza danych została wykorzystana do stworzenia autorskiej aplikacji Spółki F. W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, iż F zakupiła od jednego z wiodących dostawców informacji w zakresie danych i statystyk związanych ze sportem oraz zaawansowanych rozwiązań technicznych.

2011
1
cze

Istota:

1) Czy baza danych klientów stanowi wartość niematerialną i prawną podlegającą odpisom amortyzacyjnym?
2) Czy spółka komandytowa będzie mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych od bazy danych klientów?
3) Czy wartością początkową bazy danych klientów będzie wartość rynkowa?

Fragment:

Pracodawca nabył autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do tejże bazy danych zgodnie z właściwymi przepisami. Baza danych w dniu przyjęcia jej do używania przez Wnioskodawcę, nadaje się do gospodarczego wykorzystania dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, a jej przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok. Wartość bazy danych przekracza kwotę 3.500 zł. Baza danych została wyceniona przed wniesieniem aportem według cen rynkowych przez rzeczoznawcę majątkowego. Baza danych nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonych przez podmiot wnoszący wkład. Przy wnoszeniu aportu do spółki komandytowej wystąpiła dodatnia wartość firmy. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy baza danych klientów stanowi wartość niematerialną i prawną podlegającą odpisom amortyzacyjnym... Czy spółka komandytowa będzie mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych od bazy danych klientów... Czy wartością początkową bazy danych klientów będzie wartość rynkowa... Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 22b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), amortyzacji podlegają nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, autorskie prawa majątkowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą - zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

2011
1
cze

Istota:

Czy w związku z nabyciem bazy danych wraz z licencją na jej użytkowanie po stronie Wnioskodawcy powstał obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług? W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy podatku od towarów i usług z tytułu nabycia bazy danych wraz z licencją na korzystanie z niej?

Fragment:

Licencja została udzielona na 1 rok i w tym okresie Wnioskodawca otrzymuje w każdym miesiącu aktualizację bazy danych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku z nabyciem bazy danych wraz z licencją na jej użytkowanie po stronie Wnioskodawcy powstał obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług... W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy podatku od towarów i usług z tytułu nabycia bazy danych wraz z licencją na korzystanie z niej... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1. W związku z zakupem bazy danych z licencją na korzystanie z niej na 10 stanowiskach po jego stronie powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu importu usług. Przedmiotową transakcję należy bowiem kwalifikować jako świadczenie usług - udzielenie licencji na korzystanie z bazy danych. Nie jest to natomiast dostawa towarów (płyt CD). Świadczą o tym następujące elementy stanu faktycznego: w umowie określono liczbę stanowisk, na których można korzystać z bazy danych, umowa została zawarta na czas określony (1 roku) oraz świadczenie kontrahenta nie ma charakteru jednorazowego, tzn. nie wyczerpuje się w dostawie bazy danych, ale okresowy - przez czas trwania licencji zobowiązany jest on do comiesięcznej aktualizacji bazy danych. Powyższe okoliczności świadczą, że w opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia ze świadczeniem usług o charakterze ciągłym (udzieleniem licencji na korzystanie z bazy danych).

2011
1
lut

Istota:

Czy wydatek na zakup bazy danych na nośniku CD i w formie wydruku komputerowego, zawierającej dane adresowe sklepów fotograficznych, ich typy, przynależność do sieci handl., powinien być odpisany w koszty jednorazowo w miesiącu poniesienia wydatku? Baza danych pozostaje własnością firmy-kontrahenta Podatnika, który nie uzyskał na nią licencji.

Fragment:

W celu poznania rynku i uzyskania danych adresowych odbiorców – sklepów fotograficznych, Spółka zakupiła bazę danych na nośniku CD oraz w formie wydruku na kwotę netto 15.586,83 zł. Baza danych zawiera dane adresowe około czterech tysięcy sklepów fotograficznych. Jest ona własnością firmy X, a Podatnik nie uzyskał licencji ani prawa własności bazy danych. Spółka prosi o potwierdzenie, że wydatek na zakup bazy danych powinien być odpisany w koszty jednorazowo w miesiącu poniesienia wydatku. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) tej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych(...). Zatem jak wynika z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 1, wbrew stanowisku Spółki, nie jest możliwe rozliczenie kosztu zakupu bazy danych na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych jednorazowo w dacie poniesienia.