IPTPP1/4512-224/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

 • opodatkowanie podatkiem VAT i niekorzystania ze zwolnienia czynności odpłatnego udostępniania basenu,
 • IPTPP1/4512-224/15-4/AKinterpretacja indywidualna
  1. basen
  2. czynności opodatkowane
  3. gmina
  4. odliczenie podatku
  5. opodatkowanie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2015r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 czerwca 2015r. (data wpływu 5 czerwca 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania usług odpłatnego udostępniania basenu za czynności opodatkowane podatkiem VAT, niekorzystające ze zwolnienia - jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 16 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • uznania usług odpłatnego udostępniania basenu za czynności opodatkowane podatkiem VAT, niekorzystające ze zwolnienia,
  • prawa do pełnego odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi dotyczącymi basenu ponoszonymi od 2012r.

  Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015r.) o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

  We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

  Gmina (dalej: Gmina) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Gmina jest właścicielem basenu kąpielowego w B. (dalej: Basen). W przeszłości, tj. do końca 2011 r. przedmiotowy Basen był udostępniony przez Gminę Zespołowi Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w B. (dalej: ZOOKiS) w celu świadczenia odpłatnych usług w zakresie sportu i rekreacji, m. in. kąpieli oraz wypoczynku.

  ZOOKiS był jednostką budżetową Gminy oraz był zarejestrowanym podatnikiem VAT, korzystającym jednak ze zwolnienia podmiotowego z VAT. ZOOKiS został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2011 r. Do końca 2011 r. ZOOKiS pobierał opłaty z tytułu udostępniania Basenu na rzecz zainteresowanych podmiotów.

  Po likwidacji ZOOKiS, tj. od 2012 r., Gmina poprzez swoich pracowników zarządza, eksploatuje oraz komercyjnie udostępnia Basen. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy Basen jest odkryty, Gmina udostępnia go na rzecz zainteresowanych wyłącznie w okresie letnim, tj. zasadniczo w miesiącach lipiec-sierpień, w zależności od warunków atmosferycznych. W związku z powyższym Gmina dokonuje sprzedaży biletów wstępu, a wpływy z rzeczonych opłat ujmuje w swoich rejestrach sprzedaży i składanych deklaracjach VAT-7 oraz rozlicza VAT należny z tego tytułu.

  Przedmiotowy obiekt jest udostępniany przez Gminę wyłącznie odpłatnie, w szczególności nie jest on udostępniany nieodpłatnie np. na rzecz uczniów szkół zlokalizowanych w Gminie. W pozostałych okresach obiekt jest nieczynny. Gmina rozważa wprowadzenie w przyszłości rabatu dla uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce, jednak nawet w tym przypadku, bilety przekazywane będą każdorazowo za odpłatnością, choć w niższej wysokości.

  Gmina ponosi wydatki bieżące związane z utrzymaniem Basenu, w tym w szczególności wydatki na energię, środki czystości, chlor, konserwacje, remonty. W ostatnim czasie Gmina nie ponosiła wydatków inwestycyjnych, jednakże będzie je ponosić w przyszłości. Wydatki Gminy dokumentowane są/będą wystawianymi na Gminę fakturami VAT przez dostawców/wykonawców.

  Nabywane towary i usługi związane z wydatkami bieżącymi służą Gminie wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina ponosi wydatki bieżące także poza okresem udostępniania go zainteresowanym podmiotom, np. koszty energii elektrycznej, koszty przygotowania basenu do sezonu i związane z tym drobne remonty.

  Procentowy udział obrotu z tytułu odpłatnego udostępniania basenu w stosunku do dochodów Gminy jest mniejszy niż 1%, co wynika z ujęcia w jej dochodach w szczególności wpływów z podatków i opłat, subwencji oraz dotacji.

  Począwszy od 1 stycznia 2012 r. Gmina wydała ok. 51.360 PLN netto na inwestycje związane z basenem, w tym w szczególności na remont dachu pomieszczeń towarzyszących (sanitariaty szatnie) i wymianę pompy.

  Roczny obrót Gminy z tytułu udostępniania basenu wyniósł;

  • w 2012 r. 7.186,99 PLN,
  • w 2013 r. 11.668,29 PLN,
  • w 2014 r. 6.754,47 PLN.

  Przedmiotem wniosku są wydatki bieżące ponoszone przez Gminę począwszy od 1 stycznia 2012 r. Wydatki inwestycyjne potencjalnie mogą stanowić wytworzenie nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy o podatku od towarów i usług. Nabywane towary i usługi związane z wydatkami inwestycyjnymi będą służyły Gminie wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

  Poza okresem letnim basen nie jest wykorzystywany przez Gminę do wykonywania jakichkolwiek czynności. Wynika to naturalnie z warunków atmosferycznych i charakteru basenu - jest to basen letni odkryty. Pytanie wskazane we wniosku jako nr 2 obejmuje wydatki inwestycyjne ponoszone przez Gminę począwszy od 1 stycznia 2012 r.

  Gmina nie dokonała odliczenia VAT w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, gdyż do 2012 r. nie wykorzystywała go do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, a udostępniła go Zespołowi Obsługi Oświaty Kultury i Sportu w B. w celu świadczenia odpłatnych usług w zakresie sportu i rekreacji.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

  (we wniosku wskazane jako nr 1) Czy czynność udostępniania Basenu, z tytułu której Gmina pobiera opłaty wstępu, stanowi po stronie Gminy usługę opodatkowaną VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z VAT...

  Zdaniem Wnioskodawcy, czynność udostępniania Basenu, z tytułu której Gmina pobiera opłaty wstępu, stanowi po stronie Gminy usługę opodatkowaną VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z VAT.

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

  Zatem, w świetle powyższych regulacji, w przypadku działań podejmowanych przez Gminę na podstawie umowy cywilnoprawnej, działa ona w roli podatnika VAT. Jednocześnie, mając na uwadze, iż umowa o świadczenie usług jest niewątpliwie umową cywilnoprawną uregulowaną w art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), w opinii Gminy w ramach wykonywania przedmiotowej czynności, tj. udostępnienia majątku, na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług, Gmina działa w roli podatnika VAT.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

  Art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje natomiast, iż świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

  Z brzmienia powołanych przepisów wynika, iż pojęcia dostawy towarów i świadczenia usług na gruncie ustawy o VAT uzupełniają się w tym sensie, iż co do zasady, czynności podejmowane przez podatników należy uznać za świadczenie usług, o ile nie stanowią one dostawy towarów. Takie skonstruowanie zakresu czynności opodatkowanych prowadzi do zapewnienia zasady powszechności opodatkowania.

  Konsekwentnie, mając na uwadze przedstawiony stan prawny, Gmina stoi na stanowisku, iż wykonuje usługi udostępniania Basenu za wynagrodzeniem i tym samym działa w tym zakresie w roli podatnika VAT, a przedmiotowe transakcje podlegają opodatkowaniu VAT. W opinii Gminy transakcje te nie korzystają również ze zwolnienia z VAT, gdyż ani ustawa o VAT, ani też rozporządzenia wykonawcze nie przewidują w takim przypadku zwolnienia z podatku.

  Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 września 2014 r. (sygn. ITPP1/443-731/14/DM), w której organ stwierdził, że: „odpłatne udostępnianie przez Gminę basenu na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne) stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku do towarów i usług.

  Reasumując, zdaniem Gminy czynność udostępniania Basenu, z tytułu której Gmina pobiera opłaty wstępu, stanowi po stronie Gminy odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z tego podatku.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

  Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

  Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

  W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi (art. 8 ust. 2a ustawy).

  Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć również należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

  W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

  Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

  W myśl art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

  Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

  Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

  Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

  Mając na uwadze wyżej powołane przepisy, stwierdzić należy, iż aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy dostawcą towarów lub usługodawcą a odbiorcą, a w zamian za wykonanie świadczenia powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem i przekazanym za nie wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest dana czynność, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz dokonującego dostawy lub świadczącego usługę.

  W niniejszej sprawie czynnością, jakiej Gmina dokonuje na rzecz zainteresowanych jest komercyjne udostępnianie Basenu.

  W związku z powyższym Gmina dokonuje sprzedaży biletów wstępu, a wpływy z opłat ujmuje w swoich rejestrach sprzedaży i składanych deklaracjach VAT-7 oraz rozlicza VAT należny z tego tytułu. Powyższe okoliczności jednoznacznie wskazują, że świadczone usługi udostępniania Basenu, będą stanowić odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca w związku z ww. czynnościami występuje w charakterze podatnika podatku VAT.

  Wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może być opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

  Należy jednak zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zastosowania zwolnienia od podatku dla usług wstępu na basen.

  Mając na uwadze opis sprawy i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że odpłatne udostępnianie przez Gminę basenu na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne) stanowi/będzie stanowić odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

  Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Stosownie zaś do treści art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach Wnioskodawcy, w związku z tym skutki prawne, czy też ewentualna ochrona, określone w art. 14k do 14m mogą dotyczyć wyłącznie podmiotu, który uzyskał interpretację indywidualną. Stosownie zaś do art. 14e § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana.

  Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie opodatkowania podatkiem VAT i niekorzystania ze zwolnienia czynności odpłatnego udostępniania basenu. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.