Basen | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to basen. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
gru

Istota:

- Opodatkowanie bezpłatnego wstępu na Basen;
- Opodatkowanie płatnego wstępu na Basen, niekorzystającego ze zwolnienia;
- Prawo do odliczenia części podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi dotyczącymi Basenu, według faktycznego udziału godzinowego, w jakim przedmiotowa nieruchomość będzie odpłatnie udostępniana.

Fragment:

Przy czym przez działalność gospodarczą, zdaniem Gminy, należy rozumieć wyłącznie faktycznie odpłatne zapewnienie wejścia na Basen. Podkreślenia również wymaga, iż w pozostałym czasie – tj. wówczas, gdy Basen jest zamknięty lub nie jest udostępniany ani odpłatnie ani nieodpłatnie – obiekt ten nie służy żadnej działalności (ani działalności A ani działalności B). Faktyczny udział godzinowy odzwierciedlający stopień wykorzystywania Basenu do działalności gospodarczej, zdaniem Gminy, przedstawia ułamek, w którym licznikiem jest liczba godzin, w których wstęp na Basen był odpłatny, zaś mianownikiem jest suma godzin wykorzystywania Basenu do działalności A i B (suma godzin, w których Basen był rzeczywiście odpłatnie udostępniany oraz godzin, w których Basen był rzeczywiście nieodpłatnie udostępniony). Przykładowo, jeżeli w danym roku Basen byłby nieodpłatnie udostępniony przez 1,5 tys. godzin, natomiast przez 500 godzin Gmina zapewniałaby odpłatny wstęp na Basen – oznaczałoby to, że Basen był wykorzystywany w ramach działalności Gminy przez 2 tys. godzin. Natomiast udział godzinowy odpłatnego wstępu w całości działalności Basenu kształtowałby się na poziomie 25% (500 / 2.000 = 0,25). Ponadto Gmina wskazała, że jej zdaniem, sposób określony w Rozporządzeniu nie odpowiada specyfice prowadzonej przez Gminę działalności w zakresie Inwestycji.

2018
16
cze

Istota:

Odliczenia podatku od wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja basenu odkrytego w (...)”.

Fragment:

(...) basenu odkrytego w (...) ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku od wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn. „ Rewitalizacja basenu odkrytego w (...) ”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 maja 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz w dniu 25 maja 2018 r. o adres elektroniczny do doręczeń. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Gmina zamierza realizować projekt pn. „ Rewitalizacja basenu odkrytego w (...) ”, na który pragnie pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych. W ramach projektu zostanie zrewitalizowany i przywrócony do używania basen odkryty w (...). Basen będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego będzie nieodpłatne. Z tytułu użytkowania basenu Gmina nie zamierza osiągać żadnego dochodu związanego z podatkiem VAT. W piśmie z dnia 16 maja 2018 r., stanowiącym uzupełnienie do wniosku, Wnioskodawca wskazał, że: Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu pn. „ Rewitalizacja basenu odkrytego w (...) ” nie będą służyć Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2017
6
gru

Istota:

Czy w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych związanych z budową Pływalni poniesionych przez Miasto przed 1 stycznia 2016 r., na podstawie art. 86 ust. 7b w związku z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r., Miastu przysługuje częściowe prawo do odliczenia VAT naliczonego według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej?

Fragment:

W ramach Inwestycji Miasto wybudowało m.in. kryty basen wraz z zapleczem SPA, w którym znajdują się pomieszczenia do masażu, grota solna i zespól saun (dalej: „ Pływalnia ”). Powyższa Inwestycja została sfinansowana zarówno ze środków własnych Miasta, jak i środków zewnętrznych. W związku z realizacją Inwestycji, Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr WND-..../12 z dnia ... 2013 r. zawartej z Zarządem Województwa (dalej: „ Umowa ”).  Dla potrzeb dofinansowania, VAT został pierwotnie uznany jako koszt kwalifikowany Inwestycji, jednakże następnie w związku z planami prowadzenia odpłatnej działalności przy użyciu obiektu. Miasto zmieniło oświadczenie o kwalifikowalności VAT związanego z wydatkami poniesionymi na budowę Pływalni (aktualnie VAT stanowi koszt niekwalifikowany Inwestycji). Wartość otrzymanego przez Miasto dofinansowania została pomniejszona o zwróconą kwotę VAT poniesionego w związku z budową Pływalni pierwotnie objętą dofinansowaniem. Pływalnia została oddana do użytkowania w 2015 r. i jest wykorzystywana przez Miasto zarówno do działalności komercyjnej, jak i działalności niekomercyjnej (działalności związanej z wykonywaniem zadań własnych Miasta).

2017
26
wrz

Istota:

Prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji oraz terminu odliczenia ww. podatku i dokumentowania zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z ww. inwestycją.

Fragment:

Hala basenowa będzie posiadać 3 sektory, w tym: sektor pływacki z basenem 25,02 x 15,4 o głębokości 1,4 - 1,8 m; sektor rekreacyjny z basenem o pow. 137 m 2 z atrakcjami i oświetleniem podwodnym, dwiema wannami do hydromasażu, brodzikiem dla dzieci o pow. 23 m 2 , zjeżdżalnią rurową o częściowo zewnętrznym przebiegu z wydzieloną wanną hamowną; sektor SPA, na który składa się sauna parowa, sauna sucha i zespół natrysków. Tafla lodowiska o wym. 20 x 40 m będzie stanowić odrębną strefę dostępną od zewnątrz. Latem będzie ona wykorzystywana jako boiska, korty, miejsce do prowadzenia zajęć z fitnessu i jogi. Projekt przewiduje zastosowanie odnawialnych źródeł energii: panele fotowoltaiczne na elewacji południowej i części dachu oraz pompy ciepła w oparciu o lokalizowane na terenie inwestycji odwierty dla sond. Energia pozyskana ze źródeł odnawialnych zostanie spożytkowana na potrzeby własne budynku co wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu. Zostaną zastosowane nowoczesne rozwiązania odzysku ciepła i technologii basenowej. Teren zostanie zagospodarowany trawnikami oraz nowymi nasadzeniami w postaci zieleni średniej i wysokiej w celu wytworzenia zielonego wnętrza urbanistycznego. W związku z powyższą inwestycją, Wnioskodawca będzie ponosić szereg wydatków, m.in. koszty nadzoru, wykonania prac budowlanych, urządzenia wnętrz (dalej: wydatki inwestycyjne).

2017
26
cze

Istota:

Opodatkowanie bezpłatnego wstępu na basen oraz prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków ponoszonych na utrzymanie basenu.

Fragment:

Czy czynności nieodpłatnego świadczenia usług polegające na przyznaniu bezpłatnego wstępu na basen dzieciom do lat trzech oraz osobom niepełnosprawnym podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy na tle tak przedstawionego stanu faktycznego należy uznać, że Gmina wykorzystuje basen wyłącznie do wykonywanej przez nią działalności gospodarczej? Czy Gmina jest uprawniona do umniejszenia podatku należnego o cały podatek naliczony, który jest wykazywany na fakturach dokumentujących wydatki ponoszone na utrzymanie basenu? Czy jeżeli Gmina nie jest uprawniona do odliczania całego podatku VAT naliczonego, który jest wykazywany na fakturach dokumentujących wydatki ponoszone na utrzymanie basenu ze względu na konieczność odliczenia podatku VAT wg sposobu określenia proporcji o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, to czy Gmina może przyjąć, że w odniesieniu do zakupów towarów i usług związanych z basenem, proporcją o której mowa w art. 86 ustawy o VAT jest stosunek wartości sprzedaży netto z tytułu odpłatnych usług wstępu na basen do sumy sprzedaży netto z tytułu tych usług i wartości netto odpowiednio wycenionych usług świadczonych nieodpłatnie tj. nieodpłatnego wstępu na basen. Zdaniem Wnioskodawcy; Własne stanowisko w zakresie odpowiedzi na pytania od 1 do 3 W ocenie Wnioskodawcy, czynności które przy wykorzystaniu basenu wykonuje Gmina, polegające na odpłatnym wstępie na basen, wykonywane na rzecz innych podmiotów są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

2016
2
sie

Istota:

Stawki podatku VAT:
- na dostawę, montaż i uruchomienie basenów i minibasenów SPA oraz montaż urządzeń do basenów i minibasenów SPA, które połączone są na stałe z podłożem, ścianą, instalacją elektryczną i nie będzie możliwości ich swobodnego przenoszenia w dowolne miejsce.
- na dostawę, montaż i uruchomienie wolnostojących basenów i minibasenów SPA oraz montaż urządzeń do basenów i minibasenów SPA

Fragment:

W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z dwoma rodzajami zabudowy: dostawa, montaż i uruchomienie basenów i minibasenów SPA oraz montaż urządzeń do basenów i minibasenów SPA, które połączone są na stałe z podłożem, ścianą, instalacją elektryczną i nie będzie możliwości ich swobodnego przenoszenia w dowolne miejsce. dostawa, montaż i uruchomienie wolnostojących basenów i minibasenów SPA oraz montaż urządzeń do basenów i minibasenów SPA. W opisanej sytuacji oznaczonej powyżej nr 1 możliwe jest zastosowanie do dostawy basenów i minibasenów SPA dokonywanej wraz z montażem i uruchomieniem oraz montażem urządzeń do tych basenów i minibasenów SPA stawki preferencyjnej, bowiem ich montaż nastąpi z wykorzystaniem w sposób istotny elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu), w wyniku którego powstanie trwała zabudowa spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową. Mając zatem na uwadze powołane wyżej definicje: „ budowy ”, „ remontu ”, modernizacji” „ przebudowy ”, a także przedstawiony we wniosku opis sprawy należy stwierdzić, że do czynności polegających na montażu i uruchomieniu basenów i minibasenów SPA, jako usługa kompleksowa polegająca na dostawie i instalacji ww. towarów, powiązanych (...)

2016
5
sty

Istota:

Miejsca opodatkowania usługi wstępu na basen świadczonej dla podmiotów gospodarczych z Republiki Czeskiej

Fragment:

Spółka w opisie sprawy wskazała, że świadczy usługi wstępu na basen, polegające na umożliwieniu korzystania z infrastruktury basenowej (sauna, pływalnia, atrakcje basenowe) w zamian za opłatę w kasie bądź na jej rachunek. Świadczone przez Spółkę usługi nie mają zatem charakteru zorganizowanej imprezy i należy je zakwalifikować do kategorii usług wyłączonych z katalogu zawartego w art. 32 rozporządzenia 282/2011. Podsumowując należy stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym usługi wstępu na basen nie stanowią usług wstępu na wydarzenia sportowe, takie jak mecze lub zawody, w związku z czym miejsce ich świadczenia (opodatkowania) nie może być ustalane na podstawie art. 28g ust. 1 ustawy. W ocenie tut. Organu, miejsce świadczenia (a tym samym miejsce opodatkowania) opisanych przez Spółkę usług wstępu na basen na rzecz podmiotów gospodarczych z Republiki Czeskiej, powinno być określane zgodnie z zasadą ogólną, wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy. Odpowiadając na pytanie Spółki należy zatem stwierdzić, że usługi wstępu na basen świadczone dla podmiotów gospodarczych z Republiki Czeskiej podlegają opodatkowaniu na terytorium Republiki Czeskiej. Wobec powyższego, usługi te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.

2015
29
paź

Istota:

Jaka jest wysokość stawki podatku od towarów i usług udostępnienia wstępu na basen dla uczniowskich klubów sportowych (UKS)?

Fragment:

Symbol dla czynności udostępniania basenu według PKWiU z roku 2008 to: 93.11.10.0. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia od podatku VAT usługi udostępniania wstępu na basen dla uczniowskich klubów sportowych. Jak wskazano powyżej zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, ma zastosowanie do usług świadczonych pomiędzy zdefiniowanymi wyżej grupami podmiotów. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie brak będzie podstaw prawnych do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia dla usługi udostępniania wstępu na basen dla uczniowskich klubów sportowych. Ww. świadczenie nie następuje bowiem pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, do których – jak wskazał Wnioskodawca – nie zalicza się UKS. Ponadto z treści wniosku wynika, że czynności, które są przedmiotem zapytania, Zainteresowany sklasyfikował w grupowaniu PKWiU pod symbolem 93.11.10.0. W tym przypadku jak wskazano powyżej w poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy, gdzie wymieniono „ usługi związane z działalnością obiektów sportowych ”, które obejmują tym samym wszystkie formy i kategorie usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 93.11.10.0.

2015
21
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo nie naliczając podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż z powodu braku listy uczestników nie było możliwe zindywidualizowanie wysokości świadczenia na poszczególne osoby korzystające z basenu?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo nie naliczając podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż z powodu braku listy uczestników nie było możliwe zindywidualizowanie wysokości świadczenia na poszczególne osoby korzystające z basenu... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy w informacji o możliwości skorzystania z basenu było podane, że podstawą wejścia na halę basenową jest wpisanie się na listę dostępną przy wejściu to taka lista powinna zostać sporządzona przez Komisję Socjalną i od tych pracowników faktycznie korzystających z basenu powinien zostać naliczony podatek od osób fizycznych. Wnioskodawca wskazuje, iż Komisja Socjalna nie wiadomo z jakich przyczyn nie prowadziła takiej listy i nie ma obecnie możliwości dokładnego określenia, które osoby korzystały z basenu. Zdaniem Wnioskodawcy podatek od osób fizycznych należałoby naliczyć każdemu uprawnionemu z funduszu socjalnego, gdyż wejście na basen było ogólnodostępne dla wszystkich uprawnionych z funduszu socjalnego. Pracodawca wie, którzy pracownicy są uprawnieni do korzystania z funduszu socjalnego, więc koszty faktury należałoby podzielić przez liczbę tych pracowników i każdemu z nich od obliczonej kwoty jednostkowej naliczyć podatek od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, iż stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2015
19
lip

Istota:

  • opodatkowanie podatkiem VAT i niekorzystania ze zwolnienia czynności odpłatnego udostępniania basenu,
  • Fragment:

    (...) basenu ponoszonymi od 2012r. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015r.) o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Gmina (dalej: Gmina) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Gmina jest właścicielem basenu kąpielowego w B. (dalej: Basen). W przeszłości, tj. do końca 2011 r. przedmiotowy Basen był udostępniony przez Gminę Zespołowi Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w B. (dalej: ZOOKiS) w celu świadczenia odpłatnych usług w zakresie sportu i rekreacji, m. in. kąpieli oraz wypoczynku. ZOOKiS był jednostką budżetową Gminy oraz był zarejestrowanym podatnikiem VAT, korzystającym jednak ze zwolnienia podmiotowego z VAT. ZOOKiS został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2011 r. Do końca 2011 r. ZOOKiS pobierał opłaty z tytułu udostępniania Basenu na rzecz zainteresowanych podmiotów. Po likwidacji ZOOKiS, tj. od 2012 r., Gmina poprzez swoich pracowników zarządza, eksploatuje oraz komercyjnie udostępnia Basen. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy Basen jest odkryty, Gmina udostępnia go na rzecz zainteresowanych wyłącznie w okresie letnim, tj. zasadniczo w miesiącach lipiec-sierpień, w zależności od warunków atmosferycznych.