Basen | Interpretacje podatkowe

Basen | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to basen. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawki podatku VAT:
- na dostawę, montaż i uruchomienie basenów i minibasenów SPA oraz montaż urządzeń do basenów i minibasenów SPA, które połączone są na stałe z podłożem, ścianą, instalacją elektryczną i nie będzie możliwości ich swobodnego przenoszenia w dowolne miejsce.
- na dostawę, montaż i uruchomienie wolnostojących basenów i minibasenów SPA oraz montaż urządzeń do basenów i minibasenów SPA
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z dwoma rodzajami zabudowy: dostawa, montaż i uruchomienie basenów i minibasenów SPA oraz montaż urządzeń do basenów i minibasenów SPA, które połączone są na stałe z podłożem, ścianą, instalacją elektryczną i nie będzie możliwości ich swobodnego przenoszenia w dowolne miejsce. dostawa, montaż i uruchomienie wolnostojących basenów i minibasenów SPA oraz montaż urządzeń do basenów i minibasenów SPA. W opisanej sytuacji oznaczonej powyżej nr 1 możliwe jest zastosowanie do dostawy basenów i minibasenów SPA dokonywanej wraz z montażem i uruchomieniem oraz montażem urządzeń do tych basenów i minibasenów SPA stawki preferencyjnej, bowiem ich montaż nastąpi z wykorzystaniem w sposób istotny elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu), w wyniku którego powstanie trwała zabudowa spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową. Mając zatem na uwadze powołane wyżej definicje: „ budowy ”, „ remontu ”, modernizacji” „ przebudowy ”, a także przedstawiony we wniosku opis sprawy należy stwierdzić, że do czynności polegających na montażu i uruchomieniu basenów i minibasenów SPA, jako usługa kompleksowa polegająca na dostawie i instalacji ww. towarów, powiązanych (...)
2016
2
sie

Istota:
Miejsca opodatkowania usługi wstępu na basen świadczonej dla podmiotów gospodarczych z Republiki Czeskiej
Fragment:
Spółka w opisie sprawy wskazała, że świadczy usługi wstępu na basen, polegające na umożliwieniu korzystania z infrastruktury basenowej (sauna, pływalnia, atrakcje basenowe) w zamian za opłatę w kasie bądź na jej rachunek. Świadczone przez Spółkę usługi nie mają zatem charakteru zorganizowanej imprezy i należy je zakwalifikować do kategorii usług wyłączonych z katalogu zawartego w art. 32 rozporządzenia 282/2011. Podsumowując należy stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym usługi wstępu na basen nie stanowią usług wstępu na wydarzenia sportowe, takie jak mecze lub zawody, w związku z czym miejsce ich świadczenia (opodatkowania) nie może być ustalane na podstawie art. 28g ust. 1 ustawy. W ocenie tut. Organu, miejsce świadczenia (a tym samym miejsce opodatkowania) opisanych przez Spółkę usług wstępu na basen na rzecz podmiotów gospodarczych z Republiki Czeskiej, powinno być określane zgodnie z zasadą ogólną, wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy. Odpowiadając na pytanie Spółki należy zatem stwierdzić, że usługi wstępu na basen świadczone dla podmiotów gospodarczych z Republiki Czeskiej podlegają opodatkowaniu na terytorium Republiki Czeskiej. Wobec powyższego, usługi te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.
2016
5
sty

Istota:
Jaka jest wysokość stawki podatku od towarów i usług udostępnienia wstępu na basen dla uczniowskich klubów sportowych (UKS)?
Fragment:
Symbol dla czynności udostępniania basenu według PKWiU z roku 2008 to: 93.11.10.0. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia od podatku VAT usługi udostępniania wstępu na basen dla uczniowskich klubów sportowych. Jak wskazano powyżej zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, ma zastosowanie do usług świadczonych pomiędzy zdefiniowanymi wyżej grupami podmiotów. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie brak będzie podstaw prawnych do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia dla usługi udostępniania wstępu na basen dla uczniowskich klubów sportowych. Ww. świadczenie nie następuje bowiem pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, do których – jak wskazał Wnioskodawca – nie zalicza się UKS. Ponadto z treści wniosku wynika, że czynności, które są przedmiotem zapytania, Zainteresowany sklasyfikował w grupowaniu PKWiU pod symbolem 93.11.10.0. W tym przypadku jak wskazano powyżej w poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy, gdzie wymieniono „ usługi związane z działalnością obiektów sportowych ”, które obejmują tym samym wszystkie formy i kategorie usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 93.11.10.0.
2015
29
paź

Istota:
Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo nie naliczając podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż z powodu braku listy uczestników nie było możliwe zindywidualizowanie wysokości świadczenia na poszczególne osoby korzystające z basenu?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo nie naliczając podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż z powodu braku listy uczestników nie było możliwe zindywidualizowanie wysokości świadczenia na poszczególne osoby korzystające z basenu... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy w informacji o możliwości skorzystania z basenu było podane, że podstawą wejścia na halę basenową jest wpisanie się na listę dostępną przy wejściu to taka lista powinna zostać sporządzona przez Komisję Socjalną i od tych pracowników faktycznie korzystających z basenu powinien zostać naliczony podatek od osób fizycznych. Wnioskodawca wskazuje, iż Komisja Socjalna nie wiadomo z jakich przyczyn nie prowadziła takiej listy i nie ma obecnie możliwości dokładnego określenia, które osoby korzystały z basenu. Zdaniem Wnioskodawcy podatek od osób fizycznych należałoby naliczyć każdemu uprawnionemu z funduszu socjalnego, gdyż wejście na basen było ogólnodostępne dla wszystkich uprawnionych z funduszu socjalnego. Pracodawca wie, którzy pracownicy są uprawnieni do korzystania z funduszu socjalnego, więc koszty faktury należałoby podzielić przez liczbę tych pracowników i każdemu z nich od obliczonej kwoty jednostkowej naliczyć podatek od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, iż stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2015
21
lip

Istota:
 • opodatkowanie podatkiem VAT i niekorzystania ze zwolnienia czynności odpłatnego udostępniania basenu,
 • Fragment:
  (...) basenu ponoszonymi od 2012r. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015r.) o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Gmina (dalej: Gmina) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Gmina jest właścicielem basenu kąpielowego w B. (dalej: Basen). W przeszłości, tj. do końca 2011 r. przedmiotowy Basen był udostępniony przez Gminę Zespołowi Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w B. (dalej: ZOOKiS) w celu świadczenia odpłatnych usług w zakresie sportu i rekreacji, m. in. kąpieli oraz wypoczynku. ZOOKiS był jednostką budżetową Gminy oraz był zarejestrowanym podatnikiem VAT, korzystającym jednak ze zwolnienia podmiotowego z VAT. ZOOKiS został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2011 r. Do końca 2011 r. ZOOKiS pobierał opłaty z tytułu udostępniania Basenu na rzecz zainteresowanych podmiotów. Po likwidacji ZOOKiS, tj. od 2012 r., Gmina poprzez swoich pracowników zarządza, eksploatuje oraz komercyjnie udostępnia Basen. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy Basen jest odkryty, Gmina udostępnia go na rzecz zainteresowanych wyłącznie w okresie letnim, tj. zasadniczo w miesiącach lipiec-sierpień, w zależności od warunków atmosferycznych.
  2015
  19
  lip

  Istota:
 • prawo do pełnego odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi dotyczącymi basenu.
 • Fragment:
  (...) basenu ponoszonymi od 2012r. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015r.) o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Gmina (dalej: Gmina) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Gmina jest właścicielem basenu kąpielowego w B. (dalej: Basen). W przeszłości, tj. do końca 2011 r. przedmiotowy Basen był udostępniony przez Gminę Zespołowi Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w B. (dalej: ZOOKiS) w celu świadczenia odpłatnych usług w zakresie sportu i rekreacji, m. in. kąpieli oraz wypoczynku. ZOOKiS był jednostką budżetową Gminy oraz był zarejestrowanym podatnikiem VAT, korzystającym jednak ze zwolnienia podmiotowego z VAT. ZOOKiS został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2011 r. Do końca 2011 r. ZOOKiS pobierał opłaty z tytułu udostępniania Basenu na rzecz zainteresowanych podmiotów. Po likwidacji ZOOKiS, tj. od 2012 r., Gmina poprzez swoich pracowników zarządza, eksploatuje oraz komercyjnie udostępnia Basen. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy Basen jest odkryty, Gmina udostępnia go na rzecz zainteresowanych wyłącznie w okresie letnim, tj. zasadniczo w miesiącach lipiec-sierpień, w zależności od warunków atmosferycznych.
  2015
  19
  lip

  Istota:
  Czy zastosowanie przez Wnioskodawcę stawki podatku VAT 8% dla usług związanych z działalnością basenu, mając na uwadze sklasyfikowanie tych usług w/g PKWiU z 2008r. o symbolu 93.11.10.0 i stawki VAT 23% dla usług w zakresie korzystania z siłowni i sauny o symbolu PKWiU 96.04.10.0 - jest prawidłowe?
  Fragment:
  W jednostce organizacyjnej Wnioskodawcy, będącej budżetową samorządową jednostką gminną objętą systemem oświaty funkcjonuje basen szkolny, w skład którego wchodzi pływalnia, sauna i siłownia. W godzinach przedpołudniowych z basenu korzystają uczniowie szkoły oraz innych jednostek bezpłatnie (w tym inne szkoły, osoby niepełnosprawne i służby mundurowe). W godzinach popołudniowych w ramach prowadzony usług z basenu korzystają osoby indywidualne za odpłatnością. Zespół Szkół jest szkołą publiczną, działającą w ramach systemu edukacji obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Obiekt (basen) jako nieruchomość został przekazany w trwały zarząd Decyzją Prezydenta Miasta z dnia 26 listopada 2010r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Trwały zarząd ustanowiony jest na czas nieoznaczony. Podstawą gospodarki finansowej Szkoły jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym szkoły. Dochody uzyskane ze sprzedaży, w tym ze sprzedaży usług wstępu na basen w całości są odprowadzane do budżetu Gminy Miasto. Jednostka nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Obecnie Wnioskodawca świadczy między innymi usługi związane z działalnością obiektów sportowych (basenu) oraz usługi w zakresie korzystania z siłowni i sauny.
  2014
  2
  lut

  Istota:
  Czy nw. usługi świadczone przez Wnioskodawcę podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług:
  a) sprzedaż biletów wstępu na basen klientom indywidualnym na cele rekreacyjno – sportowe;
  b) sprzedaż biletów wstępu do sauny i siłowni klientom indywidualnym na cele rekreacyjno – sportowe;
  c) wynajem basenu osobom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie nauki pływania lub stowarzyszeniom?
  Fragment:
  Stowarzyszenia, fundacje, firmy i inne instytucje mające podpisane umowy na karnety wstępu na basen i wynajęcie toru, korzystają z usług również odpłatnie. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę objęte zakresem zadanego pytania: sprzedaż biletów wstępu jednorazowych na basen w ramach którego można korzystać z urządzeń znajdujących się na basenie w tym części pływalni i sauny; sprzedaż karnetów z możliwością korzystania z basenu, sauny i siłowni; sprzedaż biletów do sauny i korzystanie wyłącznie z sauny; sprzedaż biletów wstępu na siłownię i korzystanie wyłącznie z urządzeń znajdujących się na siłowni; wynajęcie toru lub całego basenu z możliwością korzystania wyłącznie z basenu lub z możliwością korzystania z urządzeń znajdujących się w siłowni i saunie. Dokumenty sprzedaży za świadczenie przedmiotowych usług wystawiane są przez upoważnionych pracowników Wnioskodawcy. Jako sprzedawca ww. usługi figuruje Wnioskodawca. W ramach prowadzonych usług bilet wstępu na basen obejmuje wstęp wyłącznie na basen lub wstęp na basen i korzystanie z sauny. Natomiast w ramach sprzedawanych karnetów uprawniających do wstępu na basen istnieje możliwość korzystania z sauny i siłowni, w takim przypadku karnet obejmuje wstęp do sauny i siłowni.
  2013
  11
  gru

  Istota:
  Brak jest możliwości do dokonania odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na używanie samochodu osobowego, w związku z dojazdami na basen (pływalnię). Wskazać bowiem należy, iż na gruncie przedmiotowej sprawy nie została spełniona przesłanka uprawniająca do skorzystania z rzeczonej ulgi, o której mowa w ww. art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przedmiotowe przejazdy nie są związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
  Fragment:
  Odnosząc więc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, iż z pewnością pobyt na basenie przyczynia się do podniesienia sprawności Wnioskodawcy i przez to polepsza stan Jego zdrowia, jednakże pobytu na basenie nie można zakwalifikować do kategorii zabiegów rehabilitacyjnych, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 14 ww. ustawy. Podkreślić należy, iż basen jest miejscem, które cechuje ogólnodostępność, co oznacza, że jest przeznaczony dla wszystkich chętnych do korzystania, a więc nie tylko dla osób niepełnosprawnych. Z zajęć na basenie – ćwiczeń, rekreacji – może korzystać każda osoba. Zatem z faktu, że korzysta z nich osoba niepełnosprawna nie można wywodzić, że zajęcia te są zabiegami leczniczo – rehabilitacyjnymi. Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że zajęcia na basenie nie odbywają się pod kierunkiem rehabilitantów. Zaznaczyć należy, iż dla ww. placówek stan zdrowia, rodzaj i stopień niepełnosprawności korzystających z nich osób nie jest przedmiotem zainteresowania, tak jak to ma miejsce w przypadku placówek specjalizujących się w rehabilitacji. Chętny do korzystania z usług na basenie na własną odpowiedzialność korzysta indywidualnie lub grupowo z oferowanych usług. Ratownik nadzoruje jedynie bezpieczeństwo i prawidłowy sposób korzystania z dostępnych w placówce urządzeń oraz udziela wskazówek, co do sposobu i zakresu korzystania z nich.
  2013
  23
  cze

  Istota:
  Opodatkowanie usług najmu sali gimnastycznej i basenu szkolnego oraz sprzedaży biletów (karnetów) uprawniających do korzystania z basenu szkolnego.
  Fragment:
  Planuje również wynajmować salę gimnastyczną osobom prywatnym nieprowadzącym działalności gospodarczej, klubom sportowym, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom oraz basen szkolny podmiotom gospodarczym dla ich pracowników i osobom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie nauki pływania. Z tego tytułu Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż biletów wstępu i karnetów, umożliwiających korzystanie z basenu, Wnioskodawca sklasyfikował w PKWiU w grupowaniu 93.11.10.0. Natomiast usługi wynajmu sali gimnastycznej i basenu szkolnego ww. podmiotom w PKWiU w grupowaniu 68.20.12.0. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż w załączniku nr 3 do ustawy nie zostały wymienione usługi o symbolu PKWiU 68.20.12.0. Zatem, o ile podana przez Wnioskodawcę klasyfikacja PKWiU 68.20.12.0 planowanych usług wynajmu jest prawidłowa, t.j. nie mieszczą się one w grupowaniu 93.11.10.0 („ Usługi związane z działalnością obiektów sportowych ”), to: wynajem basenu szkolnego osobom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie nauki pływania podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką podatku 23%, wynajem basenu szkolnego podmiotom gospodarczym dla ich pracowników na cele rekreacyjno-sportowe podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką podatku 23%, wynajem sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, klubom sportowym, podmiotom gospodarczym dla pracowników oraz pozostałym jednostkom podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką podatku 23%.
  2013
  19
  cze
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Basen
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.