Barter | Interpretacje podatkowe

Barter | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to barter. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy usługi wstępu na spektakle artystyczne i do obiektów kulturalnych podlegają opodatkowaniu?
Fragment:
(...) rzeczowe. Jeżeli w obrocie gospodarczym następuje zamiana towaru na towar, towaru na usługę, a także zamiana usługi na usługę mamy do czynienia z transakcjami barterowymi. Z uwagi więc na to, że pomiędzy Wnioskodawcą, a podmiotami świadczącymi ww. usługi istnieje relacja zobowiązaniowa i odpłatna, w której każda ze stron zobowiązuje się do określonego działania, uznać należy, że wydanie zaproszeń, biletów na rzecz ww. podmiotów, na podstawie zawartych umów barterowych, w zamian za co Wnioskodawca uzyskuje promocję, stanowi jak powyżej wskazano, czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu (...)
2012
25
maj

Istota:
Zapytanie Spółki dotyczyło kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku transakcji barterowych z kontrahentami zagranicznymi, których przedmiotem są usługi udzielenia licencji na treść (artykuły prasowe) do serwisów w portalu Spółki w zamian za które Spółka świadczy usługi promocyjno-reklamowe.
Fragment:
(...) granicami kraju, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z zawartymi umowami barterowymi, powinno być dokonywane w momencie kompensaty wzajemnych zobowiązań wynikających z zawartych przez strony umów. W zawartych umowach barterowych strony ustaliły, iż w przypadku zaistnienia wzajemnych rozrachunków rozliczenia finansowe między stronami będą dokonywane w formie kompensaty. W związku z powyższym zdaniem Spółki w przypadku umów barterowych data kompensaty jest jednoznaczna z datą fizycznej płatności. Odpowiadając na powyższe zapytanie Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) od określonych przychodów uzyskiwanych przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (nie mających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu) (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy w przypadku umów barterowych wartością przychodu, w rozumieniu art. 12.1 ustawy o pdop, jest rynkowa wartość świadczenia, czy też jest możliwe ustalenie wartości świadczenia (jako wartości umowy) po obniżeniu jej o udzielone wzajemne rabaty np. z tytułu stałej współpracy?
Fragment:
(...) faktyczne obniżenie określonej w umowie ceny towaru. Skonto rozumiane jest jako procentowe zmniejszenie należności za świadczenie w związku z zapłatą należności przez kontrahenta przed terminem płatności albo w związku z zapłatą całości należności gotówką przy sprzedaży ratalnej albo kredytowej. Mając na uwadze powyższe, iż do umów barterowych stosuje się odpowiednio przypisy o sprzedaży, wartość przychodów uzyskanych w ramach sprzedaży na podstawie umów barterowych może być pomniejszana o rabat. Reasumując, stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy nabywane przez Spółkę usługi reklamowe w ramach umów barterowych stanowią koszty reklamy i reprezentacji publicznej czy niepublicznej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) dot. reklamy decyduje więc forma dotarcia do adresata, a nie cechy własne reklamy. Te same materiały reklamowe mogą być wykorzystywane w sposób publiczny jak i niepubliczny. Podstawowa różnica pomiędzy reklamą publiczną, a niepubliczną uzależniona jest od adresata, do którego jest kierowana. Reklama publiczna powinna docierać do każdego odbiorcy, a nie do świadomie ograniczonego kręgu osób. Według tut. Organu wydatki poniesione przez Spółkę pytającą w ramach umów barterowych dotyczących reklamy publicznej będą kosztem uzyskania przychodu. Mając na uwadze powyższe stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Barter
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.