Barter | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to barter. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
25
maj

Istota:

Czy usługi wstępu na spektakle artystyczne i do obiektów kulturalnych podlegają opodatkowaniu?

Fragment:

(...) rzeczowe. Jeżeli w obrocie gospodarczym następuje zamiana towaru na towar, towaru na usługę, a także zamiana usługi na usługę mamy do czynienia z transakcjami barterowymi. Z uwagi więc na to, że pomiędzy Wnioskodawcą, a podmiotami świadczącymi ww. usługi istnieje relacja zobowiązaniowa i odpłatna, w której każda ze stron zobowiązuje się do określonego działania, uznać należy, że wydanie zaproszeń, biletów na rzecz ww. podmiotów, na podstawie zawartych umów barterowych, w zamian za co Wnioskodawca uzyskuje promocję, stanowi jak powyżej wskazano, czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu (...)

2011
1
cze

Istota:

Zapytanie Spółki dotyczyło kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku transakcji barterowych z kontrahentami zagranicznymi, których przedmiotem są usługi udzielenia licencji na treść (artykuły prasowe) do serwisów w portalu Spółki w zamian za które Spółka świadczy usługi promocyjno-reklamowe.

Fragment:

(...) granicami kraju, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z zawartymi umowami barterowymi, powinno być dokonywane w momencie kompensaty wzajemnych zobowiązań wynikających z zawartych przez strony umów. W zawartych umowach barterowych strony ustaliły, iż w przypadku zaistnienia wzajemnych rozrachunków rozliczenia finansowe między stronami będą dokonywane w formie kompensaty. W związku z powyższym zdaniem Spółki w przypadku umów barterowych data kompensaty jest jednoznaczna z datą fizycznej płatności. Odpowiadając na powyższe zapytanie Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) od określonych przychodów uzyskiwanych przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (nie mających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu) (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku umów barterowych wartością przychodu, w rozumieniu art. 12.1 ustawy o pdop, jest rynkowa wartość świadczenia, czy też jest możliwe ustalenie wartości świadczenia (jako wartości umowy) po obniżeniu jej o udzielone wzajemne rabaty np. z tytułu stałej współpracy?

Fragment:

(...) faktyczne obniżenie określonej w umowie ceny towaru. Skonto rozumiane jest jako procentowe zmniejszenie należności za świadczenie w związku z zapłatą należności przez kontrahenta przed terminem płatności albo w związku z zapłatą całości należności gotówką przy sprzedaży ratalnej albo kredytowej. Mając na uwadze powyższe, iż do umów barterowych stosuje się odpowiednio przypisy o sprzedaży, wartość przychodów uzyskanych w ramach sprzedaży na podstawie umów barterowych może być pomniejszana o rabat. Reasumując, stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy nabywane przez Spółkę usługi reklamowe w ramach umów barterowych stanowią koszty reklamy i reprezentacji publicznej czy niepublicznej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) dot. reklamy decyduje więc forma dotarcia do adresata, a nie cechy własne reklamy. Te same materiały reklamowe mogą być wykorzystywane w sposób publiczny jak i niepubliczny. Podstawowa różnica pomiędzy reklamą publiczną, a niepubliczną uzależniona jest od adresata, do którego jest kierowana. Reklama publiczna powinna docierać do każdego odbiorcy, a nie do świadomie ograniczonego kręgu osób. Według tut. Organu wydatki poniesione przez Spółkę pytającą w ramach umów barterowych dotyczących reklamy publicznej będą kosztem uzyskania przychodu. Mając na uwadze powyższe stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. (...)