Bar mleczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bar mleczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy przedstawiony sposób naliczania marży jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

Fragment:

(...) zużytych do sporządzenia posiłków, należy przyjąć wartość surowców liczoną w zależności od źródeł zakupu : 1)wg cen detalicznych – przy zakupie w jednostkach handlu detalicznego, 2)wg cen zakupu poza jednostkami handlu detalicznego, powiększoną o 20% w stosunku do ich ceny zakupu. Wyliczona w ten sposób wartość surowców stanowi podstawę do zastosowania przez bar mleczny marży. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi bar mleczny i z tytułu prowadzonej działalności otrzymuje dotacje przedmiotowe do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych. Surowce do sporządzenia posiłków, do których mogą być udzielane dotacje, zakupuje poza jednostkami handlu detalicznego, tj. w hurcie na targowiskach bądź bezpośrednio od producentów. Podstawę naliczenia marży gastronomicznej stanowi wartość surowców wyliczona wg cen zakupu, podwyższona o 20% w stosunku do ich ceny zakupu, a podstawę obliczenia kwoty należnej (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przedsiębiorca prowadzący bar mleczny jest zobowiązany odliczać surowiec dotowany użyty do produkcji konsumowanych przez uczniów posiłków, gdy sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT?

Fragment:

(...) Pani wniosku z dnia 04.08.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu dnia 17.08.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 31.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w zakresie wyłączenia z podstawy dotowania surowców które wchodzą w skład posiłków sprzedawanych uczniom dla których wystawiana jest faktura VAT stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Jak wynika z treści złożonego pisma prowadzi Pani bar mleczny, w którym żywią się m. in. uczniowie szkół. Posiłki spożywają na miejscu. Na koniec każdego miesiąca na podstawie paragonów z kasy fiskalnej wystawiana jest faktura VAT na nazwisko ucznia. Przedmiotową fakturę uczeń przedstawia w szkole celem uzyskania stypendium socjalnego wypłacanego przez Urząd Miasta. Pani wątpliwość dotyczy słuszności odliczania od podstawy dotowania surowców zużytych do sprzedanych uczniom na fakturę VAT posiłków. Przepis § 3 ust. 1 pkt (...)

2011
1
mar

Istota:

W jakiej formie należy udokumentować otrzymana dotację przedmiotową z budżetu państwa do posiłków sprzedawanych w barze mlecznym ?.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.z 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu drugiego wniosku z Państwa pisma znak FN/1/2005 z dnia 19.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24.01.2005 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie podatku VAT w sprawie udokumentowania dotacji przedmiotowej otrzymywanej z budżetu państwa do posiłków sprzedawanych w barze mlecznym. Wnioskodawca zajął stanowisko, iż w związku z otrzymaniem dotacji nie ma znaczenia na jakim to będzie dokumencie, czy na fakturze wewnętrznej, czy też na nocie księgowej Ustawodawca normatywnie nie określił formy dokumentowania otrzymanych dotacji, (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami ujętymi w wykazie towarów (zapasów magazynowych) sporządzonym na dzień 30.04.2004 r., które będą służyły sprzedaży, przy czym Podatnik do 30.04.2004 r. wykonywał działalność zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, która od 1 maja 2004 r. podlega opodatkowaniu?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 07.05.2004 r., znak: (...), (uzupełnione w dniu 04.06.2004 r.) uprzejmie informuje: W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Analogiczne uprawnienie przysługiwało podatnikowi na gruncie uchylonej ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Jednocześnie na podstawie art. 86 ust. 10 pkt 1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o (...)

2011
1
sty

Istota:

Przedmiotem działalności spółki cywilnej jest prowadzenie baru mlecznego, który z uwagi na specyfikę wykonywanej działalności korzysta z przedmiotowej dotacji udzielanej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.12.2000 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. Nr 116, poz. 1220). 1. Jaką stawką podatku należy opodatkować sprzedaż posiłków sprzedawanych w barach mlecznych korzystających z dotacji? 2. Jakie obowiązki w zakresie VAT rodzi otrzymanie dotacji?

Fragment:

(...) Ad 1. W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c znajdującego się w Rozdziale 2 pt. „Przepisy przejściowe i końcowe” ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do usług gastronomicznych z wyłączeniem: sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%; sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%. Ad 2. Zgodnie z art. 29 ust. 1 w/w ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku, a obrotem jest także między (...)