Bar mleczny | Interpretacje podatkowe

Bar mleczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bar mleczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przedstawiony sposób naliczania marży jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.
Fragment:
(...) zużytych do sporządzenia posiłków, należy przyjąć wartość surowców liczoną w zależności od źródeł zakupu : 1)wg cen detalicznych – przy zakupie w jednostkach handlu detalicznego, 2)wg cen zakupu poza jednostkami handlu detalicznego, powiększoną o 20% w stosunku do ich ceny zakupu. Wyliczona w ten sposób wartość surowców stanowi podstawę do zastosowania przez bar mleczny marży. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi bar mleczny i z tytułu prowadzonej działalności otrzymuje dotacje przedmiotowe do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych. Surowce do sporządzenia posiłków, do których mogą być udzielane dotacje, zakupuje poza jednostkami handlu detalicznego, tj. w hurcie na targowiskach bądź bezpośrednio od producentów. Podstawę naliczenia marży gastronomicznej stanowi wartość surowców wyliczona wg cen zakupu, podwyższona o 20% w stosunku do ich ceny zakupu, a podstawę obliczenia kwoty należnej (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przedsiębiorca prowadzący bar mleczny jest zobowiązany odliczać surowiec dotowany użyty do produkcji konsumowanych przez uczniów posiłków, gdy sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT?
Fragment:
(...) Pani wniosku z dnia 04.08.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu dnia 17.08.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 31.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w zakresie wyłączenia z podstawy dotowania surowców które wchodzą w skład posiłków sprzedawanych uczniom dla których wystawiana jest faktura VAT stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Jak wynika z treści złożonego pisma prowadzi Pani bar mleczny, w którym żywią się m. in. uczniowie szkół. Posiłki spożywają na miejscu. Na koniec każdego miesiąca na podstawie paragonów z kasy fiskalnej wystawiana jest faktura VAT na nazwisko ucznia. Przedmiotową fakturę uczeń przedstawia w szkole celem uzyskania stypendium socjalnego wypłacanego przez Urząd Miasta. Pani wątpliwość dotyczy słuszności odliczania od podstawy dotowania surowców zużytych do sprzedanych uczniom na fakturę VAT posiłków. Przepis § 3 ust. 1 pkt (...)
2011
1
mar

Istota:
W jakiej formie należy udokumentować otrzymana dotację przedmiotową z budżetu państwa do posiłków sprzedawanych w barze mlecznym ?.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.z 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu drugiego wniosku z Państwa pisma znak FN/1/2005 z dnia 19.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24.01.2005 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie podatku VAT w sprawie udokumentowania dotacji przedmiotowej otrzymywanej z budżetu państwa do posiłków sprzedawanych w barze mlecznym. Wnioskodawca zajął stanowisko, iż w związku z otrzymaniem dotacji nie ma znaczenia na jakim to będzie dokumencie, czy na fakturze wewnętrznej, czy też na nocie księgowej Ustawodawca normatywnie nie określił formy dokumentowania otrzymanych dotacji, (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami ujętymi w wykazie towarów (zapasów magazynowych) sporządzonym na dzień 30.04.2004 r., które będą służyły sprzedaży, przy czym Podatnik do 30.04.2004 r. wykonywał działalność zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, która od 1 maja 2004 r. podlega opodatkowaniu?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 07.05.2004 r., znak: (...), (uzupełnione w dniu 04.06.2004 r.) uprzejmie informuje: W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Analogiczne uprawnienie przysługiwało podatnikowi na gruncie uchylonej ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Jednocześnie na podstawie art. 86 ust. 10 pkt 1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o (...)
2011
1
lut

Istota:
Przedmiotem działalności spółki cywilnej jest prowadzenie baru mlecznego, który z uwagi na specyfikę wykonywanej działalności korzysta z przedmiotowej dotacji udzielanej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.12.2000 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. Nr 116, poz. 1220). 1. Jaką stawką podatku należy opodatkować sprzedaż posiłków sprzedawanych w barach mlecznych korzystających z dotacji? 2. Jakie obowiązki w zakresie VAT rodzi otrzymanie dotacji?
Fragment:
(...) Ad 1. W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c znajdującego się w Rozdziale 2 pt. „Przepisy przejściowe i końcowe” ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do usług gastronomicznych z wyłączeniem: sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%; sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%. Ad 2. Zgodnie z art. 29 ust. 1 w/w ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku, a obrotem jest także między (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Bar mleczny
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.