Bankowóz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bankowóz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
4
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z faktur dokumentujących raty leasingu samochodów, które utraciły ważność certyfikatów i nie są już kwalifikowane jako „bankowozy typu C”.

Fragment:

(...) bankowozy, równocześnie dojdzie do zakończeniem kwalifikowania przez prawodawcę pojazdów (bankowozów) Spółki jako „ bankowozy typu C ” ze względu na fakt niespełnienia przez bankowozy Wnioskodawcy nowych warunków dotyczących klasy szyb zgodnie z rozporządzeniem nowelizującym. Bankowozy nie są / nie będą (nie były) także kwalifikowane jako bankowozy typu A czy też B lub też inne samochody dające prawo do pełnego (100%) odliczenia VAT (nie są to w szczególności inne pojazdy specjalne, „ ciężarowe ” itp.). Jednocześnie Spółka nie złożyła po wejściu w życie ustawy nowelizującej informacji o wykorzystywaniu bankowozów wyłącznie do działalności gospodarczej – VAT-26. W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy w związku z utratą ważności certyfikatów i zakończeniem kwalifikowania przez prawodawcę pojazdów (bankowozów) jako bankowozy typu C, Spółka utraci również prawo do odliczania pełnego (100%) VAT na podstawie faktur za raty leasingu tych samochodów, pomimo uprzedniego skorzystania z tego prawa w ramach praw nabytych. Mając na uwadze opis zawarty we wniosku oraz powołane uregulowania należy stwierdzić, że – wbrew opinii Wnioskodawcy – w związku z leasingiem samochodów, co do których utraciły ważność certyfikaty i nie są one klasyfikowane jako bankowozy typu C, Wnioskodawca utracił prawo do odliczenia całej kwoty podatku od towarów i usług wykazanej na fakturze.

2014
23
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia z tytułu nabycia, leasingu lub najmu bankowozu typu C oraz paliwa do tego pojazdu.

Fragment:

Zgodnie z § 1 pkt 15 rozporządzenia – bankowozy to pojazdy samochodowe przeznaczone do transportu wartości pieniężnych, oznaczone w zależności od konstrukcji i zabezpieczenia technicznego jako typy: A, B i C. Według § 10 ust. 1 rozporządzenia, wymagania techniczne bankowozów określają załączniki do rozporządzenia: załącznik nr 3 - wymagania techniczne dla bankowozu typu A; załącznik nr 4 - wymagania techniczne dla bankowozu typu B; załącznik nr 5 - wymagania techniczne dla bankowozu typu C. Według załącznika nr 5 do rozporządzenia („ Ogólne wymagania techniczne dla bankowozu typu C ”): Bankowóz typu C powinien być wyposażony w: pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy „ D ” w stojakach przytwierdzonych trwale do elementów konstrukcyjnych nadwozia umożliwiających mocowanie i wyjmowanie pojemników przez osoby uprawnione albo urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych co najmniej I klasy według normy PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2; 1a) szyby wykonane w klasie co najmniej BR1, według normy PN-EN 1063 (lub w klasie równoważnej), bez możliwości ich otwierania; immobiliser spełniający wymagania dyrektywy Rady nr 74/61/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie urządzeń zabezpieczających pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem (Dz.Urz.

2014
20
mar

Istota:

Czy Wnioskodawca jest uprawniony do pełnego odliczenia podatku VAT od faktur dokumentujących raty leasingowe za ten bankowóz, a co za tym idzie do odliczania VAT od zakupów paliwa do bankowozu?

Fragment:

Nr 166, poz. 1128) zmienionego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1262) – dalej rozporządzenie – bankowozy to pojazdy samochodowe przeznaczone do transportu wartości pieniężnych, oznaczone w zależności od konstrukcji i zabezpieczenia technicznego jako typy: A, B i C. Według § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, wymagania techniczne bankowozów określają załączniki do rozporządzenia: załącznik nr 3 - wymagania techniczne dla bankowozu typu A; załącznik nr 4 - wymagania techniczne dla bankowozu typu B; załącznik nr 5 - wymagania techniczne dla bankowozu typu C. Według załącznika nr 5 do ww. rozporządzenia („ Ogólne wymagania techniczne dla bankowozu typu C ”): 1.Bankowóz typu C powinien być wyposażony w: pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy „ D ” w stojakach przytwierdzonych trwale do elementów konstrukcyjnych nadwozia umożliwiających mocowanie i wyjmowanie pojemników przez osoby uprawnione albo urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych co najmniej I klasy według normy PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2; 1a) szyby wykonane w klasie co najmniej BR1, według normy PN-EN 1063 (lub w klasie równoważnej), bez możliwości ich otwierania; immobiliser spełniający wymagania dyrektywy Rady nr 74/61/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie urządzeń zabezpieczających pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem (Dz.

2014
29
sty

Istota:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu specjalnego o przeznaczeniu „bankowóz” lecz jedynie 60% tej kwoty, nie więcej jednak niż 6.000 zł., jak również nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu ww. pojazdu.

Fragment:

W myśl § 1 pkt 15 rozporządzenia bankowozy to pojazdy samochodowe przeznaczone do transportu wartości pieniężnych, oznaczone w zależności od konstrukcji i zabezpieczenia technicznego jako typy: A, B i C. Według § 10 ust. 1 rozporządzenia wymagania techniczne bankowozów określają załączniki do rozporządzenia: załącznik nr 3 - wymagania techniczne dla bankowozu typu A; załącznik nr 4 - wymagania techniczne dla bankowozu typu B; załącznik nr 5 - wymagania techniczne dla bankowozu typu C. Według załącznika nr 5 do rozporządzenia („ Ogólne wymagania techniczne dla bankowozu typu C ”): 1. Bankowóz typu C powinien być wyposażony w: 1. pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy „ D ” w stojakach umożliwiających mocowanie i wyjmowanie pojemników przez osoby uprawnione albo urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych klasy co najmniej I klasy według normy PN-EN 1134-1 lub PN-EN 1143-2; 1a) szyby wykonane w klasie co najmniej BR1, według normy PN-EN 1063 (lub w klasie równoważnej), bez możliwości ich otwierania: 2. immobiliser spełniający wymagania dyrektywy Rady nr 74/61/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie urządzeń zabezpieczających pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem (Dz.

2013
14
lis

Istota:

W związku z nabyciem pojazdu specjalnego – bankowozu, Wnioskodawczyni wykorzystująca ten pojazd w działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem Kancelarii, nie może odliczyć podatku VAT w pełnej wysokości wykazanego na fakturach dokumentujących raty leasingowe. Ponadto nie jest możliwe odliczenie podatku VAT od zakupionego paliwa na potrzeby eksploatacji przedmiotowego bankowozu.

Fragment:

W świetle § 1 pkt 15 rozporządzenia, bankowozy to pojazdy samochodowe przeznaczone do transportu wartości pieniężnych, oznaczone w zależności od konstrukcji i zabezpieczenia technicznego jako typy: A, B i C. Według § 10 ust. 1 rozporządzenia, wymagania techniczne bankowozów określają załączniki do rozporządzenia: załącznik nr 3 - wymagania techniczne dla bankowozu typu A; załącznik nr 4 - wymagania techniczne dla bankowozu typu B; załącznik nr 5 - wymagania techniczne dla bankowozu typu C. Ze złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni prowadzi Kancelarię Notarialną. Strona jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonuje czynności wyłącznie opodatkowane. Do obowiązków Wnioskodawczyni wynikających z ustawy należy pobieranie podatku PCC, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty sądowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma Ona obowiązek uzależnić sporządzenia aktu notarialnego od uprzedniego pobrania należnych opłat, a co za tym idzie w przeważającej większości przypadków podatki i opłaty płacone są przez klientów kancelarii gotówką. Niektóre z czynności z uwagi na np. chorobę czy osadzenie w zakładzie karnym zainteresowanego sporządza w miejscu pobytu. Dlatego też Strona często dokonuje czynności pozą kancelarią u osób chorych, mających trudności z poruszaniem się w ich miejscach pobytu, w tym m.in. w domach opieki czy w szpitalach.

2013
23
paź

Istota:

Aby móc odliczyć w pełnej wysokości podatek naliczony z tytułu leasingu samochodu o specjalnym przeznaczeniu (np. bankowozu) z faktur dokumentujących raty leasingowe i podatek naliczony przy zakupie paliwa służącego do jego napędu, pojazd ten winien służyć działalności opodatkowanej podatnika i to takiej, w której jego wykorzystanie jest konieczne.

Fragment:

W myśl § 1 pkt 15 rozporządzenia bankowozy to pojazdy samochodowe przeznaczone do transportu wartości pieniężnych, oznaczone w zależności od konstrukcji i zabezpieczenia technicznego jako typy: A, B i C. Według § 10 ust. 1 rozporządzenia wymagania techniczne bankowozów określają załączniki do rozporządzenia: załącznik nr 3 - wymagania techniczne dla bankowozu typu A; załącznik nr 4 - wymagania techniczne dla bankowozu typu B; załącznik nr 5 - wymagania techniczne dla bankowozu typu C. Według załącznika nr 5 do rozporządzenia („ Ogólne wymagania techniczne dla bankowozu typu C ”): Bankowóz typu C powinien być wyposażony w: pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy „ D ” w stojakach umożliwiających mocowanie i wyjmowanie pojemników przez osoby uprawnione albo urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych klasy co najmniej I klasy według normy PN-EN 1134-1 lub PN-EN 1143-2; 1a) szyby wykonane w klasie co najmniej BR1, według normy PN-EN 1063 (lub w klasie równoważnej), bez możliwości ich otwierania: immobiliser spełniający wymagania dyrektywy Rady nr 74/61/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie urządzeń zabezpieczających pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem (Dz.

2013
25
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu zakupu bankowozu oraz paliwa do tego samochodu.

Fragment:

Według § 10 ust. 1 rozporządzenia, wymagania techniczne bankowozów określają załączniki do rozporządzenia: załącznik nr 3 - wymagania techniczne dla bankowozu typu A; załącznik nr 4 - wymagania techniczne dla bankowozu typu B; załącznik nr 5 - wymagania techniczne dla bankowozu typu C. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzi działalność gospodarczą polegającą na usługach, m.in. montażu szaf wnękowych, mebli. Usługi te wykonuje w różnych miejscowościach odległych od miejsca zamieszkania nawet do 200 km. Wnioskodawczyni posiada punkty ekspozycyjne w innych miastach , tj...... W dniu 28.04.2012 roku Wnioskodawczyni nabyła w salonie samochód specjalny bankowóz typu C Ford. Zakupu samochodu Wnioskodawczyni dokonała w związku z przewożeniem znacznej gotówki od klientów, którzy nie zawsze dokonują zapłat przelewem bankowym za wykonane usługi. Ponadto w związku zatrudnianiem pracowników w oddziałach w innych miejscowościach Wnioskodawczyni musi dowozić im pensje. W związku z zakupem bankowozu Wnioskodawczyni dokonała również zmiany we wpisie działalności firmy poprzez dodanie kod PKD 80.10.Z, który dotyczy działalności związanej z transportem pieniędzy i zamierzam świadczyć usługi przewozu gotówki.

2013
22
wrz

Istota:

W zakresie prawa do obniżenia podatku VAT w pełnej wysokości z tytułu zakupu pojazdu specjalnego – bankowozu typu C

Fragment:

W świetle § 1 pkt 15 rozporządzenia, bankowozy to pojazdy samochodowe przeznaczone do transportu wartości pieniężnych, oznaczone w zależności od konstrukcji i zabezpieczenia technicznego jako typy: A, B i C. Według § 10 ust.1 rozporządzenia, wymagania techniczne bankowozów określają załączniki do rozporządzenia: załącznik nr 3 - wymagania techniczne dla bankowozu typu A; załącznik nr 4 - wymagania techniczne dla bankowozu typu B; załącznik nr 5 - wymagania techniczne dla bankowozu typu C. Według załącznika nr 5 do rozporządzenia („ Ogólne wymagania techniczne dla bankowozu typu C ”): Bankowóz typu C powinien być wyposażony w: pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy "D" w stojakach przytwierdzonych trwale do elementów konstrukcyjnych nadwozia umożliwiających mocowanie i wyjmowanie pojemników przez osoby uprawnione albo urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych co najmniej I klasy według normy PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2; 1.a. szyby wykonane w klasie co najmniej BR1, według normy PN-EN 1063 (lub w klasie równoważnej), bez możliwości ich otwierania; immobiliser spełniający wymagania dyrektywy Rady nr 74/61/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie urządzeń zabezpieczających pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem (Dz.

2013
17
kwi

Istota:

W zakresie prawa do obniżenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa do pojazdu specjalnego – bankowozu

Fragment:

Jak wynika z § 10 ust. 1 rozporządzenia, wymagania techniczne bankowozów określają załączniki do rozporządzenia: załącznik nr 3 – wymagania techniczne dla bankowozu typu A; załącznik nr 4 – wymagania techniczne dla bankowozu typu B; załącznik nr 5 – wymagania techniczne dla bankowozu typu C. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem specjalnym (tj. od zakupu paliwa) jest możliwe, o ile pojazd jest pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, ale tylko w przypadku, gdy jego przeznaczenie jest wymienione w załączniku do ustawy nowelizującej. Wskazać należy, iż samochód specjalny – bankowóz, w związku z załącznikiem do ustawy nowelizującej jest uznawany za pojazd specjalny, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy nowelizującej. Jak wyjaśnił Wnioskodawca, samochód będący przedmiotem wniosku, będzie pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, o przeznaczeniu wymienionym w poz. 2 załącznika do ustawy nowelizującej (tj. bankowóz), spełniającym kryteria określone odpowiednimi przepisami. Ponadto ww. samochód specjalny będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

2013
1
mar

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia bankowozu typu C oraz paliwa do jego napędu.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe oraz powołane regulacje prawne stwierdzić należy, że skoro – jak wskazał Pan we wniosku – nabyty bankowóz typu C będzie wykorzystywał wyłącznie w celu wykonywania czynności windykacyjnych związanych z przewożeniem wartości pieniężnych w rozumieniu § 1 pkt 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 września 2010 r., miał Pan prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury jego zakupu, o ile od dnia nabycia nie wykorzystywał go do innych celów. W konsekwencji do dnia 30 listopada 2012 r. miał Pan prawo odliczać podatek naliczony z tytułu nabycia paliwa do jego napędu, z uwagi na fakt, iż spełniał warunki, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy nowelizującej. Niezależnie od powyższego należy stwierdzić, iż wobec obowiązujących od 1 grudnia 2012 r. zmian w zakresie wymagań technicznych dla bankowozu typu C wprowadzonych powołanym wyżej rozporządzeniem MSWiA z dnia 12 listopada 2012 r., których – jak wynika z wniosku - nie dokonał Pan w nabytym bankowozie, odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem paliwa do jego napędu, od ww. daty nie przysługuje. Jednocześnie należy wskazać, iż analiza treści załączników do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.