Bankomat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bankomat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
26
sie

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania świadczonych usług przy użyciu bankomatów i wpłatomatów.

Fragment:

Services Kft, który pełni funkcję „ centrum eksperckiego ” oraz odpowiada za prawidłowe działanie systemu transakcyjnego umożliwiającego przede wszystkim, przesyłanie zapytań i odpowiedzi autoryzacyjnych w ramach realizowanych przez klientów/konsumentów transakcji finansowych w bankomatach i wpłatomatach sieci E.. Współpraca pomiędzy E. a S. polega na podziale obowiązków związanych z przeprowadzeniem i przetworzeniem transakcji finansowej na rzecz instytucji finansowych. Umowa pomiędzy E. i S. przewiduje, że S. wykonuje na rzecz E. m.in. czynności nazwane w umowie: Data Processing Services. Istotą tych usług jest inicjowanie a następnie wykonanie, w ramach systemu transakcyjnego i we współpracy z instytucjami finansowymi i organizacjami kartowymi, transakcji przy użyciu bankomatu lub wpłatomatu. Zgodnie z umową, do tej grupy należą przede wszystkim usługi Switchingu, raportowania transakcji oraz przechowywania danych. Na przykładzie transakcji wypłaty środków pieniężnych z bankomatu z wykorzystaniem karty płatniczej, przebieg transakcji wygląda następująco. Realizację usługi E. rozpoczyna klient poprzez włożenie do czytnika bankomatu karty płatniczej, podanie numeru PIN i wybór transakcji, którą chce zrealizować. Bankomat przesyła te informacje do systemu transakcyjnego (Switch), który identyfikuje instytucję finansową, do której należy przekierować żądanie klienta, W przypadku transakcji bezkartowych, identyfikacja instytucji finansowej autoryzującej żądaną przez klienta transakcję odbywa się na podstawie innych danych, np. specjalnych kodów.

2012
13
paź

Istota:

Istota interpretacji: zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług bankomatowych związanych z wypłacaniem / uzyskaniem dostępu do środków pieniężnych za pomocą bankomatów oraz realizacji transakcji bezgotówkowych – zmiana PIN, sprawdzenie salda rachunku oraz Usług Pomocniczych takich jak przygotowywanie okresowych raportów / zestawień transakcji, uzgadniania sald powierzonej gotówki, rozpatrywania reklamacji związanych z transakcjami realizowanymi w bankomacie, utrzymywanie bankomatów w odpowiednim stanie technicznym (niezbędne naprawy), instalacji bankomatów w lokalizacjach wskazanych przez Bank, zapewnienia infrastruktury telekomunikacyjnej dla bankomatów, zapewnienia transportu gotówki do i z bankomatu oraz załadunek gotówki do bankomatów, modyfikacji bankomatów wynikających z konieczności dostosowania ich do standardów międzynarodowych organizacji kartowych.

Fragment:

(...) bankomacie, instalacja bankomatów w lokalizacjach wskazanych przez Bank, zapewnienie transportu gotówki do i z bankomatu oraz załadunek gotówki do bankomatów, zapewnienie infrastruktury telekomunikacyjnej dla bankomatów, modyfikacje bankomatów wynikające z konieczności dostosowania ich do standardów międzynarodowych organizacji kartowych Poza tym, w ramach zawartej Umowy, Spółka zobowiązana jest również do świadczenia na rzecz Banku Usług Dodatkowych związanych z obsługą bankomatów takich jak: zmiana lokalizacji, deinstalacja bankomatu dokonana na życzenie Banku, dokonywanie modyfikacji oprogramowania bankomatu na życzenie Banku, w przypadku gdy nie wynika ona z konieczności dostosowania oprogramowania (do wymogów międzynarodowych organizacji kartowych, modyfikacje / dostosowanie tzw. ekranów powitalnych w bankomatach, dokonywane na życzenie Banku, dokonywanie napraw / serwisowanie bankomatów w zakresie przekraczającym postanowienia dotyczące obowiązków serwisowych Spółki (np. usuwanie skutków aktów wandalizmu, szkody z winy Banku itp.), zgoda na wymianę floty bankomatów na nowsze na życzenie Banku. Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego zawarł szczegółową procedurę związaną z obsługą bankomatu od strony klienta zamierzającego dokonać wpłaty środków pieniężnych lub sprawdzenia salda rachunku / dostępności środków, skupiając się na aspektach technicznych, autoryzujących daną transakcję.

2012
22
cze

Istota:

Usługi bankomatowe oraz pomocnicze do nich.

Fragment:

(...) bankomacie, instalacja bankomatów w lokalizacjach wskazanych przez Bank, zapewnienie transportu gotówki do i z bankomatu oraz załadunek gotówki do bankomatów, zapewnienie infrastruktury telekomunikacyjnej dla bankomatów, modyfikacje bankomatów wynikające z konieczności dostosowania ich do standardów międzynarodowych organizacji kartowych tj. VISA i Master Card. Poza tym, w ramach zawieranych Umów Outsourcingowych, Spółka zobowiązana jest również do świadczenia na rzecz Banków dodatkowych usług związanych z obsługą bankomatów (dalej: Usługi Dodatkowe). Katalog Usług Dodatkowych świadczonych przez Spółkę na mocy poszczególnych Umów Outsourcingowych zawiera między innymi następujące czynności: zmiana lokalizacji, deinstalacja bankomatu dokonana na życzenie Banku, dokonywanie modyfikacji oprogramowania bankomatu na życzenie Banku, w przypadku gdy nie wynika ona z konieczności dostosowania oprogramowania (do wymogów międzynarodowych organizacji kartowych tj. VISA i Master Gard. modyfikacje / dostosowanie tzw. ekranów powitalnych w bankomatach, dokonywane na życzenie Banków, dokonywanie napraw / serwisowanie bankomatów w zakresie przekraczającym postanowienia dotyczące obowiązków serwisowych Spółki (np. usuwanie skutków aktów wandalizmu, szkody z winy Banków itp.), zgoda na wymianę floty bankomatów na nowsze na życzenie Banku.

2012
5
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku usług polegających na umożliwieniu klientom banków dokonywania wypłaty / uzyskania dostępu do środków pieniężnych za pośrednictwem bankomatów, realizacji transakcji bezgotówkowych, usług związanych z prowadzeniem rachunku bankowego (takich jak zmiana PIN czy sprawdzenie salda rachunku), a także obowiązków obejmujących proces rozliczania transakcji, przygotowywanie raportów transakcji dla banków klientów, uzgadnianie sald powierzonej gotówki oraz rozpatrywanie związanych z transakcjami wypłat reklamacji, a także – w przypadku np. awarii bankomatu lub zatrzymania karty - polegających na udostępnieniu klientom bieżącej linii telefonicznej (telefonicznego centrum obsługi), poprzez którą konsultanci udzielają klientom informacji i pomocy, jak również zarządzaniu zatrzymanymi przez bankomaty kartami

Fragment:

W znaczącym stopniu wpływa to na podniesienie konkurencyjności usług oferowanych przez Bank (jak wynika z badań satysfakcji konsumentów, dostęp, w szczególności nieodpłatny, do szerokiej sieci bankomatów stanowi istotny czynnik przy wyborze banku przez klientów). Założeniem umów X jest, że z perspektywy posiadacza Karty wypłata środków za pośrednictwem bankomatu Sieci odbywa się na zbliżonych bądź wręcz na takich samych warunkach na jakich odbywa się / odbywałaby się (w zależności od tego czy dany Bank posiada swoją sieć bankomatów, czy nie) w bankomatach Banku, który wydał daną Kartę. Częścią tych warunków jest chociażby wykorzystanie w procesie dokonywania transakcji ekranów / menu zgodnych z wymaganiami Banków sygnatariuszy umów X. W konsekwencji, klienci Banku uzyskują możliwość wypłaty środków oraz np. sprawdzenia salda rachunku. Warto wskazać, że Spółka zobowiązana jest do kompleksowej obsługi dokonywanych transakcji bankomatowych: w przypadku np. awarii bankomatu lub zatrzymania Karty udostępnia klientom bieżącą linię telefoniczną (telefoniczne centrum obsługi), poprzez którą konsultanci udzielają klientom informacji i pomocy, jak również zarządza zatrzymanymi przez bankomaty Kartami. Zakres obowiązków Spółki wynikających z zawartych umów X obejmuje: proces rozliczania transakcji, przygotowywanie raportów transakcji dla Banków klientów, uzgadnianie sald powierzonej gotówki oraz rozpatrywanie związanych z transakcjami wypłat reklamacji.

2012
15
maj

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży Zasileń kont prepaid za pośrednictwem bankomatów oraz określenia podstawy opodatkowania z tego tytułu

Fragment:

(...) bankomatów, za pomocą których realizowane są transakcje Zasilenia, a w przypadku awarii bankomatu dołożenia wszelkich starań, aby usterka została usunięta w możliwie najkrótszym czasie, pośredniczenia w przekazywaniu kwot należnych z tytułu zrealizowanych Zasileń pomiędzy Operatorem a bankiem, który wydał Kartę za pomocą której dokonywana jest transakcja i który prowadzi rachunek bankowy, który ma być obciążony kwotą Zasilenia (dalej: Bank Autoryzujący). Zdarza się również, że na mocy zawartych Umów, Spółka zobowiązuje się do realizacji działań marketingowo - promocyjnych mających na celu zintensyfikowanie sprzedaży Zasileń za pomocą bankomatów Sieci , jednakże usługi te nie są przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację. b) Szczegółowy przebieg transakcji Zasilenia konta prepaid Jak wskazano powyżej, w wyniku zawarcia Umów, możliwe jest dokonanie przez osobę posiadającą Kartę Zasilenia konta prepaid za pośrednictwem bankomatu Sieci.Poniżej szczegółowo opisane zostały poszczególne etapy przeprowadzenia transakcji Zasilenia. Po zalogowaniu do bankomatu (tj. wprowadzeniu Karty do czytnika i wprowadzeniu kodu PIN co umożliwia dokonanie identyfikacji klienta), klient uzyskuje możliwość dokonania Zasilenia konta prepaid.

2012
26
kwi

Istota:

Usługi bankomatowe oraz pomocnicze do nich.

Fragment:

(...) bankomacie, instalacja bankomatów w lokalizacjach wskazanych przez Bank, zapewnienie transportu gotówki do i z bankomatu oraz załadunek gotówki do bankomatów, zapewnienie infrastruktury telekomunikacyjnej dla bankomatów, modyfikacje bankomatów wynikające z konieczności dostosowania ich do standardów międzynarodowych organizacji kartowych tj. VISA i Master Card. Poza tym, w ramach zawieranych Umów Outsourcingowych, Spółka zobowiązana jest również do świadczenia na rzecz Banków dodatkowych usług związanych z obsługą bankomatów (dalej: Usługi Dodatkowe). Katalog Usług Dodatkowych świadczonych przez Spółkę na mocy poszczególnych Umów Outsourcingowych zawiera między innymi następujące czynności: zmiana lokalizacji, deinstalacja bankomatu dokonana na życzenie Banku, dokonywanie modyfikacji oprogramowania bankomatu na życzenie Banku, w przypadku gdy nie wynika ona z konieczności dostosowania oprogramowania (do wymogów międzynarodowych organizacji kartowych tj. VISA i Master Card. modyfikacje / dostosowanie tzw. ekranów powitalnych w bankomatach, dokonywane na życzenie Banków, dokonywanie napraw / serwisowanie bankomatów w zakresie przekraczającym postanowienia dotyczące obowiązków serwisowych Spółki (np. usuwanie skutków aktów wandalizmu, szkody z winy Banków itp.), zgoda na wymianę floty bankomatów na nowsze na życzenie Banku.

2012
5
sty

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usługi bankomatowej

Fragment:

Ostatecznie odbiorcą usług jest zawsze bank, który wydał Kartę, jaką posłużyła się osoba korzystająca z bankomatu Spółki. Transakcje realizowane przy użyciu BIN należącego do Banku Sponsorującego Jak wskazano, w przypadku transakcji realizowanych za pomocą bankomatów Sieci przy użyciu, Połączenia Pośredniego, Bank Sponsorujący uczestniczy w świadczeniu usług bankomatowych na rzecz banków, z którymi Spółka nie ma Połączenia H2H lub nie ma relacji umownej. Dla zobrazowania przebiegu transakcji dokonywanej za pomocą bankomatu Sieci w przypadku, gdy klient korzysta z Karty wystawionej przez Bank Autoryzujący, z którym Spółka nie ma Połączenia H2H lub żadnej relacji umownej, poniżej przedstawiony został opis najważniejszych etapów transakcji. Po zalogowaniu do bankomatu (tj. po wprowadzeniu Karty do czytnika i wprowadzeniu kodu PlN - poprzez co dokonywana jest identyfikacja klienta), w wyniku procesu autoryzacyjnego klient uzyskuje możliwość wypłaty gotówki, (a także np. sprawdzenia salda rachunku / dostępności środków). Autoryzacja żądania posiadacza Kart wypłaty gotówki dokonywana jest za pomocą Połączenia Pośredniego i przebiega w następujący sposób: Należący do Spółki bankomat poprzez sieć teleinformatyczną Spółki (przy użyciu (...)

2011
1
paź

Istota:

Przyjmując za Wnioskodawcą, iż umowa sprzedaży bankomatów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Spółce nie będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast, jeżeli planowana transakcja sprzedaży bankomatów nie będzie objęta zakresem podatku od towarów i usług, powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Spółka jest właścicielem niezależnej sieci bankomatów w Polsce. Bankomaty te rozlokowane są na terenie całej Polski. Podatnik udostępnia usługi wypłaty pieniędzy poprzez bankomaty sieci bankom i innym instytucjom finansowym w zamian za wynagrodzenie uiszczane przez banki i instytucje finansowe. Podatnik jako operator sieci bankomatów odpowiada również za obsługę bankomatów, w szczególności utrzymanie ciągłości pracy urządzeń, zasilanie ich w gotówkę oraz autoryzację i rozliczanie transakcji. W ramach planowanej transakcji Podatnik zamierza nabyć na podstawie umowy sprzedaży („ Umowa Sprzedaży ”) od Sprzedającego około 500 bankomatów. Bankomaty te są częścią sieci bankomatów liczącej około 700 bankomatów należącej do Sprzedającego, której operatorem jest Sprzedający. Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, może co do zasady podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży bankomatów podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2011
1
wrz

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Banku, zgodnie z którym nie stanowią dla Banku przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, koszty ponoszone przez Partnera w ramach organizacji i realizacji Oferty stron? Z tego względu Bank nie będzie zobowiązany do oszacowania wartości świadczeń wykonywanych przez współorganizatora w ramach Oferty stron zgodnie z art. 12 ust. 6 updop i wykazania jej jako przychodu w swym rachunku podatkowym?

Fragment:

W uzasadnieniu własnego stanowiska Sąd wskazał, iż przy ponownym wydawaniu indywidualnej interpretacji tutejszy Organ winien wezwać stronę o wyjaśnienie kto zobowiązany jest do ponoszenia kosztów z tytułu umieszczenia i użytkowania bankomatu w lokalu podmiotu trzeciego, a następnie dokonać oceny czy brak odpłatności z tytułu umieszczenia i użytkowania bankomatu, a także terminala w siedzibie partnera może stanowić o uzyskanym przychodzie przez Skarżącą z tytułu nieodpłatnego świadczenia. W związku z powyższym pismem z dnia 04.08.2010 r. Organ podatkowy wezwał Spółkę do wskazania, kto (właściciel bankomatu czy Bank) zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów wynajęcia powierzchni, na której znajdować się będzie bankomat. W odpowiedzi na powyższe wezwanie, pismem z dnia 12.08.2010 r. (data wpływu 16.08.2010 r.), Spółka uzupełniła wniosek informując, iż podmiotem zobowiązanym do ponoszenia kosztów wynajęcia powierzchni, na której znajdować się będzie bankomat jest Bank. W związku z powyższym, świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2011
1
wrz

Istota:

Traktowanie świadczenia związanego z konwojowaniem środków pieniężnych z i do bankomatu oraz innych urządzeń oraz czynności techniczne związane z tymi urządzeniami jako dwóch odrębnych usług.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, wynika, iż Wnioskodawca świadczy na rzecz Banku, w oparciu o zawartą umowę, usługę, w skład której wchodzi konwojowanie wartości pieniężnych do i z bankomatu oraz innych urządzeń takich jak: wpłatomat, urządzenie wielofunkcyjne, wrzutnia nocna oraz czynności techniczne związane z rozładowaniem/załadowaniem bankomatu lub innych urządzeń. Usługę ta opodatkowana jest wg stawki 22% VAT . B. i Bank rozważają podzielenie tej usługi na dwie odrębne usługi : 1) usługę transportu gotówki i 2) usługę obsługi bankomatu obejmującą wszystkie czynności techniczne. Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika zatem, że świadczona przez Wnioskodawcę usługa składa się z różnych czynności podjętych przez Wnioskodawcę, w celu wyświadczenia usługi zasadniczej, tj. usługi konwojowania wartości pieniężnych do i z bankomatu oraz innych urządzeń takich jak: wpłatomat, urządzenie wielofunkcyjne, wrzutnia nocna oraz czynności techniczne związane z rozładowaniem/załadowaniem bankomatu oraz innych urządzeń. W tym przypadku, możemy więc mówić o jednym świadczeniu głównym (usługa konwojowania wartości pieniężnych do i z bankomatu oraz innych urządzeń), na które składają się inne świadczenia pomocnicze (czynności techniczne związane z rozładowaniem/załadowaniem bankomatu oraz innych urządzeń).