IPPB5/4240-82/13-6/S/JC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
1. Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania jako płatnik podatku dochodowego u źródła z tytułu płatności odsetek na rzecz Banku?
2. Czy faktyczny transfer środków pieniężnych między rachunkiem podstawowym (source account) Spółki (prowadzonym w Polsce) a rachunkiem konsolidującym (header account) Spółki (prowadzonym w Wielkiej Brytanii) spowoduje obowiązek pobrania przez Spółkę, jako płatnika, podatku dochodowego u źródła?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 72/14 (data wpływu prawomocnego wyroku 22 maja 2017 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2013 r. (data wpływu 14 czerwca 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 września 2013 r. (data nadania 12 września 2013 r., data wpływu 13 września 2013 r.) na wezwanie Nr IPPB5/423-448/13-2/JC z dnia 4 września 2013 r. (data nadania 4 września 2013 r., data odbioru 6 września 2013 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych przystąpienia Spółki do systemu zarządzania płynnością finansową (cash poolingu), w tym ustalenia:

 • czy Spółka jest zobowiązana do pobrania jako płatnik podatku dochodowego z tytułu płatności odsetek na rzecz Banku – jest prawidłowe,
 • czy faktyczny transfer środków pieniężnych między rachunkiem podstawowym (source account) Spółki (prowadzonym w Polsce) a rachunkiem konsolidującym (header account) Spółki (prowadzonym w Wielkiej Brytanii) spowoduje obowiązek pobrania przez Spółkę, jako płatnika, podatku dochodowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych przystąpienia Spółki do systemu zarządzania płynnością finansową (cash poolingu).

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 18 września 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IPPB5/423-448/13-4/JC, w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że Spółka nie jest zobowiązana do pobrania jako płatnik podatku dochodowego z tytułu płatności odsetek na rzecz Banku oraz za prawidłowe stanowisko, że faktyczny transfer środków pieniężnych między rachunkiem podstawowym (source account) Spółki (prowadzonym w Polsce) a rachunkiem konsolidującym (header account) Spółki (prowadzonym w Wielkiej Brytanii) nie spowoduje obowiązek pobrania przez Spółkę, jako płatnika, podatku dochodowego.

Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z 18 września 2013 r. znak: IPPB5/423-448/13-4/JC wniósł pismem z 7 października 2013 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w części uznającej stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów pismem z 5 listopada 2013 r. znak: IPPB5/423-448/13-6/JC stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z 18 września 2013 r. znak: IPPB5/423-448/13-4/JC złożył skargę z 5 grudnia 2013 r. (data wpływu 9 grudnia 2013 r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 4 czerwca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 72/14 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną z 18 września 2013 r. znak: IPPB5/423-448/13-4/JC.

Od powyższego wyroku WSA Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie złożył skargę kasacyjną z 6 sierpnia 2014 r., znak IO-007-171/14 do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wyrokiem z 6 grudnia 2016 r., sygn. akt II FSK 3162/14 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargą kasacyjną.

Tym samym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku z 4 czerwca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 72/14 wskazał:

„Zaskarżona interpretacja uznaje stanowisko Spółki (w zakresie pobrania podatku u źródła) za nieprawidłowe z tego względu, że - w ocenie Organu - X N.A. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych ma wyłącznie formalny tytuł prawny do wypłacanych odsetek. Ten pogląd Organu został wyrażony m.in. na str. 13 interpretacji - „...co do zasady, Bankowi nie przysługuje tytuł prawny (prawo własności) do odsetek wypłacanych przez Spółkę. Tytuł prawny do odsetek posiadają natomiast poszczególne spółki biorące udział w systemie cash poolingu.”. Tymczasem, w ocenie Organu powołującego się na Komentarz do Konwencji Modelowej OECD, postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie dotyczącym odsetek mają zastosowanie jedynie w przypadku, gdy to podmiot uzyskujący odsetki posiada status rzeczywistego odbiorcy („beneficial owner...” (str. 9 zaskarżonej interpretacji). Traktując zatem ten pogląd Ministra jako powód uznania stanowiska Spółki za nieprawidłowe oraz analizując stan faktyczny przedstawiony we wniosku Sąd w pełni zgadza się z zarzutem skargi, iż Organ zniekształcił ten stan faktyczny. Minister za podstawę faktyczną interpretacji przyjął dane nie wynikające z wniosku, zignorował zasadniczą okoliczność polegającą na tym, że opisany we wniosku system ma formę cash poolingu wirtualnego (notional cash pooling), w którym nie dochodzi do faktycznych transferów pieniędzy pomiędzy rachunkami konsolidującymi uczestników systemu, że Bank kalkuluje odsetki tak, jakby były one jednym rachunkiem, że Bank realnie nalicza sobie te odsetki, gdy suma sald rachunków jest ujemna, a w końcu, że z oświadczenia otrzymanego przez Spółkę, które - jak należy przyjąć - jest elementem opisanego stanu faktycznego, wynika, iż Bank jest rzeczywistym odbiorcą odsetek otrzymywanych od poszczególnych uczestników systemu, w tym od Spółki. Te wszystkie elementy stanu faktycznego należało uznać za fakt, przyjąć za podstawę wydanej interpretacji, gdyż wymaga tego jednoznacznie art. 14b § 3 oraz 14c § 1 Ordynacji podatkowej. Interpretacja powinna bowiem zawierać ocenę stanowiska Spółki sformułowanego na tle opisanego stanu faktycznego. Zaskarżona interpretacja zawiera natomiast ocenę stanowiska Spółki, ale nie sformułowanego na tle opisanego we wniosku stanu faktycznego, lecz na tle innego stanu faktycznego. W skardze sformułowano pogląd, że Organ, analizując umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA, nie powinien brać pod uwagę klauzuli faktycznego właściciela odsetek (beneficial owner). Z braku takiej klauzuli w umowie polsko-amerykańskiej Spółka wywodziła, iż każdy podmiot uprawniony do odsetek, w tym uprawniony tylko formalnie, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania (pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej). Z wniosku Spółki wynikało jednak, że Bank, a nie poszczególne spółki uczestniczące w systemie, jest rzeczywistym odbiorcą tych odsetek, przez co wyżej przypomniany pogląd, iż Minister nie powinien brać pod uwagę klauzuli faktycznego właściciela odsetek, staje się bezprzedmiotowy. We wniosku zawarte jest przecież następujące stwierdzenie: „...odsetki i tak będą płacone przez Spółkę na rzecz faktycznego i ostatecznego odbiorcy odsetek, jakim jest Bank.”, a nadto wyjaśnienie, że to Bank jest właścicielem odsetek, Bank nie jest pool leaderem, nie pełni tylko roli pośrednika. Zatem spór o wykładnię art. 12 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a dokładnie o to, jakie są skutki braku w tej umowie wyraźniej klauzuli beneficial owner, staje się bezprzedmiotowy, skoro Spółka zadeklarowała, że Bank jest faktycznym właścicielem wypłacanych odsetek, czyli że ma status beneficial owner. W dalszym postępowaniu Minister wyda interpretację przyjmując za podstawę faktyczną stan opisany we wniosku. Jeśli rzeczywisty stan jest odmienny, konsekwencje tej odmienności polegają m.in. na tym, że nie działa ochronna funkcja interpretacji podatkowej. Wypowiedź Sądu na temat ewentualnego naruszenia przez Ministra art. 12 ust. 1 umowy polsko-amerykańskiej byłaby bezprzedmiotowa dlatego, że Spółka zadeklarowała status Banku jako faktycznego beneficjenta odsetek. Rozstrzygnięcie kwestii, czy podmioty tylko formalnie uprawnione do odsetek mogą korzystać ze zwolnienia z ich opodatkowania, miałoby jedynie walor poznawczy, nieprzydatny w niniejszej sprawie. Sąd uchylił zaskarżoną interpretację w całości. Nie oznacza to jednak, że krytycznie ocenił pogląd Organu w zakresie, w jakim uznał stanowisko Skarżącej za prawidłowe. W dalszym zatem postępowaniu Minister zastosuje się do wniosków wynikających z niniejszego wyroku, co oznaczać będzie konieczność sformułowania interpretacji w oparciu o zadeklarowany stan faktyczny, przy pozostawieniu niezmienioną dotychczas sformułowanej, pozytywnej oceny stanowiska Spółki, dotyczącego faktycznego transferu środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem podstawowym, a konsolidującym. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 146 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd uchylił zaskarżoną interpretację. W kwestii wstrzymania jej wykonania Sąd orzekł na podstawie art. 152, zaś w kwestii kosztów postępowania - na podstawie art. 200 tej ustawy procesowej”.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie konsekwencji podatkowych przystąpienia Spółki do systemu zarządzania płynnością finansową (cash poolingu) wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. Organ.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) jest polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym działalność gospodarczą głównie w zakresie sprzedaży samochodów i motocykli.

Spółka przystąpiła do grupowego, międzynarodowego systemu zarządzania płynnością finansową (cash poolingu), dalej: „System”, składającego się z dwóch zasadniczych elementów:

(1) umowy wielopodmiotowego systemu zarządzania płynnością finansową - Multi Entity Cash Pooling Agreement (Multi Currency), oraz

(2) umowy wielopodmiotowej konsolidacji sald - Target Balancing Agreement (Multi Entity).

W Systemie, poza Spółką, uczestniczą:

 • bank X. N.A., rezydent podatkowy Stanów Zjednoczonych Ameryki, posiadający zakład (permanent establishment) w Wielkiej Brytanii (dalej: „Bank”), jako podmiot świadczący usługi zarządzania płynnością finansową, wykonujący czynności związane z zarządzaniem Systemem, jak również prowadzący wszystkie rachunki bankowe uczestniczące w Systemie; Bank nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką;
 • Y. BV, holenderski rezydent podatkowy, jako uczestnik Systemu pełniący w Systemie funkcję agenta (agent, pool leader); Y. BV jest podmiotem powiązanym ze Spółką,
 • inne spółki z grupy.

Spółka w związku z uczestnictwem strukturze cash poolingu posiada dwa rachunki bankowe (oba prowadzone w PLN):

 • rachunek bankowy konsolidujący (header account), prowadzony przez londyński oddział Banku, oraz
 • rachunek bankowy podstawowy (source account), prowadzony przez Bank w Polsce S.A., wykorzystywany m.in. do obsługi bieżących zobowiązań i należności Spółki związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Konsolidacja finansowa (system zarządzania płynnością finansową) w ramach cash poolingu przebiega następująco:

 1. na koniec każdego dnia roboczego:
  1. Bank dokonuje faktycznego (rzeczywistego) przelewu środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem podstawowym (source account) a rachunkiem konsolidującym (header account) Spółki - jeżeli saldo source account jest dodatnie, albo
  2. Bank dokonuje faktycznego (rzeczywistego) przelewu środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem konsolidującym (header account) a rachunkiem podstawowym (source account) Spółki - jeżeli saldo source account jest ujemne;
 2. Bank dokonuje fikcyjnej (wirtualnej) konsolidacji sald na rachunkach konsolidujących (header accounts) wszystkich uczestników Systemu (nie następuje żaden rzeczywisty przepływ środków pieniężnych pomiędzy rachunkami konsolidującymi);
 3. saldo ujemne na rachunku konsolidującym (header account) powstałe w wyniku operacji z pkt 1) lit. b powyżej nie jest pokrywane następnego dnia roboczego z rachunku podstawowego (source account), ale stanowi debet (zadłużenie) Spółki wobec Banku. Ten debet (saldo ujemne) na header account ulega zwiększeniu z momentem dokonania każdej operacji z pkt 1) lit. b powyżej.

Sam System ma formę cash poolingu wirtualnego (notional cash pooling), tzn. nie dochodzi do faktycznych transferów środków pieniężnych pomiędzy rachunkami konsolidującymi uczestników Systemu (header accounts), a Bank dokonuje kalkulacji i przyporządkowania odsetek tylko na podstawie matematycznej sumy sald.

Bank kalkuluje odsetki, tak jakby wszystkie rachunki konsolidujące uczestniczące w Systemie (header accounts) były jednym rachunkiem (przeliczając przy tym rachunki w walutach lokalnych na walutę bazową - base currency) i nalicza odpowiednio: odsetki dla uczestników Systemu, gdy suma sald jest dodatnia i odsetki dla Banku, gdy suma sald jest ujemna.

Odsetki są naliczane codziennie, a płacone co miesiąc. Odsetki są płacone, odpowiednio, przez Bank bezpośrednio na rzecz poszczególnych uczestników Systemu (na header accounts) lub bezpośrednio przez poszczególnych uczestników Systemu (np. Spółkę) na rzecz Banku (na rzecz brytyjskiego zakładu/oddziału Banku). Dodatkowo Bank będzie pobierał opłatę (MCP fee) z tytułu świadczenia swoich usług.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym przez Spółkę od Banku, Bank jest rzeczywistym odbiorcą odsetek otrzymywanych od poszczególnych uczestników Systemu (w tym od Spółki).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 11.09.2013 r. Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny wskazując, że inne spółki z grupy uczestniczące w Systemie nie podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 updop (nie są polskimi rezydentami podatkowymi), mogą natomiast w Polsce podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 2 updop.

Ponadto w piśmie z dnia 11.09.2013 r. Wnioskodawca ostatecznie sformułował pytania przyporządkowane do przedstawionego stanu faktycznego oraz przedstawił własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania jako płatnik podatku dochodowego u źródła z tytułu płatności odsetek na rzecz Banku?
 2. Czy faktyczny transfer środków pieniężnych między rachunkiem podstawowym (source account) Spółki (prowadzonym w Polsce) a rachunkiem konsolidującym (header account) Spółki (prowadzonym w Wielkiej Brytanii) spowoduje obowiązek pobrania przez Spółkę, jako płatnika, podatku dochodowego u źródła?

Zdaniem Wnioskodawcy.

 1. Nie jest on zobowiązany do pobrania jako płatnik podatku dochodowego u źródła z tytułu płatności odsetek na rzecz Banku, pod warunkiem posiadania amerykańskiego certyfikatu rezydencji podatkowej Banku,
 2. Faktyczny transfer środków pieniężnych między rachunkiem podstawowym (source account) Spółki (prowadzonym w Polsce) a rachunkiem konsolidującym (header account) Spółki (prowadzonym w Wielkiej Brytanii) nie spowoduje obowiązku pobrania przez Spółkę, jako płatnika, podatku dochodowego u źródła.

Cash pooling, będąc usługą finansową, nie doczekał się w Polsce kompleksowego uregulowania prawnego. Istnieje co prawda przepis art. 93a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.), który odnosi się do oferowanych przez banki podatkowym grupom kapitałowym umów o skonsolidowane oprocentowanie. Przepis ten ma jednak bardzo ograniczony zakres zastosowania, gdyż dotyczy wyłącznie tzw. wirtualnego (notional) cash poolingu, w którym nie dochodzi do rzeczywistych przepływów środków pomiędzy rachunkami uczestników a rachunkiem pool leadera (agenta) i tylko w ramach podatkowych grup kapitałowych.

Taki stan rzeczy powoduje, iż w przypadku cash poolingu, który obejmuje System (nie w ramach podatkowej grupy kapitałowej) należy posiłkować się przepisami ogólnymi prawa cywilnego, bankowego i dewizowego, a więc w szczególności przepisami o rachunkach bankowych, przelewach, poręczeniach, subrogacji i tajemnicy bankowej.

Brak uregulowania instytucji cash poolingu w prawie polskim powoduje konieczność kształtowania jej w oparciu o treść art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm., dalej: „Kodeks cywilny”). Przepis ten statuuje zasadę swobody umów zwaną zasadą swobody kontraktowania.

Zgodnie z tą zasadą strony mogą ukształtować treść umowy, a także wybrać kontrahenta według swego uznania, byleby treść stosunku prawnego lub jego cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, zasadom współżycia społecznego, ani przepisom ustawy o charakterze bezwzględnie wiążącym.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „updop”), płatności dokonywane na rzecz nierezydentów, m.in. z tytułu odsetek, podlegają obowiązkowi pobrania 20% podatku u źródła - withholding tax (WHT) - chyba, że odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi inaczej oraz pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 1 zd. 3 updop). Do pobrania takiego podatku, jako płatnik, zobowiązana jest co do zasady spółka dokonująca wypłaty takich odsetek (art. 26 ust. 1 updop).

Bank jest amerykańskim rezydentem podatkowym (tzn. podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich globalnych dochodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki), który posiada w Wielkiej Brytanii zakład w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (permanent establishment, tj. podlega w Wielkiej Brytanii jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). Płatności odsetek w związku z uczestnictwem w Systemie będą dokonywane przez Spółkę właśnie na rzecz zakładu (oddziału) banku w Wielkiej Brytanii (Londynie).

Niniejszym, mamy do czynienia na gruncie opodatkowania międzynarodowego z tzw. relacją trójstronną (triangular case, triangular relationship), tj. z sytuacją gdzie występują trzy jurysdykcje podatkowe.

Zakład Banku jako podmiot, który nie podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii, zgodnie z art. 1 i art. 4 ust. 1 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią (Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r., Dz. U. Nr 250 poz. 1840), nie może, co do zasady, korzystać z uprawnień przewidzianych tą umową.

Na potrzeby analizy zagadnienia obowiązku pobrania podatku u źródła w Polsce, należy uznać, że na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatność odsetek przez Spółkę na rzecz Banku, ma miejsce pomiędzy osobą posiadającą siedzibę w Polsce (Spółką) a osobą posiadającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki (Bankiem). Konsekwentnie zastosowanie znajdą postanowienia Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r., Dz. U. z 1976 r. Nr 31 poz. 178, dalej: „Umowa z USA”). Zgodnie bowiem z art. 1 Umowy z USA, umowa ta dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego lub terytoriach obu Umawiających się Państw. Natomiast według art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a Umowy z USA, określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych” oznacza spółkę Stanów Zjednoczonych.

Powyższy pogląd o konieczności zastosowania Umowy z USA do odsetek płatnych przez Spółkę (polskiego rezydenta podatkowego) na rzecz Banku (amerykańskiego rezydenta podatkowego), pomimo faktu, że odsetki te są faktycznie otrzymywane i związane z działalnością brytyjskiego zakładu Banku, potwierdza Raport OECD dotyczący przypadków trójstronnych (The OECD Report on triangular cases, 1992, strona R(11)-3 punkt 11 Raportu, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/model-tax-convention-on income-and-on-capital-2010/r-11-triangular-cases_9789264175181-104-en).

Stosownie do art. 12 ust. 1 Umowy z USA, odsetki powstające w Umawiającym się Państwie (Polsce) płatne osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa (USA) będą zwolnione od opodatkowania w pierwszym z Umawiających się Państw (tj. w Polsce).

Spółka zauważa, że Umowa z USA nie przewiduje jako warunku zwolnienia z opodatkowania w Polsce okoliczności, że podmiot uzyskujący odsetki posiada status rzeczywistego odbiorcy („beneficial owner”), czyli jest podmiotem, którego prawo do dysponowania otrzymaną płatnością nie ma wyłącznie formalnego charakteru. Jednak niektóre organy podatkowe i w takim wypadku wymagają analizy statusu odbiorcy, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 30 listopada 2012 r. nr IPPB5/423-760/12-3/JC.

Niezależnie od powyższego, w Systemie odsetki i tak będą płacone przez Spółkę na rzecz faktycznego i ostatecznego odbiorcy odsetek jakim jest Bank. Bank w Systemie nie pełni funkcji pool leadera (agenta), w związku z czym, nie jest on zobowiązany do dalszego przekazania odsetek. To Bank jest właścicielem odsetek otrzymywanych przez Spółkę i nie pełni jedynie roli pośrednika (przedstawiciela, powiernika).

Mając na uwadze powyższe, Spółka wypłacająca na rzecz Banku odsetki naliczone w związku z uczestnictwem w Systemie, nie jest zobowiązana do pobrania podatku u źródła, pod warunkiem posiadania amerykańskiego certyfikatu rezydencji podatkowej Banku, zgodnie z art. 12 ust. 1 Umowy z USA i art. 26 ust. 1 zd. 3 updop.

Faktyczny transfer środków pieniężnych między source account Spółki (prowadzonym w Polsce) a header account Spółki (prowadzonym w Wielkiej Brytanii) nie wywoła skutków na gruncie podatkowym. O zasadach opodatkowania podatkiem dochodowym decyduje generalnie siedziba (rezydencja podatkowa) podatnika, a nie miejsce gdzie faktycznie prowadzony jest jego rachunek bankowy. Niniejszym, przelew środków w ramach rachunków bankowych tego samego podatnika, między rachunkiem podstawowym (source account) Spółki (prowadzonym w Polsce) a rachunkiem konsolidującym (header account) Spółki (prowadzonym w Wielkiej Brytanii), jest podatkowo neutralny.

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, po uwzględnieniu prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 4 czerwca 2014 roku, sygn. akt III SA/Wa 72/14 w świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie konsekwencji podatkowych przystąpienia Spółki do systemu zarządzania płynnością finansową (cash poolingu), w tym ustalenia:

 • czy Spółka jest zobowiązana do pobrania jako płatnik podatku dochodowego z tytułu płatności odsetek na rzecz Banku – za prawidłowe,
 • czy faktyczny transfer środków pieniężnych między rachunkiem podstawowym (source account) Spółki (prowadzonym w Polsce) a rachunkiem konsolidującym (header account) Spółki (prowadzonym w Wielkiej Brytanii) spowoduje obowiązek pobrania przez Spółkę, jako płatnika, podatku dochodowego – za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy jednocześnie dodać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy Ordynacja podatkowa. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Należy zastrzec, że w związku z prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 4 czerwca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 72/14 Organ przyjął za Wnioskodawcą, że Bank jest rzeczywistym odbiorcą odsetek otrzymywanych od poszczególnych uczestników Systemu (w tym od Spółki). Jeżeli więc przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 • z zastosowaniem art. 119a;
 • w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.