IPPB5/423-840/14-4/JC | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w świetle art. 9a ustawy o CIT Spółka nie jest obowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z usługą świadczoną przez Bank polegającą na zarządzaniu płynnością finansową grupy kapitałowej typu cash pooling?
IPPB5/423-840/14-4/JCinterpretacja indywidualna
 1. agent
 2. banki
 3. cash-pooling
 4. dokumentacja
 5. obowiązek
 6. podmioty powiązane
 7. transakcja
 8. umowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Obowiązek dokumentacji transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z usługą świadczoną przez Bank polegającą na zarządzaniu płynnością finansową grupy kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z usługą świadczoną przez Bank polegającą na zarządzaniu płynnością finansową grupy kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka, będąca polskim rezydentem podatkowym, jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzą spółki niebędące polskimi rezydentami podatkowymi (dalej: Grupa).

Bank mający siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych, będący rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych (dalej: Bank), na mocy Umowy Cash Poolingu (dalej: Umowa) zawartej z poszczególnymi podmiotami z Grupy, w tym ze Spółką, będzie świadczył usługę finansową zarządzania płynnością finansową w Grupie (dalej: Usługa).

Stroną Umowy oprócz Spółki oraz Banku będą także inne spółki wchodzące w skład Grupy (dalej: Odbiorcy Usługi). Celem zawarcia Umowy i wdrożenia Usługi będzie efektywne sterowanie płynnością finansową Grupy, zwiększenie efektywności krótkoterminowego zarządzania środkami pieniężnymi oraz zmniejszenie kosztów finansowania zewnętrznego Grupy. Usługa, której odbiorcą będzie Spółka stanowi jeden z wymogów polityki finansowej Grupy i posiada formę cash poolingu wirtualnego, tj. cash poolingu nie obejmującego żadnych fizycznych przepływów środków pieniężnych między różnymi Odbiorcami Usługi, a jedynie przepływy między Odbiorcami Usługi a Bankiem. Z praktycznego punktu widzenia cash pooling wirtualny stanowi jedynie modyfikację warunków, jakie Bank oferuje w ramach standardowego rachunku bankowego. Modyfikacja dotyczy w szczególności wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku czy też kredytu zaciągniętego w rachunku - warunki finansowania ustalone dla rachunków bankowych uczestniczących w cash poolingu są bardziej atrakcyjne dla Odbiorców Usługi cash poolingu w porównaniu z warunkami oferowanymi podmiotom posiadającym rachunki bankowe pozostające poza cash poolingiem. Należy również zauważyć, że poprzez udział w cash poolingu, Odbiorcy Usługi będą mieli łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego oferowanego przez Bank. W związku z tym, że warunki finansowania oferowane przez Bank w ramach cash poolingu są ustalane przy zawarciu Umowy, w przypadku chęci pozyskania dodatkowego finansowania nie są wymagane dodatkowe negocjacje. W wyniku przystąpienia do usługi cash poolingu, elastyczność pozyskiwania środków finansowych przez Spółkę ulegnie zdecydowanej poprawie. W przypadku wykazywania przez Spółkę ujemnego salda na rachunku w ramach odrębnie przyznanego Spółce przez Bank limitu zadłużenia, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty w ustalonych terminach odsetek na rzecz Banku z tytułu udzielonego przez Bank finansowania.

Dla celów wirtualnego Cash poolingu, salda poszczególnych rachunków bankowych Odbiorców Usługi będą wirtualnie sumowane i traktowane tak, jak gdyby zapisy na tych rachunkach dokonane były na jednym, wirtualnym, łącznym rachunku bieżącym. Pozwala to na określenie łącznej kwoty netto sald zgromadzonych przez Odbiorców Usługi (sumy ujemnych i dodatnich sald rachunków poszczególnych uczestników). W konsekwencji sumowania nie dochodzi do rzeczywistego przepływu środków pieniężnych pomiędzy rachunkami poszczególnych Odbiorców Usługi. Środki pieniężne pozostają na rachunkach bankowych poszczególnych uczestników Cash poolingu. Łączna wysokość odsetek pobranych lub wypłaconych przez Bank jest obliczona w oparciu o saldo netto wszystkich rachunków bankowych Odbiorców Usługi.

Korzyść finansowa wynikająca z otrzymania Usługi będzie zatem związana z faktem otrzymywania od Banku dodatkowych odsetek w sytuacji, gdy łączny wynik odsetkowy ustalony po dokonaniu wirtualnej konsolidacji będzie bardziej korzystny niż wynik odsetkowy ustalony na poziomie poszczególnych rachunków celowych Odbiorców Usługi.

W ramach Umowy Spółka nie będzie otrzymywać środków pieniężnych od innych Odbiorców Usługi. W ramach Usługi Spółka nie będzie ponadto wypłacała odsetek na rzecz innych podmiotów niż Bank. Tym samym, jedyne przepływy pieniężne jakie będą miały miejsce, będą odbywały się na linii Bank-Spółka (tj. Spółka będzie otrzymywała środki pieniężne od Banku w ramach przyznanego mu indywidualnego limitu zadłużenia, w zamian za co Spółka będzie dokonywała płatności odsetkowych do Banku oraz będzie zobligowana do spłaty zadłużenia).

Wszelkie czynności bankowe związane z Usługą, a także z przekazywaniem środków pieniężnych w ramach indywidualnych limitów zadłużenia będą wykonywane przez Bank w ramach prowadzonej przez Bank działalności gospodarczej. Z tytułu odbioru Usługi, Odbiorcy Usługi zobowiązani będą do wnoszenia na rzecz Banku stosownych opłat bankowych.

Bank nie jest podmiotem powiązanym kapitałowo z żadną ze spółek wchodzących w skład Grupy. Ponadto Bank nie posiada zakładu w Polsce w rozumieniu umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w świetle art. 9a ustawy o CIT Spółka nie jest obowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z usługą świadczoną przez Bank polegającą na zarządzaniu płynnością finansową grupy kapitałowej typu cash pooling...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 9a ustawy o CIT Spółka nie jest obowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z usługą świadczoną przez Bank polegającą na zarządzaniu płynnością finansową grupy kapitałowej typu cash pooling.

Umowa wirtualnego cash poolingu zostanie zawarta pomiędzy Bankiem oraz Odbiorcami Usługi, w tym Spółką. Oznacza to, że w odniesieniu do stosunków pomiędzy posiadaczami rachunków w Banku zastosowanie mogą znaleźć polskie przepisy ustawy o CIT dotyczące cen transferowych.

Biorąc powyższe pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe w zakresie odsetek należnych Bankowi od Odbiorców Usługi lub odsetek należnych Odbiorcom Usługi od Banku, wskazać należy że odsetki ustalane są na poziomie rynkowym. Zgodnie z Umową, od sald występujących na rachunkach cash poolingowych, zarówno ujemnych, jak i dodatnich, Bank będzie naliczać odsetki według ustalonej, tej samej zmiennej stopie procentowej. Z kolei niedobory, środki pozostałe na rachunkach podstawowych są oprocentowane według stawki ustalonej indywidualnie z Bankiem.

W związku z powyższym, partycypacja poszczególnych Odbiorców Usługi w produkcie cash poolingu wirtualnego w każdym przypadku jest dla nich korzystna, gdyż zgodnie z zapisami Umowy, koszty z tytułu finansowania nie będą wyższe niż standardowe, a mogą okazać się niższe, a przychody finansowe nie będą niższe niż standardowe a mogą okazać się wyższe. Transakcje zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi podlegają dodatkowym, rygorystycznym wymogom w zakresie art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. obowiązkom dokumentacyjnym. Stosownie do tych przepisów, podatnicy, u których płatności z tytułu transakcji z podmiotami powiązanymi przekroczą określone progi, obowiązani są do sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej takich transakcji.

W przypadku omawianej struktury cash poolingu wirtualnego, w związku z faktem, że nie dochodzi do faktycznych przepływów kapitału i odsetek pomiędzy Uczestnikami (a wyłącznie pomiędzy poszczególnym Uczestnikiem i Bankiem), zdaniem Spółki, obowiązek przygotowania powyższej dokumentacji nie powstanie, o ile Uczestnicy nie staną się podmiotami powiązanymi z Bankiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm., dalej: „updop”), podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

 1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
 2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
 3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
 4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
 5. wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
 6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Powyższy obowiązek, na podstawie art. 9a ust. 2 updop, obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

 1. 100.000 EURO - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo
 2. 30.000 EURO - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
 3. 50.000 EURO - w pozostałych przypadkach.

Definicja podmiotów powiązanych została umieszczona w art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. I tak, jeżeli:

 1. siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "podmiotem krajowym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów, albo
 4. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 5. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów
  - i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Z powyższego wyraźnie wynika, że aby mógł powstać wymóg sporządzania wspomnianej dokumentacji podatkowej, konieczne jest jednoczesne ziszczenie się dwóch warunków: musimy mieć do czynienia z transakcją oraz taka transakcja musi mieć miejsce pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Pojęcie „transakcja” nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego ani cywilnego, zatem można uznać, że nie posiada ono definicji legalnej. W takim przypadku należy posłużyć się znaczeniem słownikowym, w myśl którego (według internetowego Słownika Języka Polskiego - http://sjp.pwn.pl) transakcja to operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży towarów lub usług lub umowa handlowa na kupno lub sprzedaż towarów lub usług, też zawarcie takiej umowy.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka, będąca polskim rezydentem podatkowym, jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzą spółki niebędące polskimi rezydentami podatkowymi (dalej: Grupa). Bank mający siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych, będący rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych (dalej: Bank), na mocy Umowy Cash Poolingu (dalej: Umowa) zawartej z poszczególnymi podmiotami z Grupy, w tym ze Spółką, będzie świadczył usługę finansową zarządzania płynnością finansową w Grupie (dalej: Usługa). Stroną Umowy oprócz Spółki oraz Banku będą także inne spółki wchodzące w skład Grupy (dalej: Odbiorcy Usługi). Celem zawarcia Umowy i wdrożenia Usługi będzie efektywne sterowanie płynnością finansową Grupy, zwiększenie efektywności krótkoterminowego zarządzania środkami pieniężnymi oraz zmniejszenie kosztów finansowania zewnętrznego Grupy. Usługa, której odbiorcą będzie Spółka stanowi jeden z wymogów polityki finansowej Grupy i posiada formę cash poolingu wirtualnego, tj. cash poolingu nie obejmującego żadnych fizycznych przepływów środków pieniężnych między różnymi Odbiorcami Usługi, a jedynie przepływy między Odbiorcami Usługi a Bankiem. Z praktycznego punktu widzenia cash pooling wirtualny stanowi jedynie modyfikację warunków, jakie Bank oferuje w ramach standardowego rachunku bankowego. Modyfikacja dotyczy w szczególności wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku czy też kredytu zaciągniętego w rachunku - warunki finansowania ustalone dla rachunków bankowych uczestniczących w cash poolingu są bardziej atrakcyjne dla Odbiorców Usługi cash poolingu w porównaniu z warunkami oferowanymi podmiotom posiadającym rachunki bankowe pozostające poza cash poolingiem. Należy również zauważyć, że poprzez udział w cash poolingu, Odbiorcy Usługi będą mieli łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego oferowanego przez Bank. W związku z tym, że warunki finansowania oferowane przez Bank w ramach cash poolingu są ustalane przy zawarciu Umowy, w przypadku chęci pozyskania dodatkowego finansowania nie są wymagane dodatkowe negocjacje. W wyniku przystąpienia do usługi cash poolingu, elastyczność pozyskiwania środków finansowych przez Spółkę ulegnie zdecydowanej poprawie. W przypadku wykazywania przez Spółkę ujemnego salda na rachunku w ramach odrębnie przyznanego Spółce przez Bank limitu zadłużenia, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty w ustalonych terminach odsetek na rzecz Banku z tytułu udzielonego przez Bank finansowania. Dla celów wirtualnego Cash poolingu, salda poszczególnych rachunków bankowych Odbiorców Usługi będą wirtualnie sumowane i traktowane tak, jak gdyby zapisy na tych rachunkach dokonane były na jednym, wirtualnym, łącznym rachunku bieżącym. Pozwala to na określenie łącznej kwoty netto sald zgromadzonych przez Odbiorców Usługi (sumy ujemnych i dodatnich sald rachunków poszczególnych uczestników). W konsekwencji sumowania nie dochodzi do rzeczywistego przepływu środków pieniężnych pomiędzy rachunkami poszczególnych Odbiorców Usługi. Środki pieniężne pozostają na rachunkach bankowych poszczególnych uczestników Cash poolingu. Łączna wysokość odsetek pobranych lub wypłaconych przez Bank jest obliczona w oparciu o saldo netto wszystkich rachunków bankowych Odbiorców Usługi. Korzyść finansowa wynikająca z otrzymania Usługi będzie zatem związana z faktem otrzymywania od Banku dodatkowych odsetek w sytuacji, gdy łączny wynik odsetkowy ustalony po dokonaniu wirtualnej konsolidacji będzie bardziej korzystny niż wynik odsetkowy ustalony na poziomie poszczególnych rachunków celowych Odbiorców Usługi. W ramach Umowy Spółka nie będzie otrzymywać środków pieniężnych od innych Odbiorców Usługi. W ramach Usługi Spółka nie będzie ponadto wypłacała odsetek na rzecz innych podmiotów niż Bank. Tym samym, jedyne przepływy pieniężne jakie będą miały miejsce, będą odbywały się na linii Bank-Spółka (tj. Spółka będzie otrzymywała środki pieniężne od Banku w ramach przyznanego mu indywidualnego limitu zadłużenia, w zamian za co Spółka będzie dokonywała płatności odsetkowych do Banku oraz będzie zobligowana do spłaty zadłużenia). Wszelkie czynności bankowe związane z Usługą, a także z przekazywaniem środków pieniężnych w ramach indywidualnych limitów zadłużenia będą wykonywane przez Bank w ramach prowadzonej przez Bank działalności gospodarczej. Z tytułu odbioru Usługi, Odbiorcy Usługi zobowiązani będą do wnoszenia na rzecz Banku stosownych opłat bankowych. Bank nie jest podmiotem powiązanym kapitałowo z żadną ze spółek wchodzących w skład Grupy. Ponadto Bank nie posiada zakładu w Polsce w rozumieniu umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a updop w związku z usługą świadczoną przez Bank polegającą na zarządzaniu płynnością finansową grupy kapitałowej.

W omawianej sprawie, z pewnością mianem transakcji określić można usługę finansową zarządzania płynnością finansową świadczoną uczestnikom Umowy (w tym Wnioskodawcy) przez Bank. Jednak ponieważ Bank (będący stroną transakcji) nie jest powiązany w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z Wnioskodawcą (czyli z drugą stroną transakcji), nie zostanie spełniony jeden ze wspomnianych wyżej warunków, od których spełnienia zależy obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Tym samym, stanowisko Spółki, że w świetle art. 9a updop Spółka nie jest obowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z usługą świadczoną przez Bank polegającą na zarządzaniu płynnością finansową, należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem zapytania Zainteresowanego – obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z usługą świadczoną przez Bank polegającą na zarządzaniu płynnością finansową. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku Wnioskodawcy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Tym samym tut. organ nie odniósł się do nich.

Organ wydając przedmiotową interpretację indywidualną wskazał zakres i sposób zastosowania norm prawa podatkowego ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz postawionego pytania. Jednocześnie ocenił stanowisko Wnioskodawcy pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.