IPPB4/4511-689/15-2/IM | Interpretacja indywidualna

1. Czy nagrody przekazywane przez Bank na rzecz klientów, osób fizycznych, w ramach przedstawionego w opisie stanu faktycznego schematu programów premiowych, lojalnościowych oraz akcji promocyjnych organizowanych przez Bank stanowią nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową towarów i usług w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób oraz podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?2. Czy w przypadku spełnienia przesłanek wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, nagrody przekazane klientom w ramach przedstawionych we wniosku akcji będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
IPPB4/4511-689/15-2/IMinterpretacja indywidualna
 1. Cash back
 2. akcja promocyjna
 3. banki
 4. konkursy
 5. loterie
 6. marketing
 7. obowiązek płatnika
 8. przychód
 9. płatnik
 10. sprzedaż premiowa
 11. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu 13 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu prowadzenia programów premiowych, lojalnościowych oraz akcji promocyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu prowadzenia programów premiowych, lojalnościowych oraz akcji promocyjnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Bank w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w celu zwiększenia satysfakcji i lojalności klientów, jak również uatrakcyjnienia korzystania z usług finansowych oferowanych przez Bank oraz zwiększenia konkurencyjności oferty Banku, prowadzi programy premiowe, lojalnościowe oraz akcje promocyjne mające na celu aktywizację obecnych klientów Banku oraz pozyskanie nowych.

Programy lojalnościowe oferowane w szczególności do kart kredytowych Banku mają na celu zwiększenie satysfakcji oraz lojalności klientów a także pozyskanie nowych. W ich ramach, za każdą transakcję bezgotówkową dokonaną kartą kredytową, Bank nalicza klientowi określoną ilość punktów będących miernikiem intensywności korzystania przez klienta z zakupionej usługi Banku. Co jakiś czas wprowadzane są również okresy promocyjne, podczas których punkty naliczane są według bardziej korzystnego dla klienta przelicznika. Bank może przyznać również punkty dodatkowe. Punkty agregowane są na poziomie rachunku, co oznacza, że karty dodatkowe zbierają punkty dla posiadacza rachunku karty kredytowej. Uzbierane w ramach programów punkty zamieniane są następnie przez klienta na:

 • vouchery pieniężne, które mogą być wykorzystane na zakupy u partnerów programów,
 • vouchery na produkty, które mogą być zamieniane na określony produkt u partnerów programów,
 • produkty zakupione przez Bank na potrzeby programów,
 • usługi Banku,
 • premii pieniężnej (cashback) - klient może zamienić punkty na gotówkę,
 • punkty lojalnościowe w wybranym przez klienta programie lojalnościowym partnera programu.

Programy premiowe, które polegają na przyznawaniu klientom - użytkownikom kart debetowych i kredytowych premii pieniężnej (cashback) uzależnionej od intensywności korzystania z tego produktu związanej z dokonywaniem płatności bezgotówkowych u określonych partnerów. Przekazywane klientom premie przyjmujące postać premii pieniężnej obliczane są jako odsetek wartości dokonywanych płatności przy użyciu dedykowanych kart debetowych i kredytowych. Kwota premii ustalana jest zgodnie ze stosownym regulaminem programu. Bank uznaje kwotą świadczenia rachunki bankowe/kartowe wszystkich klientów, którzy spełnili warunki określone w regulaminie warunki dotyczące sposobu i intensywności korzystania z produktu.

Bank organizuje również szereg innych akcji promocyjnych, które w zależności od obszaru działalności Banku oraz konkretnego produktu przybierają z góry zdefiniowany kształt dedykowany danemu promowanemu produktowi (przykładowo: rachunek bankowy, karta kredytowa, pożyczka, oferta ubezpieczeniowa). W ich ramach w związku z korzystaniem lub zakupem konkretnego produktu oferowanego przez Bank, wydawane są klientom nagrody zarówno w formie świadczeń pieniężnych (np. zwrot części wydatkowanej kwoty, przyznanie jednorazowej kwoty w związku z nabyciem usług Banku), jak również świadczeń rzeczowych (np, telefony komórkowe, tablety, vouchery).

Otrzymanie nagrody ww. programach oraz akcjach jest każdorazowo uwarunkowane spełnieniem wskazanych w regulaminie warunków, a konkretnie podejmowaniem działań określonych stosownymi regulaminami danego programu lub akcji, które w głównej mierze polegają na promowaniu zakupu usług Banku lub też aktywnego korzystania z jego produktów. Wspólnym ich celem jest zwiększenie zainteresowania klientów produktami Banku oraz motywowanie do intensywniejszego korzystania z jego oferty. Co więcej, w opisanych w stanie faktycznym przypadkach przyznanie nagrody nie ma charakteru konkursowego związanego z rywalizacją pomiędzy uczestnikami w wykonaniu zdefiniowanego przez organizatora zadania, nie jest również wynikiem przypadku. Wszyscy klienci, którzy spełnili określone regulaminem warunki otrzymują nagrodę w formie świadczenia pieniężnego lub rzeczowego.

Prowadzone przez Bank programy premiowe, lojalnościowe oraz akcje promocyjne mogą mieć charakter długotrwały lub też mogą przybrać formę krótkich akcji rozliczanych po ich zakończeniu. W efekcie wypłata nagród pieniężnych lub wydawanie nagród rzeczowych

w omawianych akcjach może następować w zdefiniowanych okresach (np. miesięcznych lub kwartalnych po każdorazowo odrębnej weryfikacji spełnienia kryteriów uprawniających do jej otrzymania w danym) lub na zakończenie danej akcji promocyjnej. Wartość otrzymywanych przez klienta od Banku nagród (w danym okresie lub po zakończeniu akcji) może przekroczyć kwotę 760 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy nagrody przekazywane przez Bank na rzecz klientów, osób fizycznych, w ramach przedstawionego w opisie stanu faktycznego schematu programów premiowych, lojalnościowych oraz akcji promocyjnych organizowanych przez Bank stanowią nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową towarów i usług w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób oraz podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych ...
 2. Czy w przypadku spełnienia przesłanek wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, nagrody przekazane klientom w ramach przedstawionych we wniosku akcji będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych ...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Banku nagrody przekazywane na rzecz klientów, osób fizycznych, w ramach przedstawionego w opisie stanu faktycznego schematu programów premiowych, lojalnościowych oraz akcji promocyjnych organizowanych przez Bank stanowią nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) (dalej UPDOF), podlegające opodatkowaniu w formie zryczałtowanej i w przypadku spełnienia przesłanek wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww, ustawy, będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Gdy świadczenia przekazywane w ramach akcji promocyjnych opisanych w stanie faktycznym przekroczą jednorazowo wartość 760 zł pozwalającą na zastosowanie ww. zwolnienia przedmiotowego, to Bank jako płatnik podatku zobowiązany będzie do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od tych nagród zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 UPDOF.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 UPDOF, wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagrody związane ze sprzedażą premiową, uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%.

Przepisy ustaw podatkowych nie zawierają legalnej definicji „sprzedaży premiowej”. Co więcej, UPDOF jest jedynym aktem normatywnym, w którym powyższe pojęcie występuje, tym samym ustawodawca pozostawił dokonanie odpowiedniej klasyfikacji prowadzonych akcji promocyjnych ich organizatorom lub innym podmiotom, dla których wiążą się one z konsekwencjami na gruncie prawa podatkowego. W opinii Banku, ustalenia znaczenia tego pojęcia należy więc dokonać w oparciu o obowiązujące reguły wykładni.

Celem ustalenia zakresu znaczeniowego pojęć użytych przez ustawodawcę w przepisach prawa podatkowego należy się przede wszystkim posłużyć wykładnią literalną, tj. powszechnego rozumienia słów. W pojęciu powszechnym „sprzedaż” jest rozumiana jako: „oddanie towarów i usług za określoną sumę pieniędzy” (m.in. Wielki Słownik Języka Polskiego). Natomiast potoczne rozumienie terminu sprzedaż to zarówno odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę (sprzedaż towarów), jak i odpłatne świadczenie usług (sprzedaż usług). W tym zakresie jedynie pomocniczo można wskazać na znaczenie pojęcia „sprzedaż” jakie słowo to posiada w języku prawnym. Zgodnie z art. 535 ustawy Kodeks cywilny, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę. Jednakże bogate orzecznictwo sądów administracyjnych jasno wskazuje, że w przypadku prawa podatkowego to zwrot „sprzedaż” ma szersze znaczenie niż to, które nadaje mu Kodeks cywilny, gdyż dotyczy zarówno towarów jak i usług.

W dniu 29 sierpnia 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328), zmieniająca m.in. regulację art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF, który w stanie obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. przewidywał zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF wolne od podatku dochodowego są m.in. wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością yy gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Tym samym sam ustawodawca, który dokonał ww. nowelizacji posłużył się zwrotem „sprzedaż premiowa towarów i usług”. Doprecyzował tym samym, że pojęcie sprzedaży na gruncie znowelizowanego UPDOF odnosi się zarówno do sprzedaży towarów jak i do sprzedaży usług. Oznacza to, że sprzedaż premiowa to nic innego jak premiowa dostawa towarów i premiowe świadczenie usług.

Termin „premia” nie został zdefiniowany nie tylko w przepisach podatkowych, ale także w cywilnoprawnych. W języku potocznym premia oznacza nagrodę, dodatkowe wynagrodzenie za określone zachowanie, nagrodę za coś, często mającą i zachęcić do czegoś osobę nagradzaną.

W ramach organizowanej sprzedaży premiowej, nagrodę stanowiącą premię otrzymuje każda osoba dokonująca zakupu w ramach danej promocji.

Biorąc pod uwagę powyższe, Bank wskazuje, że termin „sprzedaż premiowa” użyty w UPDOF oznacza sprzedaż towarów lub usług połączoną z przyznaniem premii kupującemu przez sprzedawcę, która nie jest wynikiem przypadku lub odgadywania zaistnienia określonych zdarzeń losowych. Stanowisko to zostało potwierdzone również w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów - z dnia 9 grudnia 2011 r. (sygn. IPPB2/415-803/11-2/MK1), z dnia 8 stycznia 2015 r. (sygn. IPPB2/415-759/14-4/MG), z dnia 4 lutego 2015 r. (sygn. ILPB1/415-1255/14-3/AMN).

Zdaniem Banku programy premiowe, lojalnościowe oraz akcje promocyjne prowadzone na zasadach przedstawionych w opisie stanu faktycznego spełniają wszystkie warunki niezbędne do zakwalifikowania ich jako sprzedaży premiowej, ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z norm prawa podatkowego. Wyżej wymienione akcje w swoim podstawowym założeniu mają za zadanie uatrakcyjnienie korzystania z usług finansowych oferowanych przez Bank oraz zwiększenie konkurencyjności oferty Banku. Aby osiągnąć ten cel, Bank finansuje, a następnie na określonych przez niego zasadach właściwych dla danego programu premiowego, lojalnościowego lub akcji promocyjnej, rozdystrybuuje wśród swoich klientów nagrody w celu zachęcenia do skorzystania z jego oferty. Sam fakt otrzymywania nieodpłatnego świadczenia premiowego przez klientów jest bezsprzecznie elementem podnoszącym atrakcyjność usług oferowanych przez Bank. Regulaminy akcji przewidują przyznanie nagrody (premii) za określone przez organizatora zachowanie. W przypadku programów lojalnościowych jest to intensywność korzystania z objętej promocją karty kredytowej, symbolizowana ilością zebranych punktów przyznanych za poszczególne transakcje dokonane za jej pośrednictwem.

Przy programach premiowych również głównym wyznacznikiem jest intensywność korzystania z produktu (np. karty debetowej/kredytowej), która ma bezpośrednie przełożenie na kwotę premii, którą klient otrzyma w związku z wartością dokonywanych płatności bezgotówkowych przy użyciu dedykowanych środków płatniczych. Inne akcje promocyjne objęte wnioskiem organizowane przez Banku pomimo, że przybierają różne formy, premiują zawsze zachowanie klienta, czyli skorzystanie z usług oferowanych przez Bank np. poprzez otwarcie rachunku bankowego. Powyższe akcje spełniają najistotniejszą przesłankę uznania ich za sprzedaż premiową, czyli zwiększają zainteresowanie klientów produktami Banku oraz motywują do korzystania z jego oferty poprzez zakup jego usług lub też intensywne z nich korzystanie. Taką interpretację potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2013 roku, sygn. Akt III SA/Wa 2247/12, gdzie Sąd zaznaczył, że „Najistotniejszą rolą sprzedaży premiowej jest na ogół motywowanie kontrahenta do dokonywania zwiększonych zakupów, intensywniejszego korzystania z określonej rodzajowo oferty przedsiębiorcy, zainteresowania oferowanymi produktami”. Co więcej przedsięwzięcia opisane w stanie faktycznym nie zawierają elementu rywalizacji pomiędzy uczestnikami - nagroda zostanie przyznana każdemu klientowi Banku spełniającemu wymagania danej promocji. Istnieje gwarancja otrzymania nagrody przez klienta po spełnieniu przez określonych warunków oznaczonych przez Bank jako podmiot prowadzący sprzedaż premiową.

Bank pragnie podkreślić, że przyznanie określonego świadczenia w ramach akcji opisanych w stanie faktycznym jest zawsze związane ze skorzystaniem przez klienta z usługi oferowanej przez Bank lub z aktywnym korzystaniem z nich. Przekłada się to bezpośrednio na zwiększenie przychodów Banku, które w przypadku na przykład karty kredytowej stanowią nie tylko opłaty pobierane od klienta na podstawie obowiązującej tabeli opłat i prowizji, ale również tzw. interchange fee, czyli opłata przekazywana Bankowi przez centrum rozliczeniowe, będące podmiotem odpowiedzialnym za autoryzację transakcji dokonywanych w poszczególnych punktach handlowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza również możliwość zwolnienia z opodatkowania nagród związanych ze sprzedażą premiową. Zgodnie z treścią przytoczonego już wcześniej art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF, by zwolnienie miało w danym przypadku zastosowanie konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 1. nagroda otrzymywana przez klienta musi być związana ze sprzedażą premiową towarów i usług,
 2. jednorazowa wartość nagrody nie może przekraczać kwoty 760 zł,
 3. nagroda nie jest przyznawana klientowi w związku ze sprzedażą premiową, do której dochodzi w ramach prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF uzależniona jest od tego, czy świadczenia przyznawane klientom przez Bank ramach programów premiowych, lojalnościowych oraz akcji promocyjnych pozostają w związku ze sprzedażą premiową usług oferowanych przez Bank na rzecz klientów. Zgodnie ze stanowiskiem Banku przedstawionym wcześniej, przedsięwzięcia organizowane przez Bank według schematu opisanego w stanie faktycznym należy zakwalifikować jako sprzedaż premiową usług.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje również zwrotu „jednorazowa wartość świadczenia”, tym samym należy tak w przypadku terminu „sprzedaż premiowa” odwołać się do powszechnego rozumienia znaczenia tych słów. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN, jednorazowy oznacza raz jeden dany, uczyniony, zachodzący, jednokrotny. Wobec czego zdaniem Banku, każde świadczenie, nagroda przyznana i wypłacana klientowi jednorazowo za konkretny okres wynikający z regulaminu danej akcji promocyjnej, po każdorazowym zweryfikowaniu spełnienia kryteriów określonych dla danej akcji powinna być oceniana odrębnie pod kątem możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania. Wobec czego należy dokonać weryfikacji, czy wartość pojedynczego świadczenia, nagrody wypłaconej za dany okres wskazany w regulaminie promocji nie przekracza kwoty 760 zł. Liczba oraz łączna wartość nagród przyznanych i wypłaconych przez Bank klientowi w trakcie trwania programu promocyjnego czy też w trakcie trwania roku podatkowego, będzie pozostawać bez znaczenia dla możliwości zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF. Stanowisko to potwierdzają indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego - z dnia 9 grudnia 2011 r. (sygn. IPPB2/415-803/11-2/MK1), z dnia 11 maja 2009 r. (sygn. IPPB1/415-191/09-2/MT).

Ostatnim warunkiem wymienionym w art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF, jest to, by świadczenie, nagroda przekazywana była wyłącznie klientom indywidualnym, to znaczy osobom fizycznym korzystającym z usług Banku dla ich potrzeb prywatnych - nagrody, świadczenia nie mogą być zatem związane z działalnością gospodarczą klientów. Premie przyznawane są klientom indywidualnym, to znaczy osobom fizycznym mającym relację z Banku dla ich potrzeb prywatnych. Premie przyznawane przez Bank w ramach programów oraz akcji promocyjnych opisanych w stanie faktycznym nie będą zatem związane z działalnością gospodarczą klientów.

Podsumowując, nagrody przekazywane na rzecz klientów, osób fizycznych, w ramach przedstawionego w opisie stanu faktycznego schematu programów premiowych, lojalnościowych oraz akcji promocyjnych organizowanych przez Bank stanowią nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 UPDOF, podlegające opodatkowaniu w formie zryczałtowanej i w przypadku spełnienia przesłanek wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Gdy świadczenia przekazywane w ramach akcji promocyjnych opisanych w stanie faktycznym przekroczą jednorazowo wartość 760 zł pozwalającą na zastosowanie ww. zwolnienia przedmiotowego, to Bank jako płatnik podatku zobowiązany będzie do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od tych nagród zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 UPDOF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.