IPPB4/4511-1068/15-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

1) Czy w zakresie informacji sporządzanych za 2015 r., gdy ta sama osoba fizyczna jest klientem Domu Maklerskiego i Banku, powinna zostać sporządzona jedna informacja PIT-8C dla transakcji dokonywanych przez Dom Maklerski i dla transakcji dokonywanych przez Bank ?
2) Czy w zakresie roku 2016 (tj. roku, w którym nastąpi podział Domu Maklerskiego) Bank będzie zobowiązany do sporządzania jednej informacji PIT-8C dla danego klienta obejmującej transakcje dokonane zarówno przed Dniem Podziału w ramach Domu Maklerskiego i Banku, jak i po Dniu Podziału w odniesieniu do transakcji przeprowadzonych już samodzielnie przez Bank ?
3) Czy w zakresie roku 2017 (tj. pełnego roku dnia którego Dom Maklerski znalazł się w strukturach Banku) i dalszych Bank będzie zobowiązany do sporządzania jednej informacji PIT- 8C ?4) Czy Bank będzie zobowiązany za okres od dnia 1 stycznia do dnia połączenia w 2016 r. do złożenia informacji IFT-1/IFT-2R w terminie do końca lutego 2016 r. (koniec miesiąca następującego po zamknięciu roku podatkowego Domu Maklerskiego)?5) Czy Bank będzie zobowiązany sporządzić ewentualne informacje IFT-1/IFT-2R za okres do Dnia Połączenia w terminie do końca lutego 2017 roku, w praktyce poprzez połączenie tego okresu z pozostałą częścią roku 2016 r. ?
IPPB4/4511-1068/15-2/JK2interpretacja indywidualna
 1. banki
 2. informacja podatkowa
 3. przejęcie
 4. przekształcenie spółki
 5. łączenie spółek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu 20 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika w odniesieniu do klientów w związku z przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Domu Maklerskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika w odniesieniu do klientów w związku z przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Domu Maklerskiego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

W ramach restrukturyzacji grupy kapitałowej Banku planowane jest dokonanie podziału Domu Maklerskiego. Zgodnie z rozważanym planem podziału na Bank zostałaby przeniesiona, w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP”) w rozumieniu przepisów podatkowych (art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT), część Domu Maklerskiego zajmująca się działalnością maklerską. Podział Domu Maklerskiego zostałby dokonany w trybie podziału przez przejęcie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), czyli części majątku zostałyby przejęte przez istniejące podmioty, tj. Bank oraz mCentrum Operacji sp. z o.o. („mCO”). Po dokonaniu rozważanej transakcji podziału Domu Maklerskiego Bank kontynuowałby dotychczasową działalność Domu Maklerskiego, opartą na nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej jako” „ZCH”). Zgodnie z przyjętym harmonogramem dokonanie podziału planowane jest na styczeń 2016 r. Dniem podziału jest ten, w którym Dom Maklerski zostanie wykreślony z rejestru przedsiębiorców („Dzień Podziału”). W chwili obecnej działalność maklerska prowadzona jest zarówno przez Bank, jak i przez Dom Maklerski. Zdarzają się sytuacje, kiedy te same osoby fizyczne są klientami obu podmiotów i otrzymują odrębne informacje PIT-8C w zakresie transakcji przez nie dokonywanych. Mając na uwadze, że po podziale działalność maklerska w ramach grupy kapitałowej zostanie przejęta przez Bank, istnieją wątpliwości odnośnie do tego, który z podmiotów będzie zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C w okresie przejściowym, tj. za lata 2015-2016.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w zakresie informacji sporządzanych za 2015 r., gdy ta sama osoba fizyczna jest klientem Domu Maklerskiego i Banku, powinna zostać sporządzona jedna informacja PIT-8C dla transakcji dokonywanych przez Dom Maklerski i dla transakcji dokonywanych przez Bank ...
 2. Czy w zakresie roku 2016 (tj. roku, w którym nastąpi podział Domu Maklerskiego) Bank będzie zobowiązany do sporządzania jednej informacji PIT-8C dla danego klienta obejmującej transakcje dokonane zarówno przed Dniem Podziału w ramach Domu Maklerskiego i Banku, jak i po Dniu Podziału w odniesieniu do transakcji przeprowadzonych już samodzielnie przez Bank ...
 3. Czy w zakresie roku 2017 (tj. pełnego roku dnia którego Dom Maklerski znalazł się w strukturach Banku) i dalszych Bank będzie zobowiązany do sporządzania jednej informacji PIT- 8C ...
 4. Czy Bank będzie zobowiązany za okres od dnia 1 stycznia do dnia połączenia w 2016 r. do złożenia informacji IFT-1/IFT-2R w terminie do końca lutego 2016 r. (koniec miesiąca następującego po zamknięciu roku podatkowego Domu Maklerskiego)...
 5. Czy Bank będzie zobowiązany sporządzić ewentualne informacje IFT-1/IFT-2R za okres do Dnia Połączenia w terminie do końca lutego 2017 roku, w praktyce poprzez połączenie tego okresu z pozostałą częścią roku 2016 r. ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 – dalej: „Ordynacja podatkowa”) „osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku”. Powyższy przepis stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (Dla celów niniejszej analizy Wnioskodawca przyjął założenie, że część maklerska przenoszona z domu Maklerskiego do Banku stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych. Kwestia ta została potwierdzona interpretacjami podatkowymi – IPPP2/4512-399/15-2/AOg; IPPB2/4514-162/15-2/AF).

Z przepisu tego wynika, że przedmiotem sukcesji prawnopodatkowej będą jedynie te prawa i obowiązki dzielonej osoby prawnej, które pozostają w związku z przydzielonymi sukcesorowi w planie podziału składnikami majątku. Przepis ten zakłada możliwość wyodrębnienia praw i obowiązków podatkowych związanych z poszczególnymi zorganizowanymi częściami majątku oraz że tak wyodrębnione zespoły praw i obowiązków są objęte sukcesją. Powyższy przepis wprowadza zatem do systemu podatkowego, zasadę sukcesji podatkowej częściowej. Zgodnie z nią w przypadku podziału przez wydzielenie podmiot przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe, które związane są z tą częścią majątku, która jest przejmowana. W analizowanym stanie faktycznym obowiązki związane z działalnością maklerską będą przejęte przez Bank jako podmiot przejmujący zorganizowaną część przedsiębiorstwa zajmującą się tym właśnie rodzajem działalności. W związku z powyższym to Bank będzie zobowiązany do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, które pierwotnie ciążyły na Domu Maklerskim. Wskazując na powyższą ogólną zasadę sukcesji częściowej, przepisy Ordynacji podatkowej nie określają jednak, jak technicznie następca prawny powinien wypełnić swoje obowiązki. Przepisy innych ustaw, a w szczególności Ustawy PIT (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; „Ustawa PIT”), która będzie miała zastosowanie w analizowanym przypadku, również nie dają bezpośrednich wskazówek w tym zakresie.

Zasady składania informacji PIT-8C.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy PIT „osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru”. Zgodnie art. 39 ust. 4a Ustawy PIT, informacje sporządzane przez podmiot prowadzący rachunki zbiorcze nie obejmują dochodów wymienionych w art. 30b, uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na tych rachunkach.

W przedstawionym stanie faktycznym należy przyjąć, że spełnione zostaną przesłanki zastosowania art. 93c Ordynacji Podatkowej, tj. Bank przejmie część składników majątku Domu Maklerskiego w wyniku podziału oraz przejęte aktywa będą stanowić ZCP. Zdaniem przedstawicieli doktryny oraz zgodnie z interpretacją organów podatkowych, w przypadku podziału osoby prawnej nie mamy do czynienia z nieograniczonym wstąpieniem w prawa i obowiązki podatkowe osoby prawnej dzielonej. Przeciwnie przyjmuje ona charakter sukcesji podatkowej częściowej, ponieważ w przypadku podziału podmiot przejmujący wstępuje wyłącznie w te prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, które pozostają w związku z przydzielonymi mu w planie podziału składnikami majątku. Podmioty przejmujące dysponują swoistą autonomią woli stron w zakresie ustalenia podziału praw i obowiązków podatkowych pomiędzy siebie przy tworzeniu planu podziału. Granicą swobody stron w ustaleniu podziału przejmowanych praw i obowiązków podatkowych jest ich związek z przejmowanymi składnikami majątku, tj. niemożliwe jest przydzielenie danego składnika majątku do jednego z podmiotów przejmujących przy jednoczesnym przyznaniu praw i obowiązków podatkowych z nim związanych innemu podmiotowi. Jednocześnie, potencjalnie problematycznym może być przypisanie danego prawa czy obowiązku podatkowego do konkretnych składników majątku (Por. W. Nykiel, Dr Adam Mariański, „Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie - konsekwencje podatkowe”, Monitor Podatkowy 9/2007; Interpretacja indywidualna prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 listopada 2013 r., Nr IPPB5/423-693/13-3/MK). Przypisanie praw i obowiązków na gruncie przepisów podatkowych do składników majątku przejętych w wyniku podziału nie jest tożsame z tym, że będą to wyłącznie prawa i obowiązki o charakterze majątkowym. Przeciwnie, w doktrynie przyjmuje się, że na gruncie przepisów podatkowych z danymi składnikami majątku (Por. K. Gil, „Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - praktyczne problemy związane z rozliczeniami podatkowymi”, Monitor Podatkowy 9/2013; Interpretacja indywidualna prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 stycznia 2015 r., Nr IBPBI/2/423-1268/14/KP; Interpretacja indywidualna prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2014 r., Nr ITPP1/443-185/14/MN.) mogą się wiązać prawa i obowiązki niemajątkowe takie jak złożenie deklaracji czy zeznania podatkowego. Tym samym, podmiot przejmujący przy podziale wstąpi zarówno w majątkowe, jak i niemajątkowe prawa i obowiązki podatkowe podmiotu dzielonego. Jak twierdzi M. Zdebel:

Komentowany przepis nie przewiduje podziału uprawnień mieszczących się w granicach podatkowego następstwa prawnego po osobie prawnej podlegającej podziałowi na uprawnienia o charakterze majątkowym i niemajątkowym. (...) Oznacza to, że zarówno prawa, jak i obowiązki wynikające z sukcesji podatkowej mogą wiązać się bezpośrednio z wymiarem i płatnością podatku (por. A. Wolter, Prawo cywilne, s. 115), np. nadpłata podatku, zwrot podatku, obowiązek uregulowania zaległości podatkowej (prawa i obowiązki o charakterze majątkowym), jak i nie pozostawać w takim związku, np. prawo do korekty zeznania, obowiązek złożenia deklaracji lub zeznania podatkowego w wymaganym terminie itp. (prawa i obowiązki o charakterze niemajątkowym) - M. Zdebel, „Komentarz do art. 93c Ordynacji podatkowej”, <w:> Ordynacja podatkowa. Komentarz, pod red. H. Dzwonkowski, Wyd. 5. Warszawa 2014. Podkreślenie własne.

W związku z powyższym, należy podkreślić, że szczególnym przykładem przejętych przez podmiot przejmujący w wyniku podziału obowiązków niemajątkowych będą obowiązki informacyjne, związane z przekazywaniem organom podatkowym oraz podatnikom deklaracji i informacji zgodnie z wymogami poszczególnych ustaw podatkowych, jeśli są one powiązane z przejętymi składnikami majątku w ramach ZCP.

Dodatkowo przy sukcesji podatkowej należy uwzględnić aspekt czasowy przejmowanych praw i obowiązków. W szczególności, w oparciu o wykładnię językową art. 93c, który wymienia „prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku” używając czasu teraźniejszego. W rezultacie należy uznać, że sukcesja może dotyczyć wyłącznie praw i obowiązków, które zdążyły powstać do dnia podziału. Prawa i obowiązki związane z przejętymi składnikami majątku, które powstałyby po tej dacie, w wyniku podziału powstaną już bezpośrednio w podmiocie przejmującym, a więc nie będą wynikać z sukcesji podatkowej podmiotu dzielonego. Jednocześnie, przejęte mogą zostać tylko prawa i obowiązki, które przed podziałem nie zostały zrealizowane przez podmiot dzielony, tj. wciąż przysługują/ciążą na podmiocie dzielonym na moment podziału („stan otwarty”). Przeciwna interpretacja prowadziłaby do sytuacji w której dwa podmioty mogłyby skorzystać z jednego prawa, np. z prawa do uznania części wydatków za koszty uzyskania przychodu (Por. Interpretacja indywidualna prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 stycznia 2015 r., Nr IBPBI/2/423-1268/14/KP; interpretacja indywidualna prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr ILPB3/423-521/13-4/PR; Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r., Nr IPPP2/443-977/14-2/DG; Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 marca 2014 r., Nr ILPB4/423-479/13-2/ŁM; Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22 października 2014 r„ sygn. I SA/Gd 898/14).

Na koniec Wnioskodawca podkreślił, że poszczególne ustawy podatkowe mogą modyfikować przepisy Ordynacji Podatkowej w zakresie sukcesji podatkowej. Omówiony art. 93c Ordynacji Podatkowej stanowi więc lex generalis, jednak w przypadku istnienia lex specialis w odrębnej ustawie podatkowej niektóre prawa i obowiązki podmiotu dzielonego mogą nie podlegać sukcesji podatkowej (Por. W. Nykiel, Dr Adam Mariański, „Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie - konsekwencje podatkowe”, Monitor Podatkowy 9/2007; K. Gil, „Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - praktyczne problemy związane z rozliczeniami podatkowymi”, Monitor Podatkowy 9/2013; Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2013 r., sygn. III SA/Wa 1678/12). Tym samym, prawa i obowiązki podatkowe Domu Maklerskiego, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, muszą spełniać cztery przesłanki, aby zaszła w ich zakresie sukcesja podatkowa na rzecz Banku: (a) muszą być związane z przejmowaną ZCP; (b) muszą powstać przed przejęciem ZCP w wyniku podziału, tj. do określonego dnia stycznia 2016 r.; (c) nie mogą zostać zrealizowane przed Domu Maklerskiego przed podziałem; (d) sukcesja podatkowa danego prawa czy obowiązku nie może zostać wyłączona przez przepis szczególny.

Podsumowując art. 39 ust. 3 ustawy o PIT wprowadza ogólną regułę dotyczącą obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C przez podmioty, które dokonują wypłaty świadczeń stanowiących dla podatnika tzw. dochody kapitałowe (określone w art. 30b ust. 2 Ustawy PIT) lub podmiotów, za pośrednictwem których podatnik uzyskuje omawiane dochody. Przepisy Ustawy PIT nie wskazują jednak precyzyjnie, który podmiot jest odpowiedzialny za sporządzenie i przesłanie informacji PIT-8C w przypadku podziału spółki. Biorąc pod uwagę rozmaite aspekty, Wnioskodawca przeanalizował trzy możliwe sytuacje.

Ad.1)

Informacja PIT-8C za 2015 r.

Obowiązki informacyjne, takie jak obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C i IFT, należy uznać za przykład obowiązków niemajątkowych, ponieważ nie są one bezpośrednio związane z wymiarem i płatnością podatku. Jak podniesiono wyżej brak jest przeszkód, aby obowiązki niemajątkowe uznać za prawa i obowiązki pozostające w związku z składnikami majątku przejętymi w wyniku podziału. Nie ulega też wątpliwości, że obowiązek sporządzania informacji P1T-8C i IFT dla organów podatkowych i klientów Domu Maklerskiego jest bezpośrednio związany z działalnością maklerską Domu Maklerskiego, a więc z działalnością realizowaną przez ZCP przenoszoną w wyniku podziału na Bank (gdyby nie podjęto czynności maklerskich, które doprowadziły do powstania przychodów po stronie klientów, nie powstałby obowiązek wypełnienia przedmiotowych informacji). Tym samym, zgodnie z ogólną zasadą częściowej sukcesji podatkowej, w myśl art. 93c wraz z przejęciem ZCP w wyniku podziału na Bank przejdą obowiązki informacyjne związane z działalnością maklerską w zakresie w jakim już powstały i nie zostały zrealizowane po stronie Domu Maklerskiego do dnia podziału.

Jednocześnie należy pamiętać o tym, że przepisy odrębne w poszczególnych ustawach podatkowych mogą modyfikować kwestię sukcesji podatkowej w odniesieniu do poszczególnych praw i obowiązków.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy o PIT informacja PIT-8C sporządzana jest w terminie do końca lutego następującego po roku podatkowym. Brak jest odrębnych regulacji, które modyfikowałyby zakres sukcesji podatkowej w odniesieniu do tego obowiązku, w związku z czym może on zostać przejęty przez Bank w wyniku podziału.

Informację PIT-8C można wypełnić niezwłocznie po zakończeniu roku podatkowego, zaś koniec lutego jest ostateczną datą, do której obowiązek powinien zostać spełniony. Tym samym, od 1 stycznia 2016 r. do dnia zarejestrowania podziału, to DM będzie obowiązany sporządzić informację P1T-8C za rok 2015. Obowiązek ten przejdzie na Bank tylko w sytuacji, w której DM nie wypełni swojego obowiązku do dnia podziału, tj. będzie to „stan otwarty”. Wówczas Bank będzie zobowiązany sporządzić PIT-8C za rok 2015 w swoim imieniu dla klientów DM do końca lutego 2016 r.

Kwestie praktyczne - elektroniczny system przesyłania informacji PIT-8C.

Abstrahując od powyższych konkluzji prawnych należy zwrócić uwagę na aspekt praktyczny. Od 1 stycznia 2015 r. zaczęły obowiązywać przepisy Ustawy PIT, zgodnie z którymi informacje PIT-8C składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 45a ust. 1). Dodatkowo Wnioskodawca twierdzi, że ze względu na ograniczenia techniczne systemu informatycznego do przesyłania elektronicznych informacji, w 2016 roku nie jest możliwe przesłanie przez jeden podmiot (tu: Bank) dwóch informacji PIT-8C dla jednego klienta za dany rok.

Z punktu widzenia celu informacji PIT-8C kluczowe jest, aby podatnik oraz urząd skarbowy otrzymali wyczerpującą informację na temat przychodów i kosztów osiągniętych przez podatnika w danym roku podatkowym. Mając na uwadze, że w informacji PIT-8C nie uwzględnia się indywidualnych elementów ograniczających pozycje przychodów oraz kosztów ze względu na status podatnika takich jak odliczenia, ulgi, zwolnienia (np. poprzez indywidualne wskazanie wysokości składek ZUS podlegających odliczeniu od dochodu, uwzględnianie kosztów uzyskania przychodów związanych z zamieszkaniem poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, itp.) zsumowanie przychodów i kosztów, które powinny być wykazane w dwóch informacjach, nie naruszy prawidłowości danych ogólnych.

Dla celów niniejszej analizy Wnioskodawca pominął możliwość składania papierowych informacji PIT-8C, gdyż Bank jest zobowiązany do sporządzenia informacji za dany rok dla więcej niż pięciu podatników a więc nie może skorzystać ze zwolnienia od obowiązku elektronicznego przesyłania informacji.

Ad. 2) i 3)

(a) Informacja PIT-8C za okres od 1 stycznia do Dnia Podziału oraz za okres od Dnia Podziału do końca 2016 r.

W przypadku sporządzenia informacji PIT-8C za okres od 1 stycznia 2016 r. do Dnia Podziału oraz za okres od Dnia Podziału do końca 2016 r. w ocenie Wnioskodawcy Bank powinien sporządzić jedną informację dla danego klienta uwzględniającą transakcje wykonane zarówno przed Dniem Podziału (w ramach Domu Maklerskiego oraz w ramach Banku), jak i po Dniu Podziału (w ramach Banku). Powyższa konkluzja została oparta zarówno na brzmieniu powołanego wcześniej art. 93c Ordynacji podatkowej, systemowych zasadach, na których oparte jest opodatkowanie osób fizycznych, i związanych z nimi obowiązkach sprawozdawczo-informacyjnych, jak również na interpretacjach organów podatkowych, dotyczących co prawda najczęściej obowiązków płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, jednakże wskazujących na tok analizy przeprowadzanej przez organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji z 4 lutego 2013 r. (sygn. ITPB2/415-1002/12/IB) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, rozpatrując kwestię połączenia dwóch banków, stwierdził, że „obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy (zryczałtowanego podatku dochodowego) oraz obowiązek sporządzania stosownych informacji, deklaracji nie ustają, lecz przechodzą na Wnioskodawcę, który powinien je kontynuować”. W innej interpretacji dotyczącej podziału ten sam organ wskazał, że „Szpital w M. (Wnioskodawca), będąc następcą prawnym Szpitala w B., na którego przeszły prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, jak też prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy przejętych pracowników, a więc również obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązany jest do sporządzenia informacji, o których mowa w art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” (interpretacja z dnia 26 maja 2014 r., sygn. ITPB2/415-198/14/MU).

Reasumując powyższe, Bank będzie zobowiązany do sporządzania za 2016 r. jednej informacji PIT-8C dla danego klienta Banku obejmującej transakcje dokonane przed Dniem Podziału w ramach Domu Maklerskiego i Banku, jak również po Dniu Podziału w odniesieniu do transakcji przeprowadzonych już samodzielnie przez Bank.

(b) Informacja PIT-8C za okres od 1 stycznia 2017 r.

Za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. podmiotem zobowiązanym do sporządzania oraz przesyłania informacji PIT-8C będzie Bank. Z Dniem Podziału Dom Maklerski przestanie istnieć, co oznacza, że rok 2017 będzie pierwszym pełnym rokiem, w którym działalność maklerska prowadzona w poprzednich latach przez dwie jednostki (Dom Maklerski oraz Bank) będzie skupiona w jednym podmiocie (tj. Banku), który będzie zobowiązany do wypełnienia wszelkich obowiązków określonych w przepisach prawa podatkowego.

Ad. 4) i 5)

W odniesieniu do informacji IFT sytuacja jest mniej jednoznaczna. Na gruncie Ustawy o PIT wypełniane są informacje IFT-1/IFT-1R oraz IFT-3/IFT-3R. Zgodnie z art. 42 ust. 2-3 Ustawy o PIT termin na złożenie informacji IFT-1/IFT-1R upływa z końcem lutego następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem, że w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem tego terminu, informacje te płatnik składa nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności. Analogiczne regulacje znajdują się w art. 42c w odniesieniu do informacja IFT-3/IFT-3R. Zgodnie z art. 42c ust. 1 i 8 Ustawy o PIT informacja IFT-3/IFT-3R wypełniana jest w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego podmiotu wypłacającego lub w przypadku zaprzestania działalności przed upływem tego terminu - nie później niż w dniu zaprzestania działalności.

W związku z powyższym istnieje wątpliwość, czy przepisy art. 42 ust. 3 i art. 42c ust. 8 Ustawy o PIT mają charakter lex specialis do art. 93c Ordynacji Podatkowej, tj. czy w przypadku podziału przez przejęcie konieczne będzie złożenie ewentualnych informacji IFT-1/IFT-1R oraz IFT-3/IFT-3R za rok 2015 przez Dom Maklerski w skróconym terminie (do dnia podziału) czy też obowiązek ten przejdzie na Bank, który będzie zobowiązany do sporządzenia przedmiotowych informacji w normalnym terminie, jaki obowiązywałby Dom Maklerski, gdyby nie doszło do podziału (do końca lutego dla IFT-1/IFT-1R, do końca stycznia dla IFT-3/IFT-3R).

Dla określenia czy Bank będzie mógł przejąć obowiązki Domu Maklerskiego w zakresie informacji IFT istotnym jest zdefiniowanie pojęcia „zaprzestanie działalności”. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę, a orzecznictwo sądów administracyjnych nie przynosi jednoznacznej odpowiedzi jak rozumieć to pojęcie w kontekście procesów restrukturyzacyjnych, w szczególności podziału przez przejęcie. Należy uznać, że w sytuacji podziału przez przejęcie nie dojdzie do zaprzestania działalności maklerskiej, albowiem działalność ta prowadzona dotychczas przez Dom Maklerski będzie kontynuowana w związku z przejęciem ZCP przez Bank. Inaczej mówiąc, wszelkie czynności dotychczas prowadzone przez Dom Maklerski będą kontynuowane w ramach struktur Banku, w których znajdzie się ZCP odpowiedzialna za działalność maklerską Domu Maklerskiego. W przypadku podziału przez przejęcie nie dochodzi także do likwidacji spółki dzielonej - art. 530 § 1 KSH wskazuje wprost, że „spółka dzielona zostaje rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru (dzień podziału)”. W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy zasadne jest przyjęcie, że w przypadku, w którym Dom Maklerski nie wypełni do dnia podziału obowiązków sporządzenia informacji IFT za rok 2015, przedmiotowe obowiązki przejdą na zasadach ogólnych sukcesji podatkowej na Bank. Z drugiej strony można wskazać, że dochodzi do wykreślenia z rejestru spółki dzielonej, a zatem dochodzi do wykreślenia podatnika, który dotychczas prowadził określoną działalność. Istnieje zatem możliwość takiej interpretacji pojęcia „zaprzestania działalności”, która wiąże ww. zaprzestanie działalności z wykreśleniem podatnika prowadzącego tę działalność. Ponieważ niewypełnienie obowiązków informacyjnych w zakresie informacji IFT wiąże się z odpowiedzialnością karno-skarbową na gruncie art. 80 Kodeksu karnego skarbowego (Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930), tj. z dnia 27 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 186); „KKS”), ze względów bezpieczeństwa wiele podmiotów decyduje się na wypełnienie tych obowiązków do dnia podziału. W ten sposób unikają one potencjalnych negatywnych konsekwencji na gruncie KKS w przypadku restrykcyjnej interpretacji przepisów ze strony organów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.