IPPB3/4510-897/15-2/JBB | Interpretacja indywidualna

Ustalenie, czy następuje sukcesja podatkowa w wyniku przejęcia SKOK-u przez Bank, tj. zastosowanie art.93 §1 UOP
IPPB3/4510-897/15-2/JBBinterpretacja indywidualna
  1. banki
  2. połączenie
  3. przejęcie
  4. sukcesja prawna
  1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych -> Osoby prawne i spółki nieposiadajace osobowości prawnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz.643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2015r. (data wpływu 23 października 2015r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zastosowania art. art. 93 § 2 pkt 1 oraz art. 93d Ordynacji podatkowej w zw. z art. 74i ust. 2 ustawy o SKOK, w sytuacji przejęcia przez Bank SKOK - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania art. art. 93 § 2 pkt 1 oraz art. 93d Ordynacji podatkowej w zw. z art. 74i ust. 2 ustawy o SKOK, w sytuacji przejęcia przez Bank SKOK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (Bank,) jest osobą prawną z siedzibą w Polsce i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność bankową na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2015 r.p poz. 128 z późn. zm., dalej: „Prawo bankowe”).

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa (dalej: „SKOK” lub „Kasa”) była spółdzielnią prowadzącą działalność zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450 z późn. zm., dalej Ustawa o SKOK). Powyższe wynika z art. 2 USKOK. Spółdzielcza kasa oszczędnościowo - kredytowa jest osobą prawną (art. 11 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 z późn. zm.) Jednocześnie SKOK był polskim rezydentem podatkowym i podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Wnioskodawca, na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) z dnia 18 czerwca 2015r. dokonał, z dniem 1 sierpnia 2015 r., jako bank przejmujący, przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej. Przejęcie SKOK nastąpiło w oparciu o art. 74c ust. 4 w zw. z ust. 7 Ustawy o SKOK.

Stosownie do art. 74i ust. 2 ustawy o SKOK, z dniem przejęcia, Wnioskodawca, jako bank przejmujący, wszedł we wszystkie prawa i obowiązki przejmowanej Kasy.

Zgodnie z art. 74i ust. 5 ustawy o SKOK przejęcie SKOK skutkuje wykreśleniem Kasy z rejestru tj. Wnioskodawca, jako bank przejmujący, złoży do właściwego rejestru sądowego wniosek o wykreślenie z rejestru przejmowanej Kasy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle opisanego powyżej stanu faktycznego, w związku z przejęciem przez Bank, z dniem 1 sierpnia 2015r., na podstawie decyzji KNF, SKOK , Wnioskodawca, na podstawie art. 93 § 2 pkt 1 oraz art. 93d Ordynacji podatkowej w zw. z art. 74i ust. 2 ustawy o SKOK, wstąpił we wszystkie, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki Kasy oraz we wszystkie prawa i obowiązki Kasy wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego, z uwzględnieniem faktu, iż przejęte prawa i obowiązki będą przez Wnioskodawcę wykonywane z zastosowaniem przepisów i zasad właściwych dla działania Banku...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle opisanego powyżej stanu faktycznego, w związku z przejęciem przez Bank SKOK , Bank wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Kasy przewidziane w przepisach prawa podatkowego oraz we wszystkie prawa i obowiązki Kasy wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego, a przejęte prawa i obowiązki będą przez Wnioskodawcę wykonywane z zastosowaniem przepisów i zasad właściwych dla działania Banku.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują przepisy zawarte w art. 93-93e UOP. W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. przejęcie praw i obowiązków podatkowych.

Zgodnie z art. 93 § 1 UOP, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

  1. osób prawnych,
  2. osobowych spółek handlowych,
  3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Jak stanowi art. 93 § 2 UOP (podkreślenia pochodzą od Banku), wskazany powyżej przepis art. 93 § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

  1. innej osoby prawnej (osób prawnych);
  2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Ponadto art. 93d UOP stanowi, iż zasady wynikające m.in. z art. 93 mają zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

W świetle powyższych przepisów osoba prawna łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej, wstępuje we wszelkie, przewidziane w przepisach prawa podatkowego oraz wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego, prawa i obowiązki przejmowanej osoby prawnej.

Ordynacja podatkowa nie zawiera definicji pojęcia „łączenie osób prawnych” czy „łączenie przez przejęcie”. W związku z tym, znaczenie tych zwrotów należy ustalić odwołując się do znaczenia tych pojęć w innych gałęziach prawa, w tym do znaczenia ukształtowanego na gruncie przepisów Prawa bankowego, ustawy o SKOK i ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”).

Zgodnie z art. 149 ust. 1 Prawa bankowego, dotyczącego przejęcia banku przez inny bank, z dniem przejęcia, bank przejmujący wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki banku przejmowanego. Przejęcie oznacza też wykreślenie banku przejmowanego z rejestru (zgodnie z art. 149 ust 3 Prawa bankowego, bank przejmujący zgłasza do właściwego rejestru sądowego przejęcie banku wraz z wnioskiem o wykreślenie z rejestru banku przejmowanego).

Z kolei w myśl art. 494 § 1 KSH (zawartego w Dziale „Łączenie się spółek”), spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Wykreślenie spółki przejmowanej z rejestru następuje w trybie i na zasadach określonych w art. 493 KSH.

Analogiczną regulację zawiera, wskazany powyżej i mający zastosowanie w sprawie będącej przedmiotem zapytania, art. 74i ust. 2 ustawy o SKOK, zgodnie z którym, z dniem przejęcia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przejmujący ją bank krajowy wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki kasy przejmowanej. Przejęcie skutkuje wykreśleniem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z rejestru zgodnie z art. 74i ust. 5 ustawy o SKOK - bank krajowy przejmujący składa do właściwego rejestru sądowego wniosek o wykreślenie z rejestru przejmowanej kasy.

Z powyższego wynika, że przejęcie osoby prawnej przez inną osobę prawną związane jest z utratą bytu prawnego przejmowanej osoby prawnej w efekcie przeniesienia całego jej majątku w celu dalszego wykorzystywania go na użytek i odpowiedzialność osoby prawnej przejmującej, przy zachowaniu wszystkich praw i obowiązków podmiotu przejmowanego (następstwo prawne). W konsekwencji, takie też rozumienie przejęcia osoby prawnej należy stosować przy interpretowaniu art. 93 § 2 pkt 1 oraz art. 93d Ordynacji podatkowej.

Mając na uwadze opisany powyżej sposób przejęcia Kasy przez Wnioskodawcę (decyzja KNF, wejście w prawa i obowiązki przejmowanej Kasy, wykreślenie Kasy z rejestru) nie ulega wątpliwości, że w analizowanym przypadku znajdzie zastosowanie art. 93 § 2 pkt 1 oraz art. 93d UOP, a tym samym Bank wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Kasy przewidziane w przepisach prawa podatkowego oraz prawa i obowiązki Kasy wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy, znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji prawa podatkowego z dnia 23 lutego 2015 r. (IPPB3/423-1186/14-3/JBB), wydanej dla Wnioskodawcy w zbliżonym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), w związku z planami przejęcia przez O. innej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Jednakże we wniosku z 2014 r., o wskazaną powyżej interpretację, Bank wskazał nieco odmienne okoliczności niż przedstawione w niniejszym wniosku. Z uwagi na powyższe, wobec faktu przejęcia, z dniem 1 sierpnia 2015 r., na podstawie decyzji KNF, SKOK , Bank, kierując się ostrożnością procesową, zdecydował się wystąpić z powtórnym zapytaniem.

Niezależnie od powyższego, należy dodać, iż oczywistym jest, że w sytuacji przejęcia przez osobę prawną, działającą w formie spółki akcyjnej (Bank), innej osoby prawnej, działającej jednak w odmiennej formie prawnej, tj. w formie spółdzielni (SKOK), następstwo prawno-podatkowe należy rozumieć w ten sposób, że prawa i obowiązki Kasy, w które wstąpi O., wykonywane będą przez O. z uwzględnieniem przepisów i zasad właściwych dla działalności Banku, pomimo że w niektórych przypadkach mogą się one różnić od przepisów i zasad właściwych dla nieistniejącej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Powyższe wynika, przykładowo, z faktu, iż, w przeciwieństwie do byłego SKOK, Bank działa zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), stosuje przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które dedykowane są wyłącznie dla banków itp.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w świetle opisanego powyżej stanu faktycznego, w związku z przejęciem przez Bank, z dniem 1 sierpnia 2015 r., na podstawie decyzji KNF, SKOK , Wnioskodawca, na podstawie art. 93 § 2 pkt 1 oraz art. 93d Ordynacji podatkowej w zw. z art. 74i ust. 2 ustawy o SKOK, wstąpił we wszystkie, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki Kasy oraz we wszystkie prawa i obowiązki Kasy wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.