IPPB2/415-1029/14-6/MG | Interpretacja indywidualna

Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku, dla opisanych w stanie faktycznym świadczeń skutkujących osiągnięciem przez Klientów za pośrednictwem Banku przychodów z tytułu konkursów, loterii oraz sprzedaży promocyjnej (w tym tzw. cash back), zastosowanie będą mieć zasady opodatkowania wyrażone w art. 30 ust. 1 pkt 2 UPDOF z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6a i 68 UPDOF, a tym samym Bank zobowiązany będzie do poboru zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem zwolnień zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 6a i 68 UPDOF?
IPPB2/415-1029/14-6/MGinterpretacja indywidualna
 1. Cash back
 2. banki
 3. konkursy
 4. loterie
 5. marketing
 6. obowiązek płatnika
 7. sprzedaż
 8. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 lutego 2015 r. (data nadania 18 lutego 2015 r., data wpływu 20 lutego 2015 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 6 lutego 2015 r. Nr IPPB2/415-1029/14-2/MG (data nadania 6 lutego 2015 r., data doręczenia 12 lutego 2015 r.) oraz pismem z dnia 23 marca 2015 r. (data nadania 23 marca 2015 r., data wpływu 25 marca 2015 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 11 marca 2015 r. Nr IPPB2/415-1029/14-4/MG (data nadania 12 marca 2015 r., data doręczenia 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z przekazaniem Klientom świadczeń w ramach organizowanych przez Spółkę działań marketingowych stanowiących konkursy, loterie oraz sprzedaże premiowe (pytanie Nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z przekazaniem Klientom świadczeń w ramach organizowanych przez Spółkę działań marketingowych stanowiących konkursy, loterie oraz sprzedaże premiowe (pytanie Nr 1).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Bank) w ramach wykonywanej działalności świadczy Klientom szereg czynności bankowych, o których mowa m.in. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) oraz ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r., Nr 199, poz. 1175 ze zm.).

Bank podejmuje działania marketingowe aktywizujące sprzedaż oraz mające na celu zachęcenie obecnych Klientów do szerszego korzystania z oferowanych przez Bank produktów i usług, a w przypadku nowych Klientów, mające na celu zachęcenie ich do zapoznania się z ofertą Banku oraz do nabywania produktów i usług z tej oferty, w tym także oferty partnerów, z którymi Bank ma podpisane porozumienie o współpracy. Efektem końcowym podejmowanych działań, poza korzyścią dla Banku, jest otrzymanie przez Klienta benefitu w formie wymiernej gratyfikacji finansowej lub rzeczowej.

Powyższe realizowane jest w szczególności z wykorzystaniem różnych form, są to:

 1. konkursy, zawierające element rywalizacji; pozwalający na wyłonienie zwycięzców przez komisję konkursową według ustalonych i obiektywnych kryteriów; z ograniczoną liczbą zwycięzców; w których wydanie (przekazanie) nagród (w formie pieniężnej lub rzeczowej) następuje wyłącznie na rzecz wyłonionych zwycięzców;
 2. loterie promocyjne lub fantowe, w których uczestniczy się przez sam fakt nabycia towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze, a o wyborze zwycięzcy decyduje przypadek/los; wyłaniające ograniczoną liczbę zwycięzców; w których wydanie (przekazanie) nagród następuje wyłącznie na rzecz wyłonionych zwycięzców;
 3. sprzedaż premiowa (promocyjna), skutkująca przekazaniem świadczenia w formie gratyfikacji pieniężnej lub rzeczowej za oczekiwane zachowanie klienta; po uprzednim zakomunikowaniu możliwości i charakteru przewidzianej premii (nagrody); w których benefit otrzymuje każdy Klient zachowujący się we wskazany sposób.

Niezależnie od powyższego, Bank w ramach różnorodnych promocji przekazuje określanemu przez siebie doraźnie gronu osób, nieodpłatnie świadczenia o wartościach przekraczających lub nieprzekraczających 200 zł, kierując się wyłącznie własną wolą i doraźnym celem promocyjnym.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 6 lutego 2015 r. Nr IPPB2/415-1029/14-2/MG (data nadania 6 lutego 2015 r., data doręczenia 12 lutego 2015 r.), na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 1. Przeformułowanie zadanych przez Spółkę pytań podatkowych mających być przedmiotem interpretacji indywidualnej w powiązaniu z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym, tak aby dotyczyły one spoczywających na Spółce obowiązków płatnika związanych z powstaniem po stronie Klientów Spółki przychodu związanego z przekazaniem Klientom świadczeń w ramach organizowanych przez Spółkę działań marketingowych oraz z tytułów innych niż konkursy, loterie i sprzedaże premiowe, z uwagi na to, że zadane pytania dotyczą tylko i wyłącznie sytuacji prawnopodatkowej podatnika (Klienta) w kontekście przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast nie dotyczą obowiązków Spółki jako zainteresowanego występującego z wnioskiem o wydanie interpretacji swojej indywidualnej sprawie.
 2. Doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego poprzez podanie szczegółowych informacji odnośnie przekazywania przez Spółkę w ramach różnorodnych promocji określonemu przez siebie doraźnie gronu osób nieodpłatnych świadczeń, tj. wskazanie tych osób oraz wyjaśnienie, czy pytanie Nr 2 sformułowane przez Spółkę dotyczy tego zagadnienia, ponieważ w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego Spółka nie posługuje się sformułowaniem Klient, natomiast w pytaniu tym mówi się o Kliencie osiągającym przychód...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie pismem z dnia 18 lutego 2015 r. (data nadania 18 lutego 2015 r., data wpływu 20 lutego 2015 r.), w którym przeformułował pytania podatkowe oraz wyjaśnił, że:

Pytanie nr 2 odnosi się zasadniczo do sytuacji, w której Bank w ramach promocji niebędącej loterią, konkursem, sprzedażą premiową (w tym cashbackiem) przekaże dowolnemu gronu osób świadczenie w związku z promocją Banku. Tym samym generalnie będą to takie działania promocyjne, których nie będzie można uznać za spełniające przesłanki umożliwiające do zastosowania zasad opodatkowania właściwych dla pytania nr 1.

Wśród promocji, objętych pytaniem nr 2, występować mogą promocje:

 1. oparte o regulamin bądź nie, a skierowane do określonego kręgu uczestników, obecnych Klientów, np. wyselekcjonowani pod względem: aktywności w korzystaniu z usługi, lokalizacji (miejsca zamieszkania) oraz innych cech socjo-demograficznych Klienci - posiadacze/użytkownicy określonej usługi bankowej, a mające na celu zachęcenie do korzystania bądź aktywniejszego korzystania z usług Banku,
 2. obejmujące wyłącznie Klientów Banku będących jednocześnie pracownikami Wnioskodawcy i skutkujące przekazaniem takim Klientom określonych świadczeń w związku z promocją Banku jako podmiotu świadczącego szeroko rozumiane usługi bankowe,
 3. obejmujące dowolnych obecnych Klientów i Kontrahentów Banku, w tym także Klientów będących równocześnie pracownikami Wnioskodawcy, i skutkujące przekazaniem im przez Bank świadczeń w ramach promocji,
 4. obejmujące dowolnych potencjalnych Klientów i Kontrahentów Banku i mające na celu rozpoczęcie budowania więzi z Bankiem, a tym samym związane z przekazaniem świadczenia w ramach promocji Banku.

Wniosek zawierał braki formalne, w związku z tym organ podatkowy pismem z dnia 11 marca 2015 r. Nr IPPB2/415-1029/14-4/MG ponownie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 1. doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego poprzez:
  • podanie szczegółowych informacji odnośnie mechanizmu prowadzonych działań marketingowych aktywizujących sprzedaż produktów i usług Banku, w ramach oferty partnerów, z którymi Bank ma podpisane porozumienia o współpracy, ponieważ informacja w tym zakresie podana została w stanowisku Wnioskodawcy odnośnie sformułowanych pytań, natomiast winna być zawarta w opisie stanu faktycznego zdarzenia przyszłego, tj. „Sprzedaż premiowa może być realizowana zarówno wyłącznie z inicjatywy Banku lub w ramach programu partnerskiego, tzn. przy współpracy z innym podmiotem. W przypadku programu partnerskiego, sprzedażą premiową (promocyjną) objęte są oczekiwane przez Bank zachowania klienta skierowane do konkretnego Partnera, czyli np. dokonanie płatności na rzecz tego Partnera, co zostaje z tym podmiotem odpowiednio uzgodnione. Świadczenia przekazywane w ramach programów partnerskich, nagradzają aktywność klienta Banku za dokonanie za pośrednictwem rachunku bankowego (w tym karty płatniczej) lub rachunku karty kredytowej, zakupów u podmiotów, z którymi Bank posiada podpisane porozumienie o współpracy marketingowej”.
  • Wyjaśnienie, czy udział w promocji pracowników Wnioskodawcy będących jednocześnie Klientami Banku, o czym poinformowano w uzupełnieniu wniosku na wezwanie tut. organu, wynika z łączącego Wnioskodawcę z pracownikami stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, czy też nie... Informacja w tym zakresie podana została w stanowisku Wnioskodawcy odnośnie sformułowanych pytań.
 2. Wyjaśnienie, czy pytanie Nr 2 wniosku dotyczy tylko Klientów Banku, czy też osób nie będących Klientami Banku, bowiem w stanowisku do tego pytania wskazano: „Równocześnie, w przypadku, gdy dojdzie do przekazania w sposób nieodpłatny ww. świadczenia opodatkowanego w trybie art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF podatnikowi, niebędącemu klientem Wnioskodawcy, to takie świadczenie będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z normą przewidzianą w art. 21 ust. 1 pkt 68a UPDOF, jeżeli jednorazowa wartość świadczenia nie przekroczy 200 zł”.
 3. Jednoznaczne przedstawienie stanowiska Wnioskodawcy odnośnie pytania Nr 2, ponieważ zawarte we wniosku stanowisko do tego pytanie jest niespójne:
  W konsekwencji, tylko wyłącznie w przypadku, gdy dane działanie promocyjne nie będzie spełniało kryteriów pozwalających zakwalifikować je jako konkurs, loteria lub sprzedaż promocyjna - dla opodatkowania przekazanych beneficjentom świadczeń, zarówno rzeczowych i finansowych, zastosowanie będzie miała norma wyrażona w art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF, tj. Bank zobowiązany będzie do odprowadzenia należnego zryczałtowanego 19% podatku dochodowego od osób fizycznych, z ew. uwzględnieniem zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68a UPDOF”.
  „Równocześnie, w przypadku, gdy dojdzie do przekazania w sposób nieodpłatny ww. świadczenia opodatkowanego w trybie art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF podatnikowi, niebędącemu klientem Wnioskodawcy, to takie świadczenie będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z normą przewidzianą w art. 21 ust. 1 pkt 68a UPDOF, jeżeli jednorazowa wartość świadczenia nie przekroczy 200 zł.
  Jednocześnie, jeżeli dojdzie do przekazania w sposób nieodpłatny ww. świadczenia opodatkowanego w trybie w art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF podatnikowi, będącemu Klientem Wnioskodawcy, to takie świadczenie nie będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z normą przewidzianą art. 21 ust. 1 pkt 68a UPDOF, niezależnie czy jednorazowa wartość świadczenia przekroczy, czy nie przekroczy 200 zł”.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w terminie, pismem z dnia 23 marca 2015 r., (data wpływu 25 marca 2015 r.), w którym m.in. wskazał, że:

W zakresie pytania Nr 1.

Odnośnie działań aktywizujących sprzedaż produktów i usług Banku w ramach oferty partnerów wykorzystywane są mechanizmy charakterystyczne dla sprzedaży premiowej, skutkującej przekazaniem świadczenia w formie gratyfikacji pieniężnej lub rzeczowej za oczekiwane zachowanie Klienta. Ta forma promocji dedykowana jest dla działań podejmowanych albo wyłącznie z inicjatywy Banku, albo w ramach zawartych porozumieniami o współpracy z innymi podmiotami.

Istotą programu partnerskiego realizowanego przez Bank jest generalnie podejmowanie przez strony porozumienia aktywności we własnym zakresie celem pozyskania nowych lub utrzymania obecnych Klientów. Działania te nakierunkowane są na zachęcenie do nabywania promocyjnych produktów znajdujących się w asortymencie jednego z nich, za pośrednictwem i przy współudziale produktów oferowanych przez drugą stronę porozumienia. Zarówno Bank jak również partner w ramach przedsięwzięcia dąży do uzyskania niezależnej korzyści finansowej, przy czym każda ze stron działa wyłącznie we własnym interesie.

Programy sprzedaży premiowej realizowane w ramach programu partnerskiego zasadniczo opierają się na nagradzaniu za dokonanie zakupów towarów czy usług u partnera (partnerów), z którym Bank ma zawarte porozumienie o współpracy, z wykorzystaniem usług Banku, tj. w szczególności poprzez dokonanie płatności: kartą płatniczą (debetową, kredytową, obciążeniową) w formie tradycyjnej lub on-line, przelewem z rachunku bankowego, z wykorzystaniem aplikacji płatniczej X. lub Y. lub innej usługi znajdującej się w ofercie Banku. Nagrody przybrać mogą formę pieniężną stanowiącą m.in. określony procent dokonanej płatności, określoną kwotę, albo formę rzeczową.

Działania powyższe prowadzone są po uprzednim zakomunikowaniu możliwości uzyskania i charakteru przewidzianej premii (nagrody), a benefit otrzymuje każdy Klient zachowujący się we wskazany sposób, najczęściej w z góry zdefiniowanym okresie czasowym. Nagrody wydawane są po spełnieniu określonych w regulaminie warunków ich przyznania.

Udział pracowników Wnioskodawcy w przedsięwzięciach marketingowych kierowanych do Klientów, wynikający wyłącznie z faktu posiadania lub nabycia w Banku produktów lub usług znajdujących się w ofercie Banku lub otrzymania świadczenia związanego z promocją Banku, spowoduje, iż nagradzany będzie de facto obecny lub nowy Klient, jakkolwiek zatrudniony w Banku. Nośnikiem nagrody będzie bowiem wyłącznie aktywność całkowicie niezwiązana z umową o pracę.

W zakresie pytania Nr 2.

Pytanie Nr 2 odnosi się zarówno do obecnych Klientów Banku, a także do osób, które nie będą na chwilę przekazywania świadczenia Klientami Banku.

W ocenie Banku norma wyrażona w art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF obejmuje wyłącznie zagadnienie uzyskania świadczenia w związku z promocją Banku i nie precyzuje beneficjentów tego świadczenia.

Tym samym zasadniczo, w stosunku do każdego beneficjenta świadczenia promocyjnego otrzymywanego od Wnioskodawcy, zastosowanie będzie miała norma wynikająca z art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF w przeciwieństwie do generalnej normy wyrażonej w art. 20 ust. 1 UPDOF, której zastosowanie będzie właściwe dla świadczeń otrzymanych od innych niż wymienione w art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF instytucji, tj. innych niż banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub instytucje finansowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku, dla opisanych w stanie faktycznym świadczeń skutkujących osiągnięciem przez Klientów za pośrednictwem Banku przychodów z tytułu konkursów, loterii oraz sprzedaży promocyjnej (w tym tzw. cash back), zastosowanie będą mieć zasady opodatkowania wyrażone w art. 30 ust. 1 pkt 2 UPDOF z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6a i 68 UPDOF, a tym samym Bank zobowiązany będzie do poboru zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem zwolnień zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 6a i 68 UPDOF...
 2. Czy Bank w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku, dla opisanych w stanie faktycznym świadczeń dokonywanych w ramach promocji, skutkujących osiągnięciem przez Klientów za pośrednictwem Banku przychodów z tytułów innych niż konkursy, loterie i sprzedaże premiowe, zastosowanie będą mieć zasady opodatkowania wyrażone w art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a UPDOF, a tym samym Bank zobowiązany będzie do poboru zryczałtowanego 19% podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 68a UPDOF...

Interpretacja indywidualna wydana została w zakresie pytania Nr 1 wniosku. W odniesieniu do pytania Nr 2 została wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowa odpowiedź na zadane pytania powinna być w obu przypadkach twierdząca.

Pod pojęciem promocji rozumieć należy ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic, a także zachęty, skłaniającej do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzających przychylną opinię o firmie. Skutki podatkowe na gruncie UPDOF po stronie świadczeniobiorców, będących klientami Wnioskodawcy, winny być rozpatrywane przez pryzmat charakteru akcji promocyjnej w ramach której są udzielane. Jednocześnie, aby można było mówić o uzyskaniu za pośrednictwem Wnioskodawcy konkretnego świadczenia przez podatnika musi dojść do przekazania przez Wnioskodawcę tego świadczenia, tj. wydania rzeczy lub wypłaty albo postawienia do dyspozycji środków pieniężnych.

W konsekwencji, tylko wyłącznie w przypadku, gdy dane działanie promocyjne nie będzie spełniało kryteriów pozwalających zakwalifikować je jako konkurs, loteria lub sprzedaż promocyjna - dla opodatkowania przekazanych beneficjentom świadczeń, zarówno rzeczowych i finansowych, zastosowanie będzie miała norma wyrażona w art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF, tj. Bank zobowiązany będzie do odprowadzenia należnego zryczałtowanego 19% podatku dochodowego od osób fizycznych, z ew. uwzględnieniem zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68a UPDOF. W przeciwnym przypadku (tj. konkursu, loterii, sprzedaży promocyjnej), dla opodatkowania i zwolnienia świadczenia, zastosowanie będą miały odpowiednio: art. 30 ust. 1 pkt 2 UPDOF i art. 21 ust. 1 pkt 6a i 68 UPDOF.

W przypadku, gdy dane przedsięwzięcie będzie spełniało kryteria pozwalające uznać je za konkurs, tj. w szczególności o wyłonieniu ograniczonej liczby laureatów decydować będzie przede wszystkim element rywalizacji taki jak:

 1. zręczność - w przypadku najszybszego udzielenia odpowiedzi na pytanie, wykonania zadania,
 2. zdolności manualne/wiedza - udzielenie prawidłowej odpowiedzi na zadane pytania konkursowe, przygotowanie pracy konkursowej m.in. w formie graficznej: zdjęcia, rysunku; utworu muzycznego, utworu literackiego: wiersza, opowiadania, eseju; hasła reklamowego,

a nabycie produktu lub usługi znajdującej się w ofercie Banku będzie kryterium wyłącznie wyłonienia uczestników konkursu, dla opodatkowania przekazanych laureatom nagród, zarówno rzeczowych i finansowych, zastosowanie będzie miała norma wyrażona w art. 30 ust. 1 pkt 2 UPDOF, tj. opodatkowanie nagrody stawką 10%, z możliwością uwzględnienia zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF w przypadku, gdy jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł i konkurs zorganizowany będzie z jednej z dziedzin wymienionych w tym przepisie.

W przypadku konkursów orzecznictwo i linia interpretacyjna odnoszą się do wykładni języka polskiego. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl) jest to impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., lub postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś stanowisko. Podobnie pojęcie konkursu rozumiane jest także przez organy podatkowe, np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowe w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 r. (sygn. IPPB4/415-841/11-4/MP), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 lutego 2010 r. (sygn. IBPBII/1/415-893/09/BD), czy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2012 r. (sygn. I SA/Sz 852/11).

Głównym zatem celem konkursu jest wyłonienie najlepszych osób w danej dziedzinie, któremu towarzyszy element współzawodnictwa czy rywalizacji.

W przypadku, gdy dane przedsięwzięcie będzie spełniało kryteria pozwalające uznać je za loterię promocyjną lub fantową, tj. w szczególności o wyłonieniu ograniczonej liczby laureatów decydować będzie przypadek, a nabycie produktu lub usługi znajdującej się w ofercie Banku będzie kryterium wyłonienia uczestników konkursu i/lub stanowić będzie dowód udziału w grze losowej, dla opodatkowania przekazanych laureatom nagród, zarówno rzeczowych i finansowych, zastosowanie będzie miała norma wyrażona w art. 30 ust. 1 pkt 2 UPDOF, tj. opodatkowanie nagrody stawką 10%, z możliwością uwzględnienia zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6a UPDOF, w sytuacji, gdy jednorazowa wartość nagrody w loterii nie przekroczy 2.280 zł.

W zakresie loterii promocyjnej definicję tego przedsięwzięcia ustawodawca zawarł w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1510 ze zm.) dalej: UoGH. Zgodnie z art. 2 ust. 1 UoGH, grą losową jest gra o wygrane pieniężne lub rzeczowe, której wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Jednym z rodzajów gier losowych, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 10, jest loteria promocyjna, w której uczestniczy się poprzez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii.

Aby dane przedsięwzięcie spełniało kryteria pozwalające uznać je za sprzedaż premiową, winien zostać uprzednio zakomunikowany regulamin programu premiowego, zgodnie z którym o przyznaniu nagrody decydować będzie dokonanie przecz uczestnika programu w okresie promocyjnym, zakupu danego produktu (usługi) albo nabycia (wykorzystania) produktów lub usług o określonym charakterze lub wartości lub ilości lub częstotliwości, itp. Ponadto zgodnie z programem premiowym, nagroda przysługiwać winna co do zasady każdemu, kto spełni warunki jej przyznania. Szczególnym programem premiowym jest tzw. cash back, premiujący aktywność klientów polegającą na dokonywaniu płatności, w oczekiwanym przez Bank zakresie. W konsekwencji, po spełnieniu wyznaczonych warunków, dla opodatkowania przekazanych uczestnikom programu nagród, zarówno rzeczowych jak i pieniężnych, zastosowanie będzie miała norma wyrażona w art. 30 ust. 1 pkt 2 UPDOF, tj. nastąpi opodatkowanie nagrody stawką 10%, z możliwością uwzględnienia zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF, w przypadku, gdy jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760,00 zł i nie będzie uzyskana w związku z prowadzoną przez laureata działalnością gospodarczą.

Sprzedaż premiowa może być realizowana zarówno wyłącznie z inicjatywy Banku lub w ramach programu partnerskiego, tzn. przy współpracy z innym podmiotem. W przypadku programu partnerskiego, sprzedażą premiową (promocyjną) objęte są oczekiwane przez Bank zachowania klienta skierowane do konkretnego Partnera, czyli np. dokonanie płatności na rzecz tego Partnera, co zostaje z tym podmiotem odpowiednio uzgodnione. Świadczenia przekazywane w ramach programów partnerskich, nagradzają aktywność klienta Banku za dokonanie za pośrednictwem rachunku bankowego (w tym karty płatniczej) lub rachunku karty kredytowej, zakupów u podmiotów, z którymi Bank posiada podpisane porozumienie o współpracy marketingowej. Gdy sprzedaż premiowa nie jest dokonywana w ramach programu partnerskiego, nagradzane jest oczekiwane przez Bank zachowania klienta nie mające związku z konkretnym Partnerem, lecz z ogólnymi lub szczególnymi potrzebami promocyjnymi Banku (zainicjowanie sprzedaży nowego lub zaktywizowanie już istniejącego, określonego produktu, w tym dla wytypowanej grupy docelowej klientów, przyciągniecie nowej lub zaktywizowanie dotychczas pasywnej grupy klientów itp.).

W zakresie sprzedaży premiowej wytyczne wydanych w Pismach Okólnych Ministerstwa Finansów nr 4/AK-722-1110/95 z dnia 6 grudnia 1995 r. oraz nr 2/HD6065/97/0912 z dnia 29 kwietnia 1998 r., zdefiniowały cechy pozwalające odróżnić sprzedaż premiową od innych sprzedażowych akcji promocyjnych. Do cech tych należą w szczególności fakt, iż sprzedaż premiowa ma na celu uatrakcyjnienie zakupu danych towarów lub usług, lub zachęcenie Klientów do dalszej współpracy oraz wiąże przekazanie nagród z faktem zakupu promocyjnego towaru lub korzystania z objętej promocją usługi, lub też zgromadzenia określonej liczby punktów, a ponadto w jej ramach nagroda przysługuje każdemu nabywcy (jej przyznanie nie jest wynikiem przypadku lub odgadywania zaistniałych zdarzeń losowych). Jak zawarto w piśmie 2/HD6065/97/0912 „sprzedaż premiowa związana jest z nagrodą w określonej wysokości przyznawana każdemu nabywcy towaru (i usługi - dop. Banku), który spełni wymagane warunki, a zatem nie jest wynikiem przypadku lub odgadywania zaistnienia określonych zdarzeń losowych. Cechami sprzedaży premiowej są w szczególności powiązanie przekazania nagrody z faktem zakupu przez osobę otrzymującą premię promocyjnego towaru lub usługi, lub zakupu za określoną kwotę, zebrania określonej ilości punktów itp.; oraz gwarancja otrzymania premii po spełnieniu ustalonych warunków.

Mając powyższe na uwadze w ocenie Banku, dopiero w przypadku, gdy dane przedsięwzięcie promocyjne nie będzie spełniało kryteriów pozwalających zakwalifikować je do jednego z opisanych powyżej (konkurs, loteria, sprzedaż premiowa), dla opodatkowania przekazanych beneficjentom świadczeń w ramach promocji, zarówno rzeczowych, jak i pieniężnych, zastosowanie będzie miała norma wyrażona w art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF, tj. Bank zobowiązany będzie do odprowadzenia należnego zryczałtowanego 19% podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku udzielenia tych świadczeń.

Równocześnie, w przypadku, gdy dojdzie do przekazania w sposób nieodpłatny ww. świadczenia opodatkowanego w trybie art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF podatnikowi, niebędącemu klientem Wnioskodawcy, to takie świadczenie będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z normą przewidzianą w art. 21 ust. 1 pkt 68a UPDOF, jeżeli jednorazowa wartość świadczenia nie przekroczy 200 zł.

Jednocześnie, jeżeli dojdzie do przekazania w sposób nieodpłatny ww. świadczenia opodatkowanego w trybie w art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF podatnikowi, będącemu Klientem Wnioskodawcy, to takie świadczenie nie będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z normą przewidzianą art. 21 ust. 1 pkt 68a UPDOF, niezależnie czy jednorazowa wartość świadczenia przekroczy, czy nie przekroczy 200 zł. Analogicznie, gdy beneficjentem świadczenia o charakterze nieodpłatnym udzielonego w ramach promocji będzie pracownik Wnioskodawcy, nie będzie ono korzystać ze zwolnienia powołanego w art. 21 ust. 1 pkt 68a UPDOF (niezależnie czy jednorazowa wartość świadczenia przekroczy, czy nie przekroczy 200 zł), lecz zostanie, co do zasady, opodatkowane w ramach wynagrodzenia ze stosunku pracy, w trybie przewidzianym art. 12 UPDOF, chyba że o otrzymaniu świadczenia nie będzie decydował fakt pozostawania z Wnioskodawcą w stosunku pracy. Przedmiotowe zwolnienie nie ma bowiem zastosowania w stosunku do osób pozostających z nim w stosunku cywilnoprawnym i pracowników świadczeniodawcy pod warunkiem, że jest ono przekazywane w ramach łączącego ze świadczeniodawcą stosunkiem pracy lub stosunkiem cywilnoprawnym.

Linia orzecznicza sądów administracyjnych wskazuje bowiem, iż o zakwalifikowaniu świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy na mocy art. 12 ust. 1 UPDOF, decydujący wpływ ma pozostawanie otrzymywanego świadczenia w związku prawnym i faktycznym ze stosunkiem pracy oraz fakt, czy określone świadczenie może otrzymać wyłącznie pracownik, czy również inna osoba nie związana tego rodzaju stosunkiem prawnym. Ponadto otrzymywane przez pracowników świadczenia muszą być ściśle związane ze świadczeniem pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy na podstawie umowy o pracę (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2009 roku, sygn. akt II FSK 251/08; z 27 kwietnia 2011 roku, sygn. akt II FSK 1665/10; z 9 grudnia 2011 roku, sygn. akt. II FSK 1113/10; Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2012 roku, sygn. akt III SA/Wa 2500/11 oraz z dnia 23 stycznia 2014 roku, sygn. akt III SA/Wa 1926/13).

W tym aspekcie zatem decydujący wpływ na zasady opodatkowania będzie mieć sposób ich pozyskania, tj. wynikający z promocji podmiotu działającego na rynku finansowym, bądź promocji wynikającej z istniejącego stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego z Wnioskodawcą, jako pracodawcą (dla umów o pracę i zrównanych z nimi) lub usługodawcą (dla umów cywilnoprawnych).

Przyjęcie zasad opodatkowania zawartych w art. 30 ust. 1 pkt 4b, tj. zryczałtowanej stawki podatkowej w wysokości 19% bez możliwości uwzględnienia warunków zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 68a UPDOF, pozostawałoby w sprzeczności z konstytucyjnym prawem do równości prawa, o którym mowa w art. 32 Konstytucji RP. Nie można bowiem nakładać na podatników (w tym wypadku osób uzyskujących nieodpłatne świadczenie promocyjne) innego obciążenia podatkowego w zależności od statusu prawnego świadczeniodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi wyłącznie ocenę stanowiska Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym pytania Nr 1 wniosku.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - należy wskazać, że orzeczenie te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, natomiast w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.