IPPB1/415-1358/14-3/EC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy po dniu 1 stycznia 2015 r. na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4b znowelizowanej ustawy PDOF w brzmieniu obowiązującym zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy PDOF, Bank będzie zobowiązany do poboru podatku w wysokości 19% w odniesieniu do świadczeń otrzymanych od Banku w związku z promocjami oferowanymi przez Bank. które to świadczenia, otrzymują obecni lub przyszli klienci Banku w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ciążących na Wnioskodawcy w związku z organizowaną promocją – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ciążących na Wnioskodawcy w związku z organizowaną promocją.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: „Bank”) oferuje różne akcje promocyjne dla swoich klientów i nowych klientów osób fizycznych prowadzących oraz nieprowadzących działalność gospodarczą („Klient”, „Klienci). Wszystkie promocje prowadzone będą w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów Banku i będą miały na celu zwiększenie popularności Banku i świadczonych przez niego usług.

Bank na potrzeby obowiązków płatniczych rozpoznaje określone świadczenia za otrzymane lub nieotrzymane przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą i stanowiące dla niego przychód z tej działalności. Przyporządkowanie świadczeń do jednej z powyższych kategorii dokonywane jest w odniesieniu do charakteru promocji i uzależnione od wykorzystywanego przez klienta produktu Banku.

W szczególności, w przypadku akcji promocyjnych dotyczących produktów dedykowanych dla przedsiębiorców - osób prowadzących działalność gospodarczą (np. rachunków dla osób prowadzonych dla osób prowadzących działalność gospodarczą, kart płatniczych i kredytowych wydawanych przedsiębiorcom lub wskazany przez nich osobom w związku z prowadzoną przez klienta działalnością gospodarczą, lokat tworzonych z rachunku prowadzonego dla przedsiębiorców, itp.), Bank uznaje otrzymywane przez klientów świadczenia za otrzymane w związku z pozarolniczą działalnością gospodarczą. W przypadku gdy dana osoba fizyczna co prawda prowadzi działalność gospodarczą, lecz uczestniczy w promocji dedykowanej konsumentom, dotyczącej produktów nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. osobistych rachunków rozliczeniowych, osobistych kart kredytowych i debetowych, lokat niepowiązanych z rachunkami prowadzonymi dla osób prowadzących działalność gospodarczą, itp.), Bank nie uznaje otrzymanych świadczeń za otrzymane w związku z pozarolniczą działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po dniu 1 stycznia 2015 r. na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4b znowelizowanej ustawy PDOF w brzmieniu obowiązującym zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy PDOF, Bank będzie zobowiązany do poboru podatku w wysokości 19% w odniesieniu do świadczeń otrzymanych od Banku w związku z promocjami oferowanymi przez Bank. które to świadczenia, otrzymują obecni lub przyszli klienci Banku w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Bank wskazuje, że niniejszy wniosek dotyczy interpretacji art. 30 ust. 1 pkt 4b znowelizowanej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz, 361 ze zm.) w brzmieniu obejmującym zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1328). Przepis ten zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., ale został już opublikowany w dzienniku ustaw i znajduje się obecnie w trybie tzw. vacatio legis, a zatem może podlegać interpretacji przez Ministra Finansów. WSA w Białymstoku potwierdził prawo podatnika do wystąpienia z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w przypadku gdy pytający wskaże konkretną jednostkę redakcyjną w akcie normatywnym, który budzi jego wątpliwości {wyrok WSA w Białymstoku).

W ocenie Banku dokonanie interpretacji wskazanego przepisu w indywidualnej sprawie podatnika jest niezbędne jeszcze przed jego wejściem w życie, gdyż od przyjętego sposobu wykładni uzależnione będzie prawidłowe wywiązywanie się przez Bank z obowiązków płatniczych. W zależności od przyjętego sposobu interpretacji, zmiany w zakresie sposobu poboru podatku od niektórych przychodów z innych źródeł, wiązać się mogą z koniecznością zebrania dodatkowej dokumentacji, wpłyną na wysokość świadczeń stawianych podatnikom do dyspozycji po tym dniu oraz na ewentualne zmiany w regulaminach promocji.

Stanowisko Banku i jego uzasadnienie:

W ocenie Banku, po dniu 1 stycznia 2015 r., na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4b znowelizowanej ustawy PDOF w brzmieniu obejmującym zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy PDOF, Bank nie będzie zobowiązany do poboru podatku w wysokości 19% w odniesieniu do świadczeń otrzymanych od Banku w związku z promocjami oferowanymi przez Bank, które to świadczenia, otrzymują obecni lub przyszli klienci Banku w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że wprowadzony od 1 stycznia 2015 r, przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b znowelizowanej ustawy PDOF nakłada obowiązek poboru podatku przez Bank w zakresie świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty w wysokości 19% świadczenia.

Nie ulega wątpliwości, że znowelizowany przepis art. 30 nie wprowadził nowej kategorii źródeł przychodów podatnika (określonych w art. 10, ustawy updof), ani nie zmienił zakresu przedmiotów podlegających opodatkowaniu. W ocenie banku przepis ten jedynie zmienił zasady rozliczenia podatku od określonych świadczeń otrzymywanych przez podatnika, które zamiast podlegać samorozliczeniu przez podatnika, zostały zaliczone do kategorii przychodów podlegających w określonych przypadkach obowiązkowi płatniczemu, w szczególności w odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Świadczenia objęte art. 30 ust. 1 pkt 4b znowelizowanej ustawy PDOF zaliczane są do kategorii inne źródła, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PDOF (przepis nie ulega zmianie). Definicja tego rodzaju przychodów została zawarta w art. 20 ust. 1 ustawy PDOF (przepis nie ulega zmianie), a dochody takie mogą w określonych przypadkach zostać objęte obowiązkiem poboru podatku zryczałtowanego. Obowiązek taki w odniesieniu do świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b znowelizowanej ustawy PDOF został przewidziany w art. 41 ust. 4 ustawy PDOF.

Z kolei przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej zostały zakwalifikowane do kategorii o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PDOF i zdefiniowane w art. 14 ustawy PDOF. W przypadku gdy otrzymane przez podatnika świadczenie promocyjne pozostaje w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, to podatnik jest zobowiązany do jego ujęcia w ewidencji jako przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy PDOF (wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń) i rozliczenia na zasadach przewidzianych w ustawie.

Potwierdza to także treść art. 20 ust. 1 ustawy PDOF, gdzie wskazano, że nie stosuje się go do przypadków przewidzianych w art. 14 tej ustawy.

W związku z powyższym, zdaniem Banku obowiązek poboru podatku w wysokości 19% w odniesieniu do świadczeń otrzymanych od Banku w związku z promocjami oferowanymi przez Bank nie dotyczy podatników, którzy świadczenie to otrzymają ze względu na fakt, że będąc osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, jako obecni lub przyszli klienci Banku otrzymują świadczenie w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą. W tej sytuacji mamy bowiem do czynienia z przychodem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ustawy PDOF, który samodzielnie powinien rozliczyć podatnik, składając odpowiednie zeznania podatkowe. W związku z powyższym na Banku nie ciążą obowiązki płatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał pozarolniczą działalność gospodarczą oraz inne źródła.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
    - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że ustawodawca nie wymaga, aby przychodem z działalności gospodarczej były tylko wymienione w art. 14 ust. 1 i 2 ww. ustawy pożytki, które są wprost wynikiem realizacji celu działalności gospodarczej osoby fizycznej. Co do zasady, wszelkie świadczenia majątkowe, otrzymane przez podatnika, mogą być uznane za przychód osoby fizycznej, zwłaszcza że listę pożytków, które nie mogą być zaliczone do przychodów uzyskiwanych z tytułu ww. działalności, stanowiącą katalog zamknięty, zawarto w art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, każde przysporzenie majątkowe, uzyskane w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowi przychód z tej działalności, o ile ustawa nie wyłącza go z tej kategorii. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu wg określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skali podatkowej (tzw. zasady ogólne) lub wg 19% stawki liniowej (tzw. podatek liniowy), bądź w formach zryczałtowanych określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem także świadczenia, o których mowa we wniosku, jeżeli mają związek z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowią, co do zasady, podlegający opodatkowaniu przychód z tej działalności, o ile ustawa wprost nie wyłącza go z kategorii przychodów lub nie zwalnia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ww. ustawy (wprowadzonym ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328)), od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% świadczenia.

Zauważyć należy, że przepis powyższy jest przepisem szczególnym wobec przepisów określających zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 41 ust. 4 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl natomiast art. 41 ust. 7 pkt 2 ww. ustawy, jeżeli przedmiotem świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością, zamierza zorganizować w 2015 r. dla swoich klientów promocje, w ramach których będzie przekazywał im świadczenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Promocje organizowane przez Wnioskodawcę będą oferowane m.in. osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (przedsiębiorcom).

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w sytuacji skierowania przez Wnioskodawcę ofert promocyjnych do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wartość otrzymanych świadczeń stanowić będzie co do zasady dla tych osób przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, jednakże na mocy szczególnej regulacji zawartej w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Z tej też przyczyny Wnioskodawca jako płatnik, na mocy art. 41 ust. 4 ww. ustawy, zobowiązany będzie do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości przekazanych świadczeń.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.