ILPP5/443-247/14-4/KG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zwolnienie od podatku usług nabywanych przez Bank.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nabywanych przez Bank – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nabywanych przez Bank. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 grudnia 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest bankiem uniwersalnym oferującym szeroką gamę produktów bankowych klientom detalicznym, klientom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, klientom korporacyjnym oraz jednostkom sektora publicznego.

Bank w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy na rzecz swoich klientów (dalej: „Klienci”) szereg usług finansowych, w tym oferuje produkty kredytowe, w szczególności karty kredytowe. Wydawane przez Bank karty kredytowe zapewniają dostęp do odnawialnego limitu kredytowego przyznanego przez Bank oraz umożliwiają przeprowadzanie za ich pośrednictwem transakcji bezgotówkowych (tj. płatności w punktach akceptujących płatności kartowe, transakcji w sieci www), jak również transakcji gotówkowych (wypłaty gotówki z bankomatów). Bank umożliwia również Klientom rozłożenie na raty wybranych zakupów dokonanych za pomocą karty kredytowej oraz przelewów z rachunku karty kredytowej (dalej: „kredyt ratalny R”).

Na powyższą działalność bankową, tj. świadczenie usługi finansowej w zakresie kart kredytowych (z odnawialnym limitem kredytowym) składa się szereg czynności. Pierwszą z nich, w kolejności, jest złożenie przez Klienta wniosku o wydanie karty kredytowej. Konsekwencją pozytywnego rozpatrzenia wniosku Klienta jest m.in. utworzenie rachunku karty kredytowej w systemie obsługującym karty kredytowe oraz późniejsza obsługa kart kredytowych. Każda transakcja dokonywana za pomocą karty kredytowej pociąga bowiem za sobą zdarzenia zmierzające do obciążenia powiązanego z daną kartą rachunku odpowiednią kwotą transakcji oraz opcjonalnie także kwotą prowizji.

W celu odpowiedniego rozliczenia finansowego transakcji wykonywanych przy użyciu kart kredytowych, niezwykle ważną rolę odgrywa proces monitorowania, obsługi oraz rozliczeń transakcji realizowanych za pośrednictwem karty.

Bank, dążąc do efektywnego i bezpiecznego świadczenia usług finansowych w zakresie produktów kredytowych, korzysta z szeregu narzędzi, w tym m.in. z usług podmiotów zewnętrznych. W szczególności, nabywając kompleksową usługę wsparcia w procesie obsługi płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych (dalej: „Usługa”), Bank korzysta z doświadczenia, wiedzy oraz innych zasobów zgromadzonych przez podmiot z siedzibą w Wielkiej Brytanii („Usługodawca”).

W ramach powyższej Usługi, Usługodawca udziela Bankowi licencji na korzystanie z narzędzia informatycznego oraz zapewnia bieżące wsparcie w korzystaniu z tego narzędzia jak i w pracach modernizacyjnych służących usprawnieniu lub poszerzeniu jego funkcjonalności.

Dostarczane w ramach Usługi narzędzie zapewnia Bankowi wsparcie w świadczeniu usług pośrednictwa finansowego w następujących, ściśle powiązanych ze sobą obszarach:

 • tworzeniu rachunków kartowych w systemie Usługodawcy służącym do obsługi kart kredytowych oraz ich odpowiednim personalizowaniu w oparciu o dane Klientów Banku;
 • prowadzeniu rachunków kart kredytowych Klientów w systemie Usługodawcy;
 • dokonywaniu odpowiednich obciążeń/uznań rachunków kart kredytowych;
 • zarządzaniu rachunkami kart kredytowych, w tym codziennej aktualizacji salda, w szczególności obciążaniu rachunków odpowiednimi opłatami i prowizjami wynikającymi z tabeli opłat i prowizji Banku;
 • tworzeniu subkonta w systemie Usługodawcy w przypadku korzystania przez Klienta z kredytu ratalnego R;
 • uruchomieniu i rozliczaniu kredytu ratalnego R, w tym w szczególności spłacie kredytu za pomocą środków znajdujących się na karcie kredytowej;
 • generowaniu zestawień umożliwiających analizę zachowań Klienta oraz zamykaniu rachunku w przypadku, gdy Klient nie spłaca karty kredytowej;
 • generowaniu miesięcznych zestawień operacji na kontach oraz raportów dla Banku, umożliwiających Bankowi m.in. dokonywanie uzgodnień stanów kont oraz rozliczeń z międzynarodowymi organizacjami kartowymi;
 • generowaniu i przekazywaniu danych istotnych z punktu widzenia naliczania rezerw;
 • generowaniu alertów oraz wyciągów dla kart kredytowych wysyłanych do Klientów;
 • generowaniu danych, które następnie kodowane są na umieszczonym w karcie nośniku w celu umożliwienia dokonywania transakcji finansowych;
 • wsparciu w zakresie zarządzania programami lojalnościowymi, w tym w szczególności generowaniu i gromadzeniu punktów za zakupy, które następnie mogą zostać wymienione na określone produkty.

W celu efektywnej realizacji wskazanych wyżej czynności zasadniczych, Usługodawca podejmuje i wykonuje również czynności dodatkowe, mające pomocniczy i techniczny charakter, które umożliwiają prawidłowe wykonanie Usługi przez Usługodawcę. W szczególności Usługodawca zapewnia Bankowi bieżące wsparcie w przypadku problemów (głównie technicznych) powstałych podczas korzystania z tego narzędzia. Dodatkowo, dostarczane przez Usługodawcę narzędzie umożliwia generowanie i przesyłanie danych wykorzystywanych w innych obszarach działalności Banku (np. generowanie zestawień służących rozliczaniu z instytucjami kartowymi).

Konkludując, narzędzie dostarczone przez Usługodawcę zapewnia Bankowi wsparcie w procesie świadczenia usług finansowych, dotyczących kart kredytowych. Dla Banku współpraca z Usługodawcą jest niezbędna w celu oferowania i efektywnego świadczenia usług finansowych we wskazanym zakresie. Dodatkowo, dostarczane przez Usługodawcę narzędzie wykorzystywane jest w świadczeniu przez Bank usług, polegających na obsłudze kart kredytowych wydawanych przez inne instytucje finansowe.

Z tytułu świadczenia opisanej powyżej Usługi Usługodawca otrzymuje wynagrodzenie.

W piśmie z dnia 22 grudnia 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Zainteresowany wyjaśnił, co następuje:

Bank jest podatnikiem, który posiada w Polsce siedzibę działalności gospodarczej oraz jest zarejestrowany w Polsce dla celów VAT. W sytuacji opisanej we wniosku, Bank występuje jako usługobiorca usług świadczonych na jego rzecz przez Usługodawcę, który posiada siedzibę działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, tj. przez podatnika nieposiadającego siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Usługodawca nie jest również zarejestrowany w Polsce dla celów VAT.

W konsekwencji, w związku z nabywaniem powyższych usług, Bank uzyskuje status podatnika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT z tytułu dokonywanych transakcji. Wobec powyższego, Bank rozpoznaje import usług i rozlicza podatek VAT z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na terytorium Polski.

Ponadto, zdaniem Banku nabywana usługa powinna być klasyfikowana do grupowania PKWiU 67.13.10-00.90, tj. „Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niewymienione” (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przedstawiona powyżej Usługa, nabywana przez Bank, objęta jest zakresem zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT, na gruncie regulacji ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa nabywana przez Bank podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej zasadniczo były identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji. Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., zwolnione od opodatkowania VAT były usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Wśród usług wymienionych w przywołanym załączniku, pod pozycją 3, wskazano usługi pośrednictwa finansowego zawarte w sekcji J, działach 65-67 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, aby odpowiedzieć na pytanie, czy świadczona Usługa podlega zwolnieniu z VAT należy ustalić, czy znajdowała się ona w katalogu usług zwolnionych wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o VAT, a konkretnie:

 1. czy stanowiła ona jedną z kategorii usług wskazanych w sekcji J w działach 65-67 PKWiU; oraz
 2. czy nie stanowiła ona jednej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, wyłączonych z zakresu zwolnienia.

Wnioskodawca klasyfikuje nabywaną Usługę do grupowania 67.13.10-00.90, tj. „Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niewymienione” Oznacza to, że zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym stanie faktycznym spełnione są obie ze wskazanych wyżej przesłanek. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie Wnioskodawca przedstawia poniżej.

Ad. a.

Pomocniczy charakter Usługi.

Nie ulega wątpliwości, że działalność banków komercyjnych, a więc także działalność Wnioskodawcy, zarówno w zakresie usług finansowych dotyczących kart kredytowych wydawanych Klientom, jak i obsługi kart kredytowych wydawanych przez obce instytucje finansowe, sklasyfikowana jest w dziale 65, zatytułowanym „usługi pośrednictwa finansowego”. Natomiast, zgodnie z treścią PKWiU, Dział 67 „obejmuje usługi ściśle związane z usługami finansowymi (sklasyfikowanymi w działach 65 i 66), które jednak nie są usługami finansowymi wykonywanymi na własny rachunek i ryzyko”. Nie powinno zatem budzić wątpliwości, że usługa nabywana przez Bank i wykorzystywana w świadczeniu usług zaliczanych do działu 65 PKWiU powinna być klasyfikowana w dziale 67 PKWiU. W związku z powyższym, spełniony jest wymóg formalny umożliwiający uznanie Usługi za usługę pomocniczą.

Ponadto o pomocniczym charakterze przedmiotowej Usługi, w stosunku do usług pośrednictwa finansowego świadczonych przez Bank, świadczą następujące fakty:

 • w ocenie Wnioskodawcy, usługami pomocniczymi w stosunku do usług pośrednictwa finansowego są usługi, w ramach których wykonywane są czynności faktyczne lub prawne związane ze świadczeniem usług pośrednictwa finansowego, co niewątpliwie ma miejsce w odniesieniu do Usługi będącej przedmiotem niniejszego wniosku;
 • Usługa polega na wsparciu działalności Banku w procesie świadczenia przez Bank wskazanych wyżej usług pośrednictwa finansowego;
 • wszystkie podejmowane w ramach Usługi działania realizowane są w ścisłym związku z działalnością wykonywaną przez Bank (tj. działalnością z zakresu pośrednictwa finansowego). Mają one na celu wsparcie tej działalności w obszarze zawierania oraz realizacji na rzecz Klientów transakcji bankowych oraz innych ich zleceń, a także dodatkowo w obszarze obsługi kart kredytowych obcych instytucji finansowych. Bank nie mógłby oferować i świadczyć usług pośrednictwa finansowego w zakresie kart kredytowych oraz ich obsługi bez wsparcia Usługodawcy - z punktu widzenia Banku, czynności Usługodawcy umożliwiają świadczenie usług w tym zakresie.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę charakter Usługi, jej cel oraz kontekst gospodarczy, prawidłowym grupowaniem PKWiU z 1997 r. dla świadczonej przez Usługodawcę Usługi jest grupowanie 67.13.10-00.90, tj. „Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niewymienione”.

Usługa świadczona przez Usługodawcę sprowadza się bowiem do wsparcia Banku w zakresie wykonywanej przez niego działalności pośrednictwa finansowego i jako taka stanowi usługę pomocniczą związaną z pośrednictwem finansowym w rozumieniu PKWiU.

W konsekwencji powyższego Wnioskodawca uważa, że charakter Usługi oraz treść rozporządzenia PKWiU nie pozwała na zaklasyfikowanie Usługi do innego grupowania PKWiU niż 67.13.10-00.90.

Ad. b.

Usługa jako niestanowiąca jednej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, wyłączonych z zakresu zwolnienia.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ustawy o VAT, zakres zwolnienia z VAT nie obejmował:

 1. działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
 2. usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
 3. usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),
 4. usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,
 5. usług ściągania długów oraz faktoringu,
 6. usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 Ustawy o VAT,
 7. usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 Ustawy o VAT,
 8. transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,
 9. transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Zdaniem Wnioskodawcy opisana w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Usługa nie należy do żadnej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4 do Ustawy o VAT, w stosunku do których zwolnienie nie przysługiwało. Charakter Usługi nie pozwała bowiem na przyporządkowanie jej do którejkolwiek z wymienionych kategorii usług pośrednictwa finansowego.

Na potwierdzenie prawidłowości powyższego stanowiska Wnioskodawca przywołał interpretację indywidualną z dnia 7 listopada 2011 r. wydaną przez Dyrektora tutejszej Izby Skarbowej, sygn. ILPP4/443-567/11-2/EWW. Interpretacja ta również dotyczy usługi nabywanej przez wnioskodawcę (bank) od podmiotu zewnętrznego, zakwalifikowanej do grupowania PKWiU 67.13.10-00.90 i potwierdza ona korzystanie przez tę usługę ze zwolnienia z opodatkowania VAT na gruncie przepisów ustawy o VAT obowiązujących do 31 grudnia 2010 r.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, Usługa nabywana przez Bank, sprowadzająca się do wsparcia Banku w zakresie wykonywanej przez niego działalności pośrednictwa finansowego, stanowi usługę pomocniczą związaną z pośrednictwem finansowym w rozumieniu PKWiU.

Z uwagi na fakt, że Usługa nabywana przez Bank:

 • została ujęta w katalogu usług zwolnionych wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o VAT; a jednocześnie
 • nie stanowi ona jednej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, w stosunku do których zwolnienie nie przysługiwało.

Usługa ta, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., korzysta ze zwolnienia od VAT.

W związku z powyższym, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości przedstawionego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 (art. 8 ust. 3 ustawy).

W tym miejscu należy zauważyć, że w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), do dnia 31 grudnia 2010 r., do celów m.in. opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosowało się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest bankiem uniwersalnym oferującym szeroką gamę produktów bankowych klientom detalicznym, klientom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, klientom korporacyjnym oraz jednostkom sektora publicznego. Bank w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy na rzecz swoich klientów szereg usług finansowych, w tym oferuje produkty kredytowe, w szczególności karty kredytowe. Wydawane przez Bank karty kredytowe zapewniają dostęp do odnawialnego limitu kredytowego przyznanego przez Bank oraz umożliwiają przeprowadzanie za ich pośrednictwem transakcji bezgotówkowych (tj. płatności w punktach akceptujących płatności kartowe, transakcji w sieci www), jak również transakcji gotówkowych (wypłaty gotówki z bankomatów). Bank umożliwia również Klientom rozłożenie na raty wybranych zakupów dokonanych za pomocą karty kredytowej oraz przelewów z rachunku karty kredytowej (tzw. kredyt ratalny R). Na powyższą działalność bankową, tj. świadczenie usługi finansowej w zakresie kart kredytowych (z odnawialnym limitem kredytowym) składa się szereg czynności. Pierwszą z nich, w kolejności, jest złożenie przez Klienta wniosku o wydanie karty kredytowej. Konsekwencją pozytywnego rozpatrzenia wniosku Klienta jest m.in. utworzenie rachunku karty kredytowej w systemie obsługującym karty kredytowe oraz późniejsza obsługa kart kredytowych. Każda transakcja dokonywana za pomocą karty kredytowej pociąga bowiem za sobą zdarzenia zmierzające do obciążenia powiązanego z daną kartą rachunku odpowiednią kwotą transakcji oraz opcjonalnie także kwotą prowizji. W celu odpowiedniego rozliczenia finansowego transakcji wykonywanych przy użyciu kart kredytowych, niezwykle ważną rolę odgrywa proces monitorowania, obsługi oraz rozliczeń transakcji realizowanych za pośrednictwem karty. Bank, dążąc do efektywnego i bezpiecznego świadczenia usług finansowych w zakresie produktów kredytowych, korzysta z szeregu narzędzi, w tym m.in. z usług podmiotów zewnętrznych. W szczególności, nabywając kompleksową usługę wsparcia w procesie obsługi płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych, Bank korzysta z doświadczenia, wiedzy oraz innych zasobów zgromadzonych przez podmiot z siedzibą w Wielkiej Brytanii. W ramach powyższej Usługi, Usługodawca udziela Bankowi licencji na korzystanie z narzędzia informatycznego oraz zapewnia bieżące wsparcie w korzystaniu z tego narzędzia jak i w pracach modernizacyjnych służących usprawnieniu lub poszerzeniu jego funkcjonalności. Dostarczane w ramach Usługi narzędzie zapewnia Bankowi wsparcie w świadczeniu usług pośrednictwa finansowego w następujących, ściśle powiązanych ze sobą obszarach:

 • tworzeniu rachunków kartowych w systemie Usługodawcy służącym do obsługi kart kredytowych oraz ich odpowiednim personalizowaniu w oparciu o dane Klientów Banku;
 • prowadzeniu rachunków kart kredytowych Klientów w systemie Usługodawcy;
 • dokonywaniu odpowiednich obciążeń/uznań rachunków kart kredytowych;
 • zarządzaniu rachunkami kart kredytowych, w tym codziennej aktualizacji salda, w szczególności obciążaniu rachunków odpowiednimi opłatami i prowizjami wynikającymi z tabeli opłat i prowizji Banku;
 • tworzeniu subkonta w systemie Usługodawcy w przypadku korzystania przez Klienta z kredytu ratalnego R;
 • uruchomieniu i rozliczaniu kredytu ratalnego R, w tym w szczególności spłacie kredytu za pomocą środków znajdujących się na karcie kredytowej;
 • generowaniu zestawień umożliwiających analizę zachowań Klienta oraz zamykaniu rachunku w przypadku, gdy Klient nie spłaca karty kredytowej;
 • generowaniu miesięcznych zestawień operacji na kontach oraz raportów dla Banku, umożliwiających Bankowi m.in. dokonywanie uzgodnień stanów kont oraz rozliczeń z międzynarodowymi organizacjami kartowymi;
 • generowaniu i przekazywaniu danych istotnych z punktu widzenia naliczania rezerw;
 • generowaniu alertów oraz wyciągów dla kart kredytowych wysyłanych do Klientów;
 • generowaniu danych, które następnie kodowane są na umieszczonym w karcie nośniku w celu umożliwienia dokonywania transakcji finansowych;
 • wsparciu w zakresie zarządzania programami lojalnościowymi, w tym w szczególności generowaniu i gromadzeniu punktów za zakupy, które następnie mogą zostać wymienione na określone produkty.

W celu efektywnej realizacji wskazanych wyżej czynności zasadniczych, Usługodawca podejmuje i wykonuje również czynności dodatkowe, mające pomocniczy i techniczny charakter, które umożliwiają prawidłowe wykonanie Usługi przez Usługodawcę. W szczególności Usługodawca zapewnia Bankowi bieżące wsparcie w przypadku problemów (głównie technicznych) powstałych podczas korzystania z tego narzędzia. Dodatkowo, dostarczane przez Usługodawcę narzędzie umożliwia generowanie i przesyłanie danych wykorzystywanych w innych obszarach działalności Banku (np. generowanie zestawień służących rozliczaniu z instytucjami kartowymi). Narzędzie dostarczone przez Usługodawcę zapewnia Bankowi wsparcie w procesie świadczenia usług finansowych, dotyczących kart kredytowych. Dla Banku współpraca z Usługodawcą jest niezbędna w celu oferowania i efektywnego świadczenia usług finansowych we wskazanym zakresie. Dodatkowo, dostarczane przez Usługodawcę narzędzie wykorzystywane jest w świadczeniu przez Bank usług, polegających na obsłudze kart kredytowych wydawanych przez inne instytucje finansowe. Z tytułu świadczenia opisanej powyżej Usługi Usługodawca otrzymuje wynagrodzenie. Bank jest podatnikiem, który posiada w Polsce siedzibę działalności gospodarczej oraz jest zarejestrowany w Polsce dla celów VAT. W sytuacji opisanej we wniosku, Bank występuje jako usługobiorca usług świadczonych na jego rzecz przez Usługodawcę, który posiada siedzibę działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, tj. przez podatnika nieposiadającego siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Usługodawca nie jest również zarejestrowany w Polsce dla celów VAT. W konsekwencji, w związku z nabywaniem powyższych usług, Bank uzyskuje status podatnika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT z tytułu dokonywanych transakcji. Wobec powyższego, Bank rozpoznaje import usług i rozlicza podatek VAT z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na terytorium Polski. Zdaniem Banku nabywana usługa powinna być klasyfikowana do grupowania PKWiU 67.13.10-00.90, tj. „Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niewymienione” (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług).

Na tle powyższego Wnioskodawca wniósł o potwierdzenie, że w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. nabywana przez niego Usługa korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Jak stanowi art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, wprowadza zwolnienie od podatku usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

W poz. 3 wskazanego wyżej załącznika, wymieniono usługi pośrednictwa finansowego sklasyfikowane w sekcji J ex (65-67), z wyłączeniem:

 1. działalność lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki;
 2. usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej;
 3. usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20);
 4. usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń;
 5. usług ściągania długów oraz faktoringu;
 6. usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy;
 7. usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy;
 8. transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności;
 9. transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Ponadto, ustawodawca w objaśnieniach do ww. załącznika wskazał, że „ex” dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że nabywaną Usługę zaklasyfikował wg PKWiU z roku 1997 do grupowania 67.13.10-00.90 – „Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niewymienione”.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Usługa nabywana przez Wnioskodawcę zaklasyfikowana przez niego do grupowania PKWiU 67.13.10-00.90, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., korzystała ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że w myśl art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym, w kompetencji Ministra Finansów nie mieści się analiza prawidłowości dokonanej przez Zainteresowanego we wniosku klasyfikacji czynności do właściwego grupowania statystycznego, wobec czego niniejsza interpretacja indywidualna wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę. W przypadku zatem zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, udzielona interpretacja straci swą aktualność.

Zwrócić należy również uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w wydanej interpretacji rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności rozstrzygnięcia, czy Wnioskodawca dokonuje importu przedmiotowych usług. Fakt ten przyjęto jako element opisu sprawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.