ILPB1/415-1255/14-5/AMN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank premii w ramach Programów Cash Back do kwoty 760 zł, skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank premii w ramach Programów Cash Back ponad kwotę 760 zł, skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank nagród rzeczowych/dodatkowych usług w ramach promocji do kwoty 760 zł, skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank nagród rzeczowych/dodatkowych usług w ramach promocji ponad kwotę 760 zł, skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank prezentów w związku z programami polegającymi na promocji i reklamie oferty produktowej Banku, skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem potencjalnym Klientom przez Bank prezentów w związku z programami polegającymi na promocji i reklamie oferty produktowej Banku.
ILPB1/415-1255/14-5/AMNinterpretacja indywidualna
 1. Cash back
 2. banki
 3. nagrody
 4. opodatkowanie przychodu
 5. prezent
 6. promocja
 7. przychód
 8. płatnik
 9. usługi
 10. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 4 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank prezentów w związku z programami polegającymi na promocji i reklamie oferty produktowej Banku – jest nieprawidłowe,
 • skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem potencjalnym Klientom przez Bank prezentów w związku z programami polegającymi na promocji i reklamie oferty produktowej Banku:
  • w części dotyczącej prezentów o wartości nieprzekraczającej 200 zł – jest prawidłowe,
  • w części dotyczącej prezentów o wartości przekraczającej 200 zł – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie

 • skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank premii w ramach Programów Cash Back do kwoty 760 zł,
 • skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank premii w ramach Programów Cash Back ponad kwotę 760 zł,
 • skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank nagród rzeczowych/dodatkowych usług w ramach promocji do kwoty 760 zł,
 • skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank nagród rzeczowych/dodatkowych usług w ramach promocji ponad kwotę 760 zł,
 • skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank prezentów w związku z programami polegającymi na promocji i reklamie oferty produktowej Banku,
 • skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem potencjalnym Klientom przez Bank prezentów w związku z programami polegającymi na promocji i reklamie oferty produktowej Banku.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o PIT dotyczących skutków podatkowych akcji promocyjnych, Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą stosowania, w odniesieniu do opisanych poniżej zdarzeń przyszłych, tych przepisów ustawy o PIT, które zgodnie z opublikowaną w dniu 3 października 2014 r., a wchodzącą w życie od 1 stycznia 2015 r. ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328, z późn. zm.) normować będą obowiązki Banku jako potencjalnego płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych („PIT”).

Bank ma w swojej ofercie zróżnicowane programy promocyjne, w tym programy typu Cash Back dotyczące wydawanych przez Bank kart debetowych/kredytowych (dalej jako „Programy Cash Back”) oraz inne programy dotyczące oferowanych przez Bank kont osobistych lub udzielanych przez Bank kredytów/pożyczek, a także programy polegające na promocji i reklamie Banku i jego produktów (dalej łącznie jako „Inne programy promocyjne”).

Programy Cash Back oraz Inne programy promocyjne kierowane są wyłącznie do klientów indywidualnych Banku, tj. osób fizycznych prowadzących rachunek w Banku dla ich potrzeb prywatnych („Klienci”). Udział w Programach Cash Back oraz Innych programach promocyjnych nie może być związany z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Celem Programów Cash Back oraz Innych programów promocyjnych jest zwiększenie intensywności korzystania przez Klientów z usług Banku poprzez zwiększenie satysfakcji i lojalności Klientów względem Banku, czy też promocję i reklamę Banku i jego oferty produktowej.

Zasady Programów Cash Back oraz Innych programów promocyjnych oferowanych przez Bank zostały opisane poniżej.

1. Programy Cash Back

Programami objęci są Klienci, którzy skorzystają ze wskazanych w regulaminie programu usług Banku, np. założą w Banku odpowiednie konto osobiste wraz z kartą debetową albo zawrą z Bankiem umowę o kartę kredytową.

W przypadku spełnienia warunków wynikających z regulaminu danego programu (dotyczących przede wszystkim odpowiedniej intensywności korzystania z usług Banku), Bank przyznaje uczestnikowi programu premię (Cash Back) w formie uznania rachunku karty debetowej lub karty kredytowej pewną kwotą z góry ustaloną przez Bank bądź też kwotą stanowiącą konkretny procent łącznej kwoty transakcji bezgotówkowych dokonanych w określonym terminie, np. cyklu rozliczeniowym karty, do konkretnej daty, w okresie jednego miesiąca kalendarzowego itp. (dalej jako „Okres rozliczeniowy”), przy użyciu karty debetowej lub karty kredytowej wydanej przez Bank w ramach programu.

Warunki do otrzymania premii przewidziane w regulaminach poszczególnych Programów Cash Back mogą dotyczyć przykładowo wymaganej minimalnej łącznej kwoty transakcji, które muszą zostać dokonane przez Klienta w danym Okresie rozliczeniowym we wskazanych punktach handlowych bądź usługowych (np. supermarkety, sklepy RTV/AGD, stacje paliw) czy całkowitej kwoty wszystkich transakcji bezgotówkowych, które muszą zostać zrealizowane przez Klienta w danym Okresie rozliczeniowym - przy użyciu karty kredytowej lub karty debetowej wydanej przez Bank.

Kwota premii zostaje przekazana na rachunek karty debetowej lub karty kredytowej uczestnika programu w kolejnym Okresie rozliczeniowym. Choć, co do zasady, jednorazowa kwota premii wypłaconej za pojedynczy Okres rozliczeniowy nie może przekroczyć 760 zł, to możliwe są również sytuacje, w których kwota ta zostanie w pojedynczym Okresie rozliczeniowym przekroczona.

2. Inne programy promocyjne

2.1. Promocje polegające na przekazaniu nagrody rzeczowej lub dodatkowej usługi

Promocje skierowane są do Klientów, którzy spełnią warunki określone w regulaminie promocji związane z nabywaniem usług oferowanych przez Bank, przykładowo założą w Banku odpowiednie konto osobiste wraz z kartą debetową i dokonają tą kartą transakcji na określoną kwotę.

Po spełnieniu warunków wskazanych w regulaminie promocji, uczestnicy akcji promocyjnych otrzymają nagrodę rzeczową lub nieodpłatne świadczenie w postaci dodatkowej usługi oferowanej przez Bank.

Co do zasady, jednorazowa wartość nagrody/dodatkowej usługi przekazanej Klientowi nie przekroczy 760 zł. Możliwe są jednak również sytuacje, w których wartość nagrody/dodatkowej usługi będzie wyższa niż 760 zł.

2.2. Programy polegające na promocji i reklamie oferty produktowej Banku

Programy skierowane są do Klientów oraz potencjalnych Klientów Banku. Nie mogą w nich uczestniczyć pracownicy Banku ani osoby zatrudnione przez Bank w oparciu o umowy cywilnoprawne.

W ramach tych programów Bank przekazuje Klientom oraz potencjalnym Klientom drobne prezenty. Wartość prezentów z reguły nie przekracza kwoty 200 zł, może się jednak zdarzyć, że w przypadku niektórych programów organizowanych przez Bank, wartość prezentów będzie wyższa niż 200 zł.

Przekazanie prezentów związane jest z promocją i reklamą Banku i jego oferty produktowej i ma na celu zwiększenie intensywności korzystania przez Klientów z usług Banku oraz zwiększenie sprzedaży produktów i usług Banku wśród potencjalnych Klientów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w świetle przedstawionych zdarzeń przyszłych, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o PIT obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r.:

 1. Premie przyznawane Klientom przez Bank w ramach opisanych Programów Cash Back stanowić będą nagrody uzyskane przez Klientów w ramach sprzedaży premiowej usług w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT i - w przypadku gdy jednorazowa wartość świadczenia nie przekroczy kwoty 760 zł - korzystać będą ze zwolnienia z PIT, w konsekwencji czego na Banku nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. la ustawy o PIT...
 2. Nagrody rzeczowe/dodatkowe usługi przyznawane Klientom przez Bank w ramach opisanych promocji polegających na przekazaniu nagrody rzeczowej lub dodatkowej usługi stanowić będą nagrody uzyskane przez Klientów w ramach sprzedaży premiowej usług w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT i - w przypadku gdy jednorazowa wartość świadczenia nie przekroczy kwoty 760 zł - korzystać będą ze zwolnienia z PIT, w konsekwencji czego na Banku nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. la ustawy o PIT...
 3. W sytuacji, gdy w ramach akcji promocyjnych których dotyczy pytanie 1 i 2, dojdzie do przekroczenia jednorazowej wartości świadczeń ponad kwotę 760 zł pozwalającą na zastosowanie zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, Bank - jako płatnik podatku zobowiązany będzie do pobierania zryczałtowanego 10% podatku od tych świadczeń zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT...
 4. Prezenty przyznawane Klientom oraz potencjalnym Klientom przez Bank w ramach opisanych programów polegających na promocji i reklamie oferty produktowej Banku stanowić będą nieodpłatne świadczenia otrzymane od Banku w związku z jego promocją i reklamą w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT i - w przypadku gdy jednorazowa wartość świadczenia nie przekroczy kwoty 200 zł - korzystać będą ze zwolnienia z PIT, w konsekwencji czego na Banku nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. la ustawy o PIT...
 5. W sytuacji, gdy w ramach programów, których dotyczy pytanie 4, dojdzie do przekroczenia jednorazowej wartości świadczeń ponad kwotę 200 zł pozwalającą na zastosowanie zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, Bank - jako płatnik podatku - zobowiązany będzie do pobierania zryczałtowanego 19% podatku od tych świadczeń zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o PIT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie w zakresie skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank prezentów w związku z programami polegającymi na promocji i reklamie oferty produktowej Banku oraz w zakresie skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem potencjalnym Klientom przez Bank prezentów w związku z programami polegającymi na promocji i reklamie oferty produktowej Banku.

Wniosek w zakresie skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank premii w ramach Programów Cash Back do kwoty 760 zł oraz w zakresie skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank premii w ramach Programów Cash Back ponad kwotę 760 zł, rozstrzygnięto w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lutego 2015 r. nr ILPB1/415-1255/14-3/AMN.

Natomiast wniosek w zakresie skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank nagród rzeczowych/dodatkowych usług w ramach promocji do kwoty 760 zł oraz w zakresie skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank nagród rzeczowych/dodatkowych usług w ramach promocji ponad kwotę 760 zł, został rozpatrzony interpretacją indywidualną z dnia 4 lutego 2015 r. nr ILPB1/415-1255/14-4/AMN.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o PIT obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r.:

Ad 1. Premie przyznawane Klientom przez Bank w ramach opisanych Programów Cash Back stanowić będą nagrody uzyskane przez Klientów w ramach sprzedaży premiowej usług w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT i - w przypadku, gdy jednorazowa wartość świadczenia nie przekroczy kwoty 760 zł - korzystać będą ze zwolnienia z PIT, w konsekwencji czego na Banku nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. la ustawy o PIT.

Ad 2. Nagrody rzeczowe/dodatkowe usługi przyznawane Klientom przez Bank w ramach opisanych promocji polegających na przekazaniu nagrody rzeczowej lub dodatkowej usługi stanowić będą nagrody uzyskane przez Klientów w ramach sprzedaży premiowej usług w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT i - w przypadku, gdy jednorazowa wartość świadczenia nie przekroczy kwoty 760 zł - korzystać będą ze zwolnienia z PIT w konsekwencji czego na Banku nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. la ustawy o PIT.

Ad 3. W sytuacji, gdy w ramach akcji promocyjnych, których dotyczy pytanie 1 i 2, dojdzie do przekroczenia jednorazowej wartości świadczeń ponad kwotę 760 zł pozwalającą na zastosowanie zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT Bank - jako płatnik podatku - zobowiązany będzie do pobierania zryczałtowanego 10% podatku od tych świadczeń zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Ad 4. Prezenty przyznawane Klientom oraz potencjalnym Klientom przez Bank w ramach opisanych programów polegających na promocji i reklamie oferty produktowej Banku stanowić będą nieodpłatne świadczenia otrzymane od Banku w związku z jego promocją i reklamą w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT i - w przypadku, gdy jednorazowa wartość świadczenia nie przekroczy kwoty 200 zł - korzystać będą ze zwolnienia z PIT, w konsekwencji czego na Banku nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. la ustawy o PIT.

Ad 5. W sytuacji, gdy w ramach programów, których dotyczy pytanie 4, dojdzie do przekroczenia jednorazowej wartości świadczeń ponad kwotę 200 zł pozwalającą na zastosowanie zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, Bank - jako płatnik podatku - zobowiązany będzie do pobierania zryczałtowanego 19% podatku od tych świadczeń zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o PIT...

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Uwagi ogólne dotyczące pytań nr 1 i 2.

W myśl art. 41 ust. 4, art. 42 ust. la ustawy o PIT podmioty dokonujące świadczeń m.in. z tytułów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 i pkt 4b zobowiązane są, jako płatnicy podatku, do pobierania zryczałtowanego podatku od tych świadczeń oraz uwzględnienia kwot tego podatku w deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR, którą należy przekazać do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego.

Dodatkowo, zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o PIT, w sytuacji gdy przedmiotem świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b nie będą pieniądze, podatnik będzie zobowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem świadczenia.

Jednocześnie, w świetle znowelizowanego art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest „wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności”.

Wobec powyższego, aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową podlegała zwolnieniu z podatku dochodowego, a Wnioskodawca nie był zobowiązany do wypełniania obowiązków płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. la ustawy o PIT, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 1. nagroda otrzymywana przez Klienta musi być związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
 2. jednorazowa wartość nagrody nie może przekraczać 760 zł,
 3. nagroda nie jest przyznawana Klientowi w związku ze sprzedażą premiową, do której dochodzi w ramach prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej.

Poniżej Bank odnosi się do poszczególnych warunków omawianego zwolnienia.

Ad 1) Związek nagrody ze sprzedażą premiową

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT uzależniona jest od tego, czy świadczenia przyznawane Klientom przez Bank w ramach oferowanych promocji pozostają w związku ze sprzedażą premiową usług Banku na rzecz Klientów.

Ustawa o PIT nie zawiera legalnej definicji terminu sprzedaż premiowa. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, należy się odnieść do językowego znaczenia tego pojęcia - konkretnie zaś do znaczenia, jakie terminowi temu przypisać można na gruncie języka potocznego. Metoda ta zgodna jest bowiem z uznaną w obszarze prawa podatkowego zasadą pierwszeństwa wykładni językowej w jej ramach zaś - dyrektywą pierwszeństwa języka potocznego.

Ustalając potoczne rozumienie terminu sprzedaż zauważamy, że sprzedaż to zarówno odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę (sprzedaż towarów), jak i odpłatne świadczenie usług (sprzedaż usług).

Potwierdził to ustawodawca, który dokonując nowelizacji omawianego przepisu posłużył się terminem sprzedaż premiowa towarów lub usług. Doprecyzował tym samym, że pojęcie sprzedaży na gruncie znowelizowanego art. 21 ust. 1 pkt 68 odnosi się zarówno do sprzedaży towarów, jak i do sprzedaży usług. A zatem sprzedaż premiowa to nic innego jak premiowa dostawa towarów lub premiowe świadczenie usług.

Odnosząc się natomiast do terminu premia, Bank wskazuje, że również nie zostało ono zdefiniowane w ustawie o PIT. W języku potocznym premia oznacza nagrodę, dodatkowe wynagrodzenie za określone zachowanie, nagrodę za coś, często mającą zachęcić do czegoś osobę nagradzaną. A zatem określenie premiowy połączone ze sprzedażą towarów lub usług będzie oznaczało na gruncie ustawy o PIT taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, któremu towarzyszy dodatkowe świadczenie (albo świadczenia) otrzymywane przez nabywcę towarów lub usług od ich sprzedawcy.

Mając na uwadze przywołane wyżej argumenty, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że termin sprzedaż premiowa towarów lub usług użyty w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT oznacza umowę sprzedaży towarów bądź usług połączoną z przyznaniem premii kupującemu (nabywcy towaru bądź usługi) przez sprzedawcę (dostawcę towaru bądź usługi) - przy czym w zdarzeniach przyszłych przedstawionych we wniosku i odnoszących się do pytań 1 i 2, kupującym tym będzie Klient, a sprzedawcą - Bank.

Stanowisko to zostało potwierdzone również w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 11 lutego 2011 r. (sygn. IPPB2/415-933/10-4/AS), w której Minister Finansów stwierdził, że „daną czynność można uznać za sprzedaż premiową jeżeli m.in. dochodzi do wydania nagród z racji nabycia towaru lub usługi, nagroda przyznawana jest każdemu nabywcy, który spełnia określone przez sprzedającego warunki zakupu”.

Jednocześnie, możliwość uznania niektórych akcji promocyjnych organizowanych przez banki za sprzedaż premiową w rozumieniu ustawy o PIT znajduje oparcie w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Ministra Finansów:

 • Reasumując należy stwierdzić, iż świadczenia dokonywane przez Bank na rzecz Klientów, w ramach prowadzonych przez Bank programów promocyjnych stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, jednorazowa wartość tych nagród nie przekraczająca kwoty 760 zł, będzie zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na Banku nie będą ciążyć obowiązki płatnika tego podatku”. (interpretacja indywidualna z 29 maja 2012 r., sygn. IPPB4/415-210/12-2/MP);
 • Reasumując należy stwierdzić, iż świadczenia dokonywane przez Bank na rzecz Klientów, osób fizycznych, w ramach prowadzonego przez Bank Programu Lojalnościowego stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekroczy kwoty 760 zł, wówczas będą one zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na Banku nie będą ciążyć obowiązki płatnika tego podatku.” (interpretacja indywidualna z 5 października 2010 r., sygn. IPPB4/415-567/10-2/SP).

Ad 2) Jednorazowa wartość świadczenia

Ustawa o PIT nie zawiera definicji terminu jednorazowa wartość świadczeń, wobec czego zasadne jest odwołanie się do wykładni językowej tego pojęcia. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 r.), jednorazowy oznacza raz jeden dany, uczyniony, zachodzący; jednokrotny.

Wobec powyższego Bank stoi na stanowisku, iż każde świadczenie (nagroda) przyznawane i wypłacane Klientowi jednorazowo za konkretny okres wynikający z regulaminu danej akcji promocyjnej należy oceniać odrębnie pod kątem zastosowania zwolnienia, tzn. należy zweryfikować, czy wartość pojedynczego świadczenia wypłaconego za dany okres przewidziany w regulaminie promocji nie przekracza 760 zł. Liczba oraz łączna wartość nagród przyznanych i wypłaconych Klientowi przez Bank w trakcie trwania programu promocyjnego czy też w trakcie trwania roku podatkowego, będzie pozostawać bez znaczenia dla możliwości skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Powyższe stanowisko Banku potwierdzają interpretacje indywidualne Ministra Finansów.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 9 grudnia 2011 r. (sygn. IPPB2/415-803/11-2/MK1) Minister Finansów trafnie stwierdził, iż „Poprzez pojęcie jednorazowa wartość nagrody”, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje zatem ilość otrzymanych w danym konkursie nagród. Wartość nagród wygranych w różnych konkursach w ramach tych samych zawodów oraz nagród wygranych za zajęcie dwóch czy trzech miejsc w jednym konkursie nie należy również sumować (...)”.

Również w interpretacji indywidualnej z dnia 11 maja 2009 r. (sygn. IPPB1/415-191/09-2/MT) Minister Finansów wskazał, iż „Poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody” należy rozumieć wartość każdej odrębnie wybranej przez uczestnika programu nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje zatem ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz to, że nagrody te zostaną przesłane w jednej paczce. Wartości nagród wysłanych w jednej paczce nie należy również sumować, gdyż kwota 760 zł dotyczy każdej odrębnie wybranej przez uczestnika programu nagrody.”

Analogiczne stanowisko przedstawił Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 12 czerwca 2008 r. (sygn. IBPB2/415-533/08/HK) potwierdzając, iż „Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość.

Ad 3) Nagroda w sprzedaży premiowej działalnością gospodarczą Klienta

Aby wartość nagrody związanej ze sprzedażą premiową mogła korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT nagroda ta musi być przekazywana wyłącznie klientom indywidualnym tj. osobom fizycznym korzystającym z usług Banku dla ich potrzeb prywatnych. Nagrody przyznawane przez Bank nie mogą być zatem związane z działalnością gospodarczą Klientów.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 1

W ocenie Wnioskodawcy, w opisanych zdarzeniach przyszłych, premie w ramach oferowanych Programów Cash Back przyznawane będą przez Bank w związku ze sprzedażą premiową usług Banku na rzecz Klientów, tj. za korzystanie przez Klientów przy realizacji transakcji bezgotówkowych z kart kredytowych lub kart debetowych wydanych przez Bank do rachunków bankowych prowadzonych dla tych Klientów. Będą one stanowić nagrodę za intensywne korzystanie z usług Banku, co przekładać się będzie na zwiększenie przychodów Banku.

Należy przy tym podkreślić, iż premie stanowić będą nagrody za dokonanie płatności za daną transakcję kartą kredytową lub kartą debetową wydaną Klientowi przez Bank, nie zaś za zawarcie przez danego klienta umowy zakupu towaru lub usługi u podmiotu trzeciego. Będzie to zatem sprzedaż premiowa usług Wnioskodawcy o której mowa w art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o PIT, a nie sprzedaż towarów czy usług przez podmioty trzecie. Gdyby Klient nie korzystał przy zakupie określonych towarów lub usług z karty kredytowej lub karty debetowej wydanej przez Bank, a zamiast tego przykładowo dokonał (za pomocą tej karty) wypłaty środków z rachunku bankowego w bankomacie, a następnie zapłacił za towary lub usługi uzyskaną tym sposobem gotówką, to premia w ramach Programów Cash Back oferowanych przez Bank nie byłaby Klientowi należna.

Jednocześnie, Bank stoi na stanowisku, iż w analizowanych zdarzeniach przyszłych określenie „jednorazowa wartość świadczeń” będzie się odnosić do wartości każdej Pojedynczej premii, która przyznawana będzie Klientowi za konkretny okres rozliczeniowy, za który będzie ona przysługiwać zgodnie z regulaminem poszczególnych programów.

Ponadto, premie przyznawane będą Klientom indywidualnym tj. osobom fizycznym prowadzącym rachunek w Banku dla ich potrzeb prywatnych. Premie przyznawane w Programach Cash Back nie będą zatem związane z działalnością gospodarczą Klientów.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, premie przyznawane przez Bank swoim Klientom w ramach opisanych Programów Cash Back, stanowić będą nagrody uzyskane w ramach sprzedaży Premiowej usług w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT i jeśli ich jednorazowa wartość nie przekroczy 760 zł, korzystać będą ze zwolnienia z PIT, a na Banku nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. la ustawy o PIT.

Uzasadnienie Stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 2

W ocenie Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, nagrody rzeczowe/dodatkowe usługi w ramach oferowanych przez Bank promocji polegających na przekazaniu nagrody rzeczowej lub dodatkowej usługi przyznawane będą Klientom przez Bank w związku ze sprzedażą premiową usług Banku na rzecz Klientów. Będą one stanowić nagrodę za intensywne korzystanie z usług Banku, co przekładać się będzie na zwiększenie przychodów Banku. Będzie to zatem sprzedaż premiowa usług Wnioskodawcy, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Jednocześnie, świadczenia przyznawane będą Klientom indywidualnym tj. osobom fizycznym prowadzącym rachunek w Banku dla ich potrzeb prywatnych. Nie będą one zatem związane z działalnością gospodarczą Klientów.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, nagrody rzeczowe i dodatkowe usługi przyznawane przez Bank w ramach promocji stanowić będą nagrody uzyskaną w ramach sprzedaży premiowej usług w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT i w przypadku, gdy jednorazowa wartość nagrody rzeczowej/dodatkowej usługi nie przekroczy kwoty 760 zł, korzystać będą ze zwolnienia z PIT, a na Banku nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. la ustawy o PIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 3

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagrody związane ze sprzedażą premiową, uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%.

Natomiast w świetle art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o PIT, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., świadczenia otrzymane od banków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty, będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

W analizowanych zdarzeniach przyszłych, których dotyczy pytanie 3, dochodzi do przekazania świadczeń w związku z akcjami promocyjnymi oferowanymi przez Bank. Niemniej, jak wskazano Powyżej w uzasadnieniach do pytania 1 i 2, świadczenia te przyznawane będą Klientom przez Bank w związku ze sprzedażą premiową usług Banku na rzecz Klientów.

Jednocześnie, nowelizując ustawę o PIT nie wskazano, który z przepisów (art. 30 ust. 1 pkt 2 czy art. 30 ust. 1 pkt 4b) należy stosować w sytuacji, gdy świadczenia przekazywane w ramach akcji promocyjnych organizowanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub instytucje finansowe kwalifikują się jednocześnie do innej kategorii świadczeń jaką stanowią nagrody ze sprzedaży premiowej, a nie są w ich przypadku spełnione warunki pozwalające na zwolnienie tych nagród z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

W ocenie Wnioskodawcy, nowy przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b odnosi się jedynie do takich świadczeń przekazanych w ramach promocji organizowanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub instytucje finansowe, które nie mogą być zakwalifikowane do innej kategorii świadczeń - np. nagród ze sprzedaży premiowej czy wygranych w konkursach - do których zastosowanie ma art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Przykładem takich akcji promocyjnych mogą być oferowane przez Bank programy polegające na promocji i reklamie oferty produktowej Banku w przypadku, gdyby nie spełniały one warunków pozwalających na zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy w ramach akcji promocyjnych, których dotyczy pytanie 1 i 2, dojdzie do przekroczenia jednorazowej wartości świadczeń ponad kwotę 760 zł pozwalającą na zastosowanie zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, Bank - jako płatnik podatku - zobowiązany będzie do pobierania zryczałtowanego 10% podatku od tych świadczeń zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Ponadto, zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o PIT, w sytuacji gdy przedmiotem świadczeń nie będą pieniądze, Klient będzie zobowiązany wpłacić Bankowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem świadczenia.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 4

W świetle znowelizowanych przepisów ustawy o PIT obowiązujących od 1 stycznia 2015 r., zgodnie z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. la ustawy o PIT banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub instytucje finansowe dokonujące świadczeń w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty, zobowiązane będą, jako płatnicy podatku, do pobierania zryczałtowanego podatku od dokonywanych świadczeń oraz uwzględnienia kwot tego podatku w deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR, którą należy przekazać do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego.

Dodatkowo, zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o PIT, w sytuacji gdy przedmiotem tych świadczeń nie będą pieniądze, podatnik będzie zobowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem świadczenia.

Jednocześnie, w świetle art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Wobec powyższego, aby wartość świadczeń podlegała zwolnieniu z podatku dochodowego, a Wnioskodawca nie był zobowiązany do wypełniania obowiązków płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. la ustawy o PIT, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 1. świadczenie przekazane Klientowi lub potencjalnemu Klientowi musi być związane z promocją lub reklamą Banku,
 2. świadczenie musi być nieodpłatne,
 3. jednorazowa wartość świadczenia nie może być wyższa niż 200 zł,
 4. świadczenie nie może być przekazane pracownikowi lub osobie, która pozostaje z Bankiem w stosunku cywilnoprawnym.

W ocenie Wnioskodawcy w przypadku prezentów przekazywanych Klientom lub potencjalnym Klientom przez Bank w programach polegających na promocji i reklamie oferty produktowej Banku spełnione zostaną wszystkie powyższe warunki. Poniżej Bank odnosi się do poszczególnych warunków omawianego zwolnienia.

Ad 1) Związek z promocją lub reklamą

Ponieważ w ustawie o PIT brak jest definicji terminów promocja i reklama, zdaniem Wnioskodawcy zasadne jest powołanie się na definicję słownikową tych pojęć. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (http://sjp. pwn. pl), promocja oznacza działania zmierzające do zwiększenia popularności jakiegoś produktu lub przedsięwzięcia; też: każde z tych działań. Natomiast reklama to działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług.

Promocja i reklama ma co do zasady na celu zwiększenie popytu na towary lub usługi sprzedawane przez podmiot prowadzący akcje promocyjne i reklamowe. Zasadne jest przy tym, że reklama i promocja skierowane są do faktycznych bądź potencjalnych odbiorców tych towarów lub usług w celu zachęcenia ich do dokonania zakupu.

W opisanym zdarzeniu przyszłym, prezenty są przyznawane przez Bank w związku z promocją i reklamą Banku i jego oferty produktowej wśród Klientów oraz potencjalnych Klientów Prezenty przyznawane przez Bank w ramach programu mają na celu zwiększenie intensywności korzystania przez Klientów z usług Banku oraz zwiększenie sprzedaży produktów i usług Banku wśród potencjalnych Klientów, co przekładać się będzie na zwiększenie przychodów Banku.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, należy uznać, że prezenty przekazywane w ramach analizowanego programu związane są z promocją lub reklamą Banku w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT.

Ad 2) Świadczenie nieodpłatne

Przepisy ustawy o PIT nie zawierają definicji terminu nieodpłatne świadczenie. Dokonując zatem wykładni językowej tego pojęcia, za nieodpłatne świadczenie uznać należy świadczenie niewymagające opłaty, takie za które się nie płaci; świadczenie jednostronne, niepowodujące uiszczenia ekwiwalentu (za Słownikiem Języka Polskiego pod red. W. Doroszewskiego, http://sjp,pwn,pl/).

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, w związku z otrzymaniem prezentu od Banku, Klienci lub potencjalni Klienci uzyskują określoną korzyść majątkową, nie są przy tym zobowiązani do świadczenia zwrotnego na rzecz Banku.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Banku, prezenty przekazane Klientom lub Potencjalnym Klientom stanowią nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT.

Ad 3) Jednorazowa wartość świadczenia

Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące rozumienia terminu jednorazowa wartość świadczeń na gruncie ustawy o PIT zostało przedstawione powyżej w części „Uwagi ogólne dotyczące pytań nr 1 i 2” niniejszego wniosku.

Mając na uwadze analizę dokonaną przez Bank we wskazanym punkcie, zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym określenie „jednorazowa wartość świadczeń” będzie się odnosić do wartości każdego Pojedynczego prezentu Przyznawanego Klientowi lub potencjalnemu Klientowi w ramach akcji promocyjnej.

Ad 4) Wyłączenie ze zwolnienia świadczeń przekazywanych pracownikom Banku lub osobom pozostającym z Bankiem w stosunku cywilnoprawnym

Analizowane programy skierowane są do Klientów oraz potencjalnych Klientów Banku. Prezenty w ramach tych programów nie mogą być przekazywane pracownikom Banku ani osobom, które łączą z Bankiem umowy cywilnoprawna o charakterze zatrudnieniowym tj. umowy zlecenia umowy o dzieło oraz inne umowy o podobnym charakterze.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, prezenty przyznawane Klientom oraz potencjalnym Klientom przez Bank w ramach opisanych programów polegających na promocji i reklamie oferty produktowej Banku stanowić będą nieodpłatne świadczenia otrzymane od Banku w związku z jego promocją i reklamą w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT i - w sytuacji, gdy ich jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 200 zł - korzystać będą ze zwolnienia z PIT, a na Banku nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. la ustawy o PIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 5

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o PIT, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., świadczenia otrzymane od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym, w ramach programów polegających na promocji i reklamie oferty produktowej Banku dochodzi do przekazania świadczeń w związku z akcjami promocyjnymi oferowanym, przez Bank. Jednocześnie, świadczenia te nie kwalifikują się do żadnej innej kategorii świadczeń - np. nagród ze sprzedaży premiowej czy wygranych w konkursach - do których zastosowanie mają odrębne przepisy ustawy o PIT. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku tych świadczeń jeśli nie będą spełniały one warunków pozwalających na zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a, zastosowanie będzie miał nowy przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o PIT.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy w ramach akcji Promocyjnych, których dotyczy pytanie 5, dojdzie do przekroczenia jednorazowej wartości świadczeń ponad kwotę 200 zł pozwalającą na zastosowanie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, Bank - jako płatnik podatku - zobowiązany będzie do pobierania zryczałtowanego 19% podatku od tych świadczeń zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 4b ustawy o PIT.

Ponadto zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o PIT, w sytuacji gdy przedmiotem świadczeń nie będą pieniądze podatnik będzie zobowiązany wpłacić Bankowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem świadczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem Klientom przez Bank prezentów w związku z programami polegającymi na promocji i reklamie oferty produktowej Banku – jest nieprawidłowe,
 • skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku z przyznaniem potencjalnym Klientom przez Bank prezentów w związku z programami polegającymi na promocji i reklamie oferty produktowej Banku:
  • w części dotyczącej prezentów o wartości nieprzekraczającej 200 zł – jest prawidłowe,
  • w części dotyczącej prezentów o wartości przekraczającej 200 zł – jest prawidłowe.

Przepis art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, że płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z przepisem 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

Zgodnie z art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W dniu 1 stycznia 2015 r. wszedł w życie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzony ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1328). Zgodnie z tym przepisem z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przedmiotem świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca kieruje programy promocyjne wyłącznie do klientów indywidualnych Banku, tj. osób fizycznych prowadzących rachunek w Banku dla ich potrzeb prywatnych (Klientów). Udział w programach nie może być związany z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Celem ww. programów jest zwiększenie intensywności korzystania przez Klientów z usług Banku poprzez zwiększenie satysfakcji i lojalności Klientów względem Banku czy też promocję i reklamę Banku i jego oferty produktowej. Programy polegające na promocji i reklamie oferty produktowej Banku skierowane są do Klientów oraz potencjalnych Klientów Banku. Nie mogą uczestniczyć w nich pracownicy banku ani osoby zatrudnione przez Bank w oparciu o umowy cywilnoprawne. W ramach tych programów Bank przekazuje Klientów oraz potencjalnym Klientom drobne prezenty. Wartość prezentów z reguły nie przekracza kwoty 200 zł, może się jednak zdarzyć, że w przypadku niektórych programów organizowanych przez Bank, wartość prezentów będzie wyższa niż 200 zł. Przekazanie prezentów związane jest z promocją i reklamą Banku i jego oferty promocyjnej oraz ma na celu zwiększenie intensywności korzystania przez Klientów z usług Banku oraz zwiększenie sprzedaży produktów i usług banku wśród potencjalnych Klientów.

Przenosząc przedstawione we wniosku zdarzenie na grunt przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że aby zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy znalazło zastosowanie jednorazowa wartość świadczenia otrzymanego w związku z promocją i reklamą nie może przekroczyć 200 zł. Jeżeli kwota ta zostanie przekroczona przedmiotowe zwolnienie nie ma zastosowania. Należy również zwrócić uwagę, iż powołane zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane m.in. na rzecz osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Umowa rachunku bankowego jest uregulowana w art. 725 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. W konsekwencji ten stosunek prawny nosi znamiona umowy zlecenia (a zatem umowy cywilnoprawnej).

Zatem w stosunku do nieodpłatnych świadczeń, przekazywanych w ramach promocji klientom banku (a zatem osobom, które pozostają z bankiem w stosunku cywilnoprawnym, np. umowy zlecenia) powołane przez Wnioskodawcę zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy nie znajdzie zastosowania.

Przepis ten będzie miał jedynie zastosowanie w przypadku przekazywania świadczeń związanych z promocją lub reklamą (jeżeli wartość tych świadczeń nie przekroczy 200 zł) potencjalnym klientom banku, a zatem osobom, których nie będzie - w momencie dokonywania na ich rzecz świadczenia – łączył z Bankiem stosunek cywilnoprawny.

Należy również zauważyć, że powołany przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy dotyczy jedynie nieodpłatnych świadczeń.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Dokonując więc wykładni gramatycznej, za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenie „nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2003 r.). Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

Art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika świadczenie pieniężne od świadczeń otrzymanych w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W kontekście tego przepisu określającego ogólną definicję przychodów, podkreślić należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyróżnia następujące kategorie przychodów pieniądz, wartość pieniężna, świadczenie w naturze, nieodpłatne świadczenie.

Wobec powyższego należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie - w przypadku przyznawania przez Bank prezentów Klientom w ramach opisanych programów polegających na promocji i reklamie oferty produktowej Banku - wartość tych świadczeń nie będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość ww. świadczeń będzie stanowiła dla Klientów Banku przychód podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy. Tym samym na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika określone w art. 41 ust. 4 oraz sporządzania deklaracji PIT-8AR, zgodnie z art. 42 ust. la tej ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do Klientów Banku należało uznać za nieprawidłowe.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie przyznawał przedmiotowe prezenty potencjalnym Klientom Banku, będą one stanowić nieodpłatne świadczenia otrzymane od Banku w związku z jego promocją i reklamą w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli jednorazowa wartość tego świadczenia nie przekroczy kwoty 200 zł, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy. Tym samym na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast jeżeli jednorazowa wartość ww. świadczeń przekroczy kwotę 200 zł, do wartości prezentów nie znajdzie zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji przychody z tytułu tych świadczeń będą – zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ww. ustawy - podlegały opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zatem na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sporządzania deklaracji PIT-8AR, zgodnie z art. 42 ust. la tej ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do potencjalnych Klientów Banku należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.