IBPBI/2/423-810/14/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowych od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) ponoszone przez Spółkę wynagrodzenie (prowizja) z tytułu świadczenia przez Bank usług zarządzania wspólną płynnością finansową powiązanych podmiotów stanowi koszt podatkowy inny niż bezpośredni? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 6)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 3 lipca 2014 r. (data wpływu do BKIP 7 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania ponoszonego przez Spółkę wynagrodzenia (prowizji) z tytułu świadczenia przez Bank usług zarządzania wspólną płynnością finansową powiązanych podmiotów za koszt uzyskania przychodów inny niż bezpośredni (pytanie oznaczone we wniosku Nr 6) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania ponoszonego przez Spółkę wynagrodzenia (prowizji) z tytułu świadczenia przez Bank usług zarządzania wspólną płynnością finansową powiązanych podmiotów za koszt uzyskania przychodów inny niż bezpośredni.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawcą jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Ponadto Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka, wraz z innym podmiotem z grupy (będącym szwedzkim rezydentem podatkowym), zamierza zawrzeć z bankiem z siedzibą w kraju UE (dalej jako: „Bank”) umowę o zarządzanie płynnością finansową powiązanych kapitałowo podmiotów, tzw. umowę cash poolingu (dalej jako: „usługa”). Usługa świadczona będzie przez Bank na rzecz grupy podmiotów powiązanych (dalej jako: „uczestnicy”). Celem nabywanej usługi cash poolingu ma być zwiększenie efektywności zarządzania środkami finansowymi podmiotów z grupy kapitałowej poprzez optymalne wykorzystanie nadwyżek środków pieniężnych oraz zminimalizowanie kosztów finansowania działalności gospodarczej podmiotów uczestniczących w umowie cash poolingu.

Usługa cash poolingu, w której ma zamiar uczestniczyć Spółka, oparta jest na następujących założeniach:

  1. W strukturze będzie brał udział podmiot krajowy (Spółka) posiadająca rachunek bankowy założony w Banku tzw. Source Account (dalej: „rachunek SA”) oraz podmiot zagraniczny (dalej: „uczestnik zagraniczny”) posiadający rachunek bankowy w Banku w kraju UE tzw. Target Account (dalej: „rachunek TA”). Uczestnik zagraniczny jest szwedzkim rezydentem podatkowym.
  2. Umowa cash poolingu zawarta zostanie pomiędzy Bankiem oraz Spółką. Umowa będzie zawierała pełnomocnictwa udzielone przez Spółkę dla Banku oraz uczestnika zagranicznego do wykonywania czynności objętych Umową.
  3. Na podstawie umowy cash poolingu oraz udzielonych pełnomocnictw Bank będzie dokonywał w oznaczonym terminie (na koniec dnia, dwa razy na dzień, pod koniec tygodnia lub na koniec miesiąca) transferów środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem SA a rachunkiem TA.
  4. Transfery te będą dokonywane w ten sposób, że po ich dokonaniu salda występujące na rachunkach SA będą równe zero lub będą utrzymane na poziomie określonym w umowie cash poolingu. Zatem, wszelkie nadwyżki środków pieniężnych występujące na rachunku SA byłyby automatycznie transferowane na rachunek TA, natomiast niedobory występujące na rachunku SA byłyby automatycznie zasilane z rachunku TA.
  5. Transfery pomiędzy rachunkiem TA i rachunkiem SA będą miały charakter zwrotny. Uczestnikowi krajowemu będzie przysługiwać roszczenie o zwrot przelanych środków pieniężnych na rachunek TA względem uczestnika zagranicznego, a uczestnikowi zagranicznemu będzie przysługiwało roszczenie o zwrot środków pieniężnych przelanych na rachunek SA względem uczestnika krajowego.
  6. W związku z powyższym, jeżeli z rachunku SA zostanie przekazane saldo dodatnie, uczestnikowi krajowemu przysługiwać będą odsetki od uczestnika zagranicznego. W przeciwnym wypadku, tj. gdy na rachunku SA wystąpi saldo ujemne, które zostanie pokryte ze środków uczestnika zagranicznego, uczestnik krajowy jest zobowiązany zapłacić odsetki do uczestnika zagranicznego.
  7. Spółka zobowiązana jest do zapłaty wynagrodzenia Bankowi za świadczoną usługę cash poolingu.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowych od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) ponoszone przez Spółkę wynagrodzenie (prowizja) z tytułu świadczenia przez Bank usług zarządzania wspólną płynnością finansową powiązanych podmiotów stanowi koszt podatkowy inny niż bezpośredni... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 6)

Zdaniem Spółki, w zamian za świadczone przez Bank usługi zarządzania płynnością finansową uczestnicy, w tym Spółka, zobowiązani będą do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Banku z tytułu otrzymywanych usług.

W ocenie Spółki, wydatki poniesione przez nią na wynagrodzenie Banku stanowić będą koszty podatkowe na zasadach ogólnych określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem, kosztem podatkowym jest koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Natomiast ustawa o CIT rozróżnia koszty uzyskania przychodu bezpośrednie oraz pośrednie. Co do zasady za koszty bezpośrednio związane z przychodami uznaje się wydatki ściśle (bezpośrednio) związane z danymi przychodami, tj. wydatki których poniesienie bezpośrednio wpływa na uzyskiwanie przez podatnika przychodów i ich wysokość. Kosztami bezpośrednimi są więc wydatki, do których możliwe jest przypisanie konkretnego przychodu (dającego się określić co do okresu, w którym wystąpi). Bezpośrednie koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o CIT są potrącane w roku podatkowym, w którym podatnik osiągnął odpowiadający im przychód. Za koszty pośrednio związane z przychodami uznaje się natomiast wydatki, którym nie można przypisać konkretnego przychodu chociaż ponoszenie takich wydatków warunkuje prowadzenie działalności gospodarczej i uzyskiwanie przychodu. Koszty pośrednie, zgodnie z treścią art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, są potrącane w dacie ich poniesienia. Spółka stoi na stanowisku, że wynagrodzenie (prowizja) płacone Bankowi z tytułu nabywanej usługi cash poolingu stanowi pośredni koszt uzyskania przychodów - inny niż bezpośredni. Spółka pragnie zaznaczyć, że celem usługi cash poolingu świadczonej przez Bank jest optymalizacja przepływu środków finansowych w obrębie jej uczestników, która pozwala na koncentracje środków finansowych kilku podmiotów oraz kompensacje nadwyżek wykazywanych przez jedne podmioty z niedoborami innych podmiotów należących do grupy. W związku z powyższym, nie można wydatkom poniesionym w związku z nabywaną usługą cash poolingu przyporządkować konkretnych przychodów. Zatem, w opinii Spółki, wydatki na wynagrodzenie na rzecz Banku z tytułu wykonywanej usługi finansowej stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodu i są potrącane w dacie ich poniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 4, 5, 7, 8, 9 (podatek dochodowy od osób prawnych) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.