0112-KDIL3-1.4011.236.2018.1.AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W przedmiotowej sprawie do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu wskazanych we wniosku imiennych informacji oraz deklaracji rocznych, tj. PIT-11, IFT-1, IFT-1R, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, w stosunku do pracowników części wydzielanej oraz innych osób fizycznych, zobowiązany będzie Bank Przejmujący.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 14 maja 2018 r. (data wpływu 16 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącym stroną postępowania:
  A S.A.;
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:
  B S.A.

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A S.A. („Bank Przejmujący”) jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniającą definicję banku krajowego w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.; dalej: „Prawo bankowe”). Bank Przejmujący podlega (i na moment zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku będzie podlegać) w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy) oraz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce.

B S.A. („Bank Dzielony”) jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniającą definicję banku krajowego w rozumieniu Prawa bankowego, która podlega (i na moment zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku będzie podlegać) w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Bank Dzielony jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce.

Planowane jest dokonanie podziału Banku Dzielonego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.; dalej: „KSH”), tj. podział Banku Dzielonego przez wydzielenie (dalej: „Podział”).

Podział nastąpi poprzez przeniesienie na Bank Przejmujący, jako istniejącą spółkę przejmującą, części majątku Banku Dzielonego (dalej: „Część Wydzielana”) związanej z prowadzoną przez Bank Dzielony działalnością bankową w zakresie bankowości detalicznej, biznesowej i prywatnej (w tym w ramach Części Wydzielanej na Bank Przejmujący zostaną przeniesione wszystkie akcje w C S.A., której to spółki jedynym akcjonariuszem jest Bank Dzielony).

Do Części Wydzielanej zostaną przypisani pracownicy Banku Dzielonego zatrudnieni w jednostkach i komórkach organizacyjnych przypisanych do Części Wydzielanej. W ramach Podziału nastąpi, na podstawie art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm. dalej: „KP”), tj. w trybie przejścia części zakładu pracy, transfer pracowników przypisanych do Części Wydzielanej z Banku Dzielonego do Banku Przejmującego. Oprócz pracowników (osób fizycznych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy), w ramach Części Wydzielanej do Banku Przejmującego mogą przejść również osoby fizyczne wykonujące czynności, poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, na podstawie umów cywilnoprawnych (np. na podstawie umów o dzieło lub umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia). Dalej te osoby fizyczne wraz z pracownikami Banku Dzielonego przypisanymi do Części Wydzielanej zwane będą łącznie: „Pracownikami Części Wydzielanej”.

W wyniku planowanego Podziału w Banku Dzielonym pozostanie część majątku Banku Dzielonego związana z prowadzoną przez Bank Dzielony działalnością w zakresie bankowości korporacyjno-inwestycyjnej oraz działalnością w zakresie udzielonych kredytów hipotecznych w walutach obcych (dalej: „Część Pozostająca”).

Podział zostanie przeprowadzony zgodnie z treścią art. 124c Prawa bankowego, zgodnie z którym banki w formie spółki akcyjnej podlegają podziałowi jedynie w sposób określony w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, z zastrzeżeniem, że przeniesienie części majątku banku dzielonego nastąpi na spółkę akcyjną będącą bankiem krajowym lub instytucją kredytową.

Zarówno Część Wydzielana, jak i Część Pozostająca, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu:

 • art. 4a pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2343 ze zm.), oraz
 • art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

Kwalifikacja Części Wydzielanej oraz Części Pozostającej jako dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa na gruncie ww. przepisów prawa podatkowego jest przedmiotem odrębnych wniosków wspólnych Banku Przejmującego oraz Banku Dzielonego o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (przy czym, w zakresie podatku od towarów i usług, przedmiotem zapytania jest kwalifikacja jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa jedynie Części Wydzielanej). W związku z tym, ta kwestia nie jest przedmiotem zapytania w niniejszym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 530 § 2 zdanie trzecie KSH, w przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia). W przypadku planowanego Podziału, będzie to dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego (dalej: „Dzień Podziału”; rok kalendarzowy, w którym będzie miał miejsce Dzień Podziału będzie zwany dalej: „Rokiem Podziału”).

W Dniu Podziału składniki majątku Banku Dzielonego, składające się na Część Wydzielaną i określone w planie podziału sporządzonym zgodnie z przepisami KSH, zostaną z mocy prawa przeniesione z Banku Dzielonego na Bank Przejmujący.

W związku z działalnością Części Wydzielanej, Bank Przejmujący oraz Bank Dzielony, oprócz wypłat świadczeń na rzecz Pracowników Części Wydzielanej, w Roku Podziału mogą dokonywać wypłat m.in. następujących przychodów (dochodów):

 1. wymienionych w art. 30 ust. 1 lub art. 30a ust. 1 updof, od których pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy,
 2. uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, o których mowa w art. 30b ust. 1 updof,
 3. stanowiących wypłaty emerytur lub rent z zagranicy, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 updof,
 4. stanowiących przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 updof,

na rzecz osób fizycznych niebędących Pracownikami Części Wydzielanej, których świadczenia lub stosunki prawne są związane z Częścią Wydzielaną (dalej: „inne osoby fizyczne”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Który Zainteresowany (Bank Przejmujący czy Bank Dzielony) będzie zobowiązany, oraz na jakich zasadach, do:

 1. sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu imiennej informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek, o której mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2-4 updof (PIT-11),
 2. sporządzenia i przesłania do właściwego urzędu skarbowego deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, o której mowa w art. 38 ust. 1a updof i art. 42 ust. 1a updof (PIT-4R),
 3. sporządzenia oraz przesłania do właściwego urzędu skarbowego rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym, o której mowa w art. 42 ust. 1a updof (PIT-8AR),
 4. sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu imiennej informacji, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 i 4 updof (IFT-1, IFT-1R),
 5. sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji rocznej, o której mowa w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a updof (PIT-8C), w stosunku do Pracowników Części Wydzielanej oraz innych osób fizycznych?

Zdaniem Zainteresowanych, za Rok Podziału:

 1. to Bank Przejmujący będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu imiennej informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek, o której mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2-4 updof (PIT-11) zarówno w odniesieniu do własnych pracowników, jak i z uwzględnieniem świadczeń wypłaconych do Dnia Podziału przez Bank Dzielony na rzecz Pracowników Części Wydzielanej, oraz pobranych od nich zaliczek na podatek.
  Niniejszym, w informacjach PIT-11 za Rok Podziału Bank Przejmujący powinien uwzględnić wszystkie świadczenia wypłacone w Roku Podziału Pracownikom Części Wydzielanej, niezależnie od tego czy te świadczenia wypłacił Bank Przejmujący czy Bank Dzielony oraz wszystkie zaliczki na podatek, niezależnie od tego czy pobrał je Bank Przejmujący czy Bank Dzielony.
  Ponadto, Bank Przejmujący będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-11 w odniesieniu do emerytur i rent z zagranicy (o których w art. 35 ust. 1 pkt 1 updof) zarówno wypłaconych w Roku Podziału przez Bank Przejmujący, jak i w odniesieniu do emerytur i rent z zagranicy wypłaconych w Roku Podziału do Dnia Podziału przez Bank Dzielony w ramach Części Wydzielanej.
  Bank Dzielony nie będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania PIT-11 w odniesieniu do Pracowników Części Wydzielanej oraz ww. emerytur i rent z zagranicy.
 2. to Bank Przejmujący będzie zobowiązany do sporządzenia i przesłania do właściwego urzędu skarbowego deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, o której mowa w art. 38 ust. 1a i art. 42 ust. 1a updof (PIT-4R) zarówno w odniesieniu do własnych pracowników, jak i z uwzględnieniem świadczeń wypłaconych do Dnia Podziału przez Bank Dzielony na rzecz Pracowników Części Wydzielanej, oraz pobranych od nich zaliczek na podatek.
  Niniejszym, w deklaracji PIT-4R za Rok Podziału Bank Przejmujący powinien uwzględnić wszystkie zaliczki na podatek od świadczeń wypłaconych w Roku Podziału Pracownikom Części Wydzielanej, niezależnie od tego czy te świadczenia wypłacił, a zaliczki na podatek pobrał, Bank Przejmujący czy Bank Dzielony.
  Ponadto, Bank Przejmujący będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania do właściwego urzędu skarbowego deklaracji PIT-4R w odniesieniu do podatku pobranego od emerytur i rent z zagranicy (o których w art. 35 ust. 1 pkt 1 updof) zarówno wypłaconych w Roku Podziału przez Bank Przejmujący, jak i w odniesieniu do emerytur i rent z zagranicy wypłaconych w Roku Podziału do Dnia Podziału przez Bank Dzielony w ramach Części Wydzielanej.
  Bank Dzielony nie będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania PIT-4R w odniesieniu do Pracowników Części Wydzielanej oraz ww. emerytur rent z zagranicy.
 3. to Bank Przejmujący będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania do właściwego urzędu skarbowego rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym, o której mowa w art. 42 ust. 1a updof (PIT-8AR) zarówno w odniesieniu do świadczeń (np. w odniesieniu do przychodów z tytułu wygranych w konkursach lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, wypłat z IKZE, przychodów z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika tub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy m.in. stosunkiem pracy) wypłaconych innym osobom fizycznym w Roku Podziału przez Bank Przejmujący, jak i w odniesieniu do świadczeń wypłaconych w Roku Podziału do Dnia Podziału innym osobom fizycznym przez Bank Dzielony.
  Bank Dzielony nie będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania PIT-8AR w odniesieniu do powyższych świadczeń.
 4. to Bank Przejmujący będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu imiennej informacji, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 updof (IFT-1, IFT-1R) zarówno w odniesieniu do świadczeń (np. dywidend, odsetek lub należności licencyjnych wypłaconych zagranicznym rezydentom podatkowym) wypłaconych osobom fizycznym w Roku Podziału przez Bank Przejmujący, jak i w odniesieniu do świadczeń wypłaconych w Roku Podziału do Dnia Podziału osobom fizycznym przez Bank Dzielony w ramach Części Wydzielanej.
  Bank Dzielony nie będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania IFT-1/IFT-1R w odniesieniu do powyższych świadczeń.
 5. to Bank Przejmujący będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji rocznej, o której mowa w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a updof (PIT-8C) zarówno w odniesieniu do świadczeń wypłaconych w Roku Podziału przez Bank Przejmujący, jak i w odniesieniu do świadczeń wypłaconych w Roku Podziału do Dnia Podziału przez Bank Dzielony w ramach Części Wydzielanej.
  Bank Dzielony nie będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania PIT-8C w odniesieniu do powyższych świadczeń.

Uzasadnienie

Na początku Zainteresowani pragną wskazać, że niniejszy wniosek wspólny o wydanie interpretacji dotyczy skutków podatkowych zarówno po stronie Banku Przejmującego (zainteresowanego będącego stroną postępowania) jak i po stronie Banku Dzielonego (zainteresowanego niebędącego stroną postępowania). Jeżeli jeden z Zainteresowanych będzie zobowiązany do złożenia określonych we wniosku informacji lub deklaracji (w odniesieniu do określonych świadczeń), to wtedy takie zobowiązanie nie powinno spoczywać na drugim z Zainteresowanych. Wydanie wspólnej interpretacji podatkowej dla obu Zainteresowanych powinno pozwolić uniknąć ryzyka zdublowania się obowiązków jednocześnie po stronie Banku Przejmującego i Banku Dzielonego oraz uniknąć ryzyka, że żaden z Zainteresowanych nie będzie zobowiązany do złożenia określonych informacji lub deklaracji.

Zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Przepis ten stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Powyższy przepis statuuje tzw. sukcesję generalną ograniczoną lub częściową, tzn. w przypadku podziału przez wydzielenie przedmiotem sukcesji są tylko prawa i obowiązki podatkowe spółki dzielonej pozostające w związku ze składnikami majątku przypisanymi spółce przejmującej.

Na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej, bazując na poglądach organów podatkowych wyrażanych w interpretacjach podatkowych oraz orzecznictwie sądowym, sukcesji podlegają jedynie prawa i obowiązki, które łącznie spełniają poniższe trzy warunki:

 • są bezpośrednio związane ze składnikami majątku przydzielonymi spółce przejmującej w planie podziału (a nie np. z osobą podatnika lub płatnika),
 • powstały przed dniem podziału (przed dniem wydzielenia),
 • nie zostały wykonane (nie zostały zrealizowane) przez spółkę dzieloną przed podziałem (przedmiotem sukcesji mogą być tylko stany otwarte, które „pozostają” (czas teraźniejszy) jeszcze w związku z przydzielonymi składnikami majątku).

Takie stanowisko zostało wyrażone przykładowo w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 czerwca 2016 r. (sygn. IBPB-1-2/4518-15/16/BD) oraz z 29 czerwca 2016 r. (sygn. IBPB-1-2/4518-13/16/AK).

Jak wskazano w stanie faktycznym, Część Wydzielana i Część Pozostająca stanowią dwie, niezależne zorganizowane części przedsiębiorstwa. Tym samym, Bank Przejmujący (jako spółka przejmująca Część Wydzielaną), zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej, od Dnia Podziału wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Banku Dzielonego pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku – czyli pozostające w związku ze składnikami Części Wydzielanej – o ile stanowią one tzw. „stany otwarte”.

Uzupełnieniem zasad sukcesji podatkowej z art. 93c Ordynacji podatkowej jest w odniesieniu do obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych art. 231 § 1 KP, zgodnie z którym w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Bazując na poglądach organów podatkowych wyrażanych w interpretacjach indywidualnych, na podstawie art. 231 KP, podmiot przejmujący zakład pracy przejmuje również obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane w związku z przejętymi pracownikami, byłymi pracownikami oraz osobami współpracującymi na podstawie umów cywilnoprawnych. Tak przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 16 grudnia 2016 r. (sygn. 0461-ITPB4.4511.759.2016.1.KK).

Art. 38 ust. 1a, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 1a - 2 updof nakładają na osoby prawne będące płatnikami, a w przypadku art. 42a updof na osobę dokonującą wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 updof, określone obowiązki sporządzania przesyłania informacji i deklaracji:

 • art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 pkt 1 updof nakładają obowiązek sporządzenia oraz przesłania podatnikowi właściwemu organowi podatkowemu imiennych informacji (PIT-11),
 • art. 38 ust. 1a art. 42 ust. 1a updof nakładają obowiązek sporządzenia i przesłania właściwemu organowi podatkowemu rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek oraz pobranym zryczałtowanym podatku (PIT-4R i PIT-8AR),
 • art. 42 ust. 2 pkt 2 updof nakładają obowiązek sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i właściwemu organowi podatkowemu imiennych informacji (IFT-1, IFT-1R),
 • art. 39 ust. 3 i 4 i art. 42a updof nakładają obowiązek sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i właściwemu organowi podatkowemu informacji rocznych (PIT-8C).

Mając na uwadze powyższe regulacje oraz zasady sukcesji prawnopodatkowej, w ocenie Zainteresowanych, to Bank Przejmujący jako sukcesor (następca) prawnopodatkowy Banku Dzielonego w odniesieniu do przejmowanej Części Wydzielanej, powinien być zobowiązany do złożenia za Rok Podziału wskazanych informacji i deklaracji (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, PIT-8C) w odniesieniu do całego Roku Podziału (tj. także w odniesieniu do okresu sprzed Dnia Podziału) oraz niezależnie od tego czy określonych świadczeń związanych z Częścią Wydzielaną dokonał Bank Przejmujący czy jeszcze Bank Dzielony. Jednocześnie, ponieważ taki obowiązek sporządzenia i przesłania odpowiednich deklaracji lub informacji został przejęty przez Bank Przejmujący, na Banku Dzielonym taki obowiązek już nie spoczywa.

Wszystkie wskazane informacje i deklaracje (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R, PIT-8C) dotyczą i są składane, co do zasady, za okres stanowiący rok kalendarzowy. W związku z tym, na Dzień Podziału „okres rozliczeniowy” jakim jest rok kalendarzowy (Rok Podziału) będzie nadal trwał – nie będzie zakończony. Nawet gdyby Dzień Podziału miał miejsce 31 grudnia, to też oznaczałoby, że rok kalendarzowy się jeszcze nie zakończył, ponieważ zostałby jeden dzień do końca Roku Podziału.

Niniejszym, w stosunku do obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych wynikających z updof należy stwierdzić, że na Dzień Podziału są to „stany otwarte”, czyli obowiązki które nie zostały jeszcze wykonane przed Podziałem przez Bank Dzielony, a w związku z tym te obowiązki powinny być przedmiotem sukcesji na Bank Przejmujący.

Konsekwentnie, obowiązki płatnika (lub obowiązki informacyjno-sprawozdawcze bez obowiązku wyliczenia, pobrania i przekazania podatku) nałożone updof, w tym obowiązek sporządzenia stosownych deklaracji i informacji, nie ustają z Podziałem, lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując składniki majątku dzielonej osoby prawnej przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane.

Powyższe stanowisko o przejściu obowiązków ze spółki dzielonej na spółkę przejmującą w zakresie składania deklaracji i informacji wynikających z updof zostało potwierdzone już w innych interpretacjach podatkowych:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 grudnia 2016 r. sygn. 0461- ITPB4.4511.770.2016.1.KW (w odniesieniu do PIT-11 oraz IFT),
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 grudnia 2016 r. sygn. 0461- ITPB4.4511.759.2016.1.KK (w odniesieniu do PIT-4R oraz PIT-8AR),
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 stycznia 2016 r. sygn. IPPB4/4511-1424/15-2/MS (w odniesieniu do PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR oraz IFT), lub
 • w Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 października 2015 r. sygn. IPPB4/4511-1068/15-2/JK2 (w odniesieniu do IFT oraz PIT-8C).

Końcowo Zainteresowani zwracają uwagę, że dzięki zastosowaniu powyższego podejścia sprowadzającego się do wystawienia określonych informacji lub zeznań tylko raz, przez Bank Przejmujący w odniesieniu do całego Roku Podziału, Pracownicy Części Wydzielanej, inne osoby fizyczne oraz organy podatkowe otrzymają po jednej informacji / deklaracji za cały rok (a nie po dwie oddzielne informacje / deklaracje). Taki sposób przedstawienia im danych podatkowych (bez otrzymania danych z dwóch źródeł za różne okresy) powinien ułatwić tym osobom wywiązanie się z ciążących na nich obowiązków podatkowych (np. w zakresie samodzielnego złożenia zeznań rocznych). Również dla organów podatkowych taki sposób prezentacji danych podatkowych powinien być przejrzysty i uzasadniony specyfiką podziału przez wydzielenie, któremu towarzyszy sukcesja prawnopodatkowa.

Podsumowując, za prawidłowe należy uznać stanowisko Zainteresowanych, zgodnie z którym za Rok Podziału:

 1. to Bank Przejmujący będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu imiennej informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek, o której mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2-4 updof (PIT-11) zarówno w odniesieniu do własnych pracowników, jak i z uwzględnieniem świadczeń wypłaconych do Dnia Podziału przez Bank Dzielony na rzecz Pracowników Części Wydzielanej, oraz pobranych od nich zaliczek na podatek.
  Niniejszym, w informacjach PIT-11 za Rok Podziału Bank Przejmujący powinien uwzględnić wszystkie świadczenia wypłacone w Roku Podziału Pracownikom Części Wydzielanej, niezależnie od tego czy te świadczenia wypłacił Bank Przejmujący czy Bank Dzielony oraz wszystkie zaliczki na podatek, niezależnie od tego czy pobrał je Bank Przejmujący czy Bank Dzielony.
  Ponadto, Bank Przejmujący będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-11 w odniesieniu do emerytur i rent z zagranicy (o których w art. 35 ust. 1 pkt 1 updof) zarówno wypłaconych w Roku Podziału przez Bank Przejmujący, jak i w odniesieniu do emerytur i rent z zagranicy wypłaconych w Roku Podziału do Dnia Podziału przez Bank Dzielony w ramach Części Wydzielanej.
  Bank Dzielony nie będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania PIT-11 w odniesieniu do Pracowników Części Wydzielanej oraz ww. emerytur i rent z zagranicy.
 2. to Bank Przejmujący będzie zobowiązany do sporządzenia i przesłania do właściwego urzędu skarbowego deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, o której mowa w art. 38 ust. 1a i art. 42 ust. 1a updof (PIT-4R) zarówno w odniesieniu do własnych pracowników, jak i z uwzględnieniem świadczeń wypłaconych do Dnia Podziału przez Bank Dzielony na rzecz Pracowników Części Wydzielanej, oraz pobranych od nich zaliczek na podatek.
  Niniejszym, w deklaracji PIT-4R za Rok Podziału Bank Przejmujący powinien uwzględnić wszystkie zaliczki na podatek od świadczeń wypłaconych w Roku Podziału Pracownikom Części Wydzielanej, niezależnie od tego czy te świadczenia wypłacił, a zaliczki na podatek pobrał, Bank Przejmujący czy Bank Dzielony.
  Ponadto, Bank Przejmujący będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania do właściwego urzędu skarbowego deklaracji PIT-4R w odniesieniu do podatku pobranego od emerytur i rent z zagranicy (o których w art. 35 ust. 1 pkt 1 updof) zarówno wypłaconych w Roku Podziału przez Bank Przejmujący, jak i w odniesieniu do emerytur i rent z zagranicy wypłaconych w Roku Podziału do Dnia Podziału przez Bank Dzielony w ramach Części Wydzielanej.
  Bank Dzielony nie będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania PIT-4R w odniesieniu do Pracowników Części Wydzielanej oraz ww. emerytur i rent z zagranicy.
 3. to Bank Przejmujący będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania do właściwego urzędu skarbowego rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym, o której mowa w art. 42 ust. 1a updof (PIT-8AR) zarówno w odniesieniu do świadczeń (np. w odniesieniu do przychodów z tytułu wygranych w konkursach lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, wypłat z IKZE, przychodów z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy m.in. stosunkiem pracy) wypłaconych innym osobom fizycznym w Roku Podziału przez Bank Przejmujący, jak i w odniesieniu do świadczeń wypłaconych w Roku Podziału do Dnia Podziału innym osobom fizycznym przez Bank Dzielony.
  Bank Dzielony nie będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania PIT-8AR w odniesieniu do powyższych świadczeń.
 4. to Bank Przejmujący będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu imiennej informacji, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 updof (IFT-1, IFT-1R) zarówno w odniesieniu do świadczeń (np. dywidend, odsetek lub należności licencyjnych wypłaconych zagranicznym rezydentom podatkowym) wypłaconych osobom fizycznym w Roku Podziału przez Bank Przejmujący, jak i w odniesieniu do świadczeń wypłaconych w Roku Podziału do Dnia Podziału osobom fizycznym przez Bank Dzielony w ramach Części Wydzielanej.
  Bank Dzielony nie będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania IFT-1 / IFT-1R w odniesieniu do powyższych świadczeń.
 5. to Bank Przejmujący będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji rocznej, o której mowa w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a updof (PIT-8C) zarówno w odniesieniu do świadczeń wypłaconych w Roku Podziału przez Bank Przejmujący, jak i w odniesieniu do świadczeń wypłaconych w Roku Podziału do Dnia Podziału przez Bank Dzielony w ramach Części Wydzielanej.
  Bank Dzielony nie będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania PIT-8C w odniesieniu do powyższych świadczeń.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 528 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm.) spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Nie jest dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości.

Sposoby dokonywania takiego podziału reguluje art. 529 § 1 ww. ustawy. Jednym z nich jest podział przez wydzielenie, polegający na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych). Jest to podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej. Wydzielenie nowej spółki następuje w dniu jej wpisu do rejestru. W przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia) (art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Dla dokonania podziału konieczne jest uprzednie sporządzenie tzw. planu podziału. Jednym z koniecznych elementów tego dokumentu jest dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym (art. 534 § 1 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z art. 531 § 5 Kodeksu spółek handlowych z dniem wydzielenia lub podziału wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują natomiast przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.). W przepisach tych ustawodawca zawarł katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Przejście praw i obowiązków podatkowych w sytuacji podziału przez wydzielenie reguluje art. 93c ustawy. Zgodnie z § 1 tego artykułu, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej).

Z powyższego przepisu wynika, że przedmiotem sukcesji prawno-podatkowej będą jedynie te prawa i obowiązki dzielonej osoby prawnej, które pozostają w związku z przydzielonymi sukcesorowi w planie podziału składnikami majątku. Przepis ten zakłada możliwość wyodrębnienia praw i obowiązków podatkowych związanych z poszczególnymi zorganizowanymi częściami majątku oraz że tak wyodrębnione zespoły praw i obowiązków są objęte sukcesją. Powyższy przepis wprowadza zatem do systemu podatkowego zasadę sukcesji podatkowej częściowej. Zgodnie z tą zasadą, w przypadku podziału przez wydzielenie, podmiot przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe, które związane są z tą częścią majątku, która jest przejmowana. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w wyniku podziału przez wydzielenie przejmowane są prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, ale pod warunkiem, że majątek przejmowany na skutek podziału, a także majątek osoby prawnej dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Odwołując się ponadto do treści powołanego we wniosku art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.), z którego wynika, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5, wywieść należy, że artykuł ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną na płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych.

Oznacza to, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych deklaracji i informacji nie ustają lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników w oparciu o przepis art. 231 § 1 ustawy Kodeks pracy jak również przejmując składniki majątku dzielonej osoby prawnej, przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Okoliczności powyższe powodują, że przejmujący powinien kontynuować obowiązki płatnika nałożone m.in. przepisami art. 38, 39 i 42 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.). Obowiązki informacyjne obejmują cały rok podatkowy, w którym ma miejsce przejęcie. Bank Przejmujący będzie zatem następcą prawnym Banku Dzielonego w zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a więc również obowiązków nałożonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do kwestii zobowiązania do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu imiennej informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek PIT-11 oraz sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu imiennej informacji IFT-1, IFT-1R, należy zauważyć co następuje.

W myśl art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Jak stanowi art. 35 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent.

W myśl z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych (PIT-11).

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa:

 1. w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru;
 2. w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje zadania – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 3 ust. 2a ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu dla złożenia informacji, o których mowa w ust. 2, informacje te płatnik składa nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności (art. 42 ust. 3 ww. ustawy).

Natomiast w myśl art. 42 ust. 4 powołanej ustawy, na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imiennej informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w odniesieniu do wynagrodzeń pracowniczych oraz wypłat emerytur i rent zagranicznych, których obsługa przejdzie na Bank Przejmujący roczne informacje PIT-11 obejmujące dane za cały rok podatkowy, w którym nastąpi podział powinien sporządzić i przesłać właściwemu organowi podatkowemu oraz podatnikom Bank Przejmujący. Podobnie w odniesieniu do świadczeń (np. dywidend, odsetek lub należności licencyjnych wypłaconych zagranicznym rezydentom podatkowym) wypłaconych osobom fizycznym w Roku Podziału przez Bank Przejmujący, jak i w odniesieniu do świadczeń wypłaconych w Roku Podziału do Dnia Podziału osobom fizycznym przez Bank Dzielony w ramach Części Wydzielanej to Bank Przejmujący zobowiązany będzie sporządzić roczne informacje IFT-1 i IFT-1R obejmujące dane za cały rok podatkowy, w którym nastąpi podział, także te dotyczące Części Wydzielonej.

W odniesieniu do kwestii dotyczącej sporządzenia i przesłania do właściwego urzędu skarbowego deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R oraz sporządzenia i przesłania do właściwego urzędu skarbowego rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR, należy wskazać co następuje.

Stosownie do treści art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Z kolei ust. 1a tego artykułu stanowi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-4R).

Stosownie natomiast do art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Zgodnie z art. 42 ust. 1a ww. ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (PIT-8AR).

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że to Bank Przejmujący będzie zobowiązany do sporządzenia i przesłania do właściwego urzędu skarbowego deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R oraz zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania do właściwego urzędu skarbowego rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.

Odnosząc się kwestii sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji rocznej PIT-8C, należy zauważyć co następuje.

Stosownie do treści art. 39 ust. 3 cytowanej ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru.

Natomiast w myśl art. 39 ust. 4 ww. ustawy, na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, w związku z zamiarem opuszczenia przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, informacji, o której mowa w ust. 3.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania (art. 42a powołanej ustawy).

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że to Bank Przejmujący będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji rocznej, o której mowa w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a powołanej ustawy (PIT-8C).

Zatem, w przedmiotowej sprawie do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu wskazanych we wniosku imiennych informacji oraz deklaracji rocznych, tj. PIT-11, IFT-1, IFT-1R, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, w stosunku do pracowników części wydzielanej oraz innych osób fizycznych, zobowiązany będzie Bank Przejmujący.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.