Banki | Interpretacje podatkowe

Banki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to banki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie otrzymywanego świadczenia z USA.
Fragment:
Mąż Wnioskodawczyni pobiera emeryturę z USA do Banku. Bank zgodnie z zasadami potrąca co miesiąc mężowi Zainteresowanej podatek dochodowy. Wnioskodawczyni jako żona ma emeryturę rodzinną od męża i Bank nie potrąca jej podatku, twierdząc, że nie może, ponieważ jej emerytura jest rodzinna. Wnioskodawczyni jest w analogicznej sytuacji, to znaczy, że źródłem pochodzenia jej emerytury jest Social Security ze Stanów Zjednoczonych i emerytura również wpływa na rachunek bankowy w/w banku, jednak od emerytury Zainteresowanej bank nie pobiera podatku dochodowego. Świadczenie przyznane zostało na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawczyni jest zobligowana do odprowadzania podatku od przedmiotowego świadczenia... Zdaniem Wnioskodawczyni, jeśli bank jest płatnikiem podatku, to powinien również opodatkować jej świadczenie, wówczas Zainteresowana nie miałaby problemów z rozliczeniem rocznym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2016
29
lip

Istota:
1. Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup towarów i usług od jego kontrahentów w sytuacji, w której płatności na rzecz kontrahentów nie zostaną uiszczone bezpośrednio przez Wnioskodawcę, lecz przez X. AS, który dokona płatności na rzecz kontrahentów w jego imieniu?2. W jakim momencie Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód z tytułu odsetek jakimi zostanie uznany jego rachunek prowadzony w ramach banku wewnętrznego?3. W jakim momencie Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodów z tytułu odsetek jakimi zostaje obciążony jego rachunek prowadzony w ramach banku wewnętrznego?4. Czy transakcje finansowe dokonywane przez Bank w celu wyzerowania sald dodatnich i ujemnych na Rachunkach Szczegółowych stanowią dla Wnioskodawcy odpowiednio koszt albo przychód w rozumieniu ustawy o CIT?
Fragment:
AS utworzył tzw. bank wewnętrzny (In-House Bank). Bank wewnętrzny nie jest odrębną spółką celową utworzoną w celu prowadzenia działalności finansowej, lecz funkcjonalnością systemu finansowo-księgowego, z którego korzystają spółki należące do Grupy X. Celem powołania banku wewnętrznego, a więc banku funkcjonującego wewnątrz korporacji jest umożliwienie spółkom z Grupy X. korzystania z rachunków prowadzonych w ramach banku wewnętrznego (systemu finansowo-księgowego) według zasad zbliżonych do rachunków prowadzonych w bankach zewnętrznych. Ponadto, bank wewnętrzny został utworzony w celu centralizacji zarządzania środkami pieniężnymi należącymi do spółek z Grupy poprzez Globalny cash-pooling oparty o strukturę zerowania sald na rachunkach bankowych. Dodatkowo rozliczenia pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy, które zaimplementowały przedmiotowe rozwiązanie, odbywają się za pomocą operacji zarejestrowanych w systemie finansowo-księgowym, bez przepływu gotówki poprzez banki zewnętrzne, co powoduje zmniejszenie kosztów obsługi świadczonej przez banki zewnętrzne. Ostatnim aspektem utworzenia banku wewnętrznego są płatności na rzecz kontrahentów spółek z Grupy, które są realizowane w imieniu spółek przez X.
2016
1
lip

Istota:
1. Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup towarów i usług od jego kontrahentów w sytuacji, w której płatności na rzecz kontrahentów nie zostaną uiszczone bezpośrednio przez Wnioskodawcę, lecz przez C., który dokona płatności na rzecz kontrahentów w jego imieniu?2. W jakim momencie Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód z tytułu odsetek jakimi zostanie uznany jego rachunek prowadzony w ramach banku wewnętrznego?3. W jakim momencie Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodów z tytułu odsetek jakimi zostaje obciążony jego rachunek prowadzony w ramach banku wewnętrznego?4. Czy transakcje finansowe dokonywane przez Bank w celu wyzerowania sald dodatnich i ujemnych na Rachunkach Szczegółowych stanowią dla Wnioskodawcy odpowiednio koszt albo przychód w rozumieniu ustawy o CIT?
Fragment:
Oprócz tego C. utworzyła tzw. bank wewnętrzny (In-House Bank). Bank wewnętrzny nie jest odrębną spółką celową utworzoną w celu prowadzenia działalności finansowej, lecz funkcjonalnością systemu księgowego, z którego korzystają spółki należące do Grupy C. Celem powołania banku wewnętrznego, a więc banku funkcjonującego wewnątrz korporacji jest umożliwienie spółkom z Grupy C. korzystania z rachunków prowadzonych w ramach banku wewnętrznego (systemu księgowego) według zasad zbliżonych do rachunków prowadzonych w bankach zewnętrznych. Ponadto, bank wewnętrzny został utworzony w celu centralizacji zarządzania środkami pieniężnymi należącymi do spółek z Grupy poprzez Globalny cash-pooling oparty o strukturę zerowania sald na rachunkach bankowych. Dodatkowo rozliczenia pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy, które zaimplementowały przedmiotowe rozwiązanie, odbywają się za pomocą operacji zarejestrowanych w systemie finansowo-księgowym, bez przepływu gotówki poprzez banki zewnętrzne, co powoduje zmniejszenie kosztów obsługi świadczonej przez banki zewnętrzne. Ostatnim aspektem utworzenia banku wewnętrznego są płatności na rzecz kontrahentów spółek z Grupy, które są realizowane w imieniu spółek przez C. przy wykorzystaniu jej kont bankowych .
2016
1
lip

Istota:
Czy świadczenia dokonywane przez Bank na rzecz klientów w ramach planowanych Promocji, których jednorazowa oraz łączna roczna wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm./ (dalej jako: „ustawy PDOF”) i w konsekwencji korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, a na Banku nie będą ciążyć obowiązki pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanych i wypłaconych nagród oraz na Banku nie będą ciążyć obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42 a ww. ustawy?
Fragment:
BANK S.A. (dalej jako: „ Bank ”) jest bankiem prowadzącym działalność bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Bank zamierza organizować akcje promocyjne o cechach sprzedaży premiowej. Akcje te będą miały na celu promowanie usług (produktów finansowych) znajdujących się w ofercie Banku tj. lokat bankowych, używania kart, rachunków bankowych - jak również motywowanie klientów do korzystania z tych produktów Banku. Adresatami promocji będą wszyscy obecni lub przyszli klienci Banku - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Poniżej Bank prezentuje opis rozważanych promocji (dalej łącznie jako: „ Promocje ”). Promocja związana z założeniem lokaty bankowej Akcja ta dotyczyć będzie założenia lokaty bankowej długoterminowej. Sprzedaż premiowa polegać będzie na tym, iż klient, który zdecyduje się założyć lokatę długoterminową po spełnieniu określonych warunków wskazanych w regulaminie promocji, takich jak wartość środków umieszczonych na lokacie oraz okres deponowania, będzie miał możliwość zakupu określonego urządzenia tj telefonu/tabletu za 1 zł brutto.
2016
10
cze

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów (pożyczek) utworzonych zgodnie z art. 38b ust. 1 w powiązaniu z art. 16 ust. 1 pkt 26 updop, w odniesieniu doWierzytelności, które zostały zwrotnie przeniesione do Banku na mocy określonego w ramach transakcji sekurytyzacji prawa odkupu
Fragment:
(...) Banku z tytułu spłaty zobowiązań nabytych przez SPV Wierzytelności są przekazywane przez Bank do SPV na zasadach i w terminach wskazanych w umowie o obsługę Wierzytelności, w wybranych Umowach strony określają, na jakich zasadach Bank może w przyszłości odkupić Wierzytelności od SPV. Jak wspomniano, SPV otrzymuje od Banku środki ze spłat Wierzytelności. Bank przekazuje te kwoty do SPV w terminach wynikających z umowy zawartej między Bankiem i SPV. Dodatkowo, do SPV wpływa jednorazowo, w związku z zawarciem umowy przelewu Wierzytelności, kapitał pożyczki udzielonej - przez Bank oraz, również jednorazowo, kapitał z tytułu obligacji wyemitowanych przez SPV i objętych przez Inwestora. SPV otrzymuje również kwotę jednorazowej prowizji z tytułu przeprowadzenia transakcji (obejmującej przelewy Wierzytelności) ustalonej między Bankiem i SPV. W razie skorzystania przez Bank z prawa odkupu w zakresie części Wierzytelności (opisanej powyżej), SPV otrzymuje od Banku kwotę równą wartości niespłaconego kapitału Wierzytelności z dnia odkupu. Kwota ta może zostać przeznaczona na nabycie kolejnej transzy Wierzytelności od Banku, (Wierzytelności spełniające opisane powyżej kryteria).
2016
18
maj

Istota:
Czy Bank jako dłużnik spadkodawcy powinien realizować spoczywający na nim obowiązek wynikający z treści art. 19 ust. 1 ustawy niezależnie od daty śmierci klienta Banku, czy też treść obowiązku Banku jest zależna od brzmienia art. 19 ust. 1 ustawy w dacie otwarcia spadku, niezależnie od tego, czy wypłata (zwrot długu) nastąpiła po wejściu w życie ustawy nowelizującej, tj. po dniu 1 stycznia 2007 r.?
Fragment:
Czy Bank jako dłużnik spadkodawcy powinien realizować spoczywający na nim obowiązek wynikający z treści art. 19 ust. 1 ustawy niezależnie od daty śmierci klienta Banku, czy też treść obowiązku Banku jest zależna od brzmienia art. 19 ust. 1 ustawy w dacie otwarcia spadku, niezależnie od tego, czy wypłata (zwrot długu) nastąpiła po wejściu w życie ustawy nowelizującej, tj. po dniu 1 stycznia 2007 r.... Zdaniem Wnioskodawcy, Bank stoi na stanowisku, iż art. 19 ustawy, tj. w obecnie obowiązującym brzmieniu, powinien mieć zastosowanie do wszelkich wypłat na rzecz osób, którym przysługują wierzytelności z tytułu zapisu (dalszego zapisu), wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, dokonanych po dniu wejścia w życie zmiany wprowadzonej ustawą nowelizującą tj. po dniu 1 stycznia 2007 r. W konsekwencji obowiązkiem Banku w takich wypadkach, jako dłużnika spadkodawcy, będzie terminowe poinformowanie organu podatkowego właściwego dla osoby uprawnionej, na rzecz której nastąpiła wypłata, o jej dokonaniu i wysokości. Bez znaczenia pozostaje natomiast, kiedy nastąpił zgon spadkodawcy, jak również kiedy nastąpiło nabycie spadku przez spadkobierców. Dla realizacji ww. obowiązku przez Bank istotny jest jedynie moment dokonania faktycznej wypłaty na rzecz spadkobierców. Poprawność powyższego stanowiska potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 lutego 2012 r., sygn.
2016
15
maj

Istota:
Czy spis inwentarza wydany przez komornika, z którego wynika, że brak jest majątku dłużnika, stanowi dokument, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o pdop i Bank na jego podstawie może udokumentować nieściągalność wierzytelności w związku z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) ustawy o pdop?
Fragment:
BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy spis inwentarza wydany przez komornika, z którego wynika, że brak jest majątku dłużnika, stanowi dokument, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i Bank na jego podstawie może udokumentować nieściągalność wierzytelności w związku z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (dalej jako: „ Bank ” lub „ Wnioskodawca ”) jest Bankiem z siedzibą w Polsce, wykonującym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności bankowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 128). Bank w ramach prowadzonej działalności udziela m.in. kredytów i pożyczek. W procesie monitorowania i windykacji należności kredytowych zdarzają się przypadki, w których nie zawsze dochodzi do wyegzekwowania od dłużnika zwrotu należności, pomimo skierowania wierzytelności kredytowej na drogę postępowania egzekucyjnego. Zdarza się, że w trakcie obowiązywania umowy kredytowej dochodzi do śmierci dłużnika. Bank podejmuje wówczas czynności zmierzające do ustalenia kręgu spadkobierców zmarłego. Jedną z form przyjęcia spadku przez spadkobierców jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe ograniczona jest co do zasady tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.
2016
23
mar

Istota:
Zastosowanie zwolnienia z VAT dla usług płatniczych świadczonych przez Wnioskodawcę w charakterze inkasenta
Fragment:
Drugą usługą płatniczą jest transfer opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta prowadzony w innym banku krajowym, realizowany na podstawie umowy łączącej ten Urząd z Bankiem w C. Od obu ww. usług - przyjęcia wpłaty od zobowiązanego do uiszczenia opłaty, celem jej przekazania na rachunek Urzędu Miasta oraz od transferu omawianej opłaty na tenże rachunek. Bank otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie od Urzędu Miasta. Przytoczona w stanowisku wnioskodawcy kwestia prowizji miała jedynie zaakcentować stanowisko Banku o jednolitej kwalifikacji, w zakresie Ustawy o VAT, przychodu Banku z tytułu obsługi opłat skarbowych dla Gminy C. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wynagrodzenie należne Bankowi w C, zwanemu w umowie Inkasentem, wynikające z prowadzenia inkasa opłaty skarbowej podlega zwolnieniu przedmiotowemu z art. 43 ust. l pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług... Stanowisko Wnioskodawcy (przeformułowane w piśmie z 7 grudnia 2015 r.) Bank w C. stoi na stanowisku, że wynagrodzenie dla Banku wypłacone przez Gminę z tytułu zawartej umowy na prowadzenie inkasa opłaty skarbowej podlega zwolnieniu z podatku VAT. Wystawiając fakturę na wartość wynagrodzenia Bank podaje podstawę zwolnienia: art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
2016
11
mar

Istota:
Ustalenie, czy następuje sukcesja podatkowa w wyniku przejęcia SKOK-u przez Bank, tj. zastosowanie art.93 §1 UOP
Fragment:
Zgodnie z art. 149 ust. 1 Prawa bankowego, dotyczącego przejęcia banku przez inny bank, z dniem przejęcia, bank przejmujący wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki banku przejmowanego. Przejęcie oznacza też wykreślenie banku przejmowanego z rejestru (zgodnie z art. 149 ust 3 Prawa bankowego, bank przejmujący zgłasza do właściwego rejestru sądowego przejęcie banku wraz z wnioskiem o wykreślenie z rejestru banku przejmowanego). Z kolei w myśl art. 494 § 1 KSH (zawartego w Dziale „ Łączenie się spółek ”), spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Wykreślenie spółki przejmowanej z rejestru następuje w trybie i na zasadach określonych w art. 493 KSH. Analogiczną regulację zawiera, wskazany powyżej i mający zastosowanie w sprawie będącej przedmiotem zapytania, art. 74i ust. 2 ustawy o SKOK, zgodnie z którym, z dniem przejęcia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przejmujący ją bank krajowy wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki kasy przejmowanej. Przejęcie skutkuje wykreśleniem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z rejestru zgodnie z art. 74i ust. 5 ustawy o SKOK - bank krajowy przejmujący składa do właściwego rejestru sądowego wniosek o wykreślenie z rejestru przejmowanej kasy.
2016
24
sty

Istota:
W zakresie rozpoznania importu usług oraz zwolnienia z opodatkowania nabywanej usługi doradztwa.
Fragment:
(...) Banku w zakresie kontaktu i komunikacji ze sprzedającym (sprzedającymi) spółek przejmowanych i portfela, Pomoc dla Banku w ocenie strategii sprzedających i koordynacja kontaktów Banku z takim sprzedającym (sprzedającymi), Na wniosek Banku, pomoc w koordynacji badania due diligence, prowadzonego przez Bank i innych doradców na zlecenie Banku, Pomoc dla Banu w kontaktach i koordynacji z innymi wyznaczonymi przez Bank doradcami oraz prowadzenie terminarza kluczowych wydarzeń dotyczących Transakcji i przekazywanie informacji w tym zakresie, Wspólnie z pozostałymi doradcami Banku, udzielanie Bankowi porad dotyczących struktury transakcji, Udzielanie Bankowi pomocy w związku z opracowaniem Niewiążącej i Wiążącej Oferty nabycia Spółek Przejmowanych i Portfela, We współpracy z Bankiem i jego pozostałymi profesjonalnymi doradcami, pomoc dla Banku w negocjowaniu głównych warunków transakcji i rozważeniu możliwej taktyki, którą należy przyjąć w takich negocjacjach, Udzielanie Bankowi porad w zakresie warunków finansowych (w tym formy zapłaty) transakcji, Wraz z pozostałymi doradcami Banku, udzielanie Bankowi pomocy w odpowiadaniu na zapytania ze strony mediów (...)
2016
24
sty
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Banki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.