Banki | Interpretacje podatkowe

Banki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to banki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania kwoty w wyniku ugody z bankiem
Fragment:
Z takim kursem otrzymał od banku zaświadczenie o zadłużeniu, potrzebne do ww. umowy przedwstępnej w kancelarii notarialnej. Zadłużenie to wynosiło 180.986 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpiła po podpisaniu umowy ostatecznej w styczniu 2015 r., kiedy do kurs CHF „ szalał ”. W tych to dniach do banku Wnioskodawcy wpłynęły środki w wysokości 250.000 zł od banku osób, które kupiły dom. Bank dokonał rozliczenia kredytu (na ten dzień Wnioskodawca nie miał wpływu wpływu, a procedury rozliczenia między bankami nie mógł zatrzymać) po kursie 4,19 zł. Wnioskodawca zwrócił się więc do banku z prośbą o rozliczenie kredytu po kursie z następnych dni, kiedy to kurs był już znacznie mniejszy, tym bardziej, że kiedy po kilku dniach pieniądze z rozliczenia dotarły na konto, kurs wynosił już 3,98 zł. Po długich negocjacjach bank dokonał ponownego rozliczenia kredytu i zastosował kurs 4,10 zł. Jednakże mimo to, zamiast kwoty 180.986,60 zł (z grudnia 2014 r.) rozliczył kredyt na kwotę 220.008,20 zł. Wnioskodawca uważa więc, ze poniósł stratę - nie ze swojej winy, ani przyczyny, na kwotę 39.021,60 zł. Po ww. negocjacjach bank wypłacił kwotę 4.814,34 zł, wystawiając jednocześnie PIT-8C, jako przychody z innych źródeł, a konkretny rodzaj przychodu został wskazany w poz. 24, jako wypłata wynikająca z ugody i z podatkiem do zapłacenia w wysokości 863 zł.
2017
23
cze

Istota:
Czy z tytułu uczestnictwa w opisanym wyżej mechanizmie świadczonej przez bank usługi cash poolingu, Spółka będzie podatnikiem podatku od towarów i usług?
Fragment:
W przypadku gdy na rachunku głównym agenta na koniec dnia powstawanie nadwyżka środków pieniężnych, bank automatycznie dokona przelewu całości kwoty na rachunek pomocniczy agenta. W przypadku, gdy na rachunku głównym agenta na koniec dnia powstanie saldo ujemne, bank automatycznie dokona przelewu brakującej kwoty niezbędnej do doprowadzenia salda rachunku głównego do wartości zero z rachunku pomocniczego agenta. Podstawą prawną dokonywanych transferów środków pieniężnych będzie określona w art. 518 Kodeksu cywilnego subrogacja, polegająca na tym, że agent będzie wstępował w prawa banku z tytułu wierzytelności banku wobec uczestnika lub uczestnik będzie wstępował w prawa banku z tytułu wierzytelności banku wobec agenta. Zgodnie z założeniami struktury cash poolingu, na początku każdego kolejnego dnia roboczego, bank wykona transfery odwrotne, których podstawą prawną będzie również wspomniana subrogacja. Transfery odwrotne dokonane przez bank odbędą się bez udziału rachunku technicznego banku. Dodatkowo, w ramach świadczonej usługi, bank w cyklu miesięcznym dokonywać będzie alokowania odsetek należnych bądź obciążających poszczególnych uczestników naliczanych na bazie dziennej w zależności od znaku salda uczestnika na koniec każdego dnia roboczego w danym miesiącu.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży udziału, oraz uwzględnienia w proporcji ww. czynności.
Fragment:
VI. określiła sposób wypłaty świadczeń w zamian za zbycie udziału oraz dokonała wyliczeń wysokości takich świadczeń indywidualnie dla każdego z banków członkowskich. W związku z tą transakcją, Bank dokonał sprzedaży swojego udziału V na rzecz VI Z tego tytułu Bank otrzymał wynagrodzenie w następującej postaci: w gotówce płatne z góry na dzień zamknięcia transakcji oraz w formie akcji uprzywilejowanych VI zamiennych na akcje zwykłe VI. Ponadto, na rzecz Banku zostanie wypłacona „ odroczona płatność gotówkowa ”, płatna w gotówce w przyszłości, po upływie 3 lat od dnia zamknięcia transakcji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy sprzedaż przez Bank udziału w VE w zamian za wynagrodzenie wygenerowała obrót w podatku od towarów i usług jako czynność dokonana w ramach prowadzonej przez Bank działalności gospodarczej? Czy wynagrodzenie otrzymane przez Bank z tytułu sprzedaży udziału w VE dało Bankowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego? Czy Bank powinien uwzględnić wynagrodzenie uzyskane z tytułu zbycia udziału, w kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zarówno w obrocie z tytułu czynności, w związku z którymi Bankowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i w całkowitym obrocie z tytułu czynności, w związku z którymi Bankowi przysługuje i nie przysługuje takie prawo? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przetransferowania do Polski dobrowolnie gromadzonych środków środków pieniężnych w banku w Hiszpanii.
Fragment:
Każdego roku przy rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym w Hiszpanii, Wnioskodawca składał zaświadczenia dotyczące swoich zarobków w Państwowej Służbie Zdrowia w Hiszpanii oraz zaświadczenie z banku hiszpańskiego dotyczące pieniędzy zgromadzonych na III filarze (plan de pension). Wnioskodawca dodał, że pieniądze zgromadzone na III filarze w Hiszpanii były inwestowane przez bank w Hiszpanii w fundusze inwestycyjne o małym zysku i w jednym roku przynosiły zyski, a w innym nie. W sumie w stosunku do pieniędzy, które Wnioskodawca wpłacił na III filar jest saldo dodatnie. Wnioskodawca ma kilka propozycji przedstawionych przez Bank w Hiszpanii dotyczących pieniędzy zgromadzonych na III filarze: wypłacanie każdego miesiąca określonej kwoty aż do wyczerpania całej sumy, wypłacanie dodatkowej emerytury w kwocie określonej przez bank do końca życia. przetransferowanie całej sumy zgromadzanej na III filarze do banku w Polsce. Ze względu na obecną sytuację rodzinną oraz wiek (72 lata) Wnioskodawca chciałby z korzystać z trzeciej możliwości i wszystkie pieniądze z III filaru z Hiszpanii przetransferować do Polski. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy po przetransferowaniu w całości pieniędzy z III filaru w Hiszpanii do banku w Polsce, Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek, jeżeli tak to w jakiej wysokości procentowo? (...)
2017
16
maj

Istota:
Czy opłata ostrożnościowa wpłacona przez Bank za I, II i III kwartał 2016 roku, w tym dopłaty za I i II kwartał 2016 roku, stanowią koszt uzyskania przychodów Banku?
Fragment:
A zatem, w ocenie Wnioskodawcy, opłata ostrożnościowa za I-III kwartał 2016 r. oraz dopłaty dokonane za I i II kwartał 2016 r. zostały przez Bank rzeczywiście poniesione (tzn. faktycznie i definitywnie zostały pokryte z majątku Banku), co znajduje odzwierciedlenie w ujęciu ich jako kosztu wpływającego na wynik finansowy Banku, w sposób przedstawiony powyżej. Opłata ostrożnościowa niewątpliwie pozostaje także w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Banku, a jej celem jest zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Na podstawie art. 138 ust. 3 Prawa bankowego, gdy działalność banku jest wykonywana z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy; przepisów innych ustaw regulujących działalność banku (...) Komisja Nadzoru Finansowego, po uprzednim upomnieniu na piśmie, może: (...) ograniczyć zakres działalności banku lub jego jednostek organizacyjnych; (...) uchylić zezwolenie na utworzenie banku i podjąć decyzję o likwidacji banku; (...)”. Uiszczenie opłaty ostrożnościowej w stosownych terminach i odpowiedniej wysokości stanowi więc warunek konieczny kontynuacji działalności gospodarczej Banku. W konsekwencji wykonanie przez Bank obowiązków uiszczenia opłaty ostrożnościowej przekłada się bezpośrednio na zachowanie albo zabezpieczenie przez Bank źródła przychodów.
2017
11
maj

Istota:
Czy spis inwentarza sporządzony przez komornika, z którego wynika, że brak jest odpowiedniego, w stosunku do wierzytelności Banku, majątku dłużnika, stanowi dokument, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 updop, a Bank na jego podstawie może udokumentować nieściągalność wierzytelności w związku z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b updop
Fragment:
W takiej sytuacji przestaje istnieć roszczenie Banku w stosunku do spadkobierców o zwrot udzielonego dłużnikowi kredytu/pożyczki w części przekraczającej masę czynną spadku, ze względu na brak majątku, z którego Bank mógłby dochodzić niespłaconej należności. W tym zakresie Bank ponosi stratę ze względu na brak możliwości dalszego dochodzenia nieściągalnej należności, tj. należności w części przekraczającej masę czynną spadku. W pozostałym zakresie (tj. do wysokości masy czynnej spadku), Bank podejmuje działania zmierzające do windykacji należności. sytuacja, w której ze spisu inwentarza wynika, że istnieje określona wartość masy czynnej spadku niemniej jednak – ze względu na istniejących Wierzycieli uprzywilejowanych, mających pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich roszczeń z masy czynnej spadku – Bank nie ma możliwości dalszego dochodzenia nieściągalnej należności. W konsekwencji, Bank ponosi w tym zakresie stratę. Zatem, w przypadku, gdy w związku z ww. zdarzeniami Bank nie ma możliwości dalszego dochodzenia całości/części nieściągalnej wierzytelności, dokonuje jej odpisania dla celów rachunkowych, tj. wyksięgowania należności w ciężar kosztów lub utworzonych odpisów aktualizujących, na podstawie przepisów o rachunkowości.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie obowiązków Banku jako płatnika w ramach opisanej usługi cash poolingu
Fragment:
Należy jednakże wskazać, iż wzajemne rozliczenia pomiędzy Liderem a Uczestnikami leżą wyłącznie w ich gestii i kwoty faktycznych rozliczeń mogą być różne od wartości z raportów dostarczonych przez Bank. Bank wskazuje, iż w zakresie wypłat dokonywanych przez Bank na rzecz Lidera, odsetki naliczane są wyłącznie od kwoty środków znajdujących się na rachunku Lidera (w walucie określonej dla danego rachunku), według stanu na koniec dnia (po zrealizowaniu przeksięgowań między Liderem a innymi Uczestnikami realizowanymi zgodnie z dyspozycją określoną w umowie cash poolingowej). Lider nie będzie polskim rezydentem podatkowym, gdyż jest rezydentem Szwecji (spełniony warunek art. 3 ust. 2 UPDOP), a tym samym Bank jako dokonujący wypłat odsetek od nadwyżek środków pieniężnych Lidera (depozytów) - w ocenie Wnioskodawcy - spełnia warunki pozwalające na uznanie Banku za płatnika podatku u źródła od wypłat dokonywanych na rzecz Lidera. Saldo rachunku Lidera wobec Banku reprezentuje globalny poziom zadłużenia Lidera w Banku, bądź globalną wierzytelność Lidera wobec Banku. W tym przypadku w pełni uprawnione jest twierdzenie, iż odsetki należne Liderowi od Banku w przypadku wystąpienia na rachunku Lidera salda dodatniego powinny wedle wskazanego art. 21 ust. 1 UPDOP podlegać opodatkowaniu u źródła. Jednocześnie w przypadku otrzymania przez Bank (...)
2017
10
maj

Istota:
Czy opłata ostrożnościowa wpłacona w dniu 3 listopada 2016 r. przez Bank w IV kwartale 2016 r. stanowi koszt uzyskania przychodów Banku?
Fragment:
A zatem, w ocenie Wnioskodawcy, opłata ostrożnościową za IV kwartał 2016 r. została przez Bank rzeczywiście poniesiona (tzn. faktycznie i definitywnie została pokryta z majątku Banku), co znajduje odzwierciedlenie w ujęciu jej jako kosztu wpływającego na wynik finansowy Banku, w sposób przedstawiony powyżej. Opłata ostrożnościowa niewątpliwie pozostaje także w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Banku, a jej celem jest zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 128 ze zm., dalej: „ Prawo bankowe ”), (...) gdy działalność banku jest wykonywana z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy, przepisów innych ustaw regulujących działalność banku (...) Komisja Nadzoru Finansowego, po uprzednim upomnieniu na piśmie, może: (...) ograniczyć zakres działalności banku lub jego jednostek organizacyjnych; (...) uchylić zezwolenie na utworzenie banku i podjąć decyzję o likwidacji banku; (...)”. Uiszczenie opłaty ostrożnościowej w stosownych terminach i odpowiedniej wysokości stanowi więc warunek konieczny kontynuacji działalności gospodarczej Banku. W konsekwencji, wykonanie przez Bank obowiązków uiszczenia opłaty ostrożnościowej przekłada się bezpośrednio na zachowanie albo zabezpieczenie przez Bank źródła przychodów.
2017
10
maj

Istota:
Czy prawa wynikające z zastosowania się przed dniem połączenia przez Bank przejmowany do wydanych po dniu 1 lipca 2007r. na jego wniosek interpretacji indywidualnych przeszły w wyniku połączenia na Bank przejmujący, jako następcę prawnego Banku przejmowanego, tj. dalsze stosowanie się po dniu połączenia przez Bank przejmujący do ww. interpretacji, chroni również ten Bank stosownie do art. 14k i nast. Ordynacji podatkowej?
Fragment:
Połączenie nastąpiło z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Banku przejmującego. Jednocześnie wpis ten wywołał skutek wykreślenia Banku przejmowanego. W rezultacie połączenia, Bank przejmujący został następcą prawnym Banku przejmowanego zgodnie z art. 494 KSH. Konsekwentnie, Bank przejmujący, zgodnie z art. 93 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, wstąpił we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Banku przejmowanego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawa wynikające z zastosowania się przed dniem połączenia przez Bank przejmowany do wydanych po dniu 1 lipca 2007r. na jego wniosek interpretacji indywidualnych przeszły w wyniku połączenia na Bank przejmujący, jako następcę prawnego Banku przejmowanego, tj. dalsze stosowanie się po dniu połączenia przez Bank przejmujący do ww. interpretacji, chroni również ten Bank stosownie do art. 14k i nast. Ordynacji podatkowej? Zdaniem Wnioskodawcy: W ocenie Banku przejmującego prawa wynikające z zastosowania się do interpretacji indywidualnych, wydanych po 1.07.2007r. na wniosek Banku przejmowanego, przeszły po połączeniu na Bank przejmujący, jako na następcę prawnego Banku przejmowanego. W rezultacie Bank przejmujący stosując się do tych interpretacji korzysta po połączeniu z ochrony wynikającej z art. 14k i nast.
2017
10
lut

Istota:
Obowiązki Banku Dzielonego i Banku Przejmującego jako płatnika.
Fragment:
Oznacza to, że w wyniku Podziału działalność Kasy Mieszkaniowej Banku Dzielonego będzie kontynuowana w ramach działalności Banku Przejmującego. W wyniku Podziału całe oprogramowanie operacyjne służące do przygotowania powyższych deklaracji i informacji sporządzanych przez Kasę Mieszkaniową stanie się własnością Banku Przejmującego. Również pracownicy posiadający niezbędne kwalifikacje i wiedzę do obsługi powyższego oprogramowania zostaną na mocy art. 23 1 Kodeksu pracy pracownikami Banku Przejmującego. Bank Dzielony w związku z Podziałem nie będzie zamykać ksiąg rachunkowych. Rok podatkowy Banku Dzielonego jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Rok podatkowy Banku Przejmującego jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Kto (Bank Dzielony czy Bank Przejmujący), w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, powinien za cały rok, w którym nastąpi Podział, sporządzić i przesłać właściwemu organowi podatkowemu deklarację PIT-8AR oraz informację PIT-14 sporządzane dotychczas przez Kasę Mieszkaniową? Zdaniem Wnioskodawców, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, to Bank Przejmujący powinien za cały rok, w którym nastąpi Podział, sporządzić i przesłać właściwemu organowi podatkowemu deklarację PIT-8AR oraz informację PIT-14 sporządzane dotychczas przez Kasę Mieszkaniową.
2017
4
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Banki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.