Banki | Interpretacje podatkowe

Banki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to banki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawa wynikające z zastosowania się przed dniem połączenia przez Bank przejmowany do wydanych po dniu 1 lipca 2007r. na jego wniosek interpretacji indywidualnych przeszły w wyniku połączenia na Bank przejmujący, jako następcę prawnego Banku przejmowanego, tj. dalsze stosowanie się po dniu połączenia przez Bank przejmujący do ww. interpretacji, chroni również ten Bank stosownie do art. 14k i nast. Ordynacji podatkowej?
Fragment:
Połączenie nastąpiło z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Banku przejmującego. Jednocześnie wpis ten wywołał skutek wykreślenia Banku przejmowanego. W rezultacie połączenia, Bank przejmujący został następcą prawnym Banku przejmowanego zgodnie z art. 494 KSH. Konsekwentnie, Bank przejmujący, zgodnie z art. 93 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, wstąpił we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Banku przejmowanego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawa wynikające z zastosowania się przed dniem połączenia przez Bank przejmowany do wydanych po dniu 1 lipca 2007r. na jego wniosek interpretacji indywidualnych przeszły w wyniku połączenia na Bank przejmujący, jako następcę prawnego Banku przejmowanego, tj. dalsze stosowanie się po dniu połączenia przez Bank przejmujący do ww. interpretacji, chroni również ten Bank stosownie do art. 14k i nast. Ordynacji podatkowej? Zdaniem Wnioskodawcy: W ocenie Banku przejmującego prawa wynikające z zastosowania się do interpretacji indywidualnych, wydanych po 1.07.2007r. na wniosek Banku przejmowanego, przeszły po połączeniu na Bank przejmujący, jako na następcę prawnego Banku przejmowanego. W rezultacie Bank przejmujący stosując się do tych interpretacji korzysta po połączeniu z ochrony wynikającej z art. 14k i nast.
2017
10
lut

Istota:
Obowiązki Banku Dzielonego i Banku Przejmującego jako płatnika.
Fragment:
Oznacza to, że w wyniku Podziału działalność Kasy Mieszkaniowej Banku Dzielonego będzie kontynuowana w ramach działalności Banku Przejmującego. W wyniku Podziału całe oprogramowanie operacyjne służące do przygotowania powyższych deklaracji i informacji sporządzanych przez Kasę Mieszkaniową stanie się własnością Banku Przejmującego. Również pracownicy posiadający niezbędne kwalifikacje i wiedzę do obsługi powyższego oprogramowania zostaną na mocy art. 23 1 Kodeksu pracy pracownikami Banku Przejmującego. Bank Dzielony w związku z Podziałem nie będzie zamykać ksiąg rachunkowych. Rok podatkowy Banku Dzielonego jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Rok podatkowy Banku Przejmującego jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Kto (Bank Dzielony czy Bank Przejmujący), w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, powinien za cały rok, w którym nastąpi Podział, sporządzić i przesłać właściwemu organowi podatkowemu deklarację PIT-8AR oraz informację PIT-14 sporządzane dotychczas przez Kasę Mieszkaniową? Zdaniem Wnioskodawców, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, to Bank Przejmujący powinien za cały rok, w którym nastąpi Podział, sporządzić i przesłać właściwemu organowi podatkowemu deklarację PIT-8AR oraz informację PIT-14 sporządzane dotychczas przez Kasę Mieszkaniową.
2017
4
lut

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4 i nastepne Ustawy o CIT bez ograniczen wynikaj1cych z art. 22c Ustawy o CIT oraz kwalifikacji prawnopodatkowej Dochodów otrzymywanych przez Wnioskodawce w zwi1zku ze owiadczeniem us3ug po?yczek papierów wartoociowych.
Fragment:
Maj1c powy?sze na uwadze nale?y wskazaa, ?e kwota przekazywanego po?yczkodawcom Banku Dochodu nie bedzie finansowana z maj1tku Banku, ale ze orodków otrzymanych od po?yczkobiorców Banku (w przypadku papierów wartoociowych stanowi1cych zabezpieczenie po?yczek przep3yw ten bedzie analogiczny, ale w przeciwnym kierunku). Tym samym, w ocenie Banku wydatek ten nie spe3nia warunku poniesienia przez podatnika, warunku definitywnooci, oraz warunku zwi1zku z przychodami Banku (jak wskazano bowiem wy?ej otrzymany przez Bank Dochód nie bedzie dla niego stanowi3 przychodu). Z tego wzgledu wydatek ten nie bedzie stanowi3 kosztu uzyskania przychodów dla Banku. Uwzgledniaj1c powy?sze, zdaniem Wnioskodawcy, Dochody otrzymywane przez Bank jako po?yczkodawce (w przypadku po?yczonych papierów wartoociowych) i po?yczkobiorce (w przypadku papierów wartoociowych oddanych przez Bank na zabezpieczenie) nie bed1 stanowia dla Wnioskodawcy zarówno przychodu podatkowego jak i kosztu uzyskania przychodu na gruncie Ustawy o CIT. Ad. 4 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wyp3at Dochodu na rzecz Funduszu Bank bedzie uprawniony do zaniechania poboru tego podatku w zwi1zku z art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy o CIT bez ograniczen wynikaj1cych z art. 22c Ustawy o CIT. Tak jak wskazano w uzasadnieniu (...)
2017
19
sty

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4 i art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy o CIT bez ograniczen wynikaj1cych z art. 22c tej ustawy, kwalifikacji prawnopodatkowej dochodów otrzymywanych przez Wnioskodawce w zwi1zku ze owiadczeniem us3ug po?yczek papierów wartoociowych oraz okreolenia momentu rozpoznania przychodu z tytu3u prowizji.
Fragment:
Maj1c powy?sze na uwadze nale?y wskazaa, ?e kwota przekazywanego po?yczkodawcom Banku Dochodu nie bedzie finansowana z maj1tku Banku, ale ze orodków otrzymanych od po?yczkobiorców Banku (w przypadku papierów wartoociowych stanowi1cych zabezpieczenie po?yczek przep3yw ten bedzie analogiczny, ale w przeciwnym kierunku). Tym samym, w ocenie Banku wydatek ten nie spe3nia warunku poniesienia przez podatnika, warunku definitywnooci, oraz warunku zwi1zku z przychodami Banku (jak wskazano bowiem wy?ej otrzymany przez Bank Dochód nie bedzie dla niego stanowi3 przychodu). Z tego wzgledu wydatek ten nie bedzie stanowi3 kosztu uzyskania przychodów dla Banku. Uwzgledniaj1c powy?sze, zdaniem Wnioskodawcy, Dochody otrzymywane przez Bank jako po?yczkodawce (w przypadku po?yczonych papierów wartoociowych) i po?yczkobiorce (w przypadku papierów wartoociowych oddanych przez Bank na zabezpieczenie) nie bed1 stanowia dla Wnioskodawcy zarówno przychodu podatkowego jak i kosztu uzyskania przychodu na gruncie Ustawy o CIT. Ad. 4 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wyp3at Dochodu na rzecz Funduszu Bank bedzie uprawniony do zaniechania poboru tego podatku w zwi1zku z art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy o CIT bez ograniczen wynikaj1cych z art. 22c Ustawy o CIT. Tak jak wskazano w uzasadnieniu (...)
2017
19
sty

Istota:
Czy w związku z uczestnictwem w strukturze cash poolingu Spółka będzie zobowiązana do rozpoznawania przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnie otrzymanych świadczeń w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT
Fragment:
W związku z tym: w przypadku przekazania środków na Rachunek Uczestnika - Bank wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela za zgodą Lidera w stosunku do Banku, w przypadku gdy na koniec poprzedniego dnia roboczego miała miejsce sytuacja opisana powyżej w pkt. „ a ” - Uczestnik wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela za zgodą Lidera w stosunku do Banku. Opisane powyżej działania nie będą wymagały zawarcia odrębnych umów. Bank uzna Rachunek Klienta kwotami odsetek należnych Klientowi od środków zdeponowanych na Rachunku Lidera lub obciąży Rachunek Lidera kwotami odsetek należnych Bankowi od wykorzystanego Kredytu z uwzględnieniem uczestnictwa Klienta w Systemie Zarządzania Płynnością („ Alokacja Odsetek ”). Podstawę Alokacji Odsetek stanowić będzie suma kwot odsetek wyliczonych na Rachunku Lidera w danym miesiącu za każdy dzień odrębnie („ Miesięczna Suma Odsetek ”). Bank dokona Alokacji Odsetek poprzez zapisanie Miesięcznej Sumy Odsetek na Rachunku Lidera, poprzez dokonanie księgowania: wielkość dodatnią - Bank uzna Rachunek Klienta Miesięczną Sumą Odsetek, wielkość ujemną - Bank obciąży Rachunek Klienta Miesięczną Sumą Odsetek. Bank będzie dokonywał Alokacji Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym po upływie każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.
2016
15
gru

Istota:
Brak uznania spółki za podatnika z tytułu uczestnictwa w strukturze cash – poolingu.
Fragment:
Należy podkreślić, że podstawowym celem dokonania przez Uczestników i Pool Leadera subrogacji jest doprowadzenie do zmiany dłużnika wobec Banku na Uczestnika dysponującego wystarczającymi środkami do spłaty wierzytelności wobec Banku. Wraz z wstąpieniem w prawa Banku i nabyciem wierzytelności, Uczestnicy będą nabywali prawo do odsetek naliczanych od wartości nominalnej nabytych wierzytelności. Odsetki będą naliczane na bazie dziennej, stosownie do określonej stopy procentowej, natomiast ich płatność przez/do poszczególnych Uczestników będzie dokonywana jednorazowo w okresie rozliczeniowym (np. miesięcznym). Wysokość odsetek należnych poszczególnym Uczestnikom kalkulowana będzie przez Bank. Jednocześnie Bank, na bazie dziennej, naliczy odsetki debetowe/kredytowe od salda występującego na Rachunku Pomocniczym Pool Leadera. Raz na miesiąc, w ustalonej dacie rozliczenia, Bank uzna Rachunek Pomocniczy kwotą należnych odsetek lub odpowiednio obciąży rachunek Pool Leadera kwotą odsetek należnych Bankowi z tytułu Kredytu w Rachunku Pomocniczym. Bank będzie upoważniony do dokonywania, w imieniu każdego z pozostałych Uczestników, potrącenia jego wierzytelności z tytułu odsetek za poprzedni okres (np. miesiąc kalendarzowy) z wzajemnymi i wymagalnymi wierzytelnościami Pool Leadera z tytułu odsetek za poprzedni okres (np. miesiąc kalendarzowy).
2016
2
gru

Istota:
Skompensowania (unettowienia) sald wzajemnych rozliczeń/rozrachunków Banku oraz Oddziału zagranicznego dla potrzeb ustalenia wartości aktywów stanowiących podstawę opodatkowaniazastosowania wyceny według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dzień bilansowy przy wyliczaniu kwoty aktywów Oddziału zagranicznego wyrażonej w walucie obcej dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania FIN
Fragment:
Oznacza to, że należności, jak i zobowiązania podejmowane przez bank krajowy poprzez oddział zagraniczny są należnościami oraz zobowiązaniami polskiego banku. Księgi Oddziału zagranicznego są równocześnie częścią ksiąg Banku, tj. salda wynikające z ksiąg Oddziału zagranicznego są saldami Banku. Jednocześnie, salda wzajemnych rozrachunków/rozliczeń prezentują przejściowo wartości wzajemnych przepływów/rozrachunków, ostatecznie osadzających się na saldach kont aktywów i pasywów odpowiednio Banku i Oddziału, stanowiących o wartości sumy bilansowej Banku jako całości. W wyniku kompensowania oraz łączenia części krajowej oraz zagranicznej banku powstaje bowiem właściwe zastawienie aktywów oraz pasywów Banku. Również w zakresie obowiązków raportowania finansowego polskiego banku wzajemne salda części polskiej i zagranicznej ulegają skompensowaniu i dopiero jako takie są prezentowane w sprawozdaniu Banku (jako całości). Wyodrębnienie, w ramach ksiąg Banku, ksiąg Oddziału zagranicznego ma specyficzny charakter – wynika z potrzeb raportowych do organu nadzorczego państwa goszczącego oraz organów podatkowych tego państwa. Konsekwentnie, w ocenie Banku, zarówno na potrzeby sprawozdań finansowych, raportowania nadzorczego, jak i kalkulacji podatku należy dokonać wyeliminowania i wyłączeń sald wzajemnych rozrachunków/rozliczeń Banku z Oddziałem zagranicznym.
2016
28
lis

Istota:
Uznanie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy zespołu składników materialnych i niematerialnych mających być przedmiotem przekazania do innej spółki, brak obowiązku opodatkowania tej czynności.
Fragment:
Komisja Nadzoru Finansowego odmawia zezwolenia, jeżeli podział może okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem dzielonym lub bankami, na które zostaje przeniesiony majątek banku dzielonego lub jeżeli podział może spowodować poważne szkody dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa. Akcje zarówno Banku Dzielonego, jak i Banku Przejmującego, są dopuszczone do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (dalej: „ GFW ”), jednak istnieje możliwość, że akcje Banku Dzielonego zostaną w przyszłości (przed lub po Podziale) wycofane z obrotu giełdowego (tzw. delisting akcji). Podział obejmujący przeniesienie Części Wydzielonej Banku Dzielonego na Bank Przejmujący zostanie poprzedzony nabyciem przez Bank Przejmujący odpowiedniej liczby akcji Banku Dzielonego od jego akcjonariuszy. W każdym przypadku, Bank Przejmujący nabędzie przed Podziałem (i będzie posiadać na moment Podziału) akcje stanowiące udział w kapitale zakładowym Banku Dzielonego w wysokości co najmniej 10%. W wyniku Podziału powyższe akcje nabyte przez Bank Przejmujący przestaną istnieć. Ponadto, w wyniku Podziału, Bank Przejmujący wyemituje co najmniej jedną nową akcję na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych Banku Dzielonego (innych niż akcjonariusze z grupy XXX) będących osobami prawnymi, osobami fizycznymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
2016
28
lis

Istota:
Czy pomimo zmiany przepisów dotyczących ustawy o postępowaniu upadłościowym i naprawczym i wejścia w życie od 1 stycznia 2016 r. nowego Prawa restrukturyzacyjnego Bank na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. b) oraz w zw. z art. 4a pkt 5a ustawy CIT, może rozpoznawać koszt podatkowy w wysokości kapitału udzielonych kredytów (pożyczek) w sytuacji, gdy ich umorzenie następuje w związku z każdym rodzajem postępowań uregulowanych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne, tj. postępowaniu sanacyjnym, przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym, czy postępowaniu o zatwierdzenie układu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Cała należność kredytowa wraz z odsetkami jest wymagalna, ponieważ Bank wypowiedział umowy kredytowe. Bank planuje podpisać z Kredytobiorcą porozumienie restrukturyzacyjne, na mocy którego Kredytobiorca będzie dobrowolnie spłacał należność w formie miesięcznych rat przez 4-7 lat (w zależności od faktu, czy inny bank podpisze porozumienie restrukturyzacyjne), a Bank zobowiąże się do umorzenia 35% kapitału i odsetek naliczonych do dnia porozumienia (wstrzymując naliczanie dalszych odsetek od dnia zawarcia porozumienia), pod warunkiem spłaty pozostałych 65% kapitału. W porozumieniu restrukturyzacyjnym Bank zobowiąże się do wejścia jako wierzyciel układowy do układu jeszcze przed głosowaniem przez zgromadzenie wierzycieli nad układem, a następnie do głosowania za jego przyjęciem. W porozumieniu restrukturyzacyjnym Bank zobowiąże się po wykonaniu postanowień porozumienia w zakresie spłaty 65% kapitału do zwolnienia zabezpieczeń tj. hipoteki na nieruchomości Kredytobiorcy, zastawów rejestrowych na zapasach Kredytobiorcy, niepotwierdzonych cesji wierzytelności od kontrahentów Kredytobiorcy oraz poręczenia cywilnego osoby fizycznej. Po wykonaniu porozumienia Bank na jego mocy zwolni wszystkie ustanowione zabezpieczenia tj. hipoteki na nieruchomości Kredytobiorcy, zastawy rejestrowe na zapasach Kredytobiorcy, niepotwierdzone cesje wierzytelności od kontrahentów Kredytobiorcy oraz poręczenie cywilne osoby fizycznej.
2016
27
lis

Istota:
Opodatkowanie otrzymywanego świadczenia z USA.
Fragment:
Mąż Wnioskodawczyni pobiera emeryturę z USA do Banku. Bank zgodnie z zasadami potrąca co miesiąc mężowi Zainteresowanej podatek dochodowy. Wnioskodawczyni jako żona ma emeryturę rodzinną od męża i Bank nie potrąca jej podatku, twierdząc, że nie może, ponieważ jej emerytura jest rodzinna. Wnioskodawczyni jest w analogicznej sytuacji, to znaczy, że źródłem pochodzenia jej emerytury jest Social Security ze Stanów Zjednoczonych i emerytura również wpływa na rachunek bankowy w/w banku, jednak od emerytury Zainteresowanej bank nie pobiera podatku dochodowego. Świadczenie przyznane zostało na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawczyni jest zobligowana do odprowadzania podatku od przedmiotowego świadczenia... Zdaniem Wnioskodawczyni, jeśli bank jest płatnikiem podatku, to powinien również opodatkować jej świadczenie, wówczas Zainteresowana nie miałaby problemów z rozliczeniem rocznym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2016
29
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Banki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.