Banki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to banki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku transakcji przelewu wierzytelności, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji przelewu wierzytelności.

Fragment:

Celem niniejszej transakcji jest pełnienie przez Bank funkcji podmiotu finansującego, zaś leasingodawcy daje to możliwość poprawy płynności finansowej i pozyskanie finansowania na cele prowadzonej przez ten podmiot działalności leasingowej. Dodatkowo transakcja ta umożliwia zmniejszenie koncentracji kapitałowej na danym kliencie przez leasingobiorcę poprzez przeniesienie ciężaru finansowania na Bank. Główną korzyścią ekonomiczną po stronie Banku wynikającą z zawartej transakcji jest zysk uzyskany jako przychód odsetkowy z tytułu udzielonego finansowania (wierzytelność przyszła o charakterze zmiennym). Oczekiwane przepływy pieniężne w odniesieniu do każdego z przelewanych praw będą następujące - Bank zapłaci leasingodawcy cenę za wierzytelność na moment zawarcia transakcji (kwota finansowania przez Bank), zaś leasingodawca będzie przekazywał do Banku pobrane płatności od klienta (kwota spłat udzielonego finansowania). Wyłącznym celem świadczonej przez Bank usługi jest zapewnienie Zbywcy wierzytelności refinansowania poprzez wypłatę środków pieniężnych, a z drugiej strony udzielenie finansowania dłużnikowi (leasingobiorcy). Bank, oprócz dostarczenia środków pieniężnych, nie będzie wykonywał na rzecz Zbywcy jakichkolwiek innych czynności związanych z nabytymi wierzytelnościami, nie będzie też wykonywał czynności administracyjnych wynikających z umowy leasingu.

2018
12
gru

Istota:

Zasady opodatkowania otrzymywanych przez Bank na podstawie Umowy o świadczeniu usług płatniczych i finansowania Opłat, Odsetek oraz Odsetek za opóźnienie

Fragment:

Realizacja usługi płatności polega na tym, iż w terminie wymagalności danej faktury Bank przekazuje na rachunek dostawy klienta środki wymagane na realizację płatności wynikającej z przekazanej Bankowi faktury, a następnie niezwłocznie Bank obciąża kwotą tej faktury wskazany w Umowie rachunek bankowy klienta. Bank nie ma obowiązku dokonywania płatności, jeżeli saldo na rachunku bankowym klienta jest niewystarczające dla pokrycia płatności z tytułu faktur. Niezależnie od powyższego, klient może zażądać od Banku wydłużenia okresu płatności ponad termin wymagalności dla danego pakietu faktur, przy czym warunki tego wydłużenia są uzgadniane indywidualnie z klientem. W przypadku wydłużenia terminu w którym klient jest zobowiązany do uregulowania na rzecz Banku kwot faktur zapłaconych przez Bank na rzecz dostawców klienta, wskazanego wyżej obciążenia Bank dokonuje w ostatnim dniu wydłużonego terminu płatności ustalonego w Umowie (jednocześnie, tak jak wskazano powyżej, płatności za pakiet faktur będą realizowane przez Bank w terminie wymagalności określonym każdorazowo na fakturze). Klient uiszcza na rzecz Banku opłatę za usługi realizacji płatności, której podstawą będzie wartość nominalna faktur. Bank może także obciążać klienta wszelkimi kosztami i opłatami, jakie ponosi w związku ze świadczeniem usług płatności (Opłaty).

2018
9
gru

Istota:

W zakresie braku obowiązku sporządzenia na rzecz Klienta informacji PIT-8C

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka (Bank) w ramach prowadzonej działalności bankowej oferuje klientom m.in. usługę pośredniczenia w nabywaniu oraz sprzedawaniu produktów inwestycyjnych (np. jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, papierów wartościowych). W 2005 r. obecny Klient Spółki nabył za pośrednictwem innego banku, którego był Klientem 250 szt. certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego tego innego banku po cenie 97 zł za certyfikat, w sumie za kwotę 24.250 zł. W dniu 4 listopada 2016 r. Bank, wskutek podziału przez wydzielenie, przejął wyodrębnioną część działalności innego banku, w rezultacie czego od tego momentu Klient stał się klientem Banku, a inwestycje w papiery wartościowe Klienta rozliczane są przez biuro maklerskie Spółki. Na przestrzeni lat 2005-2017 fundusz, w certyfikaty którego zainwestował Klient, poniósł stratę (w 2017 r. certyfikaty wyceniane były poniżej 1 zł za sztukę). W okresie od 7 października do 4 listopada 2016 r. spółka A należąca do grupy X (właściciela przejętego banku) umożliwiła inwestorom wyjście z inwestycji oferując 60,92 zł za certyfikat. Większość inwestorów skorzystała z tej możliwości.

2018
15
lis

Istota:

Uprawnienie do uzyskiwania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w trybie art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, w składanych do urzędu skarbowego deklaracjach VAT Spółka wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym i w trybie art. 87 ust. 2 ustawy VAT występuje o zwrot tej nadwyżki na rachunek bieżący prowadzony przez Bank (i uzyskuje zwroty podatku VAT na ten rachunek). W ostatnim czasie Bank poinformował Spółkę, że planowane jest połączenie transgraniczne Banku z instytucją kredytową mającą siedzibę na terytorium Francji (bankiem mającym siedzibę na terytorium Francji). Będzie ono przeprowadzone między innymi na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (dalej: „ k.s.h. ”) i Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych. Połączenie będzie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Bank będzie w ramach połączenia spółką przejmowaną, zatem w wyniku połączenia byt prawny Banku jako odrębnego podmiotu ustanie. Bank zostanie bowiem włączony do instytucji kredytowej mającej siedzibę na terytorium Francji, na którą przejdzie cały majątek Banku. Po dokonaniu połączenia działalność bankowa w Polsce będzie kontynuowana w formie oddziału instytucji kredytowej, który będzie funkcjonował z wykorzystaniem całego majątku Banku (na potrzeby złożonego wniosku przez „ Bank ” należy rozumieć zarówno podmiot funkcjonujący przed, jak i po połączeniu z instytucją kredytową mającą siedzibę na terytorium Francji).

2018
16
paź

Istota:

Uzasadnione jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów kredytowych utworzonych na należności z tytułu udzielonych przez Bank kredytów/pożyczek oraz na należności z tytułu udzielonych przez Bank gwarancji/poręczeń spłaty kredytów i pożyczek w dacie, kiedy informacja o wystąpieniu przesłanek wpłynęła do właściwej jednostki Banku odpowiedzialnej za rozliczenia podatkowe, jako data w której Bank jest w stanie faktycznie skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 16 ust. 2a UCIT.

Fragment:

W takich przypadkach, niejednokrotnie zdarza się, że Bank pozyskuje informacje o zgonie dłużnika w latach późniejszych niż faktyczna data zgonu. Wpływ na to ma sam proces odzyskiwania przez Bank wierzytelności, który nie następuje w sytuacji gdy klient zalega z zapłatą jednej raty kapitałowo-odsetkowej oraz z pominięciem etapu windykacji miękkiej. Dodatkowo, należy pamiętać, iż na proces odzyskiwania długów wpływ ma również okres przedawniania się roszczeń wynikający z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz.94 z późn. zm.). Wszystkie w/w przesłanki skutkują, iż Bank o śmierci klienta może się dowiedzieć z określonym opóźnieniem w porównaniu do faktycznej daty śmierci, zarówno w wyniku czynności prowadzonych na wniosek Banku przez organ postępowania egzekucyjnego jak poprzez zgłoszenie się do Banku spadkobierców z dokumentami świadczącymi iż w roku poprzednim lub w latach poprzednich doszło do śmierci klienta, który w Banku poza środkami zgromadzonymi w ramach dostępnych form oszczędzania może również posiadać zobowiązanie z tyt. umowy kredytowej. Dodatkowo, Bank zauważa iż nie są to jedyne drogi pozyskiwania przez Bank informacji o wystąpieniu przesłanki uprawdopodobnienia, do czego może się również przyczynić zwykły kontakt ze strony rodziny zmarłego dłużnika.

2018
13
paź

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Co za tym idzie, należy uznać, że wyrażona w art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej zasada sukcesji uniwersalnej będzie miała zastosowanie do planowanego Podziału z udziałem Banku Przejmowanego i Banku Przejmującego, co oznacza, że Bank Przejmujący wstąpi z Dniem Podziału we wszystkie przewidziane w przepisach prawe podatkowego prawa i obowiązki Banku Dzielonego pozostające w związku z przydzielonymi Bankowi Przejmującemu, w planie Podziału, składnikami majątku Banku Przejmowanego. Wstąpienie w prawa i obowiązki oznacza, że sukcesor podatkowy (Bank Przejmujący) niejako „ zastępuje ” podmiot podlegający podziałowi (Bank Przejmowany) w prawach i obowiązkach związanych z majątkiem, który jest przedmiotem sukcesji. Sukcesja podatkowe jest związana jednak wyłącznie z tą częścią majątku Banku Przejmowanego, która w planie Podziału Banku Przejmowanego zostanie określona jako wydzielana do Banku Przejmującego. Zatem, na Bank Przejmujący w ramach sukcesji uniwersalnej nie przechodzą wszystkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, jakie posiadał Bank Przejmowany na Dzień Podziału. Następstwo prawne dotyczy tylko i wyłącznie określonej w planie podziału części majątku, czyli ZCP, przenoszonej na Bank Przejmujący. To oznacza, że Bank Przejmowany nadal będzie ponosić odpowiedzialność za np. zobowiązania podatkowe związane z majątkiem pozostałym w Banku Przejmowanego po Podziale, tj. z Częścią Pozostającą.

2018
11
paź

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Co za tym idzie, należy uznać, że wyrażona w art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej zasada sukcesji uniwersalnej będzie miała zastosowanie do planowanego Podziału z udziałem Banku Przejmowanego i Banku Przejmującego, co oznacza, że Bank Przejmujący wstąpi z Dniem Podziału we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Banku Dzielonego pozostające w związku z przydzielonymi Bankowi Przejmującemu, w planie Podziału, składnikami majątku Banku Przejmowanego. Wstąpienie w prawa i obowiązki oznacza, że sukcesor podatkowy (Bank Przejmujący) niejako „ zastępuje ” podmiot podlegający podziałowi (Bank Przejmowany) w prawach i obowiązkach związanych z majątkiem, który jest przedmiotem sukcesji. Sukcesja podatkowa jest związana jednak wyłącznie z tą częścią majątku Banku Przejmowanego, która w planie Podziału Banku Przejmowanego zostanie określona jako wydzielana do Banku Przejmującego. Zatem, na Bank Przejmujący w ramach sukcesji uniwersalnej nie przechodzą wszystkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, jakie posiadał Bank Przejmowany na Dzień Podziału. Następstwo prawne dotyczy tylko i wyłącznie określonej w planie podziału części majątku, czyli ZCP, przenoszonej na Bank Przejmujący. To oznacza, że Bank Przejmowany nadal będzie ponosić odpowiedzialność za np. zobowiązania podatkowe związane z majątkiem pozostałym w Banku Przejmowanym po Podziale, tj. z Częścią Pozostającą.

2018
27
wrz

Istota:

Skutki podatkowe połączenia banków.

Fragment:

Połączenie Banku Przejmowanego i Banku Przejmującego będzie podlegać właściwym przepisom prawa austriackiego oraz prawa polskiego. Połączenie będzie zarejestrowane w austriackim rejestrze handlowym. Zakłada się również, że od daty takiej rejestracji, Bank Przejmujący będzie kontynuować działalność prowadzoną dotychczas przez Bank Przejmowany poprzez położony na terytorium Polski oddział. Z uwagi na fakt, że Bank B jest na dzień złożenia niniejszego wniosku oraz będzie na dzień Połączenia jedynym akcjonariuszem Banku Przejmowanego, w związku z Połączeniem nie dojdzie do wydania akcji Banku Przejmującego lub Banku Przejmowanego (nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmowanego lub Banku B) oraz nie zostaną wypłacone dopłaty w gotówce. Z dniem Połączenia Bank B wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Banku Przejmowanego w zakresie wskazanym w art. 494 KSH, który jako główny skutek połączenia spółek, wskazuje zasadę sukcesji generalnej, ustanawiając spółkę przejmującą następcą prawnym spółki przejmowanej. W odniesieniu do przedstawionego opisu wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Połączenie Banku Przejmowanego i Banku Przejmującego będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

2018
15
wrz

Istota:

Wszystkie przychody podatkowe, koszty uzyskania przychodów, odliczenia od podstawy opodatkowania Banku Przejmowanego oraz zapłacone przez Bank Przejmowany zaliczki na CIT za Rok Podatkowy (do dnia Połączenia włącznie) należy wykazać, w pierwszym Zeznaniu Podatkowym składanym po Połączeniu.

Fragment:

Metodą łączenia udziałów (nie powodującą powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień Połączenia), w związku z Połączeniem, zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości (art. 12 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 44c Ustawy o rachunkowości), Bank Przejmowany może zatem skorzystać z prawa do niezamykania ksiąg rachunkowych – co nie będzie wiązało się z zakończeniem roku podatkowego Banku Przejmowanego w związku z Połączeniem, w świetle z art. 8 Ustawy CIT i nie zaktualizują się obowiązki określone w art. 27 Ustawy CIT. [Zagadnienie sukcesji podatkowej w odniesieniu do obowiązków wynikających z art. 27 ust. 1 Ustawy CIT] Odnosząc powyższe rozważania do przedstawionego zdarzenia przyszłego, w ocenie Wnioskodawcy należy uznać, iż Wnioskodawca, jako sukcesor prawnopodatkowy Banku Przejmowanego, w przypadku braku zamknięcia ksiąg rachunkowych Banku Przejmowanego (w związku z Połączeniem), Wnioskodawca, jako sukcesor prawnopodatkowy Banku Przejmowanego, będzie miał prawo i obowiązek, zgodnie z zasadą sukcesji generalnej wyrażoną w art. 93 § 1 pkt 1 w zw. z § 2 pkt 1 Ordynacji Podatkowej: wykazać, w pierwszym Zeznaniu Podatkowym składanym po Połączeniu wszystkie przychody podatkowe, koszty uzyskania przychodów, odliczenia od podstawy opodatkowania Banku Przejmowanego oraz zapłacone przez Bank Podatkowy zaliczki na CIT za Rok Podatkowy (do dnia Połączenia włącznie) oraz uwzględnić, w kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez Oddział począwszy od miesiąca, w którym nastąpi Połączenie, zapłacone zaliczki na CIT Banku Przejmowanego za Rok Podatkowy (do dnia Połączenia włącznie).

2018
15
wrz

Istota:

Oddział, przez który Wnioskodawca będzie prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, będzie miał prawo, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT w zw. z: art. 93c §1 i § 2 oraz art. 93 § 1 pkt i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów o wierzytelności, wynikających z udzielonych przez Bank Przejmowany kredytów (pożyczek) odpisanych jako nieściągalne (po udokumentowaniu ich nieściągalności w sposób określony w art. 16 ust. 2 ustawy o CIT) – na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b ustawy o CIT (pytanie 2a) oraz odpisy na straty kredytowe utworzonych na należności z tytułu udzielonych przez Bank Przejmowany kredytów (pożyczek) oraz na należności z tytułu udzielonych przez Bank Przejmowany gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), pomniejszonych o wartość odpisów na straty kredytowe dotyczącą odsetek, prowizji i opłat (po uprawdopodobnieniu ich nieściągalności w sposób określony w art. 16 ust. 2a pkt 2 Ustawy CIT – na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26c lit. a ustawy o CIT

Fragment:

Planowane Połączenie determinowane jest ponadto przepisami Prawa bankowego (art. 124), zgodnie z którymi bank może połączyć się tylko z innym bankiem albo instytucją kredytową, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wydania zezwolenia, jeżeli połączenie prowadziłoby do naruszenia przepisów prawa, interesów klientów banku biorącego udział w połączeniu lub zagrażałoby bezpieczeństwu środków gromadzonych w tym banku. Połączenie ma na celu reorganizację (uproszczenie) struktury organizacyjnej grupy kapitałowej oraz ograniczenie kosztów jej działalności przy jednoczesnym i zabezpieczeniu wymagań interesów klientów i kontrahentów Banku Przejmowanego oraz Wnioskodawcy, w zgodzie z wymaganiami regulacyjnymi i prawnymi, w szczególności związanymi z zabezpieczeniami finansowania walutowego, którem po połączeniu z Wnioskodawcą, może być prowadzone w sposób bardziej efektywny i bezpieczny. W wyniku Połączenia wszystkie aktywa oraz zobowiązania Banku Przejmowanego zostaną w całości przeniesione na Wnioskodawcę. Połączenie Banku Przejmowanego i Wnioskodawcy będzie podlegać właściwym przepisom prawa austriackiego oraz prawa polskiego. Połączenie będzie zarejestrowane w austriackim rejestrze handlowym, od której to daty Połączenie będzie wywoływało skutki prawne (dalej: „ Dzień Połączenia ”).