Banki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to banki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
cze

Istota:

W zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów w sytuacji przeniesienia wierzytelności wraz z odpisem aktualizującym do ewidencji pozabilansowej.

Fragment:

Opisany przez Bank stan faktyczny/ zdarzenie przyszłe tj. usunięcie wierzytelności kredytowej z ewidencji bilansowej z jednoczesnym jej zaksięgowaniem wraz z utworzonym uprzednio odpisem na oczekiwane straty kredytowe na kontach pozabilansowych Banku, dotyczy tych wierzytelności, których Bank nie odpisuje z ksiąg rachunkowych, lecz jedynie przenosi pomiędzy dwoma równorzędnymi ewidencjami. Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego wierzytelności kredytowe nadal będą przez Bank dochodzone. Ponadto toczące się postępowanie egzekucyjne czy upadłościowe, w którym Bank jako wierzyciel aktywnie uczestniczy (np. składa wnioski o objęcie egzekucją kolejnych składników majątku dłużnika), stwarza prawdopodobieństwo odzyskania przez Bank przynajmniej części należności. Biorąc pod uwagę powyższe, na przedmiotowym etapie, Bank nie jest zainteresowany uznawaniem wierzytelności za ostatecznie nieściągalną i definitywnym jej odpisywaniem z ewidencji rachunkowej. W interesie Banku leży odzyskiwanie danej wierzytelności. Co za tym idzie, daną wierzytelność kredytową Bank wykazuje w księgach rachunkowych. W tym miejscu Wnioskodawca pragnie wskazać na stanowisko Ministra Finansów wyrażone w piśmie adresowanym do Związku Banków Polskich z dnia 12 lipca 2004 r. Nr PB3/379-8214-184/HS/04. W piśmie tym, Minister Finansów wskazał, iż czynność przeniesienia ekspozycji (...)

2018
9
cze

Istota:

Czy Bank jest zobowiązany do rozpoznania jako przychód podatkowy kwoty rezerwy IBNR rozpoznanej jako koszt podatkowy wyłącznie w roku 2017 r.

Fragment:

Rok podatkowy Banku jest zbieżny z rokiem kalendarzowym. Bank X jest bankiem krajowym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.: „ Prawo bankowe ”), którego akcje zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank X a także jego poprzednicy prawni historycznie podlegał reorganizacjom/połączeniom. W szczególności w roku 2009 doszło do przejęcia banku A przez bank B. Następnie bank B — na skutek zmian własnościowych w spółce matce — zmienił nazwę w roku 2010 na bank C. W 2014r. Bank D przejął bank E. Natomiast w roku 2015 doszło do przejęcia banku C (dawniej – bank B) przez bank D. W wyniku tej fuzji nazwa banku D została zmieniona na Bank X. W 2016r. miało miejsce połączenie Banku X z bankiem F (Bank X jako jednostka przejmująca). Bank X jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Banku X i sporządza sprawozdanie finansowe (jednostkowe oraz skonsolidowane) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej: „ MSSF ”) począwszy od 2007 r. Sprawozdania finansowe Banku X podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.

2018
2
cze

Istota:

1. Czy Bank postąpił prawidłowo uznając w rozliczeniu rocznym za 2017 r. (CIT-8), że wartość pomocy de minimis (wartość umorzonej pożyczki) nie stanowi przychodu Banku do opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy można było wyłączyć z przychodów za 2017 r., na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymaną pomoc de minimis z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie art. 35 ust. 5 i ust. 6 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających?

Fragment:

Pożyczka przeznaczona była na pokrycie poniesionych przez Bank wydatków według stanu na dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, związanych z przystąpieniem Banku do Systemu Ochrony SGB utworzonego na podstawie art. 22a i nast. ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, uznanego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 3 listopada 2015 r. Bank na dzień podpisania umowy pożyczki poniósł następujące wydatki na funkcjonowanie Spółdzielczego Systemu Ochrony: wartość wkładów pieniężnych - 617.705,72 zł, składka na pokrycie kosztów funkcjonowania Spółdzielni - 26.490,06 zł, opłata obowiązkowa - 45.089.81 zł, składka na fundusz pomocowy - 42.659,81 zł. Wydatki związane z przystąpieniem Banku do Systemu Ochrony SGB w wysokości 64.606,26 zł nie stanowiły dla Banku kosztów uzyskania przychodów. Pożyczka zgodnie z umową została udzielona Bankowi na okres 1 roku, tj. od 17 marca 2017 r. do 16 marca 2018 r. Z tytułu udzielonej pożyczki Bankowy Fundusz Gwarancyjny pobrał od Banku bezzwrotną prowizję stanowiącą 0.1% kwoty udzielonej pożyczki tj. 218,00 zł. Kwota pożyczki pomniejszona o ww. prowizję została przekazana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wskazany przez Bank rachunek bankowy po ustanowieniu przez Bank zabezpieczeń prawnych spłaty pożyczki.

2018
27
kwi

Istota:

Czy wydany przez komornika spis inwentarza jest wystarczająca formą udokumentowania nieściągalności wierzytelności?

Fragment:

W takiej sytuacji przestaje istnieć roszczenie Banku w stosunku do Spadkobierców o zwrot udzielonego dłużnikowi kredytu / pożyczki w części przekraczającej masę czynną spadku, ze względu na brak majątku, z którego Bank mógłby dochodzić niespłaconej należności. W tym zakresie Bank ponosi stratę ze względu na brak możliwości dalszego dochodzenia nieściągalnej należności. Niemniej jednak w pozostałym zakresie (tj. do wysokości masy czynnej spadku) Bank podejmuje działania zmierzające do windykacji należności; sytuacja, w której ze spisu inwentarza wynika, że istnieje określona wartość masy czynnej spadku niemniej jednak − ze względu na istniejących Wierzycieli uprzywilejowanych, mających pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich roszczeń z masy czynnej spadku − Bank nie ma możliwości dalszego dochodzenia nieściągalnej należności. W konsekwencji Bank ponosi w tym zakresie stratę. Zatem w przypadku, gdy w związku z ww. zdarzeniami Bank, nie ma możliwości dalszego dochodzenia całości / części nieściągalnej wierzytelności zamierza dokonywać jej spisania jako nieściągalnej tj.: w sytuacji, w której ze spisu inwentarza wynika, że wartość masy czynnej spadku wynosi 0 zł Bank (...)

2018
27
kwi

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach umowy cash-poolingu rzeczywistego

Fragment:

W ramach Umowy, Bank założy dla każdego z Uczestników bieżące rachunki bankowe. Z kolei dla Koordynatora, którym będzie inny niż Wnioskodawca podmiot, Bank otworzy dwa rachunki bankowe: Rachunek Główny oraz Rachunek Pomocniczy. Mając na uwadze powyższe, Spółka pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż podkreśliła szczególną rolę Koordynatora w ramach usług świadczonych przez Bank na podstawie Umowy jedynie celem zaprezentowania całości charakteru i funkcjonowania usługi cash-poolingu w ramach zawartej Umowy, m.in. stwierdzając że: „ Właściwa usługa cash-poolingu rzeczywistego będzie polegać na codziennym bilansowaniu (zerowaniu) środków zgromadzonych na Rachunkach Uczestników. W związku z usługą każdego dnia roboczego (na koniec dnia) konsolidowane będą konta Uczestników. W przypadku, gdy suma sald Rachunków jest ujemna, Bank obciąży Rachunek Pomocniczy i uzna Rachunek Główny kwotą wartości bezwzględnej wszystkich sald Rachunków. W przypadku, gdy suma sald Rachunków jest dodatnia, Bank obciąży Rachunek Główny i uzna Rachunek Pomocniczy kwotą będącą sumą wszystkich sald Rachunków. [...] W przypadku Rachunków o saldzie ujemnym, Bank dokona transferu środków pieniężnych – w drodze konwersji długu – z Rachunku Głównego Koordynatora na Rachunek Uczestnika o saldzie ujemnym.

2018
16
kwi

Istota:

Obowiązki Banku Dzielonego i Banku Przejmującego jako płatnika.

Fragment:

W przypadku planowanego Podziału, będzie to dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego (dalej: „ Dzień Podziału ”). W Dniu Podziału składniki majątku Banku Dzielonego, składające się na Część Wydzieloną i określone w planie Podziału, sporządzonym zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, zostaną z mocy prawa przeniesione z Banku Dzielonego na Bank Przejmujący. Do Części Wydzielonej zostaną również przypisani pracownicy Banku Dzielonego zatrudnieni w komórkach organizacyjnych, które zostaną przypisane do Części Wydzielonej. Część Wydzielona nie stanowi odrębnego pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.; dalej: „ Kodeks pracy ”), jednakże alokowani do niej pracownicy przejdą na Bank Przejmujący w ramach art. 23 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z Planem Podziału, Bankowi Przejmującemu przypadają również wszelkie prawa i obowiązki oraz wierzytelności i zobowiązania związane z byłymi pracownikami Banku Dzielonego i jego poprzedników prawnych oraz osobami współpracującymi z Bankiem Dzielonym i jego poprzednikami prawnymi na podstawie umów cywilnoprawnych. Bank Dzielony jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, w zakresie wypłat związanych z Częścią Wydzieloną oraz z Częścią Pozostającą.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych stosowania promocyjnych warunków cenowych wobec klientów banku oraz związanych z tym obowiązków płatnika

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 4 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych stosowania promocyjnych warunków cenowych wobec klientów banku oraz związanych z tym obowiązków płatnika. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Bank S.A. (dalej: Bank) w ramach prowadzonej działalności wykonuje szereg czynności bankowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzi akcje promocyjne dla klientów Banku będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (dalej: klienci). Wśród różnego rodzaju działań, które mają na celu uatrakcyjnienie oferowanych usług, Bank stosuje również promocyjne warunki cenowe mające na celu utrzymywanie dotychczasowych klientów Banku. Oferta Banku dotycząca zastosowania promocyjnych warunków cenowych zwykłe przyjmuje postać sformalizowaną w postaci ustalonego przez Bank regulaminu promocji, oferty specjalnej lub programu retencyjnego. Jest ona dostępna dla wszystkich potencjalnych klientów spełniających warunki, na jakich można skorzystać z promocji (np. posiadanie określonych rodzajów rachunków, kart lub nabywanie innych usług objętych promocją). Klienci Banku mogą uzyskać możliwość: obniżenia opłaty za prowadzenie rachunku, wydanie karty lub wykonanie innej usługi, zwolnienia z opłaty za powyższe czynności przez ustalony okres czasu, obniżenia oprocentowania kredytu na karcie kredytowej, skorygowania wysokości pobranej opłaty rocznej lub zwrotu części lub całości kwoty pobranych przez Bank prowizji.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że jedynym podmiotem świadczącym usługi na rzecz Wnioskodawcy jest Bank.

Fragment:

(...) Bank obciąży Rachunek Główny Koordynującego kwotami niespłaconymi Bankowi przez któregokolwiek lub wszystkich Uczestników Systemu wykorzystujących Limit Zadłużenia; jeżeli po wykonaniu czynności opisanych powyżej Rachunek Główny Koordynującego będzie wykazywał ujemne saldo, wówczas Bank obciąży wszystkie Rachunki Główne wykazujące salda dodatnie kwotami niespłaconymi Bankowi przez Koordynującego. W związku z uczestnictwem w Systemie, Spółka ponosiła będzie na rzecz banku określone w Umowie opłaty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy uprawnione jest rozpoznanie przez Spółkę usług świadczonych w ramach cash poolingu jako będące obciążone podatkiem VAT jedynie co do usługi świadczonej przez Bank ? Zdaniem Wnioskodawcy: Cash pooling a podatek VAT Z punktu widzenia podatku VAT, uczestnicy systemu nie świadczą sobie usług. Podmiotem świadczącym usługi jest pool leader czyli bank. To bank bowiem zajmuje się rozliczaniem i transferem środków. Tak więc usługa cash poolingu jest usługą pośrednictwa finansowego, świadczona przez bank i korzystająca na mocy polskiej ustawy o VAT ze zwolnienia z tego podatku.

2018
15
kwi

Istota:

Czy Bank jako mały podatnik, jest uprawniony do stosowania,w rozumieniu cytowanych przepisów podatku 15%?

Fragment:

(...) Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł. Kwota 1.200.000 euro przeliczona zgodnie w/w zasadami wynosi 5.157.000,00 zł. Zgodnie z Ustawą zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawyo podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2016.1550) w art. 19a ust. 2) lit. a podatek wynosi 15% podstawy opodatkowania w przypadku małych podatników. Banku nie dotyczą ograniczenia stosowania stawki CIT 15% określone w art. 7; 14 i 19 ust. 1a i 1b cyt. Ustawy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Bank jako mały podatnik, jest uprawniony do stosowania,w rozumieniu cytowanych przepisów podatku 15%? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 4a pkt 10) Bank z uwagi na osiągnięty w 2016 r. dochód jest małym podatnikiem i w związku z art. 19a ust. 2) lit a Ustawy zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych winien płacić podatek CIT w wysokości 15%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
15
kwi

Istota:

W ocenie organu interpretacyjnego nieokreślone, co do zasad i wysokości do ponoszenia przez Bank, w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, lecz będące wynikiem umowy pomiędzy Bankiem i BFG przekazanie do BFG udziału w Przychodach nie spełniają kryteriów uznania za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop.

Fragment:

W zależności od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym, zobowiązania BFG są wyższe od należności BFG, czy jest odwrotnie, albo BFG albo Bank dokonuje odpowiednio zapłaty na rzecz drugiej strony Umowy. W efekcie tej umowy pomiędzy Bankiem i BFG dochodzi do wzajemnych płatności w zależności od tego czy sytuacja przejętych praw majątkowych polepsza się czy pogarsza Bank może być zobowiązany do zapłaty lub uprawniony do otrzymania płatności od BFG. W sytuacji objętej pytaniem Bank będzie wykonywał płatność na rzecz BFG w sytuacji gdy otrzymuje od klientów spłaty przejętych należności. Na skutek otrzymanej spłaty z tytułu odsetek Bank rozpozna przychód z tytułu odsetek, a na skutek otrzymanej spłaty kapitału Bank dokona zmniejszenia odpisu aktualizującego wartość należności i jeśli ten odpis stanowił w przeszłości koszt uzyskania przychodu, to Bank rozpozna przychód podatkowy z tytułu rozwiązania odpisu aktualizującego. Następnie Bank jest zobowiązany do ustalenia jaka część z tych spłat, zgodnie z Umową, powinna być zapłacona do BFG i po akceptacji rozliczenia przez BFG, Bank jest zobowiązany do zapłaty tych kwot na rzecz BFG. Należy dodać, że dochody uzyskane przez Bank z tytułu wypłaconej przez BFG gwarancji są objęte zaniechaniem poboru podatku dochodowego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.