Banki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to banki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
wrz

Istota:

Wszystkie przychody podatkowe, koszty uzyskania przychodów, odliczenia od podstawy opodatkowania Banku Przejmowanego oraz zapłacone przez Bank Przejmowany zaliczki na CIT za Rok Podatkowy (do dnia Połączenia włącznie) należy wykazać, w pierwszym Zeznaniu Podatkowym składanym po Połączeniu.

Fragment:

Metodą łączenia udziałów (nie powodującą powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień Połączenia), w związku z Połączeniem, zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości (art. 12 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 44c Ustawy o rachunkowości), Bank Przejmowany może zatem skorzystać z prawa do niezamykania ksiąg rachunkowych – co nie będzie wiązało się z zakończeniem roku podatkowego Banku Przejmowanego w związku z Połączeniem, w świetle z art. 8 Ustawy CIT i nie zaktualizują się obowiązki określone w art. 27 Ustawy CIT. [Zagadnienie sukcesji podatkowej w odniesieniu do obowiązków wynikających z art. 27 ust. 1 Ustawy CIT] Odnosząc powyższe rozważania do przedstawionego zdarzenia przyszłego, w ocenie Wnioskodawcy należy uznać, iż Wnioskodawca, jako sukcesor prawnopodatkowy Banku Przejmowanego, w przypadku braku zamknięcia ksiąg rachunkowych Banku Przejmowanego (w związku z Połączeniem), Wnioskodawca, jako sukcesor prawnopodatkowy Banku Przejmowanego, będzie miał prawo i obowiązek, zgodnie z zasadą sukcesji generalnej wyrażoną w art. 93 § 1 pkt 1 w zw. z § 2 pkt 1 Ordynacji Podatkowej: wykazać, w pierwszym Zeznaniu Podatkowym składanym po Połączeniu wszystkie przychody podatkowe, koszty uzyskania przychodów, odliczenia od podstawy opodatkowania Banku Przejmowanego oraz zapłacone przez Bank Podatkowy zaliczki na CIT za Rok Podatkowy (do dnia Połączenia włącznie) oraz uwzględnić, w kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez Oddział począwszy od miesiąca, w którym nastąpi Połączenie, zapłacone zaliczki na CIT Banku Przejmowanego za Rok Podatkowy (do dnia Połączenia włącznie).

2018
15
wrz

Istota:

Oddział, przez który Wnioskodawca będzie prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, będzie miał prawo, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT w zw. z: art. 93c §1 i § 2 oraz art. 93 § 1 pkt i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów o wierzytelności, wynikających z udzielonych przez Bank Przejmowany kredytów (pożyczek) odpisanych jako nieściągalne (po udokumentowaniu ich nieściągalności w sposób określony w art. 16 ust. 2 ustawy o CIT) – na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b ustawy o CIT (pytanie 2a) oraz odpisy na straty kredytowe utworzonych na należności z tytułu udzielonych przez Bank Przejmowany kredytów (pożyczek) oraz na należności z tytułu udzielonych przez Bank Przejmowany gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), pomniejszonych o wartość odpisów na straty kredytowe dotyczącą odsetek, prowizji i opłat (po uprawdopodobnieniu ich nieściągalności w sposób określony w art. 16 ust. 2a pkt 2 Ustawy CIT – na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26c lit. a ustawy o CIT

Fragment:

Planowane Połączenie determinowane jest ponadto przepisami Prawa bankowego (art. 124), zgodnie z którymi bank może połączyć się tylko z innym bankiem albo instytucją kredytową, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wydania zezwolenia, jeżeli połączenie prowadziłoby do naruszenia przepisów prawa, interesów klientów banku biorącego udział w połączeniu lub zagrażałoby bezpieczeństwu środków gromadzonych w tym banku. Połączenie ma na celu reorganizację (uproszczenie) struktury organizacyjnej grupy kapitałowej oraz ograniczenie kosztów jej działalności przy jednoczesnym i zabezpieczeniu wymagań interesów klientów i kontrahentów Banku Przejmowanego oraz Wnioskodawcy, w zgodzie z wymaganiami regulacyjnymi i prawnymi, w szczególności związanymi z zabezpieczeniami finansowania walutowego, którem po połączeniu z Wnioskodawcą, może być prowadzone w sposób bardziej efektywny i bezpieczny. W wyniku Połączenia wszystkie aktywa oraz zobowiązania Banku Przejmowanego zostaną w całości przeniesione na Wnioskodawcę. Połączenie Banku Przejmowanego i Wnioskodawcy będzie podlegać właściwym przepisom prawa austriackiego oraz prawa polskiego. Połączenie będzie zarejestrowane w austriackim rejestrze handlowym, od której to daty Połączenie będzie wywoływało skutki prawne (dalej: „ Dzień Połączenia ”).

2018
2
wrz

Istota:

Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Część Pozostająca i Część Wydzielona stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Czy w związku z Podziałem po stronie Banku Dzielonego nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT. Czy w związku z Podziałem po stronie Banku Przejmującego nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT. Czy w związku z Podziałem, na Banku Przejmującym nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, w związku z przydzieleniem wskutek Podziału akcjonariuszom Banku Dzielonego akcji w Banku Przejmującym?

Fragment:

Zakładane jest, że X. nabędzie przed Podziałem (i będzie posiadać na moment Podziału) akcje stanowiące udział w kapitale zakładowym Banku Dzielonego w wysokości co najmniej 40%, lecz mniej niż 50%. W rezultacie, przed Podziałem większościowym akcjonariuszem Banku Dzielonego będzie Y., natomiast mniejszościowym akcjonariuszem Banku Dzielonego będzie X. Na moment Podziału, Bank Przejmujący nie będzie posiadał żadnych akcji w kapitale zakładowym Banku Dzielonego. W związku z Podziałem dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego Banku Dzielonego, w tym dojdzie do unicestwienia akcji w Banku Dzielonym posiadanych przez X., co oznacza, że w związku z Podziałem powyższe akcje, nabyte przez X. przed Podziałem, przestaną istnieć. Ponadto, w związku z Podziałem może również dojść do unicestwienia części akcji Banku Dzielonego posiadanych przez Y. (jakiekolwiek akcje Banku Dzielonego unicestwiane w związku z Podziałem dalej jako: „ Akcje Referencyjne ”). Ponadto, w wyniku Podziału nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Banku Przejmującego w drodze emisji przez Bank Przejmujący na rzecz akcjonariuszy Banku Dzielonego (Y. oraz X.) nowych akcji (dalej: „ Akcje Podziałowe ”) w zamian za Część Wydzieloną przeniesioną wskutek Podziału z Banku Dzielonego na Bank Przejmujący, w oparciu o parytet wymiany akcji w ramach Podziału (dalej: „ Parytet Wymiany Akcji ”), określony w związku z Transakcją na zasadach ustalonych pomiędzy Y. a X. oraz przyjęty w planie Podziału uzgodnionym pomiędzy Bankiem Dzielonym a Bankiem Przejmującym dnia 28 kwietnia 2018 r.

2018
22
sie

Istota:

Odpowiedzialność płatnika ponoszona przez Bank wynikająca z Ordynacji podatkowej.

Fragment:

Bank pragnie podkreślić, że w jego ocenie informacje zawarte w samym otrzymanym przelewie są niewystarczające do potwierdzenia obowiązku pobrania podatku po stronie Banku, a w szczególności pobranie takiego podatku bez potwierdzenia jego zasadności byłoby niezgodne z ustawą o usługach płatniczych. Tym samym, w ocenie Banku moment, od którego Bank zobowiązany jest do pełnienia funkcji płatnika uzależniony jest od momentu dostarczenia do Banku kompletu dokumentów pozwalających na dokonanie oceny w tym zakresie. Wobec czego, w przypadku gdy takich informacji Bank nie posiada, odpowiedzialność Banku jako płatnika jest wyłączona. W opinii Wnioskodawcy Bank nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie funkcji płatnika, w przypadku gdy Klient nie dostarczył Wnioskodawcy danych/informacji niezbędnych pod kątem oceny obowiązków w tym zakresie. Analogicznie, Bank nie powinien ponosić odpowiedzialności w przypadku niepoprawnego wykonania funkcji płatnika, jeśli jej przyczyną było podanie przez Klienta danych nieprawdziwych albo zaniechanie obowiązku ich każdorazowej aktualizacji. Bank zauważa, że nie dysponuje środkami pozwalającymi zweryfikować, czy podane przez Klienta dane odpowiadają stanowi faktycznemu ani nie ma możliwości ciągłego monitorowania sytuacji Klientów, ani aktualności ich danych oraz złożonych przez nich informacji.

2018
20
sie

Istota:

Który Zainteresowany (Bank Przejmujący czy Bank Dzielony), w jakiej wysokości oraz w których latach podatkowych będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu rezerwy IBNR Banku Dzielonego stanowiącej KUP

Fragment:

Rok podatkowy Banku Dzielonego i Banku Przejmującego jest równy rokowi kalendarzowemu. Planowane jest dokonanie podziału Banku Dzielonego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.; dalej: „ KSH ”), tj. podział Banku Dzielonego przez wydzielenie (dalej: „ Podział ”). Podział nastąpi poprzez przeniesienie na Bank Przejmujący, jako istniejącą spółkę przejmującą, części majątku Banku Dzielonego (dalej: „ Część Wydzielana ”) związanej z prowadzoną przez Bank Dzielony działalnością bankową w zakresie bankowości detalicznej, biznesowej i prywatnej (w tym w ramach Części Wydzielanej na Bank Przejmujący zostaną przeniesione wszystkie akcje w Spółce Akcyjnej, której to spółki jedynym akcjonariuszem jest Bank Dzielony). W skład Części Wydzielanej będą wchodzić w szczególności kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym i biznesowym (jako należności) wraz z utworzonymi na nie odpisami na oczekiwane straty kredytowe. W wyniku planowanego Podziału w Banku Dzielonym pozostanie część majątku Banku Dzielonego związana z prowadzoną przez Bank Dzielony działalnością w zakresie bankowości korporacyjno-inwestycyjnej oraz działalnością w zakresie udzielonych kredytów hipotecznych w walutach obcych (dalej: „ Część Pozostająca ”).

2018
29
cze

Istota:

W przedmiotowej sprawie do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu wskazanych we wniosku imiennych informacji oraz deklaracji rocznych, tj. PIT-11, IFT-1, IFT-1R, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, w stosunku do pracowników części wydzielanej oraz innych osób fizycznych, zobowiązany będzie Bank Przejmujący.

Fragment:

(...) Bank Dzielony na rzecz Pracowników Części Wydzielanej, oraz pobranych od nich zaliczek na podatek. Niniejszym, w informacjach PIT-11 za Rok Podziału Bank Przejmujący powinien uwzględnić wszystkie świadczenia wypłacone w Roku Podziału Pracownikom Części Wydzielanej, niezależnie od tego czy te świadczenia wypłacił Bank Przejmujący czy Bank Dzielony oraz wszystkie zaliczki na podatek, niezależnie od tego czy pobrał je Bank Przejmujący czy Bank Dzielony. Ponadto, Bank Przejmujący będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-11 w odniesieniu do emerytur i rent z zagranicy (o których w art. 35 ust. 1 pkt 1 updof) zarówno wypłaconych w Roku Podziału przez Bank Przejmujący, jak i w odniesieniu do emerytur i rent z zagranicy wypłaconych w Roku Podziału do Dnia Podziału przez Bank Dzielony w ramach Części Wydzielanej. Bank Dzielony nie będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania PIT-11 w odniesieniu do Pracowników Części Wydzielanej oraz ww. emerytur i rent z zagranicy. to Bank Przejmujący będzie zobowiązany do sporządzenia i przesłania do właściwego urzędu skarbowego deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, o której mowa w art. 38 ust. 1a i art. 42 ust. 1a updof (PIT-4R) zarówno w odniesieniu do własnych pracowników, jak i z uwzględnieniem świadczeń wypłaconych do Dnia Podziału przez Bank Dzielony na rzecz Pracowników Części Wydzielanej, oraz pobranych od nich zaliczek na podatek.

2018
20
cze

Istota:

Obowiązki informacyjne związane z przedawnieniem się roszczenia Banku o spłatę wierzytelności dłużnika wobec Banku.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 30 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków informacyjnych związanych z przedawnieniem się roszczenia Banku o spłatę wierzytelności dłużnika wobec Banku. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Bank (Wnioskodawca) jest spółką akcyjną posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wnioskodawca jest bankiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm., dalej: Prawo bankowe), prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie przepisów tej ustawy, będącym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych o nieograniczonym obowiązku podatkowym. Bank jest osobą prawną uprawnioną na podstawie ustawy - Prawo bankowe do udzielania kredytów (pożyczek), jak również wykonywania innych czynności bankowych, w tym prowadzenia rachunków bankowych na rzecz klientów Banku, w tym klientów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności Banku obarczone jest ryzykiem, iż wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów (pożyczek) oraz udzielonych przez Bank po 1 styczniu 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), czy też należności Banku, powstałych z tytułu prowadzonych na rzecz Klientów bankowych rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (dalej łącznie: wierzytelności) nie będą spłacane regularnie przez klientów na rzecz Banku.

2018
16
cze

Istota:

W zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów w sytuacji przeniesienia wierzytelności wraz z odpisem aktualizującym do ewidencji pozabilansowej.

Fragment:

Opisany przez Bank stan faktyczny/ zdarzenie przyszłe tj. usunięcie wierzytelności kredytowej z ewidencji bilansowej z jednoczesnym jej zaksięgowaniem wraz z utworzonym uprzednio odpisem na oczekiwane straty kredytowe na kontach pozabilansowych Banku, dotyczy tych wierzytelności, których Bank nie odpisuje z ksiąg rachunkowych, lecz jedynie przenosi pomiędzy dwoma równorzędnymi ewidencjami. Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego wierzytelności kredytowe nadal będą przez Bank dochodzone. Ponadto toczące się postępowanie egzekucyjne czy upadłościowe, w którym Bank jako wierzyciel aktywnie uczestniczy (np. składa wnioski o objęcie egzekucją kolejnych składników majątku dłużnika), stwarza prawdopodobieństwo odzyskania przez Bank przynajmniej części należności. Biorąc pod uwagę powyższe, na przedmiotowym etapie, Bank nie jest zainteresowany uznawaniem wierzytelności za ostatecznie nieściągalną i definitywnym jej odpisywaniem z ewidencji rachunkowej. W interesie Banku leży odzyskiwanie danej wierzytelności. Co za tym idzie, daną wierzytelność kredytową Bank wykazuje w księgach rachunkowych. W tym miejscu Wnioskodawca pragnie wskazać na stanowisko Ministra Finansów wyrażone w piśmie adresowanym do Związku Banków Polskich z dnia 12 lipca 2004 r. Nr PB3/379-8214-184/HS/04. W piśmie tym, Minister Finansów wskazał, iż czynność przeniesienia ekspozycji (...)

2018
9
cze

Istota:

Czy Bank jest zobowiązany do rozpoznania jako przychód podatkowy kwoty rezerwy IBNR rozpoznanej jako koszt podatkowy wyłącznie w roku 2017 r.

Fragment:

Rok podatkowy Banku jest zbieżny z rokiem kalendarzowym. Bank X jest bankiem krajowym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.: „ Prawo bankowe ”), którego akcje zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank X a także jego poprzednicy prawni historycznie podlegał reorganizacjom/połączeniom. W szczególności w roku 2009 doszło do przejęcia banku A przez bank B. Następnie bank B — na skutek zmian własnościowych w spółce matce — zmienił nazwę w roku 2010 na bank C. W 2014r. Bank D przejął bank E. Natomiast w roku 2015 doszło do przejęcia banku C (dawniej – bank B) przez bank D. W wyniku tej fuzji nazwa banku D została zmieniona na Bank X. W 2016r. miało miejsce połączenie Banku X z bankiem F (Bank X jako jednostka przejmująca). Bank X jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Banku X i sporządza sprawozdanie finansowe (jednostkowe oraz skonsolidowane) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej: „ MSSF ”) począwszy od 2007 r. Sprawozdania finansowe Banku X podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.

2018
2
cze

Istota:

1. Czy Bank postąpił prawidłowo uznając w rozliczeniu rocznym za 2017 r. (CIT-8), że wartość pomocy de minimis (wartość umorzonej pożyczki) nie stanowi przychodu Banku do opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy można było wyłączyć z przychodów za 2017 r., na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymaną pomoc de minimis z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie art. 35 ust. 5 i ust. 6 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających?

Fragment:

Pożyczka przeznaczona była na pokrycie poniesionych przez Bank wydatków według stanu na dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, związanych z przystąpieniem Banku do Systemu Ochrony SGB utworzonego na podstawie art. 22a i nast. ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, uznanego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 3 listopada 2015 r. Bank na dzień podpisania umowy pożyczki poniósł następujące wydatki na funkcjonowanie Spółdzielczego Systemu Ochrony: wartość wkładów pieniężnych - 617.705,72 zł, składka na pokrycie kosztów funkcjonowania Spółdzielni - 26.490,06 zł, opłata obowiązkowa - 45.089.81 zł, składka na fundusz pomocowy - 42.659,81 zł. Wydatki związane z przystąpieniem Banku do Systemu Ochrony SGB w wysokości 64.606,26 zł nie stanowiły dla Banku kosztów uzyskania przychodów. Pożyczka zgodnie z umową została udzielona Bankowi na okres 1 roku, tj. od 17 marca 2017 r. do 16 marca 2018 r. Z tytułu udzielonej pożyczki Bankowy Fundusz Gwarancyjny pobrał od Banku bezzwrotną prowizję stanowiącą 0.1% kwoty udzielonej pożyczki tj. 218,00 zł. Kwota pożyczki pomniejszona o ww. prowizję została przekazana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wskazany przez Bank rachunek bankowy po ustanowieniu przez Bank zabezpieczeń prawnych spłaty pożyczki.