Banki | Interpretacje podatkowe

Banki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to banki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przychód, ustalony w wysokości odsetek obliczonych od wartości środków zgromadzonych na opisanych w stanie faktycznym rachunku mieszkaniowym powierniczym, wypłacany przez Bank na powiązany z tym rachunkiem rachunek rozliczeniowy (bieżący lub pomocniczy) w rozumieniu art. 49 PB, zgodnie z art. 14 ust. 1 stanowi przychód związany z prowadzoną działalnością posiadacza rachunku, a tym samym Bank nie wstępuje w obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 UPDOF i nie jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku na mocy art. 30a ust. 1 pkt 3 UPDOF?
Fragment:
Brak jest zatem, w ocenie Banku, podstaw do tego. aby odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podatnika (dewelopera), będącym rachunkiem prowadzonym w związku i na potrzeby jego działalności gospodarczej i rachunkiem, który służy dokonywaniu rozliczeń z nabywcami w związku z podstawowym przedmiotem jego działalności, był kwalifikowany do przychodów z kapitałów pieniężnych, a nie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponieważ posiadacz rachunku, na mocy UD, sam może regulować z Bankiem kwestie dotyczące oprocentowania środków zgromadzonych na jego mieszkaniowych rachunkach powierniczych, służących przeprowadzaniu rozliczeń z nabywcami w zakresie przedsięwzięcia deweloperskiego (osiedla), odsetki należne w ramach zawartej umowy posiadaczowi mieszkaniowego rachunku powierniczego, wypłacane przez Bank na inny rachunek prowadzony także w Banku w związku z prowadzeniem przez posiadacza działalności gospodarczej (deweloperskiej) stanowią przychód ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 14 ust. 1 UPDOF). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2018
10
mar

Istota:
Opodatkowanie diet wypłacanych delegatom z tytułu udziału w zebraniu przedstawicieli banku.
Fragment:
Powyższa dieta będzie mieć charakter wypłaty jednorazowej/ryczałtowej - każdorazowo w związku z uczestnictwem w konkretnych zebraniach przedstawicieli Banku. Należność powyższa nie ma charakteru należności ustalanej w stawce miesięcznej. Wnioskodawcy z delegatami nie łączą żadne stosunki prawne z tytułu pełnienia przez nich funkcji na zebraniu przedstawicieli. Delegaci otrzymują wynagrodzenie od banku dlatego, że łączą go z bankiem zależności w związku z pełnioną funkcją w organie banku i świadczenie to otrzymywane jest tylko i wyłącznie na podstawie uchwały zarządu (nie ma żadnej umowy), w związku z wykonywaną funkcją delegata na zebraniu przedstawicieli. Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1876, z późn. zm.) bankiem spółdzielczym jest bank w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826 z późn. zm.), przez bank spółdzielczy należy rozumieć bank będący spółdzielnią, do którego w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.
2018
10
mar

Istota:
Usługi w ramach C. będą świadczone na rzecz Zrzeszonych banków spółdzielczych, które prowadzą działalność gospodarczą z zakresu usług finansowych niebędącą działalnością w interesie publicznym. Jak wskazano powyżej, zwolnienie dla niezależnej grupy osób dotyczy tylko i wyłącznie grup, których członkowie działają w interesie publicznym. Zwolnienie to nie dotyczy więc banków prowadzących działalność bankową. Zatem usługi świadczone w ramach C. na rzecz Zrzeszonych banków spółdzielczych, które prowadzą działalność gospodarczą nie korzystają ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 20 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT, usług świadczonych w ramach Centrum Rozwoju Usług Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości (C.). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest częścią Grupy Banku Y. (dalej: „ grupa Y. ”), to jest grupy banków spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (dalej: „ Bank Y. ” lub „ Bank Zrzeszający ”) – banku działającym w formie spółki akcyjnej i będącym bankiem zrzeszającym w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1826 ze zm., dalej: „ ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ”). Banki spółdzielcze są akcjonariuszami Banku. Bank jest udziałowcem Wnioskodawcy. Bank Y. zrzesza ponad 300 banków spółdzielczych (zwanych dalej łącznie „ Zrzeszeniem ” lub „ Zrzeszeniem banków spółdzielczych ”). Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, bankiem spółdzielczym jest bank będący spółdzielnią, do którego działalności mają zastosowanie regulacje zawarte w ustawie Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, ze zm., dalej: „ Prawo bankowe ”) oraz w ustawie Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.
2018
6
sty

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT czynności sprzedaży przez Bank samochodów osobowych
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy przy sprzedaży przez Bank samochodów osobowych, do których nie przysługiwało Bankowi odliczenie podatku VAT przy ich zakupie, Bank miał obowiązek naliczyć podatek od towarów i usług. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do konkluzji, że w rzeczywistości – jak wynika z treści wniosku – przedmiotowe samochody osobowe nie były wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej. W pierwszej kolejności należy mieć na uwadze, że Bank wykonuje także czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług: wynajem skrytek sejfowych, wynajem nieruchomości przejętych za długi do czasu ich sprzedaży, opłaty za wydane zaświadczenia, zaś Oddział Banku ogranicza swoją działalność opodatkowaną jedynie do wystawiania zaświadczeń. Niemniej jednak, fakt że czynności te stanowią marginalną (nieznaczną) części wszystkich operacji bankowych Oddziału, nie może spowodować, że czynności te stają się nieistotne i należy je pominąć przy ocenie charakteru wykonywanej przez Oddział Banku działalności. Zatem wykorzystując samochody do działalności gospodarczej Bank (Oddział Banku) wykorzystywał je zarówno do czynności zwolnionych jak i do czynności opodatkowanych.
2017
6
gru

Istota:
Przekazanie przez Bank środków do BFG stanowiących naliczoną za IV kw. 2016 r. opłatę ostrożnościową, stanowi na mocy przepisu przejściowego art. 383 ust. 6 nowej ustawy o BFG przekazanie środków na fundusz przymusowej restrukturyzacji, wyłączonych z katalogu wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 71 updop, obowiązującego od dnia 9 października 2016 r.
Fragment:
U. z 2015r., poz. 128 ze zm., dalej: „ Prawo bankowe ”), (...) gdy działalność banku jest wykonywana z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy, przepisów innych ustaw regulujących działalność banku (...) Komisja Nadzoru Finansowego, po uprzednim upomnieniu na piśmie, może: (...) ograniczyć zakres działalności banku lub jego jednostek organizacyjnych; (...) uchylić zezwolenie na utworzenie banku i podjąć decyzję o likwidacji banku (...). Uiszczenie opłaty ostrożnościowej w stosownych terminach i odpowiedniej wysokości stanowi więc warunek konieczny kontynuacji działalności gospodarczej Banku, gdyż w przypadku nie uiszczenia opłaty ostrożnościowej, zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane dla Banku mogłoby zostać uchylone i w konsekwencji, Bank nie mógłby generować żadnych przychodów. Tym samym, wykonanie przez Bank obowiązków uiszczenia opłaty ostrożnościowej przekłada się bezpośrednio na zachowanie albo zabezpieczenie przez Bank źródła przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej (przede wszystkim z wykonywanych czynności bankowych na rzecz swoich klientów). Nie ulega wątpliwości, że ponosząc opłatę ostrożnościową, Bank zachowuje i zabezpiecza w ten sposób możliwość prowadzenia działalności komercyjnej, do jakiej został powołany przez swoich założycieli.
2017
1
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania i dokumentacji rozliczeń dokonywanych pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerem.
Fragment:
Celem nawiązania współpracy przez Bank i Partnera [dalej również łącznie: Strony] jest zaoferowanie jak największej liczbie klientów wybranych produktów bankowych i ubezpieczeniowych. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez kierowanie do klientów wspólnej oferty przygotowanej przez Strony (obejmującej wybrane produkty bankowe - dostarczane przez Bank i wybrane produkty ubezpieczeniowe - dostarczane przez Partnera). Z uwagi na zakres działalności Banku oraz jej długoletni charakter, Bank posiada bazę danych klientów, do których może zostać skierowana ww. oferta. Skoordynowanie i połączenie działań Banku i Partnera ma w tym zakresie - na zasadzie synergii - doprowadzić do zwiększenia sprzedaży ww. produktów w porównaniu do sytuacji, która miałaby miejsce, gdyby każda ze Stron działała w tym zakresie samodzielnie. Zasady ww. współpracy oraz wynikających z niej rozliczeń zostaną określone w Umowie o wspólnym przedsięwzięciu zawartej między Bankiem a Partnerem [dalej: Umowa]. Zgodnie z jej postanowieniami: produkty oferowane na podstawie Umowy będą obejmowały: dostarczone przez Bank produkty bankowe, które będą dedykowane do sprzedaży wyłącznie w ramach współpracy z Parterem (...)
2017
27
paź

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług o charakterze Zlecenia Kredytowego
Fragment:
Udzielenie kredytu przez bank następuje we własnym imieniu i na rachunek banku‑zleceniobiorcy, jednak w interesie zarówno banku jak i zlecającego (tu: Sprzedawca). Natomiast sama umowa kredytu, która zawierana jest między bankiem (tu: Bank) a kredytobiorcą (tu: Klient) wskutek zlecenia udzielenia kredytu złożonego przez podmiot trzeci, nie różni się niczym od umowy kredytu, której zawarcie inicjował sam bank czy też przyszły kredytobiorca. Fakt zlecenia udzielenia kredytu nie wpływa ani na tryb zawarcia umowy kredytu, ani zasadniczo na jej treść. Charakterystyczną cechą umowy kredytu zawieranej z tytułu mandatu kredytowego jest to, że bank udziela kredytu osobie wskazanej w zleceniu, a nie wybranej przez siebie. Należy wskazać, że przepis art. 77a Prawa bankowego nie przesądza treści zlecenia skierowanego do banku, a także treści umowy dochodzącej do skutku w wyniku przyjęcia zlecenia przez bank. Decydujące znaczenie w tym zakresie ma praktyka bankowa oraz potrzeby obrotu kredytowego. Spełnienie wszystkich warunków umowy pomiędzy zlecającym a bankiem, tj. przede wszystkim ustalenie zdolności kredytowej przyszłego kredytobiorcy, zobowiązuje bank do udzielenia osobie trzeciej kredytu na warunkach, które zostały ustalone w umowie zlecenia.
2017
9
wrz

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych na rzecz Banku przez Stowarzyszenie w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2017 r.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 4 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych na rzecz Banku przez Stowarzyszenie w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2017 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Bank jest instytucją finansową prowadzącą działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.). Bank w ramach prowadzonej działalności oferuje swoim Klientom szeroki katalog usług finansowych. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa oraz zwiększenia efektywności usług finansowych świadczonych przez Bank konieczne, zarówno w aspekcie funkcjonalnym jak i technicznym, jest korzystanie z pośrednictwa Stowarzyszenia. Podmiot ten legitymuje się statusem międzynarodowej organizacji, której współwłaścicielami są instytucje finansowe. Stowarzyszenie zapewnia bezpieczne i wystandaryzowane usługi w zakresie przesyłania informacyjnych komunikatów finansowych pomiędzy bankami i innymi instytucjami finansowymi (np domy maklerskie, giełdy) drogą telekomunikacyjną za pośrednictwem sieci transmisji danych. Usługi Stowarzyszenia polegają co do zasady na wymianie komunikatów pomiędzy uczestnikami rynku finansowego celem efektywnego i bezpiecznego przeprowadzania transakcji finansowych.
2017
2
sie

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania od Banku środków pieniężnych
Fragment:
Kilkakrotnie Wnioskodawczyni chodziła do Banku aby Jej przekazano środki na obojętnie jaki fundusz, tylko bezpieczny. W Banku nie potrafiono pomóc Wnioskodawczyni, ponieważ pracownicy, którzy byli w Banku nie potrafili tego zrobić, a doradca Wnioskodawczyni był na szkoleniu, a potem na urlopie chorobowym. Doradca zadzwonił do Wnioskodawczyni w dniu 24 lipca 2014 r. po powrocie do pracy, złożył dyspozycję o przeniesienie jednostek z ... na .... Niestety było już za późno, środki były już zawieszone. Likwidacją tego funduszu zajął się ... Bank .... Po dwóch latach Wnioskodawczyni dostała informację, że środki jakie posiada na ww. funduszu opiewają na kwotę 1 500 zł. I tak z kwoty 25 000 zł, została kwota 1 500 zł. Wnioskodawczyni złożyła wniosek reklamacyjny o zwrot Jej pieniędzy, ponieważ uważała, że to było ewidentne zaniedbanie i brak kompetencji pracowników Banku, oraz że została oszukana co do bezpiecznej i zyskownej lokaty Jej środków. Wnioskodawczyni uważa, że w przeciwnym razie nigdy by takiej umowy nie zwarła. W odpowiedzi na Wnioskodawczyni reklamację została zawarta ugoda w dniu 5 lipca 2016 r., pomiędzy Wnioskodawczynią a Bankiem. Bank postanowił zwrócić na rachunek Wnioskodawczyni kwotę 20 000 zł w dniu 19 lipca 2016 r.
2017
20
lip

Istota:
W zakresie zwolnienia z VAT usługi polegającej na wsparciu obsługi autoryzacji transakcji finansowych
Fragment:
W przypadku pozytywnej weryfikacji przez Spółkę, wysyła ona komunikat autoryzacyjny do banku, czyli Spółka przekazuje do banku zapytanie autoryzacyjne, a po otrzymaniu od banku odpowiedzi przekazuje odpowiedź autoryzacyjną do systemu z którego pochodziło zapytanie, co jest zasadniczym elementem warunkującym realizację transakcji finansowej. Transakcja finansowa po jej zatwierdzeniu przez klienta jest rozliczana przez bank z pominięciem wykorzystania Platformy, na podstawie odrębnej umowy zawartej przez bank i podmiot trzeci. Podsumowując, czynności Spółki składające się na Usługę wspierającą autoryzację, to: wygenerowanie jednorazowego kodu autoryzacyjnego dla transakcji finansowej (tj. kodu BLIK) w stosowanym przez danego klienta banku kanale, przekazanie do banku kodu autoryzacyjnego, który to kod, bank przekazuje następnie swojemu klientowi dokonującemu transakcji finansowej, weryfikacja autoryzacyjna polegająca na identyfikacji kodu oraz połączeniu go z klientem dokonującym transakcji i urządzeniem akceptującym w danym kanale, przekazanie komunikatu autoryzacyjnego do banku lub odrzucenie transakcji w przypadku niezgodności. Z tytułu realizacji Usługi wspierającej autoryzację Spółka otrzymuje od Banku wynagrodzenie. Spółka planuje w przyszłości oferowanie Usługi wspierającej autoryzację również innym Uczestnikom Systemu Płatności Mobilnych BLIK.
2017
12
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Banki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.