Banki | Interpretacje podatkowe

Banki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to banki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak uznania spółki za podatnika z tytułu uczestnictwa w strukturze cash – poolingu.
Fragment:
Należy podkreślić, że podstawowym celem dokonania przez Uczestników i Pool Leadera subrogacji jest doprowadzenie do zmiany dłużnika wobec Banku na Uczestnika dysponującego wystarczającymi środkami do spłaty wierzytelności wobec Banku. Wraz z wstąpieniem w prawa Banku i nabyciem wierzytelności, Uczestnicy będą nabywali prawo do odsetek naliczanych od wartości nominalnej nabytych wierzytelności. Odsetki będą naliczane na bazie dziennej, stosownie do określonej stopy procentowej, natomiast ich płatność przez/do poszczególnych Uczestników będzie dokonywana jednorazowo w okresie rozliczeniowym (np. miesięcznym). Wysokość odsetek należnych poszczególnym Uczestnikom kalkulowana będzie przez Bank. Jednocześnie Bank, na bazie dziennej, naliczy odsetki debetowe/kredytowe od salda występującego na Rachunku Pomocniczym Pool Leadera. Raz na miesiąc, w ustalonej dacie rozliczenia, Bank uzna Rachunek Pomocniczy kwotą należnych odsetek lub odpowiednio obciąży rachunek Pool Leadera kwotą odsetek należnych Bankowi z tytułu Kredytu w Rachunku Pomocniczym. Bank będzie upoważniony do dokonywania, w imieniu każdego z pozostałych Uczestników, potrącenia jego wierzytelności z tytułu odsetek za poprzedni okres (np. miesiąc kalendarzowy) z wzajemnymi i wymagalnymi wierzytelnościami Pool Leadera z tytułu odsetek za poprzedni okres (np. miesiąc kalendarzowy).
2016
2
gru

Istota:
Skompensowania (unettowienia) sald wzajemnych rozliczeń/rozrachunków Banku oraz Oddziału zagranicznego dla potrzeb ustalenia wartości aktywów stanowiących podstawę opodatkowaniazastosowania wyceny według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dzień bilansowy przy wyliczaniu kwoty aktywów Oddziału zagranicznego wyrażonej w walucie obcej dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania FIN
Fragment:
Oznacza to, że należności, jak i zobowiązania podejmowane przez bank krajowy poprzez oddział zagraniczny są należnościami oraz zobowiązaniami polskiego banku. Księgi Oddziału zagranicznego są równocześnie częścią ksiąg Banku, tj. salda wynikające z ksiąg Oddziału zagranicznego są saldami Banku. Jednocześnie, salda wzajemnych rozrachunków/rozliczeń prezentują przejściowo wartości wzajemnych przepływów/rozrachunków, ostatecznie osadzających się na saldach kont aktywów i pasywów odpowiednio Banku i Oddziału, stanowiących o wartości sumy bilansowej Banku jako całości. W wyniku kompensowania oraz łączenia części krajowej oraz zagranicznej banku powstaje bowiem właściwe zastawienie aktywów oraz pasywów Banku. Również w zakresie obowiązków raportowania finansowego polskiego banku wzajemne salda części polskiej i zagranicznej ulegają skompensowaniu i dopiero jako takie są prezentowane w sprawozdaniu Banku (jako całości). Wyodrębnienie, w ramach ksiąg Banku, ksiąg Oddziału zagranicznego ma specyficzny charakter – wynika z potrzeb raportowych do organu nadzorczego państwa goszczącego oraz organów podatkowych tego państwa. Konsekwentnie, w ocenie Banku, zarówno na potrzeby sprawozdań finansowych, raportowania nadzorczego, jak i kalkulacji podatku należy dokonać wyeliminowania i wyłączeń sald wzajemnych rozrachunków/rozliczeń Banku z Oddziałem zagranicznym.
2016
28
lis

Istota:
Uznanie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy zespołu składników materialnych i niematerialnych mających być przedmiotem przekazania do innej spółki, brak obowiązku opodatkowania tej czynności.
Fragment:
Komisja Nadzoru Finansowego odmawia zezwolenia, jeżeli podział może okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem dzielonym lub bankami, na które zostaje przeniesiony majątek banku dzielonego lub jeżeli podział może spowodować poważne szkody dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa. Akcje zarówno Banku Dzielonego, jak i Banku Przejmującego, są dopuszczone do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (dalej: „ GFW ”), jednak istnieje możliwość, że akcje Banku Dzielonego zostaną w przyszłości (przed lub po Podziale) wycofane z obrotu giełdowego (tzw. delisting akcji). Podział obejmujący przeniesienie Części Wydzielonej Banku Dzielonego na Bank Przejmujący zostanie poprzedzony nabyciem przez Bank Przejmujący odpowiedniej liczby akcji Banku Dzielonego od jego akcjonariuszy. W każdym przypadku, Bank Przejmujący nabędzie przed Podziałem (i będzie posiadać na moment Podziału) akcje stanowiące udział w kapitale zakładowym Banku Dzielonego w wysokości co najmniej 10%. W wyniku Podziału powyższe akcje nabyte przez Bank Przejmujący przestaną istnieć. Ponadto, w wyniku Podziału, Bank Przejmujący wyemituje co najmniej jedną nową akcję na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych Banku Dzielonego (innych niż akcjonariusze z grupy XXX) będących osobami prawnymi, osobami fizycznymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
2016
28
lis

Istota:
Czy pomimo zmiany przepisów dotyczących ustawy o postępowaniu upadłościowym i naprawczym i wejścia w życie od 1 stycznia 2016 r. nowego Prawa restrukturyzacyjnego Bank na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. b) oraz w zw. z art. 4a pkt 5a ustawy CIT, może rozpoznawać koszt podatkowy w wysokości kapitału udzielonych kredytów (pożyczek) w sytuacji, gdy ich umorzenie następuje w związku z każdym rodzajem postępowań uregulowanych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne, tj. postępowaniu sanacyjnym, przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym, czy postępowaniu o zatwierdzenie układu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Cała należność kredytowa wraz z odsetkami jest wymagalna, ponieważ Bank wypowiedział umowy kredytowe. Bank planuje podpisać z Kredytobiorcą porozumienie restrukturyzacyjne, na mocy którego Kredytobiorca będzie dobrowolnie spłacał należność w formie miesięcznych rat przez 4-7 lat (w zależności od faktu, czy inny bank podpisze porozumienie restrukturyzacyjne), a Bank zobowiąże się do umorzenia 35% kapitału i odsetek naliczonych do dnia porozumienia (wstrzymując naliczanie dalszych odsetek od dnia zawarcia porozumienia), pod warunkiem spłaty pozostałych 65% kapitału. W porozumieniu restrukturyzacyjnym Bank zobowiąże się do wejścia jako wierzyciel układowy do układu jeszcze przed głosowaniem przez zgromadzenie wierzycieli nad układem, a następnie do głosowania za jego przyjęciem. W porozumieniu restrukturyzacyjnym Bank zobowiąże się po wykonaniu postanowień porozumienia w zakresie spłaty 65% kapitału do zwolnienia zabezpieczeń tj. hipoteki na nieruchomości Kredytobiorcy, zastawów rejestrowych na zapasach Kredytobiorcy, niepotwierdzonych cesji wierzytelności od kontrahentów Kredytobiorcy oraz poręczenia cywilnego osoby fizycznej. Po wykonaniu porozumienia Bank na jego mocy zwolni wszystkie ustanowione zabezpieczenia tj. hipoteki na nieruchomości Kredytobiorcy, zastawy rejestrowe na zapasach Kredytobiorcy, niepotwierdzone cesje wierzytelności od kontrahentów Kredytobiorcy oraz poręczenie cywilne osoby fizycznej.
2016
27
lis

Istota:
Opodatkowanie otrzymywanego świadczenia z USA.
Fragment:
Mąż Wnioskodawczyni pobiera emeryturę z USA do Banku. Bank zgodnie z zasadami potrąca co miesiąc mężowi Zainteresowanej podatek dochodowy. Wnioskodawczyni jako żona ma emeryturę rodzinną od męża i Bank nie potrąca jej podatku, twierdząc, że nie może, ponieważ jej emerytura jest rodzinna. Wnioskodawczyni jest w analogicznej sytuacji, to znaczy, że źródłem pochodzenia jej emerytury jest Social Security ze Stanów Zjednoczonych i emerytura również wpływa na rachunek bankowy w/w banku, jednak od emerytury Zainteresowanej bank nie pobiera podatku dochodowego. Świadczenie przyznane zostało na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawczyni jest zobligowana do odprowadzania podatku od przedmiotowego świadczenia... Zdaniem Wnioskodawczyni, jeśli bank jest płatnikiem podatku, to powinien również opodatkować jej świadczenie, wówczas Zainteresowana nie miałaby problemów z rozliczeniem rocznym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2016
29
lip

Istota:
1. Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup towarów i usług od jego kontrahentów w sytuacji, w której płatności na rzecz kontrahentów nie zostaną uiszczone bezpośrednio przez Wnioskodawcę, lecz przez X. AS, który dokona płatności na rzecz kontrahentów w jego imieniu?2. W jakim momencie Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód z tytułu odsetek jakimi zostanie uznany jego rachunek prowadzony w ramach banku wewnętrznego?3. W jakim momencie Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodów z tytułu odsetek jakimi zostaje obciążony jego rachunek prowadzony w ramach banku wewnętrznego?4. Czy transakcje finansowe dokonywane przez Bank w celu wyzerowania sald dodatnich i ujemnych na Rachunkach Szczegółowych stanowią dla Wnioskodawcy odpowiednio koszt albo przychód w rozumieniu ustawy o CIT?
Fragment:
AS utworzył tzw. bank wewnętrzny (In-House Bank). Bank wewnętrzny nie jest odrębną spółką celową utworzoną w celu prowadzenia działalności finansowej, lecz funkcjonalnością systemu finansowo-księgowego, z którego korzystają spółki należące do Grupy X. Celem powołania banku wewnętrznego, a więc banku funkcjonującego wewnątrz korporacji jest umożliwienie spółkom z Grupy X. korzystania z rachunków prowadzonych w ramach banku wewnętrznego (systemu finansowo-księgowego) według zasad zbliżonych do rachunków prowadzonych w bankach zewnętrznych. Ponadto, bank wewnętrzny został utworzony w celu centralizacji zarządzania środkami pieniężnymi należącymi do spółek z Grupy poprzez Globalny cash-pooling oparty o strukturę zerowania sald na rachunkach bankowych. Dodatkowo rozliczenia pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy, które zaimplementowały przedmiotowe rozwiązanie, odbywają się za pomocą operacji zarejestrowanych w systemie finansowo-księgowym, bez przepływu gotówki poprzez banki zewnętrzne, co powoduje zmniejszenie kosztów obsługi świadczonej przez banki zewnętrzne. Ostatnim aspektem utworzenia banku wewnętrznego są płatności na rzecz kontrahentów spółek z Grupy, które są realizowane w imieniu spółek przez X.
2016
1
lip

Istota:
1. Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup towarów i usług od jego kontrahentów w sytuacji, w której płatności na rzecz kontrahentów nie zostaną uiszczone bezpośrednio przez Wnioskodawcę, lecz przez C., który dokona płatności na rzecz kontrahentów w jego imieniu?2. W jakim momencie Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód z tytułu odsetek jakimi zostanie uznany jego rachunek prowadzony w ramach banku wewnętrznego?3. W jakim momencie Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodów z tytułu odsetek jakimi zostaje obciążony jego rachunek prowadzony w ramach banku wewnętrznego?4. Czy transakcje finansowe dokonywane przez Bank w celu wyzerowania sald dodatnich i ujemnych na Rachunkach Szczegółowych stanowią dla Wnioskodawcy odpowiednio koszt albo przychód w rozumieniu ustawy o CIT?
Fragment:
Oprócz tego C. utworzyła tzw. bank wewnętrzny (In-House Bank). Bank wewnętrzny nie jest odrębną spółką celową utworzoną w celu prowadzenia działalności finansowej, lecz funkcjonalnością systemu księgowego, z którego korzystają spółki należące do Grupy C. Celem powołania banku wewnętrznego, a więc banku funkcjonującego wewnątrz korporacji jest umożliwienie spółkom z Grupy C. korzystania z rachunków prowadzonych w ramach banku wewnętrznego (systemu księgowego) według zasad zbliżonych do rachunków prowadzonych w bankach zewnętrznych. Ponadto, bank wewnętrzny został utworzony w celu centralizacji zarządzania środkami pieniężnymi należącymi do spółek z Grupy poprzez Globalny cash-pooling oparty o strukturę zerowania sald na rachunkach bankowych. Dodatkowo rozliczenia pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy, które zaimplementowały przedmiotowe rozwiązanie, odbywają się za pomocą operacji zarejestrowanych w systemie finansowo-księgowym, bez przepływu gotówki poprzez banki zewnętrzne, co powoduje zmniejszenie kosztów obsługi świadczonej przez banki zewnętrzne. Ostatnim aspektem utworzenia banku wewnętrznego są płatności na rzecz kontrahentów spółek z Grupy, które są realizowane w imieniu spółek przez C. przy wykorzystaniu jej kont bankowych .
2016
1
lip

Istota:
Czy świadczenia dokonywane przez Bank na rzecz klientów w ramach planowanych Promocji, których jednorazowa oraz łączna roczna wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm./ (dalej jako: „ustawy PDOF”) i w konsekwencji korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, a na Banku nie będą ciążyć obowiązki pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanych i wypłaconych nagród oraz na Banku nie będą ciążyć obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42 a ww. ustawy?
Fragment:
BANK S.A. (dalej jako: „ Bank ”) jest bankiem prowadzącym działalność bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Bank zamierza organizować akcje promocyjne o cechach sprzedaży premiowej. Akcje te będą miały na celu promowanie usług (produktów finansowych) znajdujących się w ofercie Banku tj. lokat bankowych, używania kart, rachunków bankowych - jak również motywowanie klientów do korzystania z tych produktów Banku. Adresatami promocji będą wszyscy obecni lub przyszli klienci Banku - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Poniżej Bank prezentuje opis rozważanych promocji (dalej łącznie jako: „ Promocje ”). Promocja związana z założeniem lokaty bankowej Akcja ta dotyczyć będzie założenia lokaty bankowej długoterminowej. Sprzedaż premiowa polegać będzie na tym, iż klient, który zdecyduje się założyć lokatę długoterminową po spełnieniu określonych warunków wskazanych w regulaminie promocji, takich jak wartość środków umieszczonych na lokacie oraz okres deponowania, będzie miał możliwość zakupu określonego urządzenia tj telefonu/tabletu za 1 zł brutto.
2016
10
cze

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów (pożyczek) utworzonych zgodnie z art. 38b ust. 1 w powiązaniu z art. 16 ust. 1 pkt 26 updop, w odniesieniu doWierzytelności, które zostały zwrotnie przeniesione do Banku na mocy określonego w ramach transakcji sekurytyzacji prawa odkupu
Fragment:
(...) Banku z tytułu spłaty zobowiązań nabytych przez SPV Wierzytelności są przekazywane przez Bank do SPV na zasadach i w terminach wskazanych w umowie o obsługę Wierzytelności, w wybranych Umowach strony określają, na jakich zasadach Bank może w przyszłości odkupić Wierzytelności od SPV. Jak wspomniano, SPV otrzymuje od Banku środki ze spłat Wierzytelności. Bank przekazuje te kwoty do SPV w terminach wynikających z umowy zawartej między Bankiem i SPV. Dodatkowo, do SPV wpływa jednorazowo, w związku z zawarciem umowy przelewu Wierzytelności, kapitał pożyczki udzielonej - przez Bank oraz, również jednorazowo, kapitał z tytułu obligacji wyemitowanych przez SPV i objętych przez Inwestora. SPV otrzymuje również kwotę jednorazowej prowizji z tytułu przeprowadzenia transakcji (obejmującej przelewy Wierzytelności) ustalonej między Bankiem i SPV. W razie skorzystania przez Bank z prawa odkupu w zakresie części Wierzytelności (opisanej powyżej), SPV otrzymuje od Banku kwotę równą wartości niespłaconego kapitału Wierzytelności z dnia odkupu. Kwota ta może zostać przeznaczona na nabycie kolejnej transzy Wierzytelności od Banku, (Wierzytelności spełniające opisane powyżej kryteria).
2016
18
maj

Istota:
Czy Bank jako dłużnik spadkodawcy powinien realizować spoczywający na nim obowiązek wynikający z treści art. 19 ust. 1 ustawy niezależnie od daty śmierci klienta Banku, czy też treść obowiązku Banku jest zależna od brzmienia art. 19 ust. 1 ustawy w dacie otwarcia spadku, niezależnie od tego, czy wypłata (zwrot długu) nastąpiła po wejściu w życie ustawy nowelizującej, tj. po dniu 1 stycznia 2007 r.?
Fragment:
Czy Bank jako dłużnik spadkodawcy powinien realizować spoczywający na nim obowiązek wynikający z treści art. 19 ust. 1 ustawy niezależnie od daty śmierci klienta Banku, czy też treść obowiązku Banku jest zależna od brzmienia art. 19 ust. 1 ustawy w dacie otwarcia spadku, niezależnie od tego, czy wypłata (zwrot długu) nastąpiła po wejściu w życie ustawy nowelizującej, tj. po dniu 1 stycznia 2007 r.... Zdaniem Wnioskodawcy, Bank stoi na stanowisku, iż art. 19 ustawy, tj. w obecnie obowiązującym brzmieniu, powinien mieć zastosowanie do wszelkich wypłat na rzecz osób, którym przysługują wierzytelności z tytułu zapisu (dalszego zapisu), wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, dokonanych po dniu wejścia w życie zmiany wprowadzonej ustawą nowelizującą tj. po dniu 1 stycznia 2007 r. W konsekwencji obowiązkiem Banku w takich wypadkach, jako dłużnika spadkodawcy, będzie terminowe poinformowanie organu podatkowego właściwego dla osoby uprawnionej, na rzecz której nastąpiła wypłata, o jej dokonaniu i wysokości. Bez znaczenia pozostaje natomiast, kiedy nastąpił zgon spadkodawcy, jak również kiedy nastąpiło nabycie spadku przez spadkobierców. Dla realizacji ww. obowiązku przez Bank istotny jest jedynie moment dokonania faktycznej wypłaty na rzecz spadkobierców. Poprawność powyższego stanowiska potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 lutego 2012 r., sygn.
2016
15
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Banki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.