PUS.I/423/20/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jakim kursem euro należy przeliczyć fundusze własne na 31.12.2006r.- kursem 4,0790 na koniec 2004r. czy kursem 3,8598 na koniec 2005 r.?

PUS.I/423/20/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. bank spółdzielczy
  2. odliczenie od dochodu
  3. pomoc de minimis

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. DZ.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 27.062003r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 137, poz. 1303 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku Spółdzielczego w P. z dnia 06.02.2007r (data wpływu do tut. Urzędu 12.02.2007r.), uzupełnionego pismem z dnia. (data wpływu do tut. Urzędu 12.02.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie przyjęcia właściwego kursu euro dla przeliczenia funduszy własnych na 31.12.2006r. - Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku jest nieprawidłowe.

Bank Spółdzielczy zwrócił się z prośbą o interpretację uprawnienia do skorzystania z pomocy de minimis za 2006r. po spełnieniu warunków określonych w art. 3 i 4 ustawy z dnia 27.06.2003r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o narodowym Banku Polskim przyznanej bankom spółdzielczym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.12.2004r. Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym Bank skorzystał już z pomocy de minimis w formie ulgi podatkowej za lata 2004 i 2005.

Obecnie wątpliwości Banku dotyczą zasad ustalania poziomu funduszy własnych wg stanu na 31.12.2006r. ponieważ fundusze własne Banku zbliżają się do poziomu równowartości 1 mln euro. Wobec powyższego Bank zwraca się z pytaniem jakim kursem euro należy przeliczyć fundusze własne na 31.12.2006r.- kursem 4,0790 na koniec 2004r. czy kursem 3,8598 na koniec 2005r. Zdaniem Wnioskodawcy fundusze własne należy przeliczyć wg kursu średniego ogłoszonego przez NBP obowiązującego w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego tj. kursu na koniec 2004r. wynoszącego 4,0790 zł.

Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i stanowiska Podatnika tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim do czasu uzyskania przez banki spółdzielcze zwiększenia sumy funduszy własnych do równowartości 1.000.000 euro, przeliczonej na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego, banki spółdzielcze odliczają od kwoty należnego podatku dochodowego od osób prawnych kwotę równą kwocie dochodu, jaki uzyskałyby z nabycia, za kwotę odpowiadającą ich funduszom podstawowym, 52-tygodniowych bonów skarbowych. Ust. 2 tego artykułu stanowi, iż odliczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy banków spółdzielczych, które:

<
  1. w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie spełniały wymogu określonego w art. 172 ust. 3 pkt 3 ustawy – Prawo bankowe oraz
  2. przekazały na zwiększenie funduszu zasobowego co najmniej 80% wypracowanego zysku netto ustalonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości – w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się uchwały walnego zgromadzenia w sprawie przeznaczenia tych środków finansowych; w tym przypadku podatek oraz zaliczki uprzednio zapłacone za dany rok podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia korekty zeznania.

Według art. 172 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) bank spółdzielczy, który zrzeszył się z bankiem zrzeszającym, jest obowiązany uzyskać zwiększenie sumy funduszy własnych do poziomu nie niższego niż równowartość 1.000.000 euro – do dnia 31.12.2010 roku, obliczonych w złotych według średniego kursu wynikającego z tabeli kursów ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na koniec roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego.

Przytoczone powyżej przepisy w odniesieniu do kursu średniego którym przelicza się równowartość 1.000.000 euro, posługują się zwrotem „obowiązującego w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego”. Oznacza to, iż dla obliczenia kwoty ulgi podatkowej za 2006r., w którym osiągnięto próg kapitałowy należy skorzystać z kursu euro na koniec 2005r. (jako roku poprzedzającego rok osiągnięcia progu kapitałowego). Także w przypadku gdy bank nie osiągnął wymaganego progu w 2006r., zasadę korzystania z kursu euro z roku poprzedniego należy stosować analogicznie, przepisy bowiem nie wprowadzają odrębnych reguł dla lat, w których banki nie osiągnęły poziomu funduszy własnych.

Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie w piśmie Min. Fin. z 09.09.2005r. nr PB 3/867-8213-129/HS/05.

Jak wynika z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego, fundusze własne Banku nie osiągnęły w 2006r. równowartości 1.000.000 euro (zbliżają się do tego poziomu). Przyjmując, jednak iż zasady korzystania z kursu euro należy stosować analogicznie w stosunku do roku w którym nie osiągnięto progu kapitałowego Bank powinien zastosować kurs euro właściwy na koniec 2005r.

Reasumując tut. organ stwierdza, iż stanowisko Podatnika w przedmiotowym zakresie jest nieprawidłowe.

StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.