PB3/1748-8214-271/HS/04 | Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

PB3/1748-8214-271/HS/04

wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
 1. bank spółdzielczy
 2. bony skarbowe
 3. ulga podatkowa
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Przekazuję wyjaśnienia dotyczące, stosowania w 2004 r., przez zrzeszone banki spółdzielcze ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych, określonej w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 137, poz. 1303 z późn. zm.).

Wątpliwości dotyczą:

<
 1. ustalenia wartości dochodu, jaki bank spółdzielczy uzyskałby z nabycia 52 - tygodniowych bonów skarbowych, za kwotę odpowiadającą funduszom podstawowym banku spółdzielczego, zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych,
 2. określenia pojęcia "fundusze podstawowe", o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r.

Banki spółdzielcze do czasu osiągnięcia sumy funduszy własnych o równowartości 1.000.000 euro, przeliczonej na złote według kursu średniego ogłoszonego, obowiązującego w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego, odliczają od kwoty należnego podatku, kwotę równą kwocie dochodu, jaki uzyskałyby z nabycia, za kwotę odpowiadającą ich funduszom podstawowym, 52-tygodniowych bonów skarbowych (wg art. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. - w nowym brzmieniu).

Pominięcie przez ustawodawcę szczegółowych rozwiązań w zakresie konstrukcji ulgi podatkowej związanej ze zwiększeniem funduszy własnych banków nie powinno ograniczać prawa banków w korzystaniu z przysługujących im z tego tytułu preferencji. Przepisy nie określają wprost daty, w której banki spółdzielcze ustalają stan funduszy własnych służących do określenia limitu dochodów, podlegających odliczeniu od podatku oraz nie rozstrzygają kwestii, według jakiej metody banki obliczają ulgę i od kiedy mogą dokonywać odliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004 r.

Biorąc pod uwagę ugruntowane w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowisko, iż "wykładnia gramatyczno-słownikowa jest tylko jednym z przyjmowanych w rozumowaniu prawniczym sposobów wykładni, a wnioski z niej płynące mogą być również często mylące i prowadzić do merytorycznie błędnych, niezgodnych z rzeczywistymi intencjami ustawodawcy, a w końcu również do niesprawiedliwych i krzywdzących stronę procesu rezultatów. Dlatego też musi być ona uzupełniana wnioskami płynącymi z zastosowania innych rodzajów wykładni: historycznej, systemowej, funkcjonalnej, logicznej, a wreszcie - jeśli nie przede wszystkim - celowościowej, która w odniesieniu do indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych uznawana jest za najodpowiedniejszą i najlepiej prowadzącą do rozszyfrowania intencji i celów ustawodawcy" (uchwała SN z dnia 7 marca 1995 r., sygn. akt III AZP 2/95) przy udzielaniu odpowiedzi podatnikowi można posłużyć się celowościową wykładnią prawa podatkowego.

Uwzględniając powyższe przesłanki oraz fakt, iż:

<
 • przepis art. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. ma zastosowanie po raz pierwszy do dochodu uzyskanego w roku podatkowym rozpoczynającym się w 2004 r., ale dopiero w rozliczeniu rocznym,
 • zmiana przepisu, nastąpiła w trakcie roku kalendarzowego,

do obliczenia ulgi podatkowej należałoby przyjąć rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych dla całego 2004 r. Również do ustalenia limitu dochodu z nabycia 52-tygodniowych bonów skarbowych, należy przyjąć wartość funduszy własnych, określonych w bilansie banku spółdzielczego, obejmującego okres rozliczenia rocznego, którego dotyczy należny podatek dochodowy od osób prawnych w danym roku podatkowym.

Podobny pogląd w kwestii prawnych i praktycznych możliwości korzystania przez banki spółdzielcze z preferencji podatkowej w 2004 r., wyraził Narodowy Bank Polski.

Odnosząc się do wątpliwości dotyczącej zinterpretowania określenia "fundusze podstawowe banku" w kontekście ustalania limitu podlegającego odliczeniu od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania wyjaśniam, że przy ustaleniu tego limitu należy uwzględniać trzy pozycje funduszy podstawowych okreslone w art. 127 ust. 2 Prawa bankowego.

<
  Fundusze podstawowe banku spółdzielczego obejmują następujące pozycje:
 1. fundusze zasadnicze banku z wyłączeniem akcji i udziałów uprzywilejowanych w zakresie spłaty jakichkolwiek zobowiązań banku z ich tytułu, które stanowią w banku spółdzielczym wpłacony fundusz udziałowy oraz fundusz zasobowy i fundusz rezerwowy,
 2. pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią:
  - fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
  - niepodzielny zysk z lat ubiegłych,
 3. pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, które stanowią:
  - akcje własne posiadane przez bank, wycenione według cen nabycia, pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości,
  - wartości niematerialne i prawne,
  - niepokrytą stratę z lat ubiegłych, w tym również stratę w trakcie zatwierdzania,
  - stratę na koniec okresu sprawozdawczego, obliczoną narastająco od początku roku obrotowego.


Jednocześnie pragnę poinformować, iż prowadzone są prace analityczne związane z możliwością wykorzystania pomocy publicznej określonej w art. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. w celu zapewnienia zgodności zwolnienia od podatku z prawem wspólnotowym z zakresu pomocy publicznej.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.