DP3/423-34/06/25662 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Bank .... w dniu 30 maja 2005 r. uzyskał wymagalną wielkość funduszy własnych stanowiących równowartość 1 miliona euro i zwrócił się d tut. Organu z zapytaniem czy w opianej sytuacji ma prawo do skorzystania z ulgi de minimis za 2005 r. w określonej kwocie?

DP3/423-34/06/25662

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. bank spółdzielczy
  2. fundusz własny
  3. ulga podatkowa
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

P o s t a n o w i e n i e

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 15 lutego 2006 r. (data wpływu do urzędu: 16 lutego 2006 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnychstwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowiskonie jest prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że bank ... w dniu 30 maja 2005 r. uzyskał wymagalną wielkość funduszy własnych stanowiących równowartość 1 miliona euro.
Podatnik – Bank ..., zwrócił sie do tut. Organu z zapytaniem czy w opisanej sytuacji ma prawo do skorzystania z ulgi de minimis za 2005 r. w określonej kwocie.
Zdaniem wnioskodawcy, w świetle obowiązujących przepisów Bank ma prawo do ulgi de minimis za 2005 r. po złożeniu zeznania rocznego CIT-8 za 2005 r. w ustawowym terminie, podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie przekazania środków na zwiększenie funduszu zasobowego, przekazaniu na zwiększenie funduszu zasobowego 80% wypracowanego zysku netto, złożeniu korekty zeznania CIT-8 za 2005 r. i złożeniu wniosku o wydanie zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis.

Ustosunkowując się do złożonego wniosku Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137 poz. 1303 ze zm.) do czasu uzyskania przez banki spółdzielcze zwiększenia sumy funduszy własnych do równowartości 1.000.000 euro, przeliczonej na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego, banki spółdzielcze odliczają od kwoty należnego podatku dochodowego od osób prawnych kwotę równą kwocie dochodu, jaki uzyskałyby z nabycia, za kwotę odpowiadającą ich funduszom podstawowym, 52-tygodniowych bonów skarbowych. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis bankom spółdzielczym (Dz. U. Nr 267 poz. 2648), bank spółdzielczy może uzyskać pomoc de minimis w ramach ulgi podatkowej, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez ten bank w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100.000 euro.
Wnioskodawca osiągnął wymagany próg kapitałowy 30 maja 2005 r. W przypadku gdy próg kapitałowy zostanie osiągnięty w ciągu roku podatkowego, zwolnienie przysługuje do miesiąca, w którym próg został osiągnięty, a nie do końca roku.
Reasumując:
Wnioskodawca po spełnieniu warunku określonego w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów ma prawo do ulgi de minimis za 2005 r. po złożeniu zeznania rocznego CIT-8 za 2005 r. w ustawowym terminie, podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie przekazania środków na zwiększenie funduszu zasobowego, przekazaniu na zwiększenie funduszu zasobowego 80% wypracowanego zysku netto, złożeniu korekty zeznania CIT-8 za 2005 r. i złożeniu wniosku o wydanie zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis. W celu ustalenia maksymalnej wartości ulgi należy posłużyć się poniżej zaprezentowaną formułą:
(1.000.000 euro x kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającym rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego) x średnia arytmetyczna średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, sprzedanych na czterech ostatnich przetargach, które odbyły się do końca roku, którego dotyczy należny podatek
/365 dni x ilość dni od 1 stycznia 2005 r. do dnia osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego.
Urząd nie podziela stanowiska Podatnika z powodu nie przyjęcia przez niego za podstawę wyliczenia kwoty 1.000.000 euro przemnożonej przez kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającym rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego oraz przyjęcia przez niego niewłaściwej daty, do której wyliczona jest pomoc de minimis. Pomoc de minimis w opisanym przypadku winna być wyliczona do dnia osiągnięcia wymaganego progu w wysokości 1 mln euro, tj. do dnia 30 maja 2005 r., a nie jak uważa podatnik do 29 maja 2005 r. W tym zakresie stanowisko Strony należy uznać za nieprawidłowe.
W świetle powyższych ustaleń Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podmiotu podatnika/ płatnika/ inkasenta/ następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
W dniu wydania postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym w zakresie wniosku.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.