Bank spółdzielczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bank spółdzielczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Bank Spółdzielczy wnioskiem z dnia 12 marca 2007 r. - L.dz. 277/2007, (data wpływu do tut. Urzędu 16.03.2007 r.) - w związku z zamiarem skorzystania z pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137, poz. 1303 ze zm.) której warunki udzielenia szczegółowo określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym (Dz. U. Nr 267, poz. 2648) - zwrócił się z zapytaniem, czy podstawą wyliczenia poziomu funduszy własnych banku jest sprawozdanie przed czy po weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Banku z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej udzielanej bankom spółdzielczym, stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Podatnika w sprawie nr 2, pytanie nr 2 jest prawidłowe. UZASADNIENIE Bank wnioskiem z dnia 12 marca 2007 r. - L.dz. 277/2007, (data wpływu do tut. Urzędu 16.03.2007 r.) - w związku z zamiarem skorzystania z pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137, poz. 1303 ze zm.) której warunki (...)

2011
1
maj

Istota:

Bank Spółdzielczy wnioskiem z dnia 12 marca 2007 r. - L.dz. 277/2007, (data wpływu do tut. Urzędu 16.03.2007 r.) - w związku z zamiarem skorzystania z pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137, poz. 1303 ze zm.) której warunki udzielenia szczegółowo określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym (Dz. U. Nr 267, poz. 2648) - zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ustalenia kursu euro, według którego należy przeliczyć fundusze własne banku na dzień 31 grudnia 2006 r., zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Banku z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej udzielanej bankom spółdzielczym, stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Podatnika w sprawie nr 1 jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Bank wnioskiem z dnia 12 marca 2007 r. - L.dz. 277/2007, (data wpływu do tut. Urzędu 16.03.2007 r.) - w związku z zamiarem skorzystania z pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137, poz. 1303 ze zm.) której warunki udzielenia (...)

2011
1
maj

Istota:

Bank Spółdzielczy wnioskiem z dnia 12 marca 2007 r. - L.dz. 277/2007, (data wpływu do tut. Urzędu 16.03.2007 r.) - w związku z zamiarem skorzystania z pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137, poz. 1303 ze zm.) której warunki udzielenia szczegółowo określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym (Dz. U. Nr 267, poz. 2648) - zwrócił się z zapytaniem dotyczącym momentu zaliczenia zysku netto Banku za rok 2006 do jego funduszy własnych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Banku z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej udzielanej bankom spółdzielczym, stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Podatnika w sprawie nr 2, pytanie nr 1 jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Bank wnioskiem z dnia 12 marca 2007 r. - L.dz. 277/2007, (data wpływu do tut. Urzędu 16.03.2007 r.) - w związku z zamiarem skorzystania z pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137, poz. 1303 ze zm.) której warunki (...)

2011
1
maj

Istota:

Bank zwrócił się z pytaniem, czy zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym (Dz. U. z 2004 r. Nr 267 poz. 2468) ma prawo skorzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych po spełnieniu określonych warunków.
Zdaniem Banku ma on prawo skorzystać z ulgi podatkowej za 2006 r. poprzez złożenie korekty zeznania rocznego (deklaracja CIT-8) w terminie do 30 czerwca 2007 r.

Fragment:

(...) od osób prawnych kwotę równą kwocie dochodu, jaki uzyskałyby z nabycia, za kwotę odpowiadającą ich funduszom podstawowym, 52-tygodniowych bonów skarbowych. Jednak w myśl art. 3 ust. 2 powołanej powyżej ustawy, odliczenia mogą dokonać tylko te banki spółdzielcze które spełniły określone w tym przepisie warunki a mianowicie: 1.w dniu wejścia w życie w/w ustawy (6 września 2003 r.) nie spełniały wymogu określonego w art.172 ust.3 pkt 3 ustawy Prawo Bankowe tj. bank spółdzielczy, który zrzeszył się z bankiem zrzeszającym, nie uzyskał zwiększenia funduszy własnych do poziomu nie niższego niż równowartość 1.000.000 euro – do 31 grudnia 2010 r., obliczonych w złotych według średniego kursu wynikającego z tabeli kursów ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na koniec roku poprzedzającego rok osiągnięcia wskazanego progu kapitałowego (art. 3 ust..2 pkt 1), 2.przekazały na zwiększenie funduszu zasobowego co najmniej 80% (...)

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy możliwości zmniejszenia należnego podatku dochodowego od osób prawnych za 2005r. o ulgę podatkową z tytułu pomocy de minimis określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.12.2004r.

Fragment:

(...) co najmniej 80% wypracowanego zysku netto za 2005r. ustalonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości – w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się uchwały walnego zgromadzenia w sprawie przeznaczenia tych środków finansowych, Bank będzie miał prawo do pomniejszenia należnego podatku dochodowego od osób prawnych. Według § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.12.2004r. w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym (Dz. U. Nr 267, poz. 2648) bank spółdzielczy może uzyskać pomoc de minimis w ramach ulgi podatkowej, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez ten bank w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100.000 euro. Powyższe rozporządzenie w § 1 ust. 2 stanowi, iż do ustalenia wartości pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej przyjmuje (...)

2011
1
maj

Istota:

Jakim kursem euro należy przeliczyć fundusze własne na 31.12.2006r.- kursem 4,0790 na koniec 2004r. czy kursem 3,8598 na koniec 2005 r.?

Fragment:

(...) co najmniej 80% wypracowanego zysku netto ustalonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości – w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się uchwały walnego zgromadzenia w sprawie przeznaczenia tych środków finansowych; w tym przypadku podatek oraz zaliczki uprzednio zapłacone za dany rok podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia korekty zeznania. Według art. 172 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) bank spółdzielczy, który zrzeszył się z bankiem zrzeszającym, jest obowiązany uzyskać zwiększenie sumy funduszy własnych do poziomu nie niższego niż równowartość 1.000.000 euro – do dnia 31.12.2010 roku, obliczonych w złotych według średniego kursu wynikającego z tabeli kursów ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na koniec roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego. Przytoczone powyżej przepisy w odniesieniu do kursu średniego (...)

2011
1
maj

Istota:

  1. Czy podział zysku netto wypracowanego przez Bank w 2006 r., dokonany przez Zebranie Przedstawicieli w 2007 r., spowoduje zwiększenie funduszy własnych banku na dzień 31.12.2006 r., a zatem czy zwiększenie funduszy własnych banku w wyniku operacji gospodarczej dokonanej w 2007 r. winno być dokonane na 31.12.2006 r., gdy na ten dzień nie jest znany podział zysku.
  2. Czy podstawą dla wyliczenia funduszy własnych banku jest sprawozdanie przed czy po weryfikacji przez biegłego rewidenta, gdy zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 2 lit c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do funduszy własnych banku zaliczany jest zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, w kwotach nie większych niż kwoty zweryfikowane przez biegłych rewidentów?
  3. Czy przekroczenie funduszy własnych na poziomie równowartości 1.000.000 euro w wyniku (zweryfikowanego i podzielonego przez Zebranie Przedstawicieli w 2007 r.) zysku za 2006 r. w jakimś stopniu ogranicza prawo do skorzystania z przewidzianej dla banku ulgi de minimis?

Fragment:

(...) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 31.01.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 1.02.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137, poz. 1303 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis bankom spółdzielczym (Dz. U. Nr 267, poz. 2648 ze zm.), banki spółdzielcze do czasu uzyskania zwiększenia funduszy własnych do (...)

2011
1
kwi

Istota:

Bank .... w dniu 30 maja 2005 r. uzyskał wymagalną wielkość funduszy własnych stanowiących równowartość 1 miliona euro i zwrócił się d tut. Organu z zapytaniem czy w opianej sytuacji ma prawo do skorzystania z ulgi de minimis za 2005 r. w określonej kwocie?

Fragment:

(...) w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego, banki spółdzielcze odliczają od kwoty należnego podatku dochodowego od osób prawnych kwotę równą kwocie dochodu, jaki uzyskałyby z nabycia, za kwotę odpowiadającą ich funduszom podstawowym, 52-tygodniowych bonów skarbowych. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis bankom spółdzielczym (Dz. U. Nr 267 poz. 2648), bank spółdzielczy może uzyskać pomoc de minimis w ramach ulgi podatkowej, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez ten bank w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100.000 euro. Wnioskodawca osiągnął wymagany próg kapitałowy 30 maja 2005 r. W przypadku gdy próg kapitałowy zostanie osiągnięty w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Fragment:

(...) Przekazuję wyjaśnienia dotyczące, stosowania w 2004 r., przez zrzeszone banki spółdzielcze ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych, określonej w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 137, poz. 1303 z późn. zm.). Wątpliwości dotyczą: ustalenia wartości dochodu, jaki bank spółdzielczy uzyskałby z nabycia 52 - tygodniowych bonów skarbowych, za kwotę odpowiadającą funduszom podstawowym banku spółdzielczego, zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych, określenia pojęcia "fundusze podstawowe", o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. Banki spółdzielcze do czasu osiągnięcia sumy funduszy własnych o równowartości 1.000.000 euro, przeliczonej na złote według kursu średniego ogłoszonego, obowiązującego w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy do wyliczenia kapitałów podstawowych, stanowiących załącznik do wniosku o udzielenie pomocy de minimis za 2006 r., powinno wliczać się pozycję zysku netto ustalonego na dzień 31.12.2006 r., wykazanego w bilansie Banku, czy też w roku następnym, w którym następuje badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?

Fragment:

(...) r. weryfikacji) ujmuje się w księgach pod datą podjęcia uchwały, tj. w 2007 r. Ustawodawca w w/w art. 127 wyraźnie wskazuje, że jednym z elementów kapitałów własnych jest zysk netto okresu sprawozdawczego, a nie wartość kapitału, która powstała w wyniku podziału zysku tego okresu, zatem dokonując wyliczeń kapitałów podstawowych i własnych, stanowiących załącznik do wniosku o udzielenie ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu pomocy de minimis za 2006 r. Bank Spółdzielczy zobowiązany jest uwzględnić pozycję zysku netto wykazanego w bilansie Banku sporządzonym na dzień 31.12.2006 r. Końcowo nadmienia się, iż urząd skarbowy nie jest organem właściwym do rozstrzygania kwestii z zakresu ustawy o rachunkowości, jak również ustawy Prawo bankowe, bowiem stosownie do art. 14a Ordynacji podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego jest zobowiązany do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, a (...)