IBPP4/4513-63/15/LG | Interpretacja indywidualna

Prawidłowość udokumentowania czynności zdjęcia banderol
IBPP4/4513-63/15/LGinterpretacja indywidualna
 1. banderola
 2. dokumentacja
 3. znaki akcyzy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Znaki akcyzy -> Zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy -> Zdejmowanie znaków akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 2 lipca 2015 r. (data wpływu 7 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zdjęcia banderol – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zdjęcia banderol.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest obrót (handel) napojami alkoholowymi. Spółka działa przede wszystkim na rynku krajowym, jednakże dokonuje również wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych (wódki) do różnych krajów Unii Europejskiej. Dostawa towaru odbywa się według procedury z zapłaconą akcyzą a spółka w oparciu o art. 82 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz.U. 2009 r. nr. 3 poz. 11 ze zm.) występuje każdorazowo o zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju. Warunkiem ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w omawianej procedurze jest uprzednie zdjęcie znaków akcyzy z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych w tym wypadku z butelek wódki, powyższe determinuje art. 82 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym określając, iż zwrotowi nie podlega akcyza w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy. Procedura zdjęcia znaków z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych określona została w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. 2013 poz. 56). Zgodnie § 5 pkt 7 rozporządzenia, zdjęcie banderol potwierdza się protokołem podpisanym przez dwie strony reprezentujące wnioskodawcę albo przez jedną osobę, jeżeli zapewnienie reprezentacji dwuosobowej nie jest możliwe, oraz przez obecnego przy tych czynnościach upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego. Przedmiotowy protokół zgodnie z § 5 pkt 8 rozporządzenia powinien określać miejsce i datę dokonania czynności, rodzaj i liczbę banderol oraz oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego banderol, pozwalające na ich identyfikację, przyczynę zdjęcia banderol, a także strony czynności i nazwiska osób w niej uczestniczących oraz ich podpisy. Obecnie w celu realizacji powyższych zapisów pracownicy spółki pod nadzorem upoważnionego pracownika Urzędu Celnego dokonują zdjęcia znaków akcyzy z opakowań jednostkowych, następnie sporządzany jest protokół którego integralną częścią są załączniki z wyszczególnioną serią i numerem każdej zdjętej banderoli. Przygotowanie powyższych wykazów w formie ręcznego przepisania (na komputerze) numerów wszystkich zdejmowanych banderol jest procesem długotrwałym i pracochłonnym zważywszy na fakt, iż jednorazowa dostawa to zazwyczaj ilości na poziomie kilku lub kilkunastu tysięcy znaków akcyzy. W prowadzonej działalności stanowi to zatem znaczne utrudnienie. W związku z faktem, iż zdjęte znaki akcyzy zostają następnie zniszczone na powyższą okoliczność sporządzany jest protokół zniszczenia i zgodnie z § 5 pkt 9 rozporządzenia kopia protokołu zdjęcia banderol wraz z kopią protokołu zniszczenia przekazywana jest do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca mając na uwadze § 5 pkt 8 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, może sporządzić wykaz zdejmowanych banderol w postaci czytelnych zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym, które stanowić będą załączniki do protokołu zdjęcia banderol...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Sporządzanie wykazu zdjętych banderol w postaci zbiorczych fotografii na których uwidocznione będą oznaczenia serii i numery ewidencyjne banderol w rozdzielczości umożliwiającej ich odczytanie jest w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne. Zgodnie z § 5 pkt 8 rozporządzenia protokół zdjęcia banderol powinien określać miejsce i datę dokonania czynności, rodzaj i liczbę banderol oraz oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego banderol, pozwalające na ich identyfikację, przyczynę zdjęcia banderol, a także strony czynności i nazwiska osób w niej uczestniczących oraz ich podpisy. Przepis określa zatem aby protokół obejmował miedzy innymi takie dane jak liczbę banderol oraz ich oznaczenia seryjne i numery. Uwzględniając zatem cel przepisu jakim jest przede wszystkim identyfikacja zdejmowanych banderol, sporządzenie ich wykazu w postaci zdjęć będzie w pełni realizowało tę funkcję. Przedmiotowe zdjęcia stanowić będą integralną część protokołu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.), organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej.

Na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy, organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy, o którym mowa w art. 42 ust. 4 i 8 oraz art. 82 ust. 1, 2 i 2e, są naczelnik urzędu celnego, któremu została złożona deklaracja podatkowa dla tej akcyzy lub który wydał decyzję określającą wysokość tej akcyzy, i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby celnej.

Stosownie z treścią art. 82 ust. 1 ustawy, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy:

 1. podatnikowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów akcyzowych, albo
 2. podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowej

-na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

W myśl art. 82 ust. 4 ustawy, podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 2, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy są obowiązani przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego:

 1. dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju;
 2. udokumentowane potwierdzenie wywozu wyrobów akcyzowych z terytorium kraju poza obszar celny Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w sposób zgodny z przepisami prawa celnego.

Zwrotowi nie podlega akcyza w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy, a także kwota akcyzy niższa od minimalnej kwoty zwrotu (art. 82 ust. 5 ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 82 ust. 6 ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego dokonuje weryfikacji wniosku o zwrot akcyzy w oparciu o dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 3-4a.

Tryb i termin zwrotu akcyzy, minimalną kwotę zwrotu akcyzy oraz wzór wniosku o zwrot akcyzy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1053 ze zm.).

Wzór wniosku o zwrot akcyzy, o którym mowa w art. 82 ustawy, stanowi załącznik do rozporządzenia ( § 5).

W myśl art. 123 ust. 1 ustawy, znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych, na które zostały naniesione, jeżeli wyroby akcyzowe nie będą sprzedawane na terytorium kraju.

Zgodę na zdjęcie znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy lub właściciela wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy (art. 123 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 123 ust. 4 ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

 1. szczegółowe przypadki, w których znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych;
 2. warunki i tryb zdejmowania znaków akcyzy;
 3. wzór wniosku o zdjęcie znaków akcyzy.

Szczegółowe przypadki, w których znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych, warunki i tryb zdejmowania znaków akcyzy, wzór wniosku o zdjęcie znaków akcyzy określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 129 ze zm.).

W myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia z 7 stycznia 2013 r. , banderole naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe mogą być z nich zdjęte po uzyskaniu zgody właściwego naczelnika urzędu celnego, w przypadku gdy:

 1. wyroby akcyzowe mają być zwrócone do podmiotu zagranicznego, od którego zostały otrzymane, w związku z wadami fizycznymi wyrobów lub
 2. wyroby akcyzowe przeznaczone są na eksport lub do dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Wzór wniosku o zdjęcie banderol określa załącznik nr 6 do rozporządzenia ( § 5 ust. 2).

Na podstawie § 5 ust. 3, 4 i 5 ww. rozporządzenia, zdjęcia banderol dokonuje się po pisemnym powiadomieniu właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze ich zdjęcia. Pisemnego powiadomienia należy dokonać w terminie co najmniej 3 dni przed planowanym dniem wydania wyrobów akcyzowych w celu dokonania ich zwrotu do podmiotu zagranicznego lub dokonania eksportu albo dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Pisemne powiadomienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje o rodzaju i ilości wyrobów akcyzowych, z których mają być zdjęte banderole, oraz o terminie zdjęcia banderol i wydania wyrobów akcyzowych.

Zdjęcie banderol odbywa się w obecności upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 6.

Natomiast § 5 ust. 7 tego rozporządzenia określił, że zdjęcie banderol potwierdza się protokołem podpisanym przez dwie osoby reprezentujące wnioskodawcę albo przez jedną osobę, jeżeli zapewnienie reprezentacji dwuosobowej nie jest możliwe, oraz przez obecnego przy tych czynnościach upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego, z zastrzeżeniem przypadku określonego w ust. 6.

Protokół potwierdzający zdjęcie banderol powinien określać miejsce i datę dokonania czynności, rodzaj i liczbę banderol oraz oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego banderol, pozwalające na ich identyfikację, przyczynę zdjęcia banderol, a także strony czynności i nazwiska osób w niej uczestniczących oraz ich podpisy ( § 5 ust. 8).

Z kolei ust. 9 § 5 stanowi, że kopia protokołu potwierdzającego zdjęcie banderol przekazywana jest do wytwórcy banderol, w przypadku gdy banderole zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych zwracane są wytwórcy, natomiast w przypadku zniszczenia zdjętych banderol kopia ta jest przekazywana wraz z kopią protokołu zniszczenia banderol do właściwego naczelnika urzędu celnego.

Przedmiotem wniosku jest możliwość sporządzenia wykazu zdejmowanych banderol w postaci czytelnych zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym, które stanowiłyby załącznik do protokołu zdjęcia banderol – jego integralną część.

Stosownie do powyższego należy wskazać, że powołane przepisy dotyczące podatku akcyzowego nie określiły wzoru protokołu zdjęcia banderol. Wskazano w nich jedynie co powinien zawierać protokół zdjęcia banderol. Protokół taki ma wskazywać m. in. na oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego banderol, które pozwalają na ich identyfikację. Przepisy te nie wyznaczyły jednakże formy w jaki sposób seria i numer ewidencyjny banderol winny być ujęte w protokole w celu ich identyfikacji. Zatem jeśli zdjęcia, które będą stanowić integralną część ww. protokołu będą przedstawiały dokładnie, rzetelnie i wiarygodnie serię i numer ewidencyjny zdejmowanych znaków akcyzy, tj. pozwolą na jednoznaczną identyfikację banderol, wówczas taki sposób zaprotokołowania czynności zdjęcia banderol nie powinien stać w sprzeczności z przepisami prawa.

Uwzględniając powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że ostateczna ocena czy w konkretnym indywidualnym przypadku wykonane zdjęcia spełniają wymagania stawiane dla przedmiotowego protokołu i w sposób jednoznaczny, wyraźny i nie budzący wątpliwości identyfikują numer ewidencyjny i serię zdejmowanych znaków akcyzy może zostać dokonana jedynie przez właściwego naczelnika urzędu celnego działającego przez upoważnionego pracownika, obecnego przy tych czynnościach i podpisującego protokół.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.