Banderola | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to banderola. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
7
paź

Istota:

Prawidłowość udokumentowania czynności zdjęcia banderol

Fragment:

Protokół potwierdzający zdjęcie banderol powinien określać miejsce i datę dokonania czynności, rodzaj i liczbę banderol oraz oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego banderol, pozwalające na ich identyfikację, przyczynę zdjęcia banderol, a także strony czynności i nazwiska osób w niej uczestniczących oraz ich podpisy ( § 5 ust. 8). Z kolei ust. 9 § 5 stanowi, że kopia protokołu potwierdzającego zdjęcie banderol przekazywana jest do wytwórcy banderol, w przypadku gdy banderole zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych zwracane są wytwórcy, natomiast w przypadku zniszczenia zdjętych banderol kopia ta jest przekazywana wraz z kopią protokołu zniszczenia banderol do właściwego naczelnika urzędu celnego. Przedmiotem wniosku jest możliwość sporządzenia wykazu zdejmowanych banderol w postaci czytelnych zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym, które stanowiłyby załącznik do protokołu zdjęcia banderol – jego integralną część. Stosownie do powyższego należy wskazać, że powołane przepisy dotyczące podatku akcyzowego nie określiły wzoru protokołu zdjęcia banderol. Wskazano w nich jedynie co powinien zawierać protokół zdjęcia banderol. Protokół taki ma wskazywać m. in. na oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego banderol, które pozwalają na ich identyfikację.

2013
28
lut

Istota:

Stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe, o ile opisany sposób zabezpieczenia banderoli podatkowej przed odklejeniem, przy wykorzystaniu przeźroczystego kapturka z termokurczowej folii lub przeźroczystej opaski na szyjce butelki, nie narusza zasad oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Podkreślić bowiem należy, że stosując się do zasad uregulowanych w wymienionych przepisach, zabezpieczona w opisany we wniosku sposób banderola musi być w pełni weryfikowalna. Zatem, powinna być widoczna seria, numer ewidencyjny, rok wytworzenia oraz wszystkie zabezpieczenia banderoli zarówno dla uprawnionych organów, jak i konsumentów nabywających przedmiotowe wyroby akcyzowe.

Fragment:

Do oznaczania wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, wprowadzono: podatkowe znaki akcyzy w postaci banderol podatkowych; legalizacyjne znaki akcyzy w postaci banderol legalizacyjnych. Banderole zawierają w szczególności oznaczenie serii, numer ewidencyjny, dane o rodzaju i ilości wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rok ich wytworzenia - § 3 ust. 1 rozporządzenia. Banderole są nanoszone na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z tym że banderole legalizacyjne mogą być również nanoszone na opakowania jednostkowe w stanie, w jakim opakowania występują poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy - § 4 ust. 1 rozporządzenia. W załączniku nr 4 „ Sposoby nanoszenia banderol na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych ”, Rysunek 5 - przedstawiono sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 110 x 14 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie oraz banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 160 x 16 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) powyżej 0,5 l (od góry na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie odwróconej litery „ U ”).

2011
1
paź

Istota:

Obowiązek oznaczania znakami akcyzy cydru

Fragment:

Stawka akcyzy na napoje fermentowane wynosi 158,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu – art. 96 ust. 4 ustawy. Zgodnie natomiast z art. 97 ust. 1 ustawy wyrobami pośrednimi w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 22% objętości, objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 94-96. Stawka akcyzy na wyroby pośrednie, stosownie do art. 97 ust. 4 ustawy, wynosi 318,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu. Z kolei w myśl art. 94 ust. 1 ustawy piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeśli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości. Jak stanowi art. 114 ustawy obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy. Zgodnie z brzmieniem poz. 4 załącznika nr 3 do ustawy obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy objęto wyroby o kodzie CN 2206 00 dotyczące wyrobu (grupy wyrobów) określonych jako: pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

2011
1
cze

Istota:

Czy w przypadku utraty lub zniszczenia banderol w przyszłości w czasie transportu do Czech Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego dodatkowej kwoty podatku akcyzowego, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości i w którym miesiącu powstanie obowiązek zapłaty tej dodatkowej kwoty podatku?
Czy w takim przypadku Wnioskodawca otrzyma zwrot uiszczonych przy zakupie banderol kosztów wytworzenia oraz wartości banderol?
Jakie czynności musi wykonać, a nadto jakie warunki musi spełnić Wnioskodawca, aby utrata, uszkodzenie lub zniszczenie banderol w czasie transportu do Czech nie spowodowało powstania dodatkowych zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności karnoskarbowej członków Zarządu Wnioskodawcy, a nadto aby nie stracić prawa do zwrotu kosztu wytworzenia i wartości banderol zapłaconych przy nabyciu banderol?

Fragment:

Czy w takim przypadku Wnioskodawca otrzyma zwrot uiszczonych przy zakupie banderol kosztów wytworzenia oraz wartości banderol... Jakie czynności musi wykonać, a nadto jakie warunki musi spełnić Wnioskodawca, aby utrata, uszkodzenie lub zniszczenie banderol w czasie transportu do Czech nie spowodowało powstania dodatkowych zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności karnoskarbowej członków Zarządu Wnioskodawcy, a nadto aby nie stracić prawa do zwrotu kosztu wytworzenia i wartości banderol zapłaconych przy nabyciu banderol... Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia banderol w czasie transportu do Czech w przytoczonych wyżej okolicznościach nie powstanie obowiązek zapłaty dodatkowej kwoty podatku akcyzowego. Wnioskodawca powinien otrzymać w takim przypadku zwrot zapłaconych wcześniej kosztów wytworzenia banderol oraz wartości banderol. Wnioskodawca, stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz.257 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 80 poz. 742 ze zm.), w przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia banderol w czasie transportu do Czech powinien: (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie: Czy w przedstawiona interpretacja przepisów jest prawidłowa oraz w jaki sposób należy rozliczyć straty banderol, które nastąpiły w poniżej opisanych okolicznościach, tj. powstały one poza procesem oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

Fragment:

Na potwierdzenie przeprowadzonych czynności sporządzono stosowne dokumenty : 1) protokół ujawnienia zbrakowanych wyrobów w magazynie, 2) karta likwidacji braków nienaprawialnych (KLB), 3) protokół w sprawie zniszczenia banderol podatkowych. 2) Stanowisko Podatnika : Zdaniem wnioskodawcy rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, jak i ustawa o podatku akcyzowym nie precyzuje trybu postępowania w przypadku likwidacji wyrobów z powodu występujących w nich wad, co wiąże się z otwarciem opakowania i jest równoznaczne z uszkodzeniem (zniszczeniem) banderol w trakcie otwierania butelek. Wnioskodawca zaznacza, iż nabycie banderol podatkowych wiąże się z dokonaniem wpłaty zaliczki na podatek akcyzowy tj. kwoty stanowiącej wartość banderol podatkowych; w przypadku przedmiotowych banderol KS/BP/8 wynosi ona 0,95 zł za jedną banderolę oraz wpłaty kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych w wysokości 28,90 zł za 1000 sztuk banderol o wymiarach 90x16mm. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie o podatku akcyzowym naniesienie znaków akcyzy na wyroby uprawnia jednostkę w dniu następnym po naniesieniu znaków akcyzy na wyrób do pomniejszenia wpłaty dziennej akcyzy o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy, wpłaconą w celu uzyskania tych znaków. Podatek akcyzowy należny po sprzedaży wyrobów spirytusowych odprowadzany jest nie później niż w 25 dniu od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy, tj. od dnia w którym dokonano sprzedaży tych wyrobów.