Banderola | Interpretacje podatkowe

Banderola | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to banderola. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawidłowość udokumentowania czynności zdjęcia banderol
Fragment:
Protokół potwierdzający zdjęcie banderol powinien określać miejsce i datę dokonania czynności, rodzaj i liczbę banderol oraz oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego banderol, pozwalające na ich identyfikację, przyczynę zdjęcia banderol, a także strony czynności i nazwiska osób w niej uczestniczących oraz ich podpisy ( § 5 ust. 8). Z kolei ust. 9 § 5 stanowi, że kopia protokołu potwierdzającego zdjęcie banderol przekazywana jest do wytwórcy banderol, w przypadku gdy banderole zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych zwracane są wytwórcy, natomiast w przypadku zniszczenia zdjętych banderol kopia ta jest przekazywana wraz z kopią protokołu zniszczenia banderol do właściwego naczelnika urzędu celnego. Przedmiotem wniosku jest możliwość sporządzenia wykazu zdejmowanych banderol w postaci czytelnych zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym, które stanowiłyby załącznik do protokołu zdjęcia banderol – jego integralną część. Stosownie do powyższego należy wskazać, że powołane przepisy dotyczące podatku akcyzowego nie określiły wzoru protokołu zdjęcia banderol. Wskazano w nich jedynie co powinien zawierać protokół zdjęcia banderol. Protokół taki ma wskazywać m. in. na oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego banderol, które pozwalają na ich identyfikację.
2015
7
paź

Istota:
Stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe, o ile opisany sposób zabezpieczenia banderoli podatkowej przed odklejeniem, przy wykorzystaniu przeźroczystego kapturka z termokurczowej folii lub przeźroczystej opaski na szyjce butelki, nie narusza zasad oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Podkreślić bowiem należy, że stosując się do zasad uregulowanych w wymienionych przepisach, zabezpieczona w opisany we wniosku sposób banderola musi być w pełni weryfikowalna. Zatem, powinna być widoczna seria, numer ewidencyjny, rok wytworzenia oraz wszystkie zabezpieczenia banderoli zarówno dla uprawnionych organów, jak i konsumentów nabywających przedmiotowe wyroby akcyzowe.
Fragment:
Do oznaczania wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, wprowadzono: podatkowe znaki akcyzy w postaci banderol podatkowych; legalizacyjne znaki akcyzy w postaci banderol legalizacyjnych. Banderole zawierają w szczególności oznaczenie serii, numer ewidencyjny, dane o rodzaju i ilości wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rok ich wytworzenia - § 3 ust. 1 rozporządzenia. Banderole są nanoszone na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z tym że banderole legalizacyjne mogą być również nanoszone na opakowania jednostkowe w stanie, w jakim opakowania występują poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy - § 4 ust. 1 rozporządzenia. W załączniku nr 4 „ Sposoby nanoszenia banderol na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych ”, Rysunek 5 - przedstawiono sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 110 x 14 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie oraz banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 160 x 16 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) powyżej 0,5 l (od góry na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie odwróconej litery „ U ”).
2013
28
lut

Istota:
Obowiązek oznaczania znakami akcyzy cydru
Fragment:
Stawka akcyzy na napoje fermentowane wynosi 158,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu – art. 96 ust. 4 ustawy. Zgodnie natomiast z art. 97 ust. 1 ustawy wyrobami pośrednimi w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 22% objętości, objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 94-96. Stawka akcyzy na wyroby pośrednie, stosownie do art. 97 ust. 4 ustawy, wynosi 318,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu. Z kolei w myśl art. 94 ust. 1 ustawy piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeśli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości. Jak stanowi art. 114 ustawy obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy. Zgodnie z brzmieniem poz. 4 załącznika nr 3 do ustawy obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy objęto wyroby o kodzie CN 2206 00 dotyczące wyrobu (grupy wyrobów) określonych jako: pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.
2011
1
paź

Istota:
Czy w przypadku utraty lub zniszczenia banderol w przyszłości w czasie transportu do Czech Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego dodatkowej kwoty podatku akcyzowego, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości i w którym miesiącu powstanie obowiązek zapłaty tej dodatkowej kwoty podatku?
Czy w takim przypadku Wnioskodawca otrzyma zwrot uiszczonych przy zakupie banderol kosztów wytworzenia oraz wartości banderol?
Jakie czynności musi wykonać, a nadto jakie warunki musi spełnić Wnioskodawca, aby utrata, uszkodzenie lub zniszczenie banderol w czasie transportu do Czech nie spowodowało powstania dodatkowych zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności karnoskarbowej członków Zarządu Wnioskodawcy, a nadto aby nie stracić prawa do zwrotu kosztu wytworzenia i wartości banderol zapłaconych przy nabyciu banderol?
Fragment:
Czy w takim przypadku Wnioskodawca otrzyma zwrot uiszczonych przy zakupie banderol kosztów wytworzenia oraz wartości banderol... Jakie czynności musi wykonać, a nadto jakie warunki musi spełnić Wnioskodawca, aby utrata, uszkodzenie lub zniszczenie banderol w czasie transportu do Czech nie spowodowało powstania dodatkowych zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności karnoskarbowej członków Zarządu Wnioskodawcy, a nadto aby nie stracić prawa do zwrotu kosztu wytworzenia i wartości banderol zapłaconych przy nabyciu banderol... Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia banderol w czasie transportu do Czech w przytoczonych wyżej okolicznościach nie powstanie obowiązek zapłaty dodatkowej kwoty podatku akcyzowego. Wnioskodawca powinien otrzymać w takim przypadku zwrot zapłaconych wcześniej kosztów wytworzenia banderol oraz wartości banderol. Wnioskodawca, stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz.257 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 80 poz. 742 ze zm.), w przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia banderol w czasie transportu do Czech powinien: (...)
2011
1
cze

Istota:
Pytanie: Czy w przedstawiona interpretacja przepisów jest prawidłowa oraz w jaki sposób należy rozliczyć straty banderol, które nastąpiły w poniżej opisanych okolicznościach, tj. powstały one poza procesem oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Fragment:
Na potwierdzenie przeprowadzonych czynności sporządzono stosowne dokumenty : 1) protokół ujawnienia zbrakowanych wyrobów w magazynie, 2) karta likwidacji braków nienaprawialnych (KLB), 3) protokół w sprawie zniszczenia banderol podatkowych. 2) Stanowisko Podatnika : Zdaniem wnioskodawcy rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, jak i ustawa o podatku akcyzowym nie precyzuje trybu postępowania w przypadku likwidacji wyrobów z powodu występujących w nich wad, co wiąże się z otwarciem opakowania i jest równoznaczne z uszkodzeniem (zniszczeniem) banderol w trakcie otwierania butelek. Wnioskodawca zaznacza, iż nabycie banderol podatkowych wiąże się z dokonaniem wpłaty zaliczki na podatek akcyzowy tj. kwoty stanowiącej wartość banderol podatkowych; w przypadku przedmiotowych banderol KS/BP/8 wynosi ona 0,95 zł za jedną banderolę oraz wpłaty kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych w wysokości 28,90 zł za 1000 sztuk banderol o wymiarach 90x16mm. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie o podatku akcyzowym naniesienie znaków akcyzy na wyroby uprawnia jednostkę w dniu następnym po naniesieniu znaków akcyzy na wyrób do pomniejszenia wpłaty dziennej akcyzy o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy, wpłaconą w celu uzyskania tych znaków. Podatek akcyzowy należny po sprzedaży wyrobów spirytusowych odprowadzany jest nie później niż w 25 dniu od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy, tj. od dnia w którym dokonano sprzedaży tych wyrobów.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Banderola
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.