Badanie zwierząt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to badanie zwierząt. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie. We wniosku podano, iż Pytający jest lekarzem weterynarii, któremu organ administracji państwowej zlecił wykonywanie badania zwierząt rzeźnych i mięsa w trybie przewidzianym ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287). Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 16.06.2004 roku Nr PP1/811-471/PELM-276/04KSz, wykonywanie takiej działalności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w związku z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Podatnik twierdzi, iż Jego zdaniem z dniem 1 maja 2004r. uzyskał jednak status podatnika VAT czynnego i w związku z tym - powołując się na ww. pismo Ministra Finansów - pyta, czy może zostać zwolniony z tego statusu i z obowiązku składania deklaracji VAT-7.

Fragment:

(...) W dniu 02.08.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach udzielił informacji (pismo Nr US-26-PP-443/45/04), z której wynika, iż jeżeli Podatnik wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku VAT, a zarejestrował się jako podatnik VAT czynny, powinien zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego ten fakt, wówczas zostanie przeniesiony do rejestru podatników VAT zwolnionych, a tym samym nie będzie zobowiązany do składania deklaracji podatkowych. Po dokonaniu weryfikacji udzielonej odpowiedzi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zwraca uwagę, iż wbrew sformułowaniom użytym w zapytaniu, wykonywanie przez lekarzy weterynarii działalności, polegającej na badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa z wyznaczenia organu administracji państwowej, podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT, co wynika z cyt. powyżej art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Instytucji wyłączenia z opodatkowania nie należy mylić z instytucją zwolnienia z (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy:
- stawki podatku dotyczącej usług weterynaryjnych wykonywanych z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii (badanie zwierząt rzeźnych i mięsa, szczepienie psów przeciw wściekliźnie, obserwacje zwierząt w kierunku wścieklizny, badanie bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy i białaczki itp.),
- stawki podatku dla usług weterynaryjnych wykonywanych w ramach własnej praktyki w lecznicach,
stawki podatku przy sprzedaży leków oraz inseminacji wykonywanej w ramach usług weterynaryjnych

Fragment:

(...) 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z wniesionym pismem z dnia 31.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W ww. piśmie zwrócono się do tut. Urzędu o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) o podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia: stawki podatku dotyczącej usług weterynaryjnych wykonywanych z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii (badanie zwierząt rzeźnych i mięsa, szczepienie psów przeciw wściekliźnie, obserwacje zwierząt w kierunku wścieklizny, badanie bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy i białaczki itp.), stawki podatku dla usług weterynaryjnych wykonywanych w ramach własnej praktyki w lecznicach, stawki podatku przy sprzedaży leków oraz inseminacji wykonywanej w ramach usług weterynaryjnych. Zgodnie ze stanowiskiem Podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: Ad 1. Usługi badania (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy lekarze nie będący pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej wyznaczeni do wykonywania zadań Inspekcji będą płacili podatek od towarów i usług ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na Wasze pismo, które wpłynęło do tu. Urzędu Skarbowego w dniu 04.06.2004 r., wyjaśnia: Usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywane przez lekarzy weterynarii podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki w wysokości 7%, na podstawie § 5 ust. 1 i poz. 17 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zmianami). Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. Inspekcją kieruje Główny Lekarz Weterynarii będący centralnym organem administracji rządowej. Zadania Inspekcji wykonują (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy świadczenia w zakresie badania zwierząt w obrocie tzn. badanie zwierząt i wystawianie im świadectwa zdrowia, badanie zwierzat rzeźnych i mięsa po uboju, badanie bydła w kierunku białaczki, brucelozy oraz gruxlicy mogą być objete kartą podatkową?

Fragment:

(...) ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.02.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego wyjaśnia jak poniżej. Ze złożonego pisma wynika, że w ramach usług weterynaryjnych będąc podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej wykonuje Pan usługi zlecone przez Wojewódzki Zakład Weterynarii w Opolu w zakresie: badania zwierząt w obrocie to znaczy badanie zwierząt i wystawianie im świadectwa zdrowia, badanie zwierząt rzeźnych i mięsa po uboju, badanie bydła w kierunku białaczki, brucelozy oraz gruźlicy. Odpowiadając tut. organ informuje, że w świetle art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz.930 ze zm.) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy prowadząc działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym można podjąć badanie zwierząt rzeźnych i mięsa na rzecz osób fizycznych i firm prowadzących działalność gospodarczą?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004 r. o udzielenie informacji odnośnie świadczenia usług weterynaryjnych, badania zwierząt rzeźnych i mięsa na rzecz osób fizycznych i firm prowadzących działalność gospodarczą, Urząd Skarbowy w Krośnie wyjaśnia: Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), zryczałtowanym podatkiem dochodowym mogą być opodatkowane wolne zawody określone w art. 4 ust. 1 pkt 11. Według tego artykułu pod pojęciem wolnego zawodu rozumiana jest pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii (...), pod warunkiem, jeśli nie jest wykonywana: na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych (...)