Badanie zwierząt | Interpretacje podatkowe

Badanie zwierząt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to badanie zwierząt. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatnik zwrócił się z zapytaniem o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie. We wniosku podano, iż Pytający jest lekarzem weterynarii, któremu organ administracji państwowej zlecił wykonywanie badania zwierząt rzeźnych i mięsa w trybie przewidzianym ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287). Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 16.06.2004 roku Nr PP1/811-471/PELM-276/04KSz, wykonywanie takiej działalności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w związku z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Podatnik twierdzi, iż Jego zdaniem z dniem 1 maja 2004r. uzyskał jednak status podatnika VAT czynnego i w związku z tym - powołując się na ww. pismo Ministra Finansów - pyta, czy może zostać zwolniony z tego statusu i z obowiązku składania deklaracji VAT-7.
Fragment:
(...) W dniu 02.08.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach udzielił informacji (pismo Nr US-26-PP-443/45/04), z której wynika, iż jeżeli Podatnik wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku VAT, a zarejestrował się jako podatnik VAT czynny, powinien zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego ten fakt, wówczas zostanie przeniesiony do rejestru podatników VAT zwolnionych, a tym samym nie będzie zobowiązany do składania deklaracji podatkowych. Po dokonaniu weryfikacji udzielonej odpowiedzi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zwraca uwagę, iż wbrew sformułowaniom użytym w zapytaniu, wykonywanie przez lekarzy weterynarii działalności, polegającej na badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa z wyznaczenia organu administracji państwowej, podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT, co wynika z cyt. powyżej art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Instytucji wyłączenia z opodatkowania nie należy mylić z instytucją zwolnienia z (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy:
- stawki podatku dotyczącej usług weterynaryjnych wykonywanych z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii (badanie zwierząt rzeźnych i mięsa, szczepienie psów przeciw wściekliźnie, obserwacje zwierząt w kierunku wścieklizny, badanie bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy i białaczki itp.),
- stawki podatku dla usług weterynaryjnych wykonywanych w ramach własnej praktyki w lecznicach,
stawki podatku przy sprzedaży leków oraz inseminacji wykonywanej w ramach usług weterynaryjnych
Fragment:
(...) 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z wniesionym pismem z dnia 31.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W ww. piśmie zwrócono się do tut. Urzędu o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) o podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia: stawki podatku dotyczącej usług weterynaryjnych wykonywanych z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii (badanie zwierząt rzeźnych i mięsa, szczepienie psów przeciw wściekliźnie, obserwacje zwierząt w kierunku wścieklizny, badanie bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy i białaczki itp.), stawki podatku dla usług weterynaryjnych wykonywanych w ramach własnej praktyki w lecznicach, stawki podatku przy sprzedaży leków oraz inseminacji wykonywanej w ramach usług weterynaryjnych. Zgodnie ze stanowiskiem Podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: Ad 1. Usługi badania (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy lekarze nie będący pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej wyznaczeni do wykonywania zadań Inspekcji będą płacili podatek od towarów i usług ?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na Wasze pismo, które wpłynęło do tu. Urzędu Skarbowego w dniu 04.06.2004 r., wyjaśnia: Usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywane przez lekarzy weterynarii podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki w wysokości 7%, na podstawie § 5 ust. 1 i poz. 17 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zmianami). Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. Inspekcją kieruje Główny Lekarz Weterynarii będący centralnym organem administracji rządowej. Zadania Inspekcji wykonują (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy świadczenia w zakresie badania zwierząt w obrocie tzn. badanie zwierząt i wystawianie im świadectwa zdrowia, badanie zwierzat rzeźnych i mięsa po uboju, badanie bydła w kierunku białaczki, brucelozy oraz gruxlicy mogą być objete kartą podatkową?
Fragment:
(...) ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.02.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego wyjaśnia jak poniżej. Ze złożonego pisma wynika, że w ramach usług weterynaryjnych będąc podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej wykonuje Pan usługi zlecone przez Wojewódzki Zakład Weterynarii w Opolu w zakresie: badania zwierząt w obrocie to znaczy badanie zwierząt i wystawianie im świadectwa zdrowia, badanie zwierząt rzeźnych i mięsa po uboju, badanie bydła w kierunku białaczki, brucelozy oraz gruźlicy. Odpowiadając tut. organ informuje, że w świetle art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz.930 ze zm.) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy prowadząc działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym można podjąć badanie zwierząt rzeźnych i mięsa na rzecz osób fizycznych i firm prowadzących działalność gospodarczą?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004 r. o udzielenie informacji odnośnie świadczenia usług weterynaryjnych, badania zwierząt rzeźnych i mięsa na rzecz osób fizycznych i firm prowadzących działalność gospodarczą, Urząd Skarbowy w Krośnie wyjaśnia: Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), zryczałtowanym podatkiem dochodowym mogą być opodatkowane wolne zawody określone w art. 4 ust. 1 pkt 11. Według tego artykułu pod pojęciem wolnego zawodu rozumiana jest pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii (...), pod warunkiem, jeśli nie jest wykonywana: na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.