Badanie rynku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to badanie rynku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Świadczenie usług na rzecz kontrahenta mającego siedzibę na terytorium Czech, jest miejsce, gdzie podmiot ten ma siedzibę - stosownie do art. 27 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, usługi te pozostają poza zakresem opodatkowania VAT w Polsce. Wnioskodawca ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego ze świadczeniem ww. usług.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U.Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03 czerwca 2009r. (data wpływu 29 czerwca 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług, o których mowa w Umowie, jest kraj, w którym posiada siedzibę nabywca tych usług (Czechy) i czy w konsekwencji wynagrodzenie Spółki za świadczenie tych usług nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, z prawem do odliczenia VAT naliczonego związanego z zakupami poniesionymi w celu świadczenia (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy do przychodów uzyskanych przez kontrahentów za zakupione przez Spółkę usługi w zakresie raportów i analiz ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/1)

Fragment:

(...) działalności prawniczej, działalności rachunkowo – księgowej, badania rynku i opinii publicznej, zarządzania i kierowania, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi reklamowe. Usługa badania rynku to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych, ich genezie, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Uwzględnia się w nich wszystkie elementy rynku, podaż, popyt i cenę. Odnosząc się do klasyfikacji PKD - 74.13Z Badanie rynku i opinii publicznej usługi te obejmują: "badanie potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów w celu zwiększenia sprzedaży i wprowadzenia nowych produktów oraz badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnień politycznych, gospodarczych oraz analizę statystyczną uzyskanych wyników". Jeżeli uzyskiwane przez podmioty zagraniczne przychody z tytułu prowadzonych analiz i raportów świadczone na rzecz Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym są usługami badania (...)

2011
1
maj

Istota:

W jaki sposób opodatkować usługi: badanie rynku w zakresie pozyskania kontrahentów, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez zleceniodawcę, reprezentowanie zleceniodawcy zagranicznego w negocjacjach oraz zawieranie umów w imieniu zleceniodawcy?

Fragment:

(...) będącymi podatnikami podatku od wartości dodanej zarejestrowanymi dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Współpraca z firmami brytyjskimi polegać będzie na świadczeniu usług na zlecenie zamawiającego a mianowicie:1. Badanie rynku w celu znalezienia dla brytyjskiego zleceniodawcy optymalnego kontrahenta,2. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski przez zleceniodawcę ( PKWiU 74.14),3. Usługi obejmujące łącznie w/w usługi t.j. badanie rynku i doradztwo,4. Reprezentowanie zleceniodawcy w negocjacjach oraz zawieraniu kontraktów (PKWiU 74.87). W związku z powyższym zwrócił się Pan z pytaniem w jaki sposób należy opodatkować w/w usługi podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Pana usługi wymienione w punkcie 1,2 i 3 będą podlegały opodatkowaniu przez usługobiorcę w Wielkiej Brytanii, na podstawie art. 27 ust. 4 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w Polsce nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, jednak (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy sprzedaż usług obejmująca badanie rynku, pośrednictwo - podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a jeżeli tak, to jaką stawką podatku VAT ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 października 2006 roku wpłynął wniosek ..... uzupełniony w dniu 06.12.2006 r. i 19.12.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Firma świadczy usługi obejmujące wyszukiwanie i kontaktowanie, z fachowym informowaniem i doradztwem osób fizycznych lub prawnych zamierzających podjąć lub rozwiązać określone planowane lub przygotowywane przez nie przedsięwzięcia gospodarcze oraz podmiotów zagranicznych zajmujących się działalnością inwestycyjną i skłonnych dostarczyć środków (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jak opodatkować usługę badania rynku w Polsce na rzecz niemieckiego kontrahenta ?

Fragment:

(...) W związku z art. 5 ust.1i art. 27 ust.3 i 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług związanych z badaniem rynku na rzecz niemieckiego kontrahenta, Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę w w/w wniosku jest prawidłowe . Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku wynika, że Spółka podpisała z kontrahentem niemieckim umowę w zakresie badania rynku polskiego pod kątem możliwości pozyskiwania klientów na sprzedaż (zamków więziennych). Spółka za świadczona usługę obciąża firmę niemiecką wystawiając fakturę VAT bez kwoty podatku. Pytanie Spółki brzmi: Czy można zastosować art. 27 ust. 3 i 4 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art.21 VI (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwraca się z zapytaniem o miejsce świadczenia przedmiotowej usługi

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2006 r. Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 12.10.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.10.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 12.12.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie miejsca opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi pośrednictwa komercyjnego sklasyfikowanej w grupowaniu PKWiU o symbolu 74.84.14 - 00.00, świadczonej na rzecz producenta towarów mającego siedzibę w Finlandii, w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, stwierdza, że : stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik będzie prowadził (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy świadczenie przedmiotowych usług będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 10.02.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.02.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 21.04.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia miejsca świadczenia/opodatkowania usług badania rynku, świadczonych na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Norwegii, w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, stwierdza, że : stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik zamierza świadczyć na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę w Norwegii usługi badania rynku polegające na sporządzaniu informacji (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi w zakresie badania rynku wykonane na rzecz podmiotu z Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu VAt i czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od związanych z nimi zakupów?

Fragment:

(...) Pismen z dnia... Spółka zwróciła się o interpretację przepisów dotyczących opodatkowania usług polegających na wyszukiwaniu kontrahenta w Polsce, który od podmiotu z UE nabędzie maszyny budowlane i doprowadzenie do zawarcia kontraktu. Za powyższe usługi spółka otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizjii, na które wystawia faktury. Zgodnie z pismem stanowisko wnioskodawcy przedstawia się następująco:1. opisana usługa jako usługa badania rynku podlega opodatkowaniu w kraju, w którym podmiot nabywający usługę posiada siedzibę (spółka powołuje się na art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług)2. w związku z wykonywanymi usługami spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych ze świadczeniem usług. Zasadą ogólną, zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w przypadku świadczenia usług jest, iż miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę (...)

2011
1
lut

Istota:

Dot. stawki podatku przy wykonywaniu usług w zakresie badania rynku na rzecz podmiotu zagranicznego.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tut. organ podatkowy w odpowiedzi na pisemne zapytanie Podatnika z dnia 27 lipca 2004r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 02 sierpnia 2004r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje. Jak wynika z treści ww. pisma Podatnik od 01 sierpnia 2004r. świadczy usługi w zakresie badania rynku (PKWiU 74.13) na rzecz podmiotu zagranicznego tj. brytyjskiego podmiotu prawnego. Usługi powyższe w całości świadczone są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyłącznie na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terenie Wielkiej Brytanii. Podatnik zapytuje jaką powinien zastosować stawkę podatku przy wykonywaniu ww usług. Według Przedsiębiorcy usługi badania rynku świadczone na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terenie Wspólnoty Europejskiej podlegają opodatkowaniu stawką podatku 0% VAT. Usługa badania rynku (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zwraca się z dwoma pytaniami:
1. Czy po wejściu „nowej” ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. usługa badania rynku wykonana przez polskiego podatnika na rzecz nabywcy z kraju Unii Europejskiej (Holandia) podlega – zgodnie z art.27 ust.4 pkt3 w/w ustawy opodatkowaniu w Polsce, czy w Holandii?
Zdaniem Podatnika opodatkowanie przedmiotowej usługi, która została wymieniona w art. 27 ust.4 pkt 3 ustawy powinno mieć miejsce w Holandii – zgodnie z art. 27 ust.4 pkt 2 ustawy. Wystawiając fakturę za tą usługę spełnione zostały warunki zawarte w § 12 ust.2 (prawdopodobnie w.b. § 12 ust.1 pkt 2), ust. 10 i 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r., tj.:
- nabywcą usługi jest podatnik podatku od wartości dodanej zidentyfikowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego,
- podatnik świadczący usługę został zarejestrowany jako podatnik VAT-UE,
- na fakturze widnieje informacja, że podatek VAT zostanie rozliczony przez nabywcę.
2. Czy - jeśli umowa badania rynku podlega opodatkowaniu w Holandii - istnieją inne obwarowania stosowania stawki „niepodlegającej opodatkowaniu”, kiedy nie dokonano przelewu należności za usługę na rachunek podatnika świadczącego usługę ale rozliczono należność umową cesji ?
Podatnik wskazuje, że w stanie prawnym sprzed 01.05.2004r. istniały warunki zastosowania obniżonej stawki - § 66 ust.2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.1999r. Natomiast w obecnie obowiązujących w zakresie podatku VAT przepisach podatnik nie znalazł żadnych informacji na ten temat.

Fragment:

(...) Stan faktyczny w sprawie: Podatnik świadczy usługę marketingową (badanie rynku) na rzecz nabywcy z kraju Unii Europejskiej – Holandii. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535), obowiązującej od 01.05.2004r. – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednakże miejsce wykonania usługi nie jest przyjmowane dosłownie lecz ustawa wprowadza reguły wg których należy ustalić miejsce wykonywania usługi, a tym samym miejsce jej opodatkowania. Dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług istotnym jest więc ustalenie miejsca świadczenia usługi. I tak stosownie do art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy w przypadku świadczenia usług badania rynku na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę – miejscem (...)