Badanie okresowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to badanie okresowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy poniesione koszty związane z realizacją wymogów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy (umowy cywilnoprawne), takich jak: koszty szkoleń z zakresu BHP, koszty badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych, koszty środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego stanowią dla wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K., przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura – 27 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych - jest prawidłowe. U Z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej opłat za orzeczenia lekarskie pracowników zatrudnionych w mojej firmie na stanowisku agenta ochrony?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm. ) w związku ze złożonym przez Agencję O. wnioskiem z dnia 30.11.2005r. (data wpływu 05.12.2005r.) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego-Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż wydatek związany z uzyskaniem przez pracowników orzeczeń lekarskich , stwierdzających ,że pracownicy są zdolni do wykonywania powierzonych im zadań może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Zgodnie z przedstawionym w powyższym pismie stanem faktycznym, Agencja O.zatrudnia pracowników na stanowiskach agenta ochrony. Pracownik taki musi legitymować się aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym , że jest zdolny do wykonywania powierzonych mu zadań, określonych w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wydatki związane z zakupem usług medycznych na rzecz pracowników stanowią dla spółki z o.o. koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 28.10.2004 r. Spółka zwróciła się z zapytaniem czy wydatki poniesione na rzecz swoich pracowników tj. na zakup usług medycznych w zakresie: – badań diagnostycznych koniecznych do wykonania pracy na danym stanowisku, – konsultacji specjalistycznych wymaganych dla danego stanowiska, – opieki specjalistów: internisty, okulisty, kardiologa, neurologa, będą kosztem uzyskania przychodów Spółki? Zgodnie z art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Składając zapytanie, podatnik, płatnik jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wykonywane przez jednostkę usługi dotyczące badań psychologicznych określających sprawność psychofizyczną osób na określone stanowiska pracy, wymagające takich badań korzystają nadal od - 1.05.2004 r. - ze zwolnienia z podatku VAT?

Fragment:

(...) Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 25.03.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W ww. piśmie zwrócono się do tut. Urzędu o wyjaśnienie kwestii, czy wykonywane przez jednostkę usługi dotyczące badań psychologicznych określających sprawność psychofizyczną osób na określone stanowiska pracy, wymagające takich badań korzystają nadal od - 1.05.2004 r. - ze zwolnienia z podatku VAT. Usługi te jednostka zalicza do grupowania statystycznego o symbolu 85.14.13-00.00 - usługi fizykoterapeutów i innych osób zajmujących się usługami paramedycznymi. Od 1.05.2004 r., zgodnie z załącznikiem nr 4, poz. 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), usługi zaliczane do grupowania o symbolu 85 w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2), są (...)