Badanie okresowe | Interpretacje podatkowe

Badanie okresowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to badanie okresowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy poniesione koszty związane z realizacją wymogów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy (umowy cywilnoprawne), takich jak: koszty szkoleń z zakresu BHP, koszty badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych, koszty środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego stanowią dla wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K., przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura – 27 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych - jest prawidłowe. U Z (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej opłat za orzeczenia lekarskie pracowników zatrudnionych w mojej firmie na stanowisku agenta ochrony?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm. ) w związku ze złożonym przez Agencję O. wnioskiem z dnia 30.11.2005r. (data wpływu 05.12.2005r.) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego-Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż wydatek związany z uzyskaniem przez pracowników orzeczeń lekarskich , stwierdzających ,że pracownicy są zdolni do wykonywania powierzonych im zadań może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Zgodnie z przedstawionym w powyższym pismie stanem faktycznym, Agencja O.zatrudnia pracowników na stanowiskach agenta ochrony. Pracownik taki musi legitymować się aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym , że jest zdolny do wykonywania powierzonych mu zadań, określonych w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy wydatki związane z zakupem usług medycznych na rzecz pracowników stanowią dla spółki z o.o. koszt uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) Pismem z dnia 28.10.2004 r. Spółka zwróciła się z zapytaniem czy wydatki poniesione na rzecz swoich pracowników tj. na zakup usług medycznych w zakresie: – badań diagnostycznych koniecznych do wykonania pracy na danym stanowisku, – konsultacji specjalistycznych wymaganych dla danego stanowiska, – opieki specjalistów: internisty, okulisty, kardiologa, neurologa, będą kosztem uzyskania przychodów Spółki? Zgodnie z art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Składając zapytanie, podatnik, płatnik jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy wykonywane przez jednostkę usługi dotyczące badań psychologicznych określających sprawność psychofizyczną osób na określone stanowiska pracy, wymagające takich badań korzystają nadal od - 1.05.2004 r. - ze zwolnienia z podatku VAT?
Fragment:
(...) Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 25.03.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W ww. piśmie zwrócono się do tut. Urzędu o wyjaśnienie kwestii, czy wykonywane przez jednostkę usługi dotyczące badań psychologicznych określających sprawność psychofizyczną osób na określone stanowiska pracy, wymagające takich badań korzystają nadal od - 1.05.2004 r. - ze zwolnienia z podatku VAT. Usługi te jednostka zalicza do grupowania statystycznego o symbolu 85.14.13-00.00 - usługi fizykoterapeutów i innych osób zajmujących się usługami paramedycznymi. Od 1.05.2004 r., zgodnie z załącznikiem nr 4, poz. 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), usługi zaliczane do grupowania o symbolu 85 w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2), są (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.