Badanie ksiąg | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to badanie ksiąg. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na badanie ksiąg rachunkowych zgodnie z wewnętrznymi standardami raportowania obowiązującymi w grupie kapitałowej FFF do której należy ?

Fragment:

(...) Powyższe pozwala na bardziej wnikliwą ocenę jego kondycji finansowej i sprawności zarządzania firmą. Przynależność do tej Grupy umożliwia Spółce korzystanie z wiedzy i bogatego doświadczenia w produkcji pieczywa, którego odbiorcą jest firma X dając ugruntowaną pozycję na rynku i pewność działania. Na podstawie powyższego należy uznać, iż Spółka wykazała istnienie związku przyczynowego między wydatkiem a uzyskanym przychodem. Wobec powyższego, wydatki na badanie ksiąg rachunkowych FFF Piekarnie Spółki z o. o. zgodnie z wewnętrznymi standardami raportowania obowiązującymi w grupie kapitałowej FFF, do której należy Spółka, są związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, nie są wyłączone przez art 16 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej Spółki na zasadzie w/w art 15 ust 1 ustawy. Reasumując powyższe okoliczności faktyczne i prawne – (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatki związane z badaniem w tym: za sporządzenie opinii i pokrycie kosztów delegacji podróży służbowych audytorów i innych osób przeprowadzających czynności audytorskie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 14 a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (j.tekst.Dz.U z 2005r Nr.8,poz.60), po rozpatrzeniu wniosku z miesiąca lipca 2005r żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 15 ust l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków związanych z badaniem sprawozdania finansowego, przeprowadzonego na podstawie uchwały wspólników. Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. Uzasadnienie Z przestawionego przez spółkę stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów kosmetycznych i jest spółką kapitałową przynależną do grupy kapitałowej, w której znaczna część udziałów posiadają podmioty zagraniczne. W ramach grupy kapitałowej zapadła decyzja o obowiązkowych badaniach sprawozdań (...)

2011
1
mar

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu zbycia akcji pracowniczych firmy, której siedziba znajduje się w Danii.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16 września 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew z dnia 5 września 2005 r. Nr IX-005/360/Z/K/05 - odmawia zmiany w/w postanowienia. Z dokumentacji podatkowej zgromadzonej w niniejszej sprawie wynika, iż w dniu 12 sierpnia 2005 r. wystąpił Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew z prośbą o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w latach 1999 - 2000 nabył Pan akcje pracownicze firmy, której siedziba znajduje się w Danii. Część nabytych akcji sprzedał Pan w 2005 roku za pośrednictwem banku spółki. Pana zdaniem dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowych akcji nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wydatki poniesione w związku z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego wg. standardów międzynarodowych tj. US GAAP stanowią koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Sródmieście w odpowiedzi na pismo Spółki znak: (...) z dnia 23.07.2003 r. (data wpływu do Urzędu: 31.07.2003 r.) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego wg standardów międzynarodowych tj. US GAAP - działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przekazuje poniższe informacje: Z treści przedmiotowego pisma wynika, iż Spółka zamierza zawrzeć umowę z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego wg wymogów polskiego prawa bilansowego oraz wg standardów US GAAP Spółka podaje, iż powodem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego wg standardów US GAAP jest fakt, iż jest ona częścią międzynarodowego koncernu (...), a stosowane systemy księgowe jak również sporządzane sprawozdania finansowe muszą odpowiadać standardom (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy, działając w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 2000 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone na badanie ksiąg rachunkowych zgodnie z wewnętrznymi standardami raportowania grupy kapitałowej XXX Sp. z o.o.

Fragment:

(...) za koszt uzyskania przychodu jest wykazanie związku pomiędzy celem poniesienia wydatku, a możliwością uzyskania dzięki temu przychodów. Wystarczającym jest, by poniesienie tych kosztów miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Koszty poniesione przez Podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodu. Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że Spółka ponosi w/w wydatki, gdyż dodatkowe badanie ksiąg rachunkowych jest wymagane przez wewnętrzne procedury obowiązujące w Grupie, z której pochodzą podmioty będące dostawcami wyrobów dystrybuowanych przez XXX Sp. z o.o. w Polsce. Takie działanie związane jest ze skutecznym uczestnictwem Spółki w transakcjach handlowych z podmiotami z Grupy. Dodatkowo Audyt umożliwia zarządowi Spółki usprawnienie stosowanych w XXX Sp. z o.o. procedur zarządczych. Dodatkowo Podatnik zauważa, że ze względu na opracowane przez Grupę (...)