Badanie | Interpretacje podatkowe

Badanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to badanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT konsultacji i badań psychologicznych wykonywanych na podstawie skierowania od lekarza medycyny pracy
Fragment:
Konsultacja kończy się wydaniem zaświadczenia, przedstawiającego w opisowej formie ocenę sprawności psychofizycznej osoby badanej i określenia wpływu środowiskowych warunków pracy na niekorzystne skutki zdrowotne oraz ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, na danym stanowisku. Badany jest informowany o uzyskanych wynikach oraz o właściwych dla siebie działaniach na rzecz profilaktyki w celu utrzymania dobrej sprawności psychofizycznej, wykonując pracę na określonym stanowisku. Działania profilaktyczno-terapeutyczne mogą dotyczyć np. terapii uzależnień, treningów autogennych redukujących stres, terapii psychosomatycznej itp. stanowiących kolejne kroki terapeutyczne w ramach ustalonych konsultacji psychologicznych. Badany własnoręcznym podpisem potwierdza treść konsultacji. Oryginał zaświadczenia odbytej konsultacji, wraz z podpisem osoby badanej, jest przekazywany lekarzowi medycyny pracy. Psycholog informuje lekarza medycyny pracy o proponowanym terminie kolejnej konsultacji psychologicznej badanego, w celu sprawdzenia dynamiki zmian w zakresie procesów psychicznych. Przekazywane lekarzowi informacje mają charakter opisowy, np. niewielkiego stopnia deterioracja funkcji poznawczych lub symptomy uzależniania od substancji psychoaktywnych. Stwierdzone zaburzenia mogą ulec progresji w przypadku kontynuacji pracy w narażeniu na substancje neurotoksyczne lub w ramach trybu pracy zmianowej, wymagana interwencja psychologiczna ze wskazaniem na działania terapeutyczne w zakresie ... (określona w zależności od diagnozowanej dysfunkcji).
2016
30
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT konsultacji i badań psychologicznych wykonywanych na podstawie skierowania od lekarza medycyny pracy
Fragment:
Konsultacja kończy się wydaniem zaświadczenia, przedstawiającego w opisowej formie ocenę sprawności psychofizycznej osoby badanej i określenia wpływu środowiskowych warunków pracy na niekorzystne skutki zdrowotne oraz ryzyko zawodowe związane z wykonywana pracą, na danym stanowisku. Badany jest informowany o uzyskanych wynikach oraz o właściwych dla siebie działaniach na rzecz profilaktyki w celu utrzymania dobrej sprawności psychofizycznej, wykonując pracę na określonym stanowisku. Działania profilaktyczno-terapeutyczne mogą dotyczyć np. terapii uzależnień, treningów autogennych redukujących stres, terapii psychosomatycznej itp. stanowiących kolejne kroki terapeutyczne w ramach ustalonych konsultacji psychologicznych. Badany własnoręcznym podpisem potwierdza treść konsultacji. Oryginał zaświadczenia odbytej konsultacji, wraz z podpisem osoby badanej, jest przekazywany lekarzowi medycyny pracy. Psycholog informuje lekarza medycyny pracy o proponowanym terminie kolejnej konsultacji psychologicznej badanego, w celu sprawdzenia dynamiki zmian w zakresie procesów psychicznych. Przekazywane lekarzowi informacje mają charakter opisowy, np. niewielkiego stopnia deterioracja funkcji poznawczych lub symptomy uzależniania od substancji psychoaktywnych. Stwierdzone zaburzenia mogą ulec progresji w przypadku kontynuacji pracy w narażeniu na substancje neurotoksyczne lub w ramach trybu pracy zmianowej, wymagana interwencja psychologiczna ze wskazaniem na działania terapeutyczne w zakresie... (określona w zależności od diagnozowanej dysfunkcji).
2016
29
lis

Istota:
Kontrolowanie stawki podatku dla świadczących usługi w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia podmiotowego.
Fragment:
Nr 45, poz. 271 ze zm.) badaniem klinicznym - jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność. Z art. 2 ust. 2c ww. ustawy Prawo farmaceutyczne wynika, że badanym produktem leczniczym - jest substancja albo mieszanina substancji, którym nadano postać farmaceutyczną substancji czynnej lub placebo, badana lub wykorzystywana jako produkt referencyjny w badaniu klinicznym, w tym również produkt już dopuszczony do obrotu, ale stosowany lub przygotowany w sposób odmienny od postaci dopuszczonej do obrotu lub stosowany we wskazaniu nieobjętym pozwoleniem, lub stosowany w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących postaci już dopuszczonych do obrotu. Z definicji tej wynika jednoznacznie, że zasadniczym celem badań klinicznych nie jest sprawowanie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku badań diagnostycznych oraz badań lekarskich wykonywanych na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy, zwolnienia od podatku badań diagnostycznych, badań lekarskich i badań psychologicznych wykonywanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Fragment:
Wykonywane badania diagnostyczne to: badania laboratoryjne (morfologiczne, biochemiczne), badanie kału na nosicielstwo, anty-HBs, EKG spoczynkowe; audiometria; Rtg klatki piersiowej. Wyniki badań przekazywane są lekarzowi orzecznikowi, na ich podstawie lekarz podejmuje decyzję i wydaje stosowną opinię. Podstawa prawna wykonywania badań diagnostycznych: art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy i art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Badania lekarskie to: badania lekarza okulisty (badanie ostrości wzroku, badanie dna oka, badanie pola widzenia, tonometria), lekarza laryngologa (ocena narządu słuchu), lekarza neurologa (ocena równowagi, układu krążenia, układu ruchu i układu nerwowego, lekarza psychiatry (badanie pod kątem zaburzeń psychicznych), lekarza medycyny pracy. Badanie zakończone jest wydaniem stosownego zaświadczenia, że dana osoba posiada odpowiedni stan zdrowia wymagany do uczestnictwa w szkoleniu. Podstawa prawna wykonywanych badań lekarskich: art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy i art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2016
30
mar

Istota:
Zwolnienie od podatku usług polegających na wykonaniu badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca zamierza przeprowadzić badanie naukowe dotyczące długoterminowej oceny bezpieczeństwa badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz stosowanych w ich trakcie środków kontrastowych (dalej jako „ badanie obserwacyjne ”). Badanie będzie miało charakter obserwacyjny i będzie prowadzone po wykonaniu badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. W ramach badania obserwacyjnego pacjenci po wykonaniu badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego będą poddani długoterminowej obserwacji przez okres do dziesięciu lat po wykonaniu badania celem oceny wystąpienia odległych skutków badania. Uczestnikami badania naukowego będą osoby, u których u Wnioskodawcy zostanie wykonane badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Badanie będzie wykonywane zgodnie ze skierowaniem na badanie. Warunkiem przeprowadzenia badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego będzie wyrażenie przez pacjenta na rzecz Wnioskodawcy zgody na udział w badaniu obserwacyjnym. Badanie naukowe będzie miało charakter obserwacyjny i będzie prowadzone dopiero po wykonaniu badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. W tak przedstawionym opisie (...)
2016
25
mar

Istota:
Do opisanych we wniosku badań psychologicznych nie ma zastosowania zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT i podlegają one opodatkowaniu według stawki 23% natomiast nabywane przez Wnioskodawcę badania lekarskie korzystają ze zwolnienia na podstawie ww. przepisu.
Fragment:
Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej i kompletności złożonego wniosku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy (§ 3 ust. 1 ww. rozporządzenia). Stosownie do § 4 ust. 1 cyt. rozporządzenia Ministra Zdrowia, po przeprowadzeniu badania lekarskiego uprawniony lekarz wydaje osobie ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej orzeczenie lekarskie o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, zwane dalej „ orzeczeniem lekarskim ”, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Orzeczenie lekarskie wydaje się osobie badanej, drugi egzemplarz orzeczenia lekarskiego dołącza się do dokumentacji badań osoby badanej. W przypadku gdy orzeczenie lekarskie dotyczy osoby posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, kolejne egzemplarze tego orzeczenia otrzymują pracodawca kierujący na badania oraz właściwy komendant wojewódzki Policji (§ 4 ust. 2 ww. rozporządzenia). Natomiast zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, po przeprowadzeniu badania psychologicznego uprawniony psycholog wydaje osobie ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej orzeczenie psychologiczne o zdolności do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2015
24
lis

Istota:
Czy usługi medyczne w postaci badań psychologicznych przeprowadzanych w ramach badań profilaktycznych podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
Fragment:
Mają one bowiem na celu skontrolowanie stanu zdrowia psychicznego osoby badanej i postawienie diagnozy. Skutkiem ich wykonania jest ustalenie czy badana osoba nie jest dotknięta schorzeniem, bądź inną dysfunkcją psychiczną organizmu. Dalszą konsekwencją ujawnienia występujących dolegliwości psychicznych, jest podjęcie odpowiedniej terapii lub weryfikacja czynników środowiskowych wpływających na pogłębienie lub uaktywnienie danego schorzenia. Dokonywanie badań psychologicznych w ramach kontroli okresowej bądź wstępnej najpełniej i najskuteczniej realizuje zatem profilaktykę zdrowia psychicznego. Jest to bowiem jedyny sposób, który stawia osobę nieświadomą swoich dysfunkcji, przed koniecznością poddania się przedmiotowym badaniom. Warto podkreślić, iż wykonywanie tych badań w ramach badań okresowych lub wstępnych posiada jeszcze jeden dodatkowy walor. Dokonywana zostaje w ten sposób ocena, czy cechy psychiczne badanego pracownika (kandydata do pracy) umożliwiają mu wykonywanie pracy w określonych warunkach środowiska, bez ryzyka wystąpienia niekorzystnych zmian w |stanie zdrowia psychicznego i fizycznego. Dzięki takim badaniom wykluczone zostają sytuacje, w których określoną pracę wykonuje osoba cierpiąca na zaburzenia funkcji psychicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla współpracowników w toku wykonywania pracy i które w wyniku kontynuowania pracy mogą ulec zaawansowaniu.
2014
6
cze

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT badań wirusologicznych typu B19 i HAV na rzecz podmiotu leczniczego
Fragment:
Z opisu stanu sprawy przede wszystkim wynika, głównym celem badań będących przedmiotem wniosku jest badanie osocza, które jest dostarczane za opłatą zagranicznemu frakcjonatorowi w celu wyprodukowania leków osoczopochodnych. Badanie to nie jest związane z konkretną osobą, z jej leczeniem, ratowaniem jej zdrowia itp. Dopiero później podczas badania, gdy się okaże że dany dawca osocza posiada wirusy typu B19 oraz HAV - wtedy otoczony jest opieką i poddany leczeniu. A zatem podstawowym celem badań nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia konkretnych osób biorących udział w projekcie. W tym przypadku rzeczywistym celem świadczonych czynności na rzecz innego RCKiK, jest dostarczenie wyników przeprowadzonych badań, które zostaną wykorzystane w celu wyprodukowania leków osoczopochodnych, a zatem w rozpatrywanej sprawie , nie ma bezpośredniego i rzeczywistego celu polegającego na diagnozie, opiece oraz leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. Przeprowadzone przez Wnioskodawcę badania nie mają na celu przeszkodzenia, uniknięcia lub zapobieżenia chorobie, obrażeniom lub zakłóceniom zdrowia lub też wykrycia ukrytych chorób lub chorób w stadium początkowym. Głównym celem tych badań nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawa zdrowia konkretnych osób biorących udział w badaniu.
2014
14
sty

Istota:
Czy na Spółce ciążyć będzie obowiązek sporządzenia informacji podatkowych PIT-8C na rzecz osób objętych badaniem przez Poradnię, w związku z realizacją ww. Umów na rzecz Wnioskodawcy?
Fragment:
Sprawozdania miesięczne obejmują zbiorczy wynik przeprowadzonych badań zawierający informację o stwierdzonej zawartości ołowiu i kadmu w organizmach badanych, w podziale na osoby dorosłe i dzieci, z uwzględnieniem płci badanych, a także imienną listę osób badanych bez indywidualnych wyników badań. Ekspertyza sporządzana na koniec okresu realizacji umowy obejmuje szczegółową analizę przeprowadzonych badań krwi, jak i badań psychologicznych, w zakresie wpływu wyników badań na zdrowie badanych. Indywidualne wyniki badań Poradnia udostępnia osobom przebadanym, które nie ponoszą z tego tytułu odpłatności. Przenosząc omawiane zdarzenie przyszłe na grunt prawa podatkowego nie można stwierdzić, iż w analizowanej sytuacji osoby objęte badaniem przez Poradnię, w związku z realizacją Umów na rzecz Wnioskodawcy, otrzymają od Spółki nieodpłatne świadczenie. Indywidualne wyniki badań Poradnia udostępnia osobom przebadanym, a także Wnioskodawcy, który zlecił ich przeprowadzenie w celu zdiagnozowania realnego wpływu działania zakładów należących do Wnioskodawcy na stan zdrowia mieszkańców. W takiej sytuacji ma miejsce świadczenie drugostronne. Tym samym po stronie osoby badanej nie powstanie przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
2013
6
kwi

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług z zakresu medycyny pracy
Fragment:
Nr 155 poz. 1045), badanie lekarskie, mające na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich osób badanych, zwane dalej „ badaniem ”, przeprowadza lekarz spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). Przepisy ustawy o służbie medycyny pracy zaliczają zatem wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów do „ profilaktycznej opieki zdrowotnej ”. Z kolei w myśl art. 229 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Zgodnie z art. 229 § 2 Kodeksu pracy pracownicy podlegają też okresowym badaniom lekarskim. Ponadto w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.
2012
13
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Badanie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.