Badanie | Interpretacje podatkowe

Badanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to badanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku badań diagnostycznych oraz badań lekarskich wykonywanych na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy, zwolnienia od podatku badań diagnostycznych, badań lekarskich i badań psychologicznych wykonywanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Fragment:
Wykonywane badania diagnostyczne to: badania laboratoryjne (morfologiczne, biochemiczne), badanie kału na nosicielstwo, anty-HBs, EKG spoczynkowe; audiometria; Rtg klatki piersiowej. Wyniki badań przekazywane są lekarzowi orzecznikowi, na ich podstawie lekarz podejmuje decyzję i wydaje stosowną opinię. Podstawa prawna wykonywania badań diagnostycznych: art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy i art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Badania lekarskie to: badania lekarza okulisty (badanie ostrości wzroku, badanie dna oka, badanie pola widzenia, tonometria), lekarza laryngologa (ocena narządu słuchu), lekarza neurologa (ocena równowagi, układu krążenia, układu ruchu i układu nerwowego, lekarza psychiatry (badanie pod kątem zaburzeń psychicznych), lekarza medycyny pracy. Badanie zakończone jest wydaniem stosownego zaświadczenia, że dana osoba posiada odpowiedni stan zdrowia wymagany do uczestnictwa w szkoleniu. Podstawa prawna wykonywanych badań lekarskich: art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy i art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2016
30
mar

Istota:
Zwolnienie od podatku usług polegających na wykonaniu badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca zamierza przeprowadzić badanie naukowe dotyczące długoterminowej oceny bezpieczeństwa badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz stosowanych w ich trakcie środków kontrastowych (dalej jako „ badanie obserwacyjne ”). Badanie będzie miało charakter obserwacyjny i będzie prowadzone po wykonaniu badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. W ramach badania obserwacyjnego pacjenci po wykonaniu badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego będą poddani długoterminowej obserwacji przez okres do dziesięciu lat po wykonaniu badania celem oceny wystąpienia odległych skutków badania. Uczestnikami badania naukowego będą osoby, u których u Wnioskodawcy zostanie wykonane badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Badanie będzie wykonywane zgodnie ze skierowaniem na badanie. Warunkiem przeprowadzenia badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego będzie wyrażenie przez pacjenta na rzecz Wnioskodawcy zgody na udział w badaniu obserwacyjnym. Badanie naukowe będzie miało charakter obserwacyjny i będzie prowadzone dopiero po wykonaniu badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. W tak przedstawionym opisie (...)
2016
25
mar

Istota:
Do opisanych we wniosku badań psychologicznych nie ma zastosowania zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT i podlegają one opodatkowaniu według stawki 23% natomiast nabywane przez Wnioskodawcę badania lekarskie korzystają ze zwolnienia na podstawie ww. przepisu.
Fragment:
Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej i kompletności złożonego wniosku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy (§ 3 ust. 1 ww. rozporządzenia). Stosownie do § 4 ust. 1 cyt. rozporządzenia Ministra Zdrowia, po przeprowadzeniu badania lekarskiego uprawniony lekarz wydaje osobie ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej orzeczenie lekarskie o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, zwane dalej „ orzeczeniem lekarskim ”, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Orzeczenie lekarskie wydaje się osobie badanej, drugi egzemplarz orzeczenia lekarskiego dołącza się do dokumentacji badań osoby badanej. W przypadku gdy orzeczenie lekarskie dotyczy osoby posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, kolejne egzemplarze tego orzeczenia otrzymują pracodawca kierujący na badania oraz właściwy komendant wojewódzki Policji (§ 4 ust. 2 ww. rozporządzenia). Natomiast zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, po przeprowadzeniu badania psychologicznego uprawniony psycholog wydaje osobie ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej orzeczenie psychologiczne o zdolności do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2015
24
lis

Istota:
Czy usługi medyczne w postaci badań psychologicznych przeprowadzanych w ramach badań profilaktycznych podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
Fragment:
Mają one bowiem na celu skontrolowanie stanu zdrowia psychicznego osoby badanej i postawienie diagnozy. Skutkiem ich wykonania jest ustalenie czy badana osoba nie jest dotknięta schorzeniem, bądź inną dysfunkcją psychiczną organizmu. Dalszą konsekwencją ujawnienia występujących dolegliwości psychicznych, jest podjęcie odpowiedniej terapii lub weryfikacja czynników środowiskowych wpływających na pogłębienie lub uaktywnienie danego schorzenia. Dokonywanie badań psychologicznych w ramach kontroli okresowej bądź wstępnej najpełniej i najskuteczniej realizuje zatem profilaktykę zdrowia psychicznego. Jest to bowiem jedyny sposób, który stawia osobę nieświadomą swoich dysfunkcji, przed koniecznością poddania się przedmiotowym badaniom. Warto podkreślić, iż wykonywanie tych badań w ramach badań okresowych lub wstępnych posiada jeszcze jeden dodatkowy walor. Dokonywana zostaje w ten sposób ocena, czy cechy psychiczne badanego pracownika (kandydata do pracy) umożliwiają mu wykonywanie pracy w określonych warunkach środowiska, bez ryzyka wystąpienia niekorzystnych zmian w |stanie zdrowia psychicznego i fizycznego. Dzięki takim badaniom wykluczone zostają sytuacje, w których określoną pracę wykonuje osoba cierpiąca na zaburzenia funkcji psychicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla współpracowników w toku wykonywania pracy i które w wyniku kontynuowania pracy mogą ulec zaawansowaniu.
2014
6
cze

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT badań wirusologicznych typu B19 i HAV na rzecz podmiotu leczniczego
Fragment:
Z opisu stanu sprawy przede wszystkim wynika, głównym celem badań będących przedmiotem wniosku jest badanie osocza, które jest dostarczane za opłatą zagranicznemu frakcjonatorowi w celu wyprodukowania leków osoczopochodnych. Badanie to nie jest związane z konkretną osobą, z jej leczeniem, ratowaniem jej zdrowia itp. Dopiero później podczas badania, gdy się okaże że dany dawca osocza posiada wirusy typu B19 oraz HAV - wtedy otoczony jest opieką i poddany leczeniu. A zatem podstawowym celem badań nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia konkretnych osób biorących udział w projekcie. W tym przypadku rzeczywistym celem świadczonych czynności na rzecz innego RCKiK, jest dostarczenie wyników przeprowadzonych badań, które zostaną wykorzystane w celu wyprodukowania leków osoczopochodnych, a zatem w rozpatrywanej sprawie , nie ma bezpośredniego i rzeczywistego celu polegającego na diagnozie, opiece oraz leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. Przeprowadzone przez Wnioskodawcę badania nie mają na celu przeszkodzenia, uniknięcia lub zapobieżenia chorobie, obrażeniom lub zakłóceniom zdrowia lub też wykrycia ukrytych chorób lub chorób w stadium początkowym. Głównym celem tych badań nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawa zdrowia konkretnych osób biorących udział w badaniu.
2014
14
sty

Istota:
Czy na Spółce ciążyć będzie obowiązek sporządzenia informacji podatkowych PIT-8C na rzecz osób objętych badaniem przez Poradnię, w związku z realizacją ww. Umów na rzecz Wnioskodawcy?
Fragment:
Sprawozdania miesięczne obejmują zbiorczy wynik przeprowadzonych badań zawierający informację o stwierdzonej zawartości ołowiu i kadmu w organizmach badanych, w podziale na osoby dorosłe i dzieci, z uwzględnieniem płci badanych, a także imienną listę osób badanych bez indywidualnych wyników badań. Ekspertyza sporządzana na koniec okresu realizacji umowy obejmuje szczegółową analizę przeprowadzonych badań krwi, jak i badań psychologicznych, w zakresie wpływu wyników badań na zdrowie badanych. Indywidualne wyniki badań Poradnia udostępnia osobom przebadanym, które nie ponoszą z tego tytułu odpłatności. Przenosząc omawiane zdarzenie przyszłe na grunt prawa podatkowego nie można stwierdzić, iż w analizowanej sytuacji osoby objęte badaniem przez Poradnię, w związku z realizacją Umów na rzecz Wnioskodawcy, otrzymają od Spółki nieodpłatne świadczenie. Indywidualne wyniki badań Poradnia udostępnia osobom przebadanym, a także Wnioskodawcy, który zlecił ich przeprowadzenie w celu zdiagnozowania realnego wpływu działania zakładów należących do Wnioskodawcy na stan zdrowia mieszkańców. W takiej sytuacji ma miejsce świadczenie drugostronne. Tym samym po stronie osoby badanej nie powstanie przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
2013
6
kwi

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług z zakresu medycyny pracy
Fragment:
Nr 155 poz. 1045), badanie lekarskie, mające na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich osób badanych, zwane dalej „ badaniem ”, przeprowadza lekarz spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). Przepisy ustawy o służbie medycyny pracy zaliczają zatem wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów do „ profilaktycznej opieki zdrowotnej ”. Z kolei w myśl art. 229 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Zgodnie z art. 229 § 2 Kodeksu pracy pracownicy podlegają też okresowym badaniom lekarskim. Ponadto w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.
2012
13
lis

Istota:
Czy wymienione świadczenia (usługi) są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku VAT?
Fragment:
Jak więc wynika z przytoczonej powyżej argumentacji Trybunału Sprawiedliwości, cel, w jakim wykonane zostaje badanie lekarskie (w tym badanie psychologiczne), ma zasadnicze znaczenie dla stwierdzenia, czy usługa ta podlega zwolnieniu od podatku. Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego wyjaśnić należy, że dla określenia, czy wymienione usługi podlegają zwolnieniu od podatku, konieczne jest stwierdzenie, czy głównym celem wykonywanych badań jest ochrona zdrowia osoby poddawanej badaniu, czy też służą jedynie dostarczeniu informacji, będącej wstępnym warunkiem wykonywania przez daną osobę konkretnej działalności zawodowej lub realizacji pewnych działań wymagających dobrego stanu zdrowia (staże, szkolenia, przygotowanie zawodowe). Biorąc pod uwagę stan faktyczny sprawy należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że świadczone „ usługi mają charakter wyłącznie opiniodawczy, a ich celem jest udzielenie Powiatowemu Urzędowi Pracy informacji o predyspozycjach zdrowotnych osób kierowanych przez ten urząd do wykonywania określonych prac lub odbywania szkoleń ”. Jeżeli zatem przedmiotowe usługi nie służą bezpośrednio profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, nie są objęte zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt W związku z powyższym, podlegają one podstawowej stawce podatku w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.
2012
8
lis

Istota:
Czy w związku z nowelizacją od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawy o VAT, Wnioskodawca winien stosować stawkę zwolnioną dla wykonywanych badań diagnostycznych w ramach podpisanych umów z ośrodkami medycyny pracy?
Fragment:
Centralnym jej elementem jest obserwacja i badanie pacjenta właśnie w celu uniknięcia konieczności przyszłego diagnozowania i leczenia ewentualnych chorych. Mając na względzie powyższe, powołane przepisy prawa oraz wskazane orzecznictwo należy stwierdzić, iż wykonywanie badań z zakresu medycyny pracy stanowi integralną cześć opieki medycznej nad pacjentem, bez której nie może być mowy o ochronie, utrzymaniu bądź przywróceniu jego zdrowia. Innymi słowy opieka medyczna w rozumieniu zespołu czynności funkcjonalnie skierowanych na utrzymanie bądź przywrócenie dobrego stanu zdrowia stanowi ciąg czynności – których celem jest utrzymanie bądź przywrócenie dobrego stanu zdrowia – obejmujący na wstępie czynności polegające na obserwacji i badaniu, a następnie ewentualnie na diagnozie i leczeniu. W tym też znaczeniu wykonywane przez Wnioskodawcę badania diagnostyczne dla pracowników skierowanych w ramach wstępnych lub okresowych badań medycyny pracy, których głównym celem jest umożliwienie zapobiegania i wykrywania chorób, a także monitorowanie stanu zdrowia pracowników - ze względu na ich cel służący profilaktyce - zawierają się w pojęciu opieki medycznej i korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.
2012
11
paź

Istota:
Zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy o CIT, w kontekście treści uzasadnienia do zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca może zaliczyć wydatki poniesione na prace rozwojowe do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, to jest wybrać sposób zaliczenia kosztów prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 15 ust. 4a pkt 1 ustawy o CIT, niezależnie od tego, czy po pozytywnym zakończeniu prac rozwojowych, efekt tych prac wypełni definicję wartości niematerialnych i prawnych określoną w art. 16b ust. 2 pkt 3 tej ustawy. Na takich samych zasadach zdaniem Wnioskodawcy należy dokonywać zaliczenia kosztów badań przemysłowych do kosztów uzyskania przychodu.
Fragment:
Są to projekty realizowane w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka, oś priorytetowa 1 - badanie i rozwój nowoczesnych technologii, 4 - inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, działanie 1.4-wsparcie projektów celowych. SKA zawarła umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest instytucją wdrażającą/pośredniczącą II stopnia. Projekty są dofinansowane w procentowym wskaźniku kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych w toku realizacji projektów, w tym: do 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz do 15% kwot dofinansowania w formie dotacji celowej. Maksymalna wysokość dofinansowania na badania przemysłowe wynosi 70% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na prace rozwojowe 45% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Instytucja wdrażająca udziela SKA dofinansowania w drodze refundacji poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie płatności oraz płatności końcowej, na podstawie wniosku o płatność złożonego przez SKA. Pierwsze wnioski o płatność zostały złożone w grudniu 2011 r., a pierwsze wpływy z tytułu dotacji SKA odnotowała w lutym 2012 r.
2012
21
wrz
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Badanie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.