Badanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to badanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
19
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług pobrania krwi lub innego materiału biologicznego (bez badań analitycznych) na poziom alkoholu lub innych substancji odurzających od osoby zatrzymanej połączone z wywiadem i badaniem tylko w zakresie niezbędnym do wykonania tego badania.

Fragment:

Rozporządzenia: Z czynności pobrania krwi sporządza się protokół, który zawiera: dane osoby badanej: imię i nazwisko, numer PESEL, a jeżeli nie posiada, serię i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość, wiek, płeć, wzrost – na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe, masę ciała – na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe, podpis, jeżeli jego złożenie jest możliwe; imię, nazwisko i podpis osoby przeprowadzającej pobranie krwi; miejsce pobrania krwi od osoby badanej; datę, godzinę i minutę pobrania krwi od osoby badanej; rodzaj środka odkażającego użytego do dezynfekcji skóry; ilość, rodzaj i godzinę spożycia napojów alkoholowych przez osobę badaną w ciągu ostatnich 24 godzin - na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe; informację o chorobach, na jakie choruje osoba badana - na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe; informację o objawach lub okolicznościach uzasadniających przeprowadzenie badania oraz dokładnej dacie i godzinie ich stwierdzenia. Z czynności badania krwi sporządza się protokół, który zawiera: informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 4; imię, nazwisko i podpis osoby, która przeprowadziła badanie krwi pobranej od osoby badanej; miejsce przeprowadzenia badania krwi pobranej od osoby badanej; nazwę metody przeprowadzenia badania krwi pobranej od osoby badanej; wynik badania krwi pobranej od osoby badanej. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że celem usługi pobrania krwi (lub innego materiału biologicznego) do badań koniecznych do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie łącznie ze sporządzeniem dokumentacji (protokołu) oceny stanu zdrowia osoby będącej w dyspozycji policji, nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia.

2017
17
maj

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania usług związanych z badaniem słuchu.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2017 r. (data wpływu 3 marca 2017 r.), uzupełnionym w dniu 25 kwietnia 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług związanych z badaniem słuchu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 25 kwietnia 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług związanych z badaniem słuchu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca (spółka cywilna) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży aparatów słuchowych oraz diagnostyki/protetyki słuchu. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Przy sprzedaży aparatów słuchowych Wnioskodawca stosuje stawkę 8% podatku, natomiast przy usłudze badania słuchu stosuje zwolnienie. W uzupełnieniu wniosku wskazano, że usługi w zakresie badania słuchu służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Dzięki wykonywanym badaniom Wnioskodawca może określić stan faktyczny słuchu co w konsekwencji przyspiesza proces naturalnej regeneracji i zmniejsza ryzyko fizycznych oraz psychicznych następstw choroby związanej z niedosłuchem. Diagnostyka słuchu jest często niezbędna przy kwalifikacji do wielu terapii mających na celu poprawę funkcjonowania w społeczeństwie jak również w profilaktyce (medycyna pracy).

2017
11
maj

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania usług wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych w ramach medycyny pracy

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca obciąża Zakład Pracy zarówno opłatą za wykonane w ramach medycyny pracy badanie lekarskie, jak i za badanie psychologiczne kierowcy i zarówno w przypadku badania lekarskiego, jak i badania psychologicznego kierowcy Wnioskodawca jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy o podatku od towarów i usług? Czy Wnioskodawca obciąża Zakład Pracy zarówno opłatą za wykonane w ramach medycyny pracy badanie lekarskie, jak i za badanie psychologiczne pracownika ochrony i zarówno w przypadku badania lekarskiego, jak i badania psychologicznego pracownika ochrony Wnioskodawca jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy o podatku od towarów i usług? Czy Wnioskodawca obciąża Urząd Pracy zarówno opłatą za wykonane w ramach medycyny pracy badanie lekarskie, jak i badanie psychologiczne bezrobotnego poszukującego pracy na stanowisku kierowcy i zarówno w przypadku badania lekarskiego, jak i badania psychologicznego kierowcy Wnioskodawca jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy o podatku od towarów i usług? Czy Wnioskodawca obciąża Urząd Pracy zarówno opłatą za wykonane w ramach medycyny pracy badanie lekarskie, jak i badanie psychologiczne bezrobotnego (...)

2016
30
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT konsultacji i badań psychologicznych wykonywanych na podstawie skierowania od lekarza medycyny pracy

Fragment:

Konsultacja kończy się wydaniem zaświadczenia, przedstawiającego w opisowej formie ocenę sprawności psychofizycznej osoby badanej i określenia wpływu środowiskowych warunków pracy na niekorzystne skutki zdrowotne oraz ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, na danym stanowisku. Badany jest informowany o uzyskanych wynikach oraz o właściwych dla siebie działaniach na rzecz profilaktyki w celu utrzymania dobrej sprawności psychofizycznej, wykonując pracę na określonym stanowisku. Działania profilaktyczno-terapeutyczne mogą dotyczyć np. terapii uzależnień, treningów autogennych redukujących stres, terapii psychosomatycznej itp. stanowiących kolejne kroki terapeutyczne w ramach ustalonych konsultacji psychologicznych. Badany własnoręcznym podpisem potwierdza treść konsultacji. Oryginał zaświadczenia odbytej konsultacji, wraz z podpisem osoby badanej, jest przekazywany lekarzowi medycyny pracy. Psycholog informuje lekarza medycyny pracy o proponowanym terminie kolejnej konsultacji psychologicznej badanego, w celu sprawdzenia dynamiki zmian w zakresie procesów psychicznych. Przekazywane lekarzowi informacje mają charakter opisowy, np. niewielkiego stopnia deterioracja funkcji poznawczych lub symptomy uzależniania od substancji psychoaktywnych. Stwierdzone zaburzenia mogą ulec progresji w przypadku kontynuacji pracy w narażeniu na substancje neurotoksyczne lub w ramach trybu pracy zmianowej, wymagana interwencja psychologiczna ze wskazaniem na działania terapeutyczne w zakresie ... (określona w zależności od diagnozowanej dysfunkcji).

2016
29
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT konsultacji i badań psychologicznych wykonywanych na podstawie skierowania od lekarza medycyny pracy

Fragment:

Konsultacja kończy się wydaniem zaświadczenia, przedstawiającego w opisowej formie ocenę sprawności psychofizycznej osoby badanej i określenia wpływu środowiskowych warunków pracy na niekorzystne skutki zdrowotne oraz ryzyko zawodowe związane z wykonywana pracą, na danym stanowisku. Badany jest informowany o uzyskanych wynikach oraz o właściwych dla siebie działaniach na rzecz profilaktyki w celu utrzymania dobrej sprawności psychofizycznej, wykonując pracę na określonym stanowisku. Działania profilaktyczno-terapeutyczne mogą dotyczyć np. terapii uzależnień, treningów autogennych redukujących stres, terapii psychosomatycznej itp. stanowiących kolejne kroki terapeutyczne w ramach ustalonych konsultacji psychologicznych. Badany własnoręcznym podpisem potwierdza treść konsultacji. Oryginał zaświadczenia odbytej konsultacji, wraz z podpisem osoby badanej, jest przekazywany lekarzowi medycyny pracy. Psycholog informuje lekarza medycyny pracy o proponowanym terminie kolejnej konsultacji psychologicznej badanego, w celu sprawdzenia dynamiki zmian w zakresie procesów psychicznych. Przekazywane lekarzowi informacje mają charakter opisowy, np. niewielkiego stopnia deterioracja funkcji poznawczych lub symptomy uzależniania od substancji psychoaktywnych. Stwierdzone zaburzenia mogą ulec progresji w przypadku kontynuacji pracy w narażeniu na substancje neurotoksyczne lub w ramach trybu pracy zmianowej, wymagana interwencja psychologiczna ze wskazaniem na działania terapeutyczne w zakresie... (określona w zależności od diagnozowanej dysfunkcji).

2016
28
lis

Istota:

Kontrolowanie stawki podatku dla świadczących usługi w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia podmiotowego.

Fragment:

Nr 45, poz. 271 ze zm.) badaniem klinicznym - jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność. Z art. 2 ust. 2c ww. ustawy Prawo farmaceutyczne wynika, że badanym produktem leczniczym - jest substancja albo mieszanina substancji, którym nadano postać farmaceutyczną substancji czynnej lub placebo, badana lub wykorzystywana jako produkt referencyjny w badaniu klinicznym, w tym również produkt już dopuszczony do obrotu, ale stosowany lub przygotowany w sposób odmienny od postaci dopuszczonej do obrotu lub stosowany we wskazaniu nieobjętym pozwoleniem, lub stosowany w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących postaci już dopuszczonych do obrotu. Z definicji tej wynika jednoznacznie, że zasadniczym celem badań klinicznych nie jest sprawowanie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

2016
30
mar

Istota:

Zwolnienie od podatku badań diagnostycznych oraz badań lekarskich wykonywanych na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy, zwolnienia od podatku badań diagnostycznych, badań lekarskich i badań psychologicznych wykonywanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Fragment:

Wykonywane badania diagnostyczne to: badania laboratoryjne (morfologiczne, biochemiczne), badanie kału na nosicielstwo, anty-HBs, EKG spoczynkowe; audiometria; Rtg klatki piersiowej. Wyniki badań przekazywane są lekarzowi orzecznikowi, na ich podstawie lekarz podejmuje decyzję i wydaje stosowną opinię. Podstawa prawna wykonywania badań diagnostycznych: art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy i art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Badania lekarskie to: badania lekarza okulisty (badanie ostrości wzroku, badanie dna oka, badanie pola widzenia, tonometria), lekarza laryngologa (ocena narządu słuchu), lekarza neurologa (ocena równowagi, układu krążenia, układu ruchu i układu nerwowego, lekarza psychiatry (badanie pod kątem zaburzeń psychicznych), lekarza medycyny pracy. Badanie zakończone jest wydaniem stosownego zaświadczenia, że dana osoba posiada odpowiedni stan zdrowia wymagany do uczestnictwa w szkoleniu. Podstawa prawna wykonywanych badań lekarskich: art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy i art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2016
25
mar

Istota:

Zwolnienie od podatku usług polegających na wykonaniu badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Fragment:

Ponadto Wnioskodawca zamierza przeprowadzić badanie naukowe dotyczące długoterminowej oceny bezpieczeństwa badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz stosowanych w ich trakcie środków kontrastowych (dalej jako „ badanie obserwacyjne ”). Badanie będzie miało charakter obserwacyjny i będzie prowadzone po wykonaniu badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. W ramach badania obserwacyjnego pacjenci po wykonaniu badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego będą poddani długoterminowej obserwacji przez okres do dziesięciu lat po wykonaniu badania celem oceny wystąpienia odległych skutków badania. Uczestnikami badania naukowego będą osoby, u których u Wnioskodawcy zostanie wykonane badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Badanie będzie wykonywane zgodnie ze skierowaniem na badanie. Warunkiem przeprowadzenia badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego będzie wyrażenie przez pacjenta na rzecz Wnioskodawcy zgody na udział w badaniu obserwacyjnym. Badanie naukowe będzie miało charakter obserwacyjny i będzie prowadzone dopiero po wykonaniu badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. W tak przedstawionym opisie (...)

2015
24
lis

Istota:

Do opisanych we wniosku badań psychologicznych nie ma zastosowania zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT i podlegają one opodatkowaniu według stawki 23% natomiast nabywane przez Wnioskodawcę badania lekarskie korzystają ze zwolnienia na podstawie ww. przepisu.

Fragment:

Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej i kompletności złożonego wniosku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy (§ 3 ust. 1 ww. rozporządzenia). Stosownie do § 4 ust. 1 cyt. rozporządzenia Ministra Zdrowia, po przeprowadzeniu badania lekarskiego uprawniony lekarz wydaje osobie ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej orzeczenie lekarskie o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, zwane dalej „ orzeczeniem lekarskim ”, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Orzeczenie lekarskie wydaje się osobie badanej, drugi egzemplarz orzeczenia lekarskiego dołącza się do dokumentacji badań osoby badanej. W przypadku gdy orzeczenie lekarskie dotyczy osoby posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, kolejne egzemplarze tego orzeczenia otrzymują pracodawca kierujący na badania oraz właściwy komendant wojewódzki Policji (§ 4 ust. 2 ww. rozporządzenia). Natomiast zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, po przeprowadzeniu badania psychologicznego uprawniony psycholog wydaje osobie ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej orzeczenie psychologiczne o zdolności do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2014
6
cze

Istota:

Czy usługi medyczne w postaci badań psychologicznych przeprowadzanych w ramach badań profilaktycznych podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

Fragment:

Mają one bowiem na celu skontrolowanie stanu zdrowia psychicznego osoby badanej i postawienie diagnozy. Skutkiem ich wykonania jest ustalenie czy badana osoba nie jest dotknięta schorzeniem, bądź inną dysfunkcją psychiczną organizmu. Dalszą konsekwencją ujawnienia występujących dolegliwości psychicznych, jest podjęcie odpowiedniej terapii lub weryfikacja czynników środowiskowych wpływających na pogłębienie lub uaktywnienie danego schorzenia. Dokonywanie badań psychologicznych w ramach kontroli okresowej bądź wstępnej najpełniej i najskuteczniej realizuje zatem profilaktykę zdrowia psychicznego. Jest to bowiem jedyny sposób, który stawia osobę nieświadomą swoich dysfunkcji, przed koniecznością poddania się przedmiotowym badaniom. Warto podkreślić, iż wykonywanie tych badań w ramach badań okresowych lub wstępnych posiada jeszcze jeden dodatkowy walor. Dokonywana zostaje w ten sposób ocena, czy cechy psychiczne badanego pracownika (kandydata do pracy) umożliwiają mu wykonywanie pracy w określonych warunkach środowiska, bez ryzyka wystąpienia niekorzystnych zmian w |stanie zdrowia psychicznego i fizycznego. Dzięki takim badaniom wykluczone zostają sytuacje, w których określoną pracę wykonuje osoba cierpiąca na zaburzenia funkcji psychicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla współpracowników w toku wykonywania pracy i które w wyniku kontynuowania pracy mogą ulec zaawansowaniu.