IPPP2/443-118/11-4/JW | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo od 1 stycznia 2011r. do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie po wyżej wymienionej dacie oleju napędowego wykorzystywanego do napędu przedmiotowych samochodów oraz do ciągnika siodłowego? Czy w celu realizacji prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie oleju napędowego wykorzystywanego do napędu samochodu ciężarowego marki FREIGHT będzie niezbędne ponowne, dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym? Czy w celu realizacji prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych w 2011 r. dokumentujących nabycie oleju napędowego wykorzystywanego do napędu ciągnika siodłowego będzie niezbędne badanie techniczne, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym?
IPPP2/443-118/11-4/JWinterpretacja indywidualna
 1. badania techniczne
 2. ciągnik siodłowy
 3. paliwo
 4. prawo do odliczenia
 5. samochód
 6. samochód ciężarowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27.01.2011r. (data wpływu 31.01.2011 r.) uzupełnione pismem z dnia 12.04.2011r. (data wpływu 14.04.2011r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 01.04.2011r. Nr IPPP2/443-118/11-2/JW, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do napędu przedmiotowych samochodów ciężarowych oraz ciągnika siodłowego - jest prawidłowe ;
 • obowiązku przeprowadzenia ponownego badania technicznego - jest prawidłowe;
 • badania technicznego dla ciągnika siodłowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31.01.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do napędu przedmiotowych samochodów ciężarowych oraz ciągnika siodłowego, obowiązku przeprowadzenia ponownego badania technicznego i badania technicznego dla ciągnika siodłowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą oraz jest podatnikiem VAT czynnym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w dniu 07.12.2005r. Wnioskodawca kupił samochód ciężarowy marki FREIGHT, model ROVER o masie całkowitej 3500 kg. Dnia 23.12.2010r. Wnioskodawca kupił samochód ciężarowy marki IVECO, model DAILY 35C11 o masie całkowitej 3500 kg. Ponadto w dniu 06.09.2007r. zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest ciągnik siodłowy, który jest zaprojektowany, co do zasady, do ciągnięcia naczepy połączonej z tym pojazdem za pomocą siodła i w związku z tym nie posiada takiego parametru jak masa całkowita pojazdu. W dniu 30.12.2005 r. dla samochodu marki FREIGHT oraz 26.01.2011 r. dla samochodu marki IVECO zostały przeprowadzone dodatkowe badania techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Z zaświadczeń wydanych na okoliczność tego badania wynika, że pojazd marki FREIGHT odpowiada dodatkowym warunkom technicznym określonym w art. 86 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym na dzień sporządzenia tego badania, natomiast samochód marki IVECO odpowiada dodatkowym warunkom technicznym określonym w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o ruchu drogowym.

Wnioskodawca oświadczył, że od dnia sporządzenia badania dotyczącego samochodu marki FREIGHT do dnia dzisiejszego nie dokonano żadnych zmian ( także takich, które spowodowałyby zmiany stanu ustalonego w wyniku dodatkowego badania technicznego). Wnioskodawca nadmienia, że wykonywał i wykonuje tylko czynności opodatkowane w rozumieniu ustawy VAT.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 12.04.2011r. (data wpływu 14.04.2011r.) Wnioskodawca wskazał, iż:

 • w dowodzie rejestracyjnym samochodu ciężarowego FREIGHT model ROVER nr rej. WRA 29WU na podstawie zaświadczenia wydanego przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów z dnia 30.12.2005r. została wpisana adnotacja „VAT- art. 86 ust. 4 pkt 4” w części dowodu „Adnotacje urzędowe” obok pieczęci Starostwa Powiatowego w R.;
 • w dowodzie rejestracyjnym samochodu ciężarowego IVECO model DAILY nr rej. WRA12092 na podstawie zaświadczenia wydanego przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów z dnia 26.01.2011r. została wpisana adnotacja „VAT-4” w części dowodu „Adnotacje urzędowe” obok pieczęci Starostwa Powiatowego w R.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy mając na względzie opisany stan Wnioskodawca będzie miał prawo od 1 stycznia 2011r. do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie po wyżej wymienionej dacie oleju napędowego wykorzystywanego do napędu przedmiotowych samochodów oraz do ciągnika siodłowego...
 2. Czy mając na względzie opisany stan, w celu realizacji prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie oleju napędowego wykorzystywanego do napędu samochodu ciężarowego marki FREIGHT będzie niezbędne ponowne, dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym...
 3. Czy w celu realizacji prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych w 2011 r. dokumentujących nabycie oleju napędowego wykorzystywanego do napędu ciągnika siodłowego będzie niezbędne badanie techniczne, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym ogranicza prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliw służących do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony z wyłączeniem jednak tego ograniczenia w stosunku do pojazdów określonych w art. 3 ust. 2 tejże ustawy.

Samochód marki FREIGHT, model ROVER spełnia art. 86 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, który jest identyczny jak warunek określony w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Badanie techniczne z dnia 30.12.2005r. nie straciło więc nic na aktualności, ponieważ realizuje ono wymogi określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.

Samochód marki IVECO, model DAILY spełnia warunek określony w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.

W przypadku ciągnika siodłowego nie należy on do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony ponieważ z racji swojego przeznaczenia nie posiada takiego parametru. Nie zawiera się także w zbiorze pojazdów określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Bezzasadnym wydaje się więc przeprowadzanie dodatkowego badania technicznego.

W założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym jest jednak napisane: „4.1.2 Wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do napędu niektórych pojazdów samochodowych. Proponuje się, aby w związku z przeprowadzoną w dniu 30 września 2009r. konsultacją z Komitetem ds. VAT ( co stanowi wypełnienie wymogu formalnego, określonego w art. 177 dyrektywy 2006/112/WE do wprowadzania przedstawionego rozwiązania - o którą Polska wystąpiła w związku z sytuacją ekonomiczną kraju) w kwestii wyłączenia podatnikom podatku VAT prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu niektórych pojazdów samochodowych, na okres 2 lat regulację, która objęłaby tym wyłączeniem również paliwa do napędu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem pojazdów, które co do zasady przeznaczone są do działalności gospodarczej:

 • samochodów, które są przedmiotem odprzedaży lub oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i używane są do tych celów przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy,
 • pojazdów, które w oparciu o kryteria określone w art. 86 ust. 4 pkt 1 - 4 ww. ustawy VAT, pozwalają uznać je za pojazdy służące zasadniczo do przewozu ładunków,
 • pojazdów specjalnego przeznaczenia (np. pomoc drogowa, ładowarka, pojazd pogrzebowy), określonych w art. 86 ust. 4 pkt 5 ustawy VAT,
 • pojazdów, które konstrukcyjnie przeznaczone są do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą. Powyższe ograniczenie obowiązywałoby do dnia 31 grudnia 2012 r.

Proponowane rozwiązanie wprowadziłoby zatem analogiczne ograniczenia w odliczaniu podatku od paliwa do napędu samochodów z tzw. „kratką” jak obowiązujące do samochodów osobowych. Proponowany przepis przejściowy odpowiadałby co do zasady obowiązującemu obecnie rozwiązaniu, zawartemu w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT.

Jednocześnie wprowadzenie tego rozwiązania w przepisie przejściowym wypełniłoby warunki zastosowania tego rozwiązania zgodnie z art. 177 ww. dyrektywy 2006/112/WE.”

Uwzględniając założenia jakie były przedmiotem konsultacji Rzeczpospolitej Polskiej w 2009 r. z Komisją Europejską, na podstawie art. 177 oraz art. 398 dyrektywy 112, co do wyłączenia prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu niektórych pojazdów samochodowych, należy uznać, że ograniczenie to nie dotyczy ciągnika siodłowego jako pojazdu wykorzystywanego, nawet nie co do zasady ale wręcz wyłącznie, do działalności gospodarczej.

Mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz przedstawione powyżej regulacje prawne Wnioskodawca uważa że:

 1. Ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur na zakup paliwa służącego do napędu przedmiotowych samochodów ciężarowych oraz ciągnika siodłowego.
 2. W przypadku samochodu marki FREIGHT, model ROVER do realizacji prawa, o którym mowa w ad. 1 nie jest potrzebne ponowne, dodatkowe badanie techniczne pojazdu (o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy wymienionej w polu 47 formularza ORD-IN) oraz ponowny wpis do dowodu rejestracyjnego dodatkowej adnotacji o spełnieniu wymogów ponieważ spełnienie tych wymogów zostało stwierdzone na podstawie badania technicznego zrealizowanego w 2005 roku.
 3. W celu realizacji prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych w 2011 r. dokumentujących nabycie oleju napędowego wykorzystywanego do napędu ciągnika siodłowego nie jest niezbędne badanie techniczne, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
 • prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do napędu przedmiotowych samochodów ciężarowych oraz ciągnika siodłowego,
 • prawidłowe w zakresie obowiązku przeprowadzenia ponownego badania technicznego,
 • prawidłowe w zakresie badania technicznego dla ciągnika siodłowego.

Ad.1)

Podstawowa zasada dotycząca możliwości odliczenia podatku naliczonego została zawarta w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl powyższego przepisu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku czy też niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2011 r., kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Natomiast na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2011 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Jednocześnie, stosownie do zapisów art. 86 ust. 4 cyt. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2011 r., przepis art. 86 ust. 3 nie dotyczy:

 1. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
 2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
 3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
 4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 5. pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy ;
 6. pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 7. przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:
  1. odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub
  2. oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 5 ustawy spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ww. art. 86 ust. 4 pkt 1 – 4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

W myśl art. 86 ust. 7 ustawy, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6000zł.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. znowelizowana została ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 1 pkt 11 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. 247, poz. 1652), w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. w art. 86 uchylono ust. 3 – 7a.

Jednocześnie, w okresie od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. uchylone przepisy regulujące odliczenie podatku naliczonego od nabycia i eksploatacji pojazdów, o których mowa powyżej zastąpione zostały przez art. 3 – 6 powołanej wyżej ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6 000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, przepis ust. 1 nie dotyczy :

 1. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
 2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
 3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
 4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 5. pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do niniejszej do ustawy ;
 6. pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 7. przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:
  1. odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub
  2. oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

W myśl art. 3 ust. 3 powołanej ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., spełnienie wymagań samochodowych w ust. 2 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Zgodnie natomiast z art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1.

W myśl art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust.1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6000zł.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą oraz jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w dniu 07.12.2005r. Wnioskodawca kupił samochód ciężarowy marki FREIGHT, model ROVER o masie całkowitej 3500 kg. W dniu 23.12.2010r. Wnioskodawca kupił samochód ciężarowy marki IVECO, model DAILY 35C11 o masie całkowitej 3500 kg. Ponadto w dniu 06.09.2007r. zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest ciągnik siodłowy, który jest zaprojektowany, co do zasady, do ciągnięcia naczepy połączonej z tym pojazdem za pomocą siodła i w związku z tym nie posiada takiego parametru jak masa całkowita pojazdu. W dniu 30.12.2005 r. dla samochodu marki FREIGHT oraz 26.01.2011 r. dla samochodu marki IVECO zostały przeprowadzone dodatkowe badania techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Z zaświadczeń wydanych na okoliczność tego badania wynika że pojazd marki FREIGHT odpowiada dodatkowym warunkom technicznym określonym w art. 86 ust 4 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym na dzień sporządzenia tego badania, natomiast samochód marki IVECO odpowiada dodatkowym warunkom technicznym określonym w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o ruchu drogowym. Wnioskodawca oświadczył, że od dnia sporządzenia badania dotyczącego samochodu marki FREIGHT do dnia dzisiejszego nie dokonano żadnych zmian (także takich, które spowodowałyby zmiany stanu ustalonego w wyniku dodatkowego badania technicznego). Wnioskodawca wykonywał i wykonuje tylko czynności opodatkowane w rozumieniu ustawy VAT. Wnioskodawca wskazał, iż w dowodzie rejestracyjnym samochodu ciężarowego marki FREIGHT model ROVER na podstawie zaświadczenia wydanego przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów z dnia 30.12.2005r. została wpisana adnotacja „VAT- art. 86 ust. 4 pkt 4” w części dowodu „Adnotacje urzędowe” natomiast w dowodzie rejestracyjnym samochodu ciężarowego marki IVECO model DAILY na podstawie zaświadczenia wydanego przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów z dnia 26.01.2011r. została wpisana adnotacja „VAT-4” w części dowodu „Adnotacje urzędowe”.

W świetle powołanych wyżej przepisów, w odniesieniu do opisanej we wniosku indywidualnej sprawy Podatnika, należy stwierdzić, że - w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. - w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę oleju napędowego do przedmiotowego samochodu ciężarowego marki FREIGHT, model ROVER o masie całkowitej 3500 kg, oraz samochodu ciężarowego marki IVECO, model DAILY 35C11 o masie całkowitej 3500 kg wykorzystywanych do działalności opodatkowanej, przysługiwać mu będzie pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturze zakupu oleju napędowego. Nabyte przez Wnioskodawcę samochody ciężarowe o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony otrzymały zaświadczenie ze stacji diagnostycznej o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym czy też obowiązującego uprzednio art. 86 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2010 r. oraz zawierają stosowną adnotację w dowodzie rejestracyjnym, a którego to spełnienie warunkuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu.

Natomiast w odniesieniu do przedmiotowego ciągnika siodłowego, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług pojazd ten mieści się w grupie ciągników drogowych. Ciągnik siodłowy jest zaprojektowany co do zasady do ciągania naczepy połączonej z tym pojazdem za pomocą siodła. Zatem ograniczenie w zakresie odliczenia kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2010r. oraz art. 3 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. nie ma zastosowania do ciągników siodłowych. Tym samym nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2010r. oraz art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturze dokumentującej zakup oleju napędowego do przedmiotowego ciągnika siodłowego.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ad.2)

Ustawą z 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz.1652) uchylono miedzy innymi ust. 5 w art. 86 ustawy o VAT, regulujący do dnia 31 grudnia 2010r. kwestię dokumentowania spełnienia przez niektóre pojazdy samochodowe ustawowych wymagań umożliwiających pełne odliczenie podatku VAT przy ich nabyciu oraz przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do ich napędu.

Uchylenie ww. przepisu nie oznacza jednak, iż zaświadczenia wydane na jego podstawie do dnia 31 grudnia 2010r. przez okręgową stację kontroli pojazdów po przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego tracą ważność i zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownego dodatkowego badania technicznego zgodnie z art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dnia 16.12.2010r. obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r. Wymagania dla pojazdów samochodowych, których spełnienie potwierdzają te zaświadczenia, nie uległy bowiem zmianie po 31 grudnia 2010r. Takie zaświadczenia pozostają nadal aktualne, o ile nie zostaną dokonane zmiany w badanym pojeździe, w wyniku których pojazd nie spełniałby już wymagań potwierdzonych tym zaświadczeniem.

Wnioskodawca oświadczył, że od dnia sporządzenia badania technicznego, tj. od 30.12.2005r. dotyczącego samochodu marki FREIGHT do dnia dzisiejszego w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie nie dokonano żadnych zmian (także takich, które spowodowałyby zmiany stanu ustalonego w wyniku dodatkowego badania technicznego). Tak więc stanowisko Wnioskodawcy, że badanie techniczne przeprowadzone dla przedmiotowego samochodu w grudniu 2005r. nie straciło nic na aktualności, ponieważ realizuje ono wymogi określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym należy również uznać za prawidłowe.

Ad.3)

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż skoro art. 86 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2010r. oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. nie ma zastosowania do ciągników siodłowych, tym samym dodatkowe badanie techniczne dla przedmiotowego ciągnika siodłowego nie jest wymagane.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011r. przepisami podatnicy nie mają już obowiązku dostarczenia do naczelnika urzędu skarbowego kopii zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów potwierdzającego spełnienie wymagań dla wyżej wskazanych pojazdów. Zaświadczenia te (podobnie jak i zaświadczenia wydane przed 1 stycznia 2011r.) podatnicy przechowują (wraz z innymi dokumentami związanymi z rozliczeniem podatku) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.