Badania techniczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to badania techniczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
26
paź

Istota:

Brak obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu, złożenia informacji VAT-26 oraz ponownego przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego w przypadku odliczania pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do pojazdu samochodowego, o którym mowa w art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług

Fragment:

Zgodnie z ust. 10 ww. artykułu, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9: pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań; pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Jak wynika z ust. 12 tego artykułu, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312), dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2014
14
paź

Istota:

Prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do pojazdu samochodowego Volkswagen Transporter bez obowiązku przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego.

Fragment:

Zgodnie z ust. 10 ww. artykułu, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9: pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań; pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312), dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zgodnie z ust. 3 powyższego artykułu, zaświadczenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dla pojazdów, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność na potrzeby stosowania art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r. kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodu były unormowane w art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług w następujący sposób.

2012
25
gru

Istota:

Czy podatnik, jako nowy właściciel samochodu, ma obowiązek przeprowadzenia aktualnego badania technicznego dla samochodu ciężarowego, aby nabyć prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od nabycia samochodu oraz od nabycia oleju napędowego wykorzystywanego do jego napędu?

Fragment:

Mając na uwadze opis sprawy i powołane przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od nabycia samochodu będącego przedmiotem wniosku oraz od nabycia oleju napędowego wykorzystywanego do jego napędu przy spełnieniu następujących warunków, tj. posiadanie zaświadczenia o badaniu technicznym o spełnieniu wymagań, wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy nowelizującej, stosowny wpis o tym fakcie w dowodzie rejestracyjnym, brak dokonanych zmian w samochodzie po przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym, bycie przez Wnioskodawcę zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT i wykorzystywanie zakupionego samochodu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie, wszystkie te warunki zostały spełnione. Reasumując, Wnioskodawca jako nowy właściciel samochodu nie ma obowiązku przeprowadzenia aktualnego badania technicznego dla samochodu ciężarowego będącego przedmiotem wniosku, aby nabyć prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od nabycia samochodu oraz od nabycia oleju napędowego wykorzystywanego do jego napędu. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul.

2012
25
paź

Istota:

Prawo do odliczania kwoty podatku naliczonego w związku z nabyciem paliwa służącego do napędu samochodów.

Fragment:

Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, informujące, że pojazd odpowiada dodatkowym warunkom przewidzianym dla art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zostało wydane w dniu 27 stycznia 2010 r. W dniu 3 lutego 2010 r. na fakturę VAT nabył Pan i z tym dniem wprowadził do ewidencji środków trwałych samochód ciężarowy Opel Corsa-C van, rok produkcji 2006, o maksymalnej masie całkowitej 1.460 kg, masie własnej 965 kg i dopuszczalnej ładowności 485 kg. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, informujące, że pojazd odpowiada dodatkowym warunkom przewidzianym dla art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zostało wydane w dniu 5 lutego 2010 r. W ww. samochodach, od dnia wydania zaświadczeń o przeprowadzonym badaniu technicznym, nie były dokonywane żadne zmiany, które mogłyby wpłynąć na zmianę przeznaczenia tych pojazdów. W dowodach rejestracyjnych przedmiotowych samochodów, w miejscu na adnotacje urzędowe, dokonano wpisu „ VAT-1 ”. Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że od dnia 1 stycznia 2011 r. przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego, wnikającego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do opisanych we wniosku samochodów, spełniających warunki, o których mowa w obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r. przepisach art. 86 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy.

2012
6
wrz

Istota:

Stawka podatku obowiązująca przy świadczeniu przez szkołę usług naprawy oraz badania technicznego pojazdów na rzecz firm krajowych i osób fizycznych.

Fragment:

Zajmuje się m. in. świadczeniem usług naprawy i badania technicznego pojazdów na rzecz firm krajowych i osób fizycznych, które to czynności zostały sklasyfikowane wg PKWiU z 2008 r. odpowiednio pod symbolem 45.20 jako „ Usługi konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ” oraz 71.20.14.0 jako „ Usługi w zakresie przeglądów technicznych pojazdów ”. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powołane uregulowania prawne należy stwierdzić, że świadczone przez Zespół Szkół usługi w zakresie naprawy i badania technicznego pojazdów, jako sklasyfikowane odpowiednio w grupowaniu PKWiU 45.20 oraz 71.20.14.0, opodatkowane są – zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym we wniosku - 23% stawką podatku, w oparciu o art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 146a pkt 1. Jednocześnie zaznacza się, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11), zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

2012
13
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo od 1 stycznia 2011r. do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie po wyżej wymienionej dacie oleju napędowego wykorzystywanego do napędu przedmiotowych samochodów oraz do ciągnika siodłowego? Czy w celu realizacji prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie oleju napędowego wykorzystywanego do napędu samochodu ciężarowego marki FREIGHT będzie niezbędne ponowne, dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym? Czy w celu realizacji prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych w 2011 r. dokumentujących nabycie oleju napędowego wykorzystywanego do napędu ciągnika siodłowego będzie niezbędne badanie techniczne, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym?

Fragment:

Uchylenie ww. przepisu nie oznacza jednak, iż zaświadczenia wydane na jego podstawie do dnia 31 grudnia 2010r. przez okręgową stację kontroli pojazdów po przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego tracą ważność i zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownego dodatkowego badania technicznego zgodnie z art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dnia 16.12.2010r. obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r. Wymagania dla pojazdów samochodowych, których spełnienie potwierdzają te zaświadczenia, nie uległy bowiem zmianie po 31 grudnia 2010r. Takie zaświadczenia pozostają nadal aktualne, o ile nie zostaną dokonane zmiany w badanym pojeździe, w wyniku których pojazd nie spełniałby już wymagań potwierdzonych tym zaświadczeniem. Wnioskodawca oświadczył, że od dnia sporządzenia badania technicznego, tj. od 30.12.2005r. dotyczącego samochodu marki FREIGHT do dnia dzisiejszego w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie nie dokonano żadnych zmian (także takich, które spowodowałyby zmiany stanu ustalonego w wyniku dodatkowego badania technicznego). Tak więc stanowisko Wnioskodawcy, że badanie techniczne przeprowadzone dla przedmiotowego samochodu w grudniu 2005r. nie straciło nic na aktualności, ponieważ realizuje ono wymogi określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym należy również uznać za prawidłowe.

2011
1
paź

Istota:

Czy od samochodu spełniającego warunki, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 znowelizowanej ustawy z 16 grudnia 2010r. o podatku od towarów i usług, przysługuje pełne odliczenie VAT?
Czy zmiany wprowadzone w pojeździe powodujące, że pojazd przestanie spełniać warunki, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 ww. ustawy skutkują zwrotem odliczonego podatku VAT?

Fragment:

W myśl art. 3 ust. 3 ustawy nowelizującej, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 2 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. W przypadku, gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia (art. 3 ust. 4 ustawy nowelizującej). Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabędzie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług samochód o dopuszczalnej masie całkowitej 3250 kg i dopuszczalnej ładowności 665 kg mający jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków lub trwałą przegrodą, klasyfikowany do na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van. Ponadto Wnioskodawca będzie w posiadaniu zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów potwierdzającego spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 ustawy, a także będzie w posiadaniu dowodu rejestracyjnego zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu wymagań, o których mowa w ww. przepisie.

2011
1
paź

Istota:

Czy uzyskane od Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym stwierdzającym spełnienie wymogów technicznych dla samochodu ciężarowego w zakresie VAT może być stosowane również dla potrzeb art. 5c ust. 1 ustawy o PIT?

Fragment:

(...) badaniu technicznym stwierdzającym, iż ww. samochód jest samochodem ciężarowym. Zatem, niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych w rozumieniu art. 5c ust. 1, ustalane jest na podstawie badania technicznego, przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów (udokumentowane zaświadczeniem) oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego odpowiednią adnotację. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zakupił samochód ciężarowy marki X posiadający homologację i o dopuszczalnej ładowności 623 kg. Zainteresowany jest „ małym podatnikiem ”, wykonał dodatkowe badanie techniczne w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów i uzyskał zaświadczenie o spełnieniu wymogów określonych dla samochodu ciężarowego w ustawie o VAT. Reasumując, uzyskane od Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym stwierdzającym spełnienie wymogów technicznych dla samochodu ciężarowego w zakresie VAT może być stosowane również dla potrzeb art. 5c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
paź

Istota:

Czy uzyskane od Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym stwierdzającym spełnienie wymogów technicznych dla samochodu ciężarowego w zakresie VAT może być stosowane również dla potrzeb art. 5c ust. 1 ustawy o PIT?

Fragment:

(...) badaniu technicznym stwierdzającym, iż ww. samochód jest samochodem ciężarowym. Zatem, niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych w rozumieniu art. 5c ust. 1, ustalane jest na podstawie badania technicznego, przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów (udokumentowane zaświadczeniem) oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego odpowiednią adnotację. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zakupił samochód ciężarowy marki X posiadający homologację i o dopuszczalnej ładowności 623 kg. Zainteresowany jest „ małym podatnikiem ”, wykonał dodatkowe badanie techniczne w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów i uzyskał zaświadczenie o spełnieniu wymogów określonych dla samochodu ciężarowego w ustawie o VAT. Reasumując, uzyskane od Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym stwierdzającym spełnienie wymogów technicznych dla samochodu ciężarowego w zakresie VAT może być stosowane również dla potrzeb art. 5c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2011
1
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu oleju napędowego do samochodu w leasingu, obowiązek przeprowadzenia ponownego badania technicznego

Fragment:

Uchylenie ww. przepisu nie oznacza jednak, iż zaświadczenia wydane na jego podstawie do dnia 31 grudnia 2010r. przez okręgową stację kontroli pojazdów po przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego tracą ważność i zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownego dodatkowego badania technicznego zgodnie z art. 3 ust.3 ww. ustawy z dnia 16.12.2010r. obowiązującym od dnia 01 stycznia 2011r. Wymagania dla pojazdów samochodowych, których spełnienie potwierdzają te zaświadczenia, nie uległy bowiem zmianie po 31 grudnia 2010r. Takie zaświadczenia pozostają nadal aktualne, o ile nie zostaną dokonane zmiany w badanym pojeździe, w wyniku których pojazd nie spełniałby już wymagań potwierdzonych tym zaświadczeniem. Wnioskodawca oświadczył, że od dnia sporządzenia badania technicznego, tj. od 28.01.2010r. do dnia dzisiejszego w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie nie dokonano żadnych zmian (także takich które spowodowałyby zmiany stanu ustalonego w wyniku dodatkowego badania technicznego). Tak więc stanowisko Wnioskodawcy, że badanie techniczne przeprowadzone dla przedmiotowego samochodu w 2010r. nie straciło nic na aktualności, ponieważ realizuje ono wymogi określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym należy również uznać za prawidłowe.