ITPP3/443-28/08/WW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy wykonanie projektu badawczego stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2008 r. (data wpływu 19 lutego 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności realizowanych w ramach badań naukowych i prac rozwojowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2008 roku Akademia złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności realizowanych w ramach badań naukowych i prac rozwojowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny

Akademia w B. zawarła z Akademią w S. umowę, której przedmiotem jest wykonanie zadania badawczego „Ocena możliwości zwiększenia efektywności populacyjnych badań przesiewowych raków piersi, jelita grubego i prostaty poprzez zastosowanie testów DNA wykrywających zwiększone genetyczne predyspozycje do tych nowotworów”, w ramach projektu badawczego przyjętego do finansowania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższszego na podstawie konkursu-Budowa efektywności systemów przesiewowych w onkologii.

W ramach projektu badawczego zamawianego, Akademia wykona 2 zadania badawcze określone harmonogramem, polegające na włączeniu 500 pacjentów do badania oraz weryfikacji wyników badania molekularnego z informacją dla pacjenta. Wyniki prac badawczych realizowanych w ramach projektu zostaną opublikowane i opatrzone informacją „Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2008-2010 jako projekt badawczy zamawiany”.

Czynności wykonywane w ramach projektu mieszczą się według Wnioskodawcy w grupie PKWiU 73.10.15-usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji. Zgodnie z zapisami umowy środki finansowe przyznane na realizację zadania muszą być wykorzystane zgodnie z kosztorysem, a rozliczenie następuje na podstawie raportów rocznych spełniających warunki określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na organizowanie i finansowanie określonych zadań powierzonych przez Ministra (Dz. U. Nr 189, poz.1356). Ponadto § 13 umowy określa, iż ewentualne przychody ze sprzedaży wyników uzyskanych przy zadaniu badawczym realizowanym w ramach projektu przysługują współwykonawcy, czyli Akademii w B.

Reasumując projekt badawczy finansowany jest przez MNiSW, Wnioskodawca jest współwykonawcą, który wykona 2 zadania badawcze i rozliczy się raportem końcowym, w którym udokumentuje prawidłowe wykorzystanie środków finansowych, a wyniki opublikuje.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wykonanie przedmiotowego projektu stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy nie następuje świadczenie usług na rzecz Akademii w S. w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż jednostka nie zleca wykonania usługi, lecz jedynie finansuje wykonanie zadania badawczego w ramach projektu badawczego ze środków otrzymanych z MNiSW, w związku z czym nie występuje czynność opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Nie można również tych środków uznać jako dotację, o której mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, tym samym otrzymane środki finansowe na realizację projektu nie stanowią obrotu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy.

Przez pojęcie świadczenia, zdefiniowane w art. 8 ust. 1 wskazanej ustawy, należy więc rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie, o którym mowa powyżej zakłada istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą, konsumentem). Zatem w pojęciu świadczenia na rzecz, mieszczą się świadczenia na rzecz podmiotów i osób trzecich.

Skoro w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług, wskazać należy, że zaistnienie czynności opodatkowanej ma miejsce wyłącznie wówczas, gdy istnieje ścisły związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymywanego wynagrodzenia oparty o relacje cywilnoprawne pomiędzy podmiotami i jednocześnie strony umowy określiły wynagrodzenie należne z tytułu danego świadczenia.

Jeśli zatem z zawartych umów na wykonanie usług naukowo-badawczych wynika, że nie jest dokonywane żadne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wówczas nie występuje w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ustawy świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W sytuacji natomiast gdy usługa naukowo-badawcza jest realizowana na zlecenie na rzecz zamawiającego, który będzie jej odbiorcą, dysponentem czy zarządzającym prawami do wykorzystania efektów prac naukowo-badawczych, wówczas czynność taką należy uznać za świadczenie usług, podlegającą opodatkowaniu przedmiotowym podatkiem. O rozstrzygnięciu, czy określona usługa naukowo-badawcza podlega opodatkowaniu bądź też nie, decydują zatem warunki umowy zawartej pomiędzy zleceniodawcą a jednostką badawczą.

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że Wnioskodawca współuczestniczy w realizacji projektu badawczego, wykonując badania naukowe i prace rozwojowe, finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przy czym prawo własności wyników badań naukowych, prawo przychodów ze sprzedaży wyników uzyskanych przy realizacji projektu przysługuje Wnioskodawcy.

Uwzględniając powyższe, jak również mając na uwadze przedstawiony zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług, stwierdzić należy, że skoro w przedmiotowej sprawie - jak wskazuje Wnioskodawca - nie występuje określony świadczeniobiorca, tzn. Akademia w związku z prowadzonymi pracami badawczo-rozwojowymi nie wykonuje i nie będzie wykonywała w przyszłości żadnych usług na rzecz innych podmiotów - wykonywane czynności w ramach realizacji części zamawianego projektu badawczego nie stanowią usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Reasumując należy uznać, że wykonanie przedmiotowego projektu nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń