Badania naukowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to badania naukowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
7
wrz

Istota:

Wyjazdu i pobytu Wnioskodawcy na Uniwersytecie Stanu Waszyngton w ramach programu Mobilność Plus nie można zakwalifikować jako odbycie podróży służbowej przez pracownika, a tym samym środki otrzymane przez Wnioskodawcę nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za powyższym również przemawia fakt, że Wnioskodawcy na czas pobytu w ośrodku zagranicznym udzielony został urlop bezpłatny.

Fragment:

(...) badania naukowe lub prace rozwojowe, zwanej dalej "zagranicznym ośrodkiem" oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek; Program ma pomóc uczestnikom programu w dalszym rozwoju kariery naukowej przez zdobycie doświadczenia i wiedzy dzięki udziałowi w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju. Uczestnikiem programu może być naukowiec, który spełnia łącznie następujące warunki: jest zatrudniony w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, uzyskał stopień naukowy doktora w okresie nie dłuższym niż 7 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie środków finansowych na uczestnictwo w programie nie uczestniczył w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku w realizowanym za granicą i trwającym dłużej niż 6 miesięcy pobycie naukowym związanym z udziałem w stażu, stypendium naukowym lub projekcie obejmującym badania naukowe lub prace rozwojowe. W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci.

2014
3
lip

Istota:

Czy wykonywanie przez Wnioskodawcę planowanej umowy o współpracy naukowo-badawczej i rozwojowej, to jest udział pracowników Wnioskodawcy we wspólnych badaniach naukowych, przekazywanie wiedzy i doświadczenia, jak również materiałów do prowadzenia badań naukowych, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Współpraca stron będzie polegała na: wskazywaniu przez Wnioskodawcę tematów prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich, wspólnych badaniach naukowych, w tym analizach i próbach laboratoryjnych, prowadzonych przez studentów i doktorantów uczelni oraz specjalistów zatrudnianych przez Wnioskodawcę, cyklicznych spotkaniach osób zaangażowanych we współpracę w celu omówienia wyników badan naukowych. Planowane jest zawarcie przez strony współpracy w ramach projektu „ dyplom ” pisemnej umowy, która nie będzie przewidywała jakiejkolwiek odpłatności za aktywności stron. Zakres czynności Wnioskodawcy będzie dostosowany do zakresu współpracy naukowo-badawczej i rozwojowej z uczelnią. Planowana umowa nie przewiduje dokonywania przez Wnioskodawcę na rzecz uczelni jakichkolwiek świadczeń, które nie miałyby na celu prowadzenia wspólnych badań naukowych. Planowana współpraca nie przewiduje również dokonywania jakichkolwiek rozliczeń finansowych pomiędzy Wnioskodawcą a uczelnią. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wykonywanie przez Wnioskodawcę planowanej umowy o współpracy naukowo-badawczej i rozwojowej, to jest udział pracowników Wnioskodawcy we wspólnych badaniach naukowych, przekazywanie wiedzy i doświadczenia, jak również materiałów do prowadzenia badań naukowych, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

2013
11
sie

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe.

Fragment:

Celem programu pod nazwą „ M(...) ” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, zwanym dalej „ uczestnikami programu ”, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, zwanej dalej „ zagranicznym ośrodkiem ”, oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci. Udział w programie jest finansowany ze środków finansowych na naukę wyodrębnionych w części budżetu państwa - Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu.

2011
1
paź

Istota:

Do otrzymywanych przez Wnioskodawcę środków finansowych z tytułu uczestnictwa w programie „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców” nie ma zastosowania ani zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy i w związku z tym podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przy czym należy podkreślić, iż przychód z tytułu otrzymania środków finansowych dla siebie i swojej rodziny uzyskuje uczestnik programu w pełnej otrzymanej kwocie. Przychód ten z uwagi na fakt, że nie pochodzi ze środków pracodawcy, a jedynie za jego pośrednictwem jest przekazywany, co wynika wprost z zawartej umowy między Uniwersytetem a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa podlega opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) badania naukowe lub prace rozwojowe. Podkreślić należy, iż zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – zwolnienia podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Nadto przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach odkodowania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „ stypendium ”. W takiej sytuacji należy posiłkować się słownikowym znaczeniem tego pojęcia. Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN określa stypendium jako „ pieniądze wypłacane okresowo uczniom, studentom, pracownikom nauki itp. na pokrycie kosztów nauki lub badań naukowych; też: nauka, studia lub badania naukowe poza miejscem zamieszkania finansowane z tych pieniędzy ”. Jednocześnie należy podkreślić, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy zawęża zwolnienie przedmiotowe do stypendiów naukowych lub za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2011
1
cze

Istota:

Czy w przypadku realizacji zadania naukowego, będącego przedmiotem postępowania przetargowego na „Opracowanie technologii dynamicznej demagnetyzacji okrętów”, należy zastosować 0%, czy 22% stawkę podatku od towarów i usług?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy zadanie naukowe będące przedmiotem pytania jest analogiczne do grantów badawczych realizowanych przez Politechnikę na rzecz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie zastosowanie ma 0% stawka podatku. W związku z tym, również w tym przypadku należałoby zastosować stawkę podatku w wysokości 0%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

2011
1
cze

Istota:

Czy wykonanie projektu badawczego stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że Wnioskodawca współuczestniczy w realizacji projektu badawczego, wykonując badania naukowe i prace rozwojowe, finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przy czym prawo własności wyników badań naukowych, prawo przychodów ze sprzedaży wyników uzyskanych przy realizacji projektu przysługuje Wnioskodawcy. Uwzględniając powyższe, jak również mając na uwadze przedstawiony zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług, stwierdzić należy, że skoro w przedmiotowej sprawie - jak wskazuje Wnioskodawca - nie występuje określony świadczeniobiorca, tzn. Akademia w związku z prowadzonymi pracami badawczo-rozwojowymi nie wykonuje i nie będzie wykonywała w przyszłości żadnych usług na rzecz innych podmiotów - wykonywane czynności w ramach realizacji części zamawianego projektu badawczego nie stanowią usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Reasumując należy uznać, że wykonanie przedmiotowego projektu nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2011
1
maj

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT prac badawczych

Fragment:

U. nr 54, poz. 535 z poź. zmianami). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegaj odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W myśl powołanych wyżej regulacji, przez pojęcie świadczenia należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie bowiem, zakłada istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą), oraz podmiotu świadczącego (wykonującego dane świadczenie). W pojęciu świadczenia na rzecz, mieszczą się świadczenia na rzecz określonych podmiotów i ostatecznych konsumentów. Rozstrzygnięcie, czy czynności związane z wykonywaniem badań naukowych stanowią świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy może być dokonane na podstawie analizy umów cywilnoprawnych.

2011
1
maj

Istota:

Czy badania naukowe i prace rozwojowe realizowane przez Politechnikę, jako jednostkę współwykonującą projekt badawczy zamawiany, w ramach zawartej Umowy konsorcjum dla realizacji projektu badawczego zamawianego „Gospodarka i rozwój technicznego wykorzystania odpadów z tworzyw polimerowych w Polsce” podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też są to czynności niepodlegające w ogóle opodatkowaniu tym podatkiem, gdyż nie są objęte jego zakresem przedmiotowym?

Fragment:

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że Politechnika współuczestniczy w realizacji projektu badawczego, wykonując badania naukowe i prace rozwojowe, finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przy czym prawo własności wyników badań naukowych, prawo przychodów ze sprzedaży wyników uzyskanych przy realizacji projektu oraz prawo do uzyskanych przy jego realizacji korzyści ubocznych przysługuje Wnioskodawcy. Uwzględniając powyższe, jak również mając na uwadze przedstawiony zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług, stwierdzić należy, że skoro w przedmiotowej sprawie - jak wskazuje Wnioskodawca - nie występuje określony świadczeniobiorca, tzn. Politechnika nie wykonuje i nie będzie wykonywała w przyszłości żadnych usług na rzecz innych podmiotów - wykonywane czynności w ramach realizacji części projektu badawczego zamawianego „ Gospodarka i rozwój technicznego wykorzystania odpadów z tworzyw polimerowych w Polsce ” nie stanowią usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

2011
1
maj

Istota:

Czy Uczelnia nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu?

Fragment:

Ponadto Uczelnia stwierdza, iż nie będzie dokonywała żadnego świadczenia na rzecz innego podmiotu, nie zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 8 ust. 1 ustawy, a w efekcie realizacja projektu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Reasumując, Akademia nie będzie mała możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentującego poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu, a podatek ten stanowić będzie koszt kwalifikowany. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o których mowa w tym przepisie, rozumie się co do zasady każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy. Przez pojęcie świadczenia, zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ww. ustawy należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie, o którym mowa powyżej zakłada istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą, konsumentem).