Badania laboratoryjne | Interpretacje podatkowe

Badania laboratoryjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to badania laboratoryjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usług badań laboratoryjnych wykonanych komercyjnie przez uczestnika projektu
Fragment:
(...) o podatku od towarów i usług, dotyczące zwolnienia z opodatkowania usług w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej, nie różnicują sytuacji prawnopodatkowej w tym zakresie w zależności od stopnia sfinansowania tych usług przez instytucje ubezpieczeń społecznych. Brak jest w tym przypadku rozróżnienia na usługi, które finansowane są bądź nie ze środków publicznych. Badania laboratoryjne diagnostyczne korzystają zatem z przedmiotowego zwolnienia bez względu na fakt czy są wykonywane odpłatnie, czy też nie, czy są wykonywane na podstawie skierowania lekarza, czy wyłącznie na życzenie osoby fizycznej. W świetle powyższego w przypadku kiedy uczestnik projektu komercyjnie wykona badanie laboratoryjne np. morfologię, TSH, bilirubinę, w celach profilaktycznych, lub diagnostycznych, Wnioskodawca nie ma obowiązku doliczania podatku VAT, bowiem usługa (...)
2011
1
paź

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania usług laboratoryjnych diagnostycznych
Fragment:
(...) sytuacji prawnopodatkowej w zależności od źródła sfinansowania tych usług. Brak jest w tym przypadku rozróżnienia na usługi, które finansowane są bądź nie ze środków publicznych. Badania laboratoryjne korzystają zatem z przedmiotowego zwolnienia bez względu na fakt czy są wykonywane odpłatnie, czy też nie, czy są wykonywane na podstawie skierowania lekarza, czy wyłącznie na życzenie osoby fizycznej. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym badania laboratoryjne diagnostyczne wykonywane przez pacjenta w celu zachowania zdrowia lub leczenia nie powinny być opodatkowane podatkiem VAT, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 (...)
2011
1
paź

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia dla usług świadczonych przez zakład opieki zdrowotne
Fragment:
(...) wcześniejszej diagnozy, jednakże główny cel każdej usługi tego typu polega na spełnieniu prawnego lub umownego warunku wymaganego przez inne podmioty w ramach procesu podejmowania określonych decyzji. Taka usługa medyczna nie może korzystać ze zwolnienia z art. 13A(1)(c). Biorąc pod uwagę powyższe tut. Organ podatkowy stwierdza, iż usługi wydawania zaświadczeń wydawanych na życzenie pacjenta podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT. Reasumując, od 1 stycznia 2011 r. badania laboratoryjne, wykonywane bez skierowania na życzenie pacjenta, wydanie na życzenie pacjenta zdjęcia RTG na kliszy, usługi z zakresu medycyny pracy świadczone odpłatnie, takie jak badania profilaktyczne pracowników zlecane przez pracodawców badania kandydatów do pracy i badania kandydatów do szkół będą podlegały zwolnieniu z VAT. Natomiast badania kandydatów na kierowców, badania niezbędne do otrzymania pozwolenia na broń, a także wydawanie zaświadczeń na życzenie (...)
2011
1
paź

Istota:
Jaka jest stawka opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie badań bakteriologicznych ?
Fragment:
(...) oświetlenie) sklasyfikowane wg PKWiU 74.30.16 6. Wydawanie opinii dotyczących stanu sanitarno-higienicznego obiektów, sklasyfikowane wg PKWiU 74.30.16 7. Szkolenia z podstawowych zagadnień higieny, zasad HACCP, GHP, GMP. sklasyfikowane wg PKWiU 80.42.20. Strona w myśl art. l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej linspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 90 poz. 575 z późn. zm.) jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Zgodnie z art. 36 ustawy o PIS, za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane przez organy PIS, w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania. Są to należności budżetowe odprowadzane jako dochody Skarbu Państwa. Niezależnie od tych opłat Strona prowadzi działalność w formie środków specjalnych na podstawie art. 36 ust. 5 cytowanej wyżej ustawy. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za wprowadzanie do środowiska gazów i pyłów oraz kwot za badania i inne czynności kontrolne wynikających z decyzji wydanych w oparciu o przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Fragment:
(...) zm.) i zapytaniu podatnika - stanowią koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, gdyż opłaty te nie są naliczane w związku z naruszeniem przepisów i warunków prawidłowego korzystania ze środowiska. Również opłaty za badania laboratoryjne, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 90, poz. 575 ze zm.) ustalane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4.02.2004 r. w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 20, poz. 193) stanowią koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej . Obowiązek ponoszenia ww. opłat w ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle związany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą i z uzyskiwaniem przychodów ze sprzedaży. Zatem oczywisty jest w tej sytuacji związek przyczynowo-skutkowy między osiąganymi przychodami a (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usług świadczonych przez Powiatową Stację-Epidemiologiczną, wykonywanych na zlecenie zainteresowanych podmiotów za umownie ustalona opłatę i polegających na badaniach laboratoryjnych kału w celu wykrywania chorób zakaźnych u ludzi, oceny skuteczności procesów sterylizacji i dezynfekcji w obiektach służby zdrowia, oceny jakości zdrowotnej żywności, wody do picia, wydawaniu po przeprowadzeniu oględzin opinii, postanowień , decyzji o przydatności pod względem zdrowotnym i higieniczno-sanitarnym o obiektach prowadzących różne rodzaje działalności.
Fragment:
(...) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku za sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania. Niezależnie od opłat z tytułu bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Powiatowa Stacja sanitarno-Epidemiologiczna prowadzi działalność pozabudżetową w formie dochodów własnych. W ramach tej działalności na zlecenie zainteresowanych za umownie ustaloną opłatę wykonuje następujące usługi:1/ badania laboratoryjne kału mające na celu wykrywanie chorób zakaźnych u ludzi2/ ocena skuteczności procesów sterylizacji i dezynfekcji w obiektach służby zdrowia3/ ocena jakości zdrowotnej żywności4/ ocena jakości zdrowotnej wody do picia5/ wydawania, po przeprowadzeniu oględzin, opinii, postanowień, decyzji o przydatności pod względem zdrowotnym i higieniczno-sanitarnym o obiektach prowadzących różne rodzaje działalności.Usługi 1,2,3 i 4 sklasyfikowane są w 85.14.18 PKWiU, (...)
2011
1
lut

Istota:
Jakiej stawce podatku VAT podlegają usługi badań bakteriologicznych, wykonywane przez stację sanitarno - epidemiologiczną na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) o wydanie opinii i wskazanie symbolu PKWiU dla opisanych szczegółowo przez wnioskującą stronę, wykonywanych czynności i usług. Z opinii Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie z IX/2004 r., przedłożonej tutejszemu organowi podatkowemu wynika, że wg PKWiU, obowiązującej od dnia 1 maja 2004 r. usługi świadczone przez stacje sanitarno - epidemiologiczne na zlecenie osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - obejmujące badania laboratoryjne, analizy i pomiary mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 74.30.11-00.00 „Usługi w zakresie badań i analiz składu oraz czystości substancji”. Obowiązujące od 1 maja 2004 r. przepisy ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r. ze zm.) nie przewidują dla usług opatrzonych tym symbolem PKWiU zwolnienia od podatku jak również zastosowania preferencyjnych (obniżonych) stawek. W związku z powyższym, wymienione (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat w B. usługi pobierania prób, przeprowadzenia badań makroskopowych i laboratoryjnych oraz oceny organoleptycznej wykonywanej na zlecenie wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 10 sierpnia 2004 r. (wpływ do Urzędu 11 sierpnia 2004 r.) i z dnia 15 września 2004 r. (wpływ do Urzędu 16 września 2004 r.), w uzupełnieniu informacji udzielonej pismem Nr PP1-443-47/04 z dnia 14 lipca 2004 r. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Stan faktyczny: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której celem jest realizacja zadań nałożonych ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.). Zgodnie z powołaną wyżej ustawą o ochronie roślin do zadań wykonywanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa należy m.in. świadczenie usług w zakresie: pobierania prób, przeprowadzania badań makroskopowych i laboratoryjnych oraz oceny organoleptycznej na (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy działalność jaką prowadzi stacja sanitarna nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ?
Fragment:
(...) Tutejszy Organ informuje, iż usługi w zakresie ochrony zdrowia w ramach nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (finansowane z budżetu państwa) świadczone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, zgodnie z przedłożoną opinią Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 75.12.12-00.00 - "usługi administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego". Powyższe usługi stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /DzU Nr 54, poz. 535/, zostały zwolnione od podatku VAT. Wymienione zostały bowiem w poz. 6 załącznika nr 4 do ustawy, stanowiącym wykaz usług zwolnionych od podatku. Natomiast czynności w ramach poboru i dostarczania próbek do laboratoriów nie opłacane z budżetu państwa zaklasyfikowane zostały do grupowania PKWiU 74.30.11-00.00. Obowiązujące od 1 maja 2004r. przepisy ustawy o podatku VAT nie przewidują dla usług (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.