Badania laboratoryjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to badania laboratoryjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
kwi

Istota:

Czy usługi w zakresie opodatkowania usług doradztwa technologicznego mieszczą się w katalogu usług wskazanych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, w stosunku do których zobowiązanym do rozliczenia VAT należnego jest usługobiorca?

Fragment:

Słuszność tego wniosku potwierdza otrzymana przez Spółkę Interpretacja Statystyczna, według której opisane w stanie faktycznym usługi należy kwalifikować według PKWiU 2008 do dwóch pozycji: PKWiU 71.20.1 „ Usługi w zakresie badań i analiz technicznych ” w przypadku usługi badania i specjalistycznej analizy betonu, usługi badania i specjalistycznej analizy kruszyw, usługi badania laboratoryjnego - geotechnika, usługi geologii inżynierskiej, usług badania i specjalistycznej analizy dodatków mineralnych i spoiw, usług badania i specjalistycznej analizy prefabrykatów, usługi badania i specjalistycznej analizy mieszanki mineralnej (asfalt), usług diagnostycznych oraz PKWiU 71.12.1 „ Usługi w zakresie inżynierii ” w przypadku usług doradztwa technologicznego. W rezultacie, zdaniem Spółki do świadczonych przez nią usług opisanych w stanie faktycznym wskazanym we wniosku nie znajdzie zastosowania regulacja art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT. Usługi te zatem będą rozliczane na zasadach ogólnych, a zatem Spółka będzie zobowiązana wykazać i wpłacić na konto właściwego organu podatkowego należny podatek VAT. Biorąc pod uwagę, że opisane usługi nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, czy też ze stawki obniżonej, do usług tych znajdzie zastosowanie stawka 23% VAT zgodnie z regulacją art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usług badań laboratoryjnych wykonanych komercyjnie przez uczestnika projektu

Fragment:

W tym też znaczeniu badania laboratoryjne, których bezpośrednim celem jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia zawierają się w pojęciu opieki medycznej w rozumieniu art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT, a zatem korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Należy również zauważyć, iż przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, dotyczące zwolnienia z opodatkowania usług w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej, nie różnicują sytuacji prawnopodatkowej w tym zakresie w zależności od stopnia sfinansowania tych usług przez instytucje ubezpieczeń społecznych. Brak jest w tym przypadku rozróżnienia na usługi, które finansowane są bądź nie ze środków publicznych. Badania laboratoryjne diagnostyczne korzystają zatem z przedmiotowego zwolnienia bez względu na fakt czy są wykonywane odpłatnie, czy też nie, czy są wykonywane na podstawie skierowania lekarza, czy wyłącznie na życzenie osoby fizycznej. W świetle powyższego w przypadku kiedy uczestnik projektu komercyjnie wykona badanie laboratoryjne np. morfologię, TSH, bilirubinę, w celach profilaktycznych, lub diagnostycznych, Wnioskodawca nie ma obowiązku doliczania podatku VAT, bowiem usługa ta korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

2011
1
paź

Istota:

Zwolnienia z opodatkowania usług laboratoryjnych diagnostycznych

Fragment:

Badania laboratoryjne korzystają zatem z przedmiotowego zwolnienia bez względu na fakt czy są wykonywane odpłatnie, czy też nie, czy są wykonywane na podstawie skierowania lekarza, czy wyłącznie na życzenie osoby fizycznej. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym badania laboratoryjne diagnostyczne wykonywane przez pacjenta w celu zachowania zdrowia lub leczenia nie powinny być opodatkowane podatkiem VAT, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul.

2011
1
paź

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia dla usług świadczonych przez zakład opieki zdrowotne

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy od 1 stycznia 2011 r. badania laboratoryjne, wykonywane bez skierowania na życzenie pacjenta będą podlegały zwolnieniu z VAT, czy należy je opodatkować stawką 23%... Czy od 1 stycznia 2011 r. wydanie na życzenie pacjenta zdjęcia RTG na kliszy będzie podlegać zwolnieniu z VAT, czy należy je opodatkować stawką 8%... Czy od 1 stycznia 2011 r. usługi z zakresu medycyny pracy świadczone odpłatnie, takie jak badania profilaktyczne pracowników zlecane przez pracodawców badania kandydatów do pracy i badania kandydatów do szkół będą podlegały zwolnieniu z VAT czy należy je opodatkować stawką 23% i czy badania kandydatów na kierowców oraz badania niezbędne do otrzymania pozwolenia na broń należy opodatkować stawką 23%... Czy od 1 stycznia 2011 r. wszystkie zaświadczenia wydawane na życzenie pacjenta należy opodatkować stawką 23%... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1) Zdaniem Wnioskodawcy od 1 stycznia 2011 r. badania laboratoryjne, wykonywane bez skierowania na życzenie pacjenta są uzasadnionymi usługami świadczonymi przez zakłady opieki zdrowotnej w zakresie opieki medycznej, stanowią część procesu medycznego i służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a tym samym zgodnie z pkt 18 art. 43 ust. 1 ustawy o VAT są zwolnione z VAT.

2011
1
lut

Istota:

Jaka jest stawka opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie badań bakteriologicznych ?

Fragment:

Zgodnie z art. 36 ustawy o PIS, za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane przez organy PIS, w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania. Są to należności budżetowe odprowadzane jako dochody Skarbu Państwa. Niezależnie od tych opłat Strona prowadzi działalność w formie środków specjalnych na podstawie art. 36 ust. 5 cytowanej wyżej ustawy. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, załącznika Nr 4 poz. 7 cyt. wyżej ustawy o VAT - usługi w zakresie edukacji są usługami zwolnionymi z podatku od towarów i usług. Działalność pozabudżetowa stacji sanitarno-epidemiologicznej, w ramach której wykonywane są usługi związane z ochroną zdrowia ludzkiego na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za wprowadzanie do środowiska gazów i pyłów oraz kwot za badania i inne czynności kontrolne wynikających z decyzji wydanych w oparciu o przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Fragment:

Również opłaty za badania laboratoryjne, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 90, poz. 575 ze zm.) ustalane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4.02.2004 r. w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 20, poz. 193) stanowią koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej . Obowiązek ponoszenia ww. opłat w ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle związany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą i z uzyskiwaniem przychodów ze sprzedaży. Zatem oczywisty jest w tej sytuacji związek przyczynowo-skutkowy między osiąganymi przychodami a kosztami ich uzyskania. Tak więc przedmiotowe opłaty, o których mowa w zapytaniu należy zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów. Kary, opłaty i odszkodowania z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska są dość często stosowane, ze względu na częste ich nieprzestrzeganie i wyrządzanie dotkliwych szkód (często nieodwracalnych) w zasobach naturalnych kraju. Nie będą zatem stanowiły kosztów uzyskania przychodów, stosownie do powołanego powyżej art. 23 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, administracyjne kary pieniężne za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, o których mowa w art. 273 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska.

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usług świadczonych przez Powiatową Stację-Epidemiologiczną, wykonywanych na zlecenie zainteresowanych podmiotów za umownie ustalona opłatę i polegających na badaniach laboratoryjnych kału w celu wykrywania chorób zakaźnych u ludzi, oceny skuteczności procesów sterylizacji i dezynfekcji w obiektach służby zdrowia, oceny jakości zdrowotnej żywności, wody do picia, wydawaniu po przeprowadzeniu oględzin opinii, postanowień , decyzji o przydatności pod względem zdrowotnym i higieniczno-sanitarnym o obiektach prowadzących różne rodzaje działalności.

Fragment:

Zgodnie z art. 36 w/w ustawy za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku za sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania. Niezależnie od opłat z tytułu bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Powiatowa Stacja sanitarno-Epidemiologiczna prowadzi działalność pozabudżetową w formie dochodów własnych. W ramach tej działalności na zlecenie zainteresowanych za umownie ustaloną opłatę wykonuje następujące usługi:1/ badania laboratoryjne kału mające na celu wykrywanie chorób zakaźnych u ludzi2/ ocena skuteczności procesów sterylizacji i dezynfekcji w obiektach służby zdrowia3/ ocena jakości zdrowotnej żywności4/ ocena jakości zdrowotnej wody do picia5/ wydawania, po przeprowadzeniu oględzin, opinii, postanowień, decyzji o przydatności pod względem zdrowotnym i higieniczno-sanitarnym o obiektach prowadzących różne rodzaje działalności.Usługi 1,2,3 i 4 sklasyfikowane są w 85.14.18 PKWiU, natomiast 5 w 75.12.12 PKWiU. Stanowisko pytającego:W/w usługi sklasyfikowane w 85.14.18 PKWiU oraz 75.12.12 PKWiU zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.

2011
1
lut

Istota:

Jakiej stawce podatku VAT podlegają usługi badań bakteriologicznych, wykonywane przez stację sanitarno - epidemiologiczną na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych?

Fragment:

Z opinii Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie z IX/2004 r., przedłożonej tutejszemu organowi podatkowemu wynika, że wg PKWiU, obowiązującej od dnia 1 maja 2004 r. usługi świadczone przez stacje sanitarno - epidemiologiczne na zlecenie osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - obejmujące badania laboratoryjne, analizy i pomiary mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 74.30.11-00.00 „Usługi w zakresie badań i analiz składu oraz czystości substancji”. Obowiązujące od 1 maja 2004 r. przepisy ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r. ze zm.) nie przewidują dla usług opatrzonych tym symbolem PKWiU zwolnienia od podatku jak również zastosowania preferencyjnych (obniżonych) stawek. W związku z powyższym, wymienione usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 powołanej ustawy o VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl. podkreśla, że opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 22%, podlegają usługi stacji sanitarno - epidemiologicznych, wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych a sklasyfikowane przez właściwe w tej sprawie organy w grupowaniu statystycznym PKWiU 74.30.11-00.00. Organ podatkowy zwraca jednocześnie szczególną uwagę, że wydana interpretacja opiera się na klasyfikacji statystycznej konkretnego zainteresowanego podmiotu.

2011
1
lut

Istota:

Czy wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat w B. usługi pobierania prób, przeprowadzenia badań makroskopowych i laboratoryjnych oraz oceny organoleptycznej wykonywanej na zlecenie wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w/cyt. ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 w/cyt. ustawy, przez odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej, zobowiązanie do powstrzymywania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Zgodnie z art. 103 ust. 1 cyt. ustawy o ochronie roślin Inspekcja może świadczyć usługi w zakresie pobierania prób, przeprowadzania badań makroskopowych i laboratoryjnych oraz dokonywania oceny organoleptycznej – na zlecenie wnioskodawcy.

2011
1
lut

Istota:

Czy działalność jaką prowadzi stacja sanitarna nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ?

Fragment:

Wymienione zostały bowiem w poz. 6 załącznika nr 4 do ustawy, stanowiącym wykaz usług zwolnionych od podatku. Natomiast czynności w ramach poboru i dostarczania próbek do laboratoriów nie opłacane z budżetu państwa zaklasyfikowane zostały do grupowania PKWiU 74.30.11-00.00. Obowiązujące od 1 maja 2004r. przepisy ustawy o podatku VAT nie przewidują dla usług opatrzonych tym symbolem PKWiU zwolnienia od podatku jak również zastosowania preferencyjnych (obniżonych) stawek. W związku z powyższym pobieranie i dostarczanie próbek wody i materiałów biologicznych do laboratorium w ramach działalności pozabudżetowej, zgodnie z art. 41 ust. 1 powołanej wyżej ustawy od podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22%.