1439/ZV/P/Pr-71/06/SZ | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy świadczenie usług badań klinicznych na zlecenie jest zwolnione z podatku VAT?

1439/ZV/P/Pr-71/06/SZ

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. badania kliniczne
  2. podatek od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14 a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu podania Strony

Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Podatnik prowadzi działalność w zakresie usługowego badania klinicznego produktów leczniczych na zlecenie. Usługi świadczone przez Spółkę Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi zakwalifikował do grupowań:

- PKWiU 85.12.1 „Usługi medyczne świadczone przez przychodnie i praktyki lekarskie”,

- PkWiU 85.14.16-00.00 „Usługi świadczone przez laboratoria medyczne”.

Podatnik pyta, czy świadczone usługi badania klinicznego produktów leczniczych na zlecenie są zwolnione z podatku VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdził co następuje:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 powyższej ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 ze zm.), do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), o której mowa w § 3, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2006 r.

Stosownie natomiast do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS, Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z pkt 2 powyższego komunikatu, w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania: rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego według (...) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Biorąc pod uwagę przytoczone regulacje, zaznaczyć należy iż niniejsza interpretacja prawa podatkowego wydana została w oparciu o wskazaną przez Podatnika klasyfikację opisanych we wniosku usług.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 3 powyższej ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 przywoływanej ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Załącznik nr 4 do ww. ustawy, w poz. 9 wymienia usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (ex 85), z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2). Wyjaśnienia do tego załącznika wskazują, iż ex- dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. Jednocześnie należy zauważyć, iż w poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy, stanowiącego w myśl art. 41 ust. 2 przywoływanej ustawy, wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką VAT 7 %, zostały wymienione usługi o symbolu PKWiU ex 85 tj. usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej – wyłącznie świadczone przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od podatku. Zgodnie z punktem 2 objaśnień do tego wykazu, wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawką 0 % i 3 %. Zdaniem tutejszego organu podatkowego, z uwagi na fakt, iż w poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy nie znalazły się inne, poza usługami weterynaryjnymi, wyłączenia ze zwolnienia z podatku VAT oraz zgodnie ze stosownym zapisem w objaśnieniach do załącznika nr 3 do ustawy, usługi ochrony zdrowia ludzkiego, mieszczące się w grupowaniu PKWiU ex 85 korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.Biorąc pod uwagę powyższe, wskazać należy, iż wymienione we wniosku czynności Podatnika, polegające na usługowym badaniu klinicznym produktów leczniczych na zlecenie, sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi jako usługi świadczone przez szpitale (PKWiU 85.12.1 i PKWiU 85.14.16-00.00) zawierają się w grupowaniu wskazanym w pkt 9 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług - usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (ex 85), w związku z tym korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.