IBPBII/1/4511-139/15/AŻ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu doprowadzenia do podpisania kontraktów pomiędzy klubem sportowym z Azerbejdżanu a profesjonalnymi sportowcami
IBPBII/1/4511-139/15/AŻinterpretacja indywidualna
  1. Azerbejdżan
  2. agent
  3. nieograniczony obowiązek podatkowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 grudnia 2014 r. (data wpływu do Organu – 29 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 06 i 10 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu doprowadzenia do podpisania kontraktów pomiędzy klubem sportowym z Azerbejdżanu a profesjonalnymi sportowcami – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie opodatkowania wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu doprowadzenia do podpisania kontraktów pomiędzy klubem sportowym z Azerbejdżanu a profesjonalnymi sportowcami.

Ponieważ wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 26 lutego 2015 r. znak: IBPB II/1/4511-138/15/AŻ oraz IBPB II/1/4511-139/15/AŻ Organ wezwał o uzupełnienie wniosku. Uzupełnienia dokonano 06 marca 2015 r. (uiszczenie dodatkowej opłaty) oraz 10 marca 2015 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony m.in. następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest obywatelem polskim na stałe mieszkającym i zameldowanym w Polsce. Źródłem jego dochodów jest renta oraz dochód z doradztwa i usługi menadżerskiej. W Polsce mieszka rodzina Wnioskodawcy i tutaj także znajduje się centrum jego interesów życiowych. W związku z powyższym w Polsce każdorazowo w roku podatkowym przebywa powyżej 183 dni.

W 2014 roku Wnioskodawca doprowadził do podpisania szeregu, wieloletnich, kontraktów pomiędzy klubem sportowym z Baku (Azerbejdżan) a profesjonalnymi sportowcami.

W każdym oddzielnym kontrakcie zawodnika jest zapis (artykuł), że Wnioskodawca jest agentem odpowiedzialnym za współpracę pomiędzy Zawodniczką i Klubem, umocowaną niniejszą Umową. Za mediacje, doprowadzenie do podpisania kontraktu i pomoc administracyjną Klub zapłaci Agentowi określoną sumę w walucie Euro - netto, po opłaceniu wszelkich podatków, według prawa podatkowego na terytorium Azerbejdżanu, jako prowizję dla Wnioskodawcy - za każdy sezon oddzielnie.

W 2014 r. Wnioskodawca doprowadził do podpisania pięciu kontraktów pomiędzy Klubem a Zawodniczkami, których jest menadżerem. Elementem kontraktów Zawodnik - Klub są zapisy dotyczącego jego wynagrodzenia prowizyjnego płatnego przez Klub w kwocie wyrażonej w EURO za każdy sezon gier, każdego Zawodnika, w okresie obowiązywania kontraktów. Kontrakty zawierają jednocześnie terminy wypłaty wynagrodzeń prowizyjnych przez Klub za poszczególne sezony począwszy od sezonu 2014/2015.

Dodatkowo zapisano, iż Klub wypłaca Agentowi ustaloną kwotę netto (po zapłaceniu podatków na terytorium Azerbejdżanu).

W treści uzupełnienia Wnioskodawca wskazał, iż nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej.

Umowa, w Rosji, została zawarta pomiędzy Zawodnikiem (którego jest menadżerem) a Klubem. W tej umowie jest zapis, że Klub wypłaci agentowi (menadżerowi) zawodnika równowartość 10% kontraktu zawodnika - netto, po opłaceniu podatków, zgodnie z przepisami podatkowymi Rosyjskiej Federacji (30% za nierezydenta). Dla celów podatkowych, wymaganych wobec Klubu przez rosyjskie organa podatkowe, podpisana została dodatkowo umowa zlecenia (którą Klub nazwał agencyjną) - dotyczącą tego samego zdarzenia, czyli „przyciągnięcia” konkretnego zawodnika do tego Klubu. Umowa ta nie jest umową agencyjną, o której mowa w art. 758 Kodeksu cywilnego, jest więc (wg Wnioskodawcy) umową zlecenia. Wnioskodawca wskazał, że nie wykonuje wolnego zawodu. Ma uprawnienia Państwowego Menedżera Sportu i Menedżera siatkówki (zdane egzaminy). Jest osobą znaną w środowisku (do 2000 roku był pracownikiem PZPS i kierownikiem reprezentacji Polski). Okazjonalnie zgłaszają się do niego kluby lub zawodnicy o pomoc merytoryczną. Nie jest to stałe zajęcie. Od 2000 roku Wnioskodawca jest rencistą. W Rosji nie ma żadnego zakładu pracy ani innej działalności.

W Azerbejdżanie są podpisane identyczne umowy z klubem pomiędzy zawodniczkami i klubem, w których Wnioskodawca jest umieszczony jako menadżer zawodniczek i klub zobowiązuje się zapłacić mu prowizję, za pomoc w sprowadzeniu tych zawodniczek do ich klubu. Klub również zobowiązał się opłacić podatek dochodowy wg prawa azerskiego (28-30%).

W obydwu przypadkach i w Rosji i w Azerbejdżanie chodzi o zawodników z Kuby, z którą Wnioskodawca ma siatkarskie kontakty i na terenie której miał zorganizować ich „wyjazd do wolności”.

W Azerbejdżanie nie było dodatkowych umów - tylko te pomiędzy klubem i zawodniczkami. W Azerbejdżanie nawet nie była to umowa-zlecenie, ponieważ nie było dodatkowej umowy, tylko w cudzej umowie Wnioskodawca był wskazany jako osoba, która doprowadziła do podpisania umowy pomiędzy klubem i zawodnikiem, za co ma otrzymać prowizję. Wnioskodawca nie posiada w Azerbejdżanie żadnego zakładu pracy ani innej działalności.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
  1. Czy w związku z zawartymi umowami pomiędzy Klubem a Zawodnikami (których menadżerem jest Wnioskodawca, a umowy określają zasady jego wynagrodzenia) Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, pomimo opodatkowania dochodu z tego tytułu w Azerbejdżanie...
  2. Jeżeli tak, to wg jakich zasad wnioskodawca powinien opodatkować te dochody...

Wnioskodawca uważa, że jest zobowiązany do opodatkowania dochodów wynikających z umów z 2014 r. Klub - Zawodnik (którego jest menadżerem, a kontrakt określa zasady jego wynagrodzenia) na terenie RP z zastosowaniem norm kolizyjnych wynikających z umowy zawartej pomiędzy Rządem RP a Rządem Azerbejdżanu, w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Dla opodatkowania przedmiotowych dochodów w RP łącznie z jego dochodami uzyskanymi w RP zastosowanie znajdzie metoda „zaliczenia proporcjonalnego”, o której mowa w art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotycząca opodatkowania wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu doprowadzenia do podpisania kontraktów pomiędzy klubem sportowym z Azerbejdżanu a profesjonalnymi sportowcami. W pozostałym zakresie wniosku wydano odrębną interpretację.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do art. 4a ww. ustawy, przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych identyfikuje jako źródło przychodu – inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest obywatelem polskim na stałe mieszkającym i zameldowanym w Polsce (w Polsce każdorazowo w roku podatkowym przebywa powyżej 183 dni). Źródłem jego dochodów jest renta oraz dochód z doradztwa i usługi menadżerskiej. Wnioskodawca nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej. W 2014 roku Wnioskodawca doprowadził do podpisania szeregu, wieloletnich, kontraktów pomiędzy klubem sportowym z Baku (Azerbejdżan) a profesjonalnymi sportowcami. W Azerbejdżanie Wnioskodawca nie zawierał dodatkowej umowy, tylko w umowie zawieranej pomiędzy klubem a zawodnikiem Wnioskodawca był wskazany jako osoba, która doprowadziła do podpisania umowy pomiędzy klubem i zawodnikiem, za co ma otrzymać prowizję. Nie była to zatem nawet umowa zlecenia.

W przedmiotowej sprawie należy uwzględnić uregulowania zawarte w Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 26 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2008, Nr 9, poz. 52)

W świetle przedstawionego stanu faktycznego – z którego wynika, że wynagrodzenie Wnioskodawcy nie jest otrzymywane na podstawie zlecenia - wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy z tytułu doprowadzenia do podpisania kontraktów pomiędzy klubem sportowym z Azerbejdżanu a profesjonalnymi sportowcami podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 21 Konwencji, jako dochód osiągnięty z innych źródeł, tj. dochód do którego nie mają zastosowania inne przepisy powołanej konwencji.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Konwencji części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to skąd one pochodzą, a które nie zostały wymienione w poprzednich artykułach niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu w tym Państwie.

A zatem wynagrodzenie Wnioskodawcy otrzymywane z tytułu doprowadzenia do podpisania kontraktów podlega opodatkowaniu tylko w państwie miejsca zamieszkania Wnioskodawcy, a zatem w Polsce.

Nadmienić przy tym należy, że nawet w sytuacji, gdyby w omawianym przypadku do uzyskiwanego wynagrodzenia zastosować zapis art. 14 dotyczącego tzw. wolnych zawodów, to i tak stosowanie do jego uregulowań uzyskiwany dochód podlegałby opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie bowiem z treścią art. 14 pkt 1 cyt. Konwencji dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z wykonywania wolnego zawodu albo innej działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, z wyjątkiem podanych niżej okoliczności, gdy taki dochód może być opodatkowany w drugim Umawiającym się Państwie:

  1. jeżeli osoba w celu wykonywania wolnego zawodu posiada w drugim Umawiającym się Państwie stałą placówkę - w danym przypadku tylko od dochodu jaki można przypisać stałej placówce;
  2. jeżeli przebywa ona w Umawiającym się Państwie przez okres lub okresy przekraczające 183 dni w dwunastomiesięcznym okresie - w danym przypadku tylko od dochodu uzyskanego z tytułu wykonywania przez nią wolnego zawodu w tym drugim Państwie.

Jak wynika z przedstawionego przez wnioskodawcę opisu, Wnioskodawca nie posiada w Azerbejdżanie żadnego zakładu (stałej placówki). Z opisu nie wynika także, aby przebywał w tym państwie przez okres lub okresy przekraczające 183 dni w dwunastomiesięcznym okresie.

Jeżeli zatem, jak wskazuje Wnioskodawca klub potrąca podatek na terytorium Azerbejdżanu, to Wnioskodawca może postąpić zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 26 ust. 1 Konwencji. Zgodnie z tym przepisem: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zdania, że czynności jednego lub obu Umawiających się Państw wprowadziły lub wprowadzą dla niej opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami niniejszej Konwencji, wówczas może ona niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w prawie wewnętrznym tych Państw, przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi tego Umawiającego się Państwa, w którym ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub jeżeli w danej sprawie mają zastosowanie postanowienia artykułu 25 ustęp 1, właściwej władzy tego Umawiającego się Państwa, którego jest obywatelem.

Właściwy organ, jeżeli uzna zarzut za uzasadniony, ale nie może sam spowodować zadowalającego rozwiązania, podejmie starania, aby przypadek ten uregulować w drodze wzajemnego porozumienia z właściwym organem drugiego Umawiającego się Państwa tak, ażeby uniknąć opodatkowania niezgodnemu z niniejszą Konwencją (art. 26 ust. 2 Konwencji).

Właściwe organy Umawiających się Państw będą czynić starania, aby w drodze wzajemnego porozumienia usuwać trudności lub wątpliwości, które mogą powstawać przy interpretacji lub stosowaniu Konwencji. Mogą one również konsultować się wzajemnie, w celu zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu w przypadkach, które nie są uregulowane w niniejszej Konwencji (art. 26 ust. 3 Konwencji). Właściwe organy Umawiających się Państw mogą porozumiewać się bezpośrednio w celu osiągnięcia porozumienia w sprawach, o których mowa w poprzednich ustępach tego artykułu (art. 26 ust. 4 Konwencji).

Wbrew zatem stanowisku Wnioskodawcy osiągnięty przez niego dochód z tytułu z tytułu doprowadzenia do podpisania kontraktów pomiędzy klubem sportowym z Azerbejdżanu a profesjonalnymi sportowcami nie podlega opodatkowaniu na terenie Polski z zastosowaniem norm kolizyjnych wynikających z treści cyt. Konwencji. Do dochodu z tego tytułu nie znajdzie również zastosowania metoda proporcjonalnego zaliczenia, o której mowa w treści art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak bowiem wyżej wskazano osiągnięte przez Wnioskodawcę wynagrodzenie podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Jeżeli wynagrodzenie to zostało opodatkowane niezgodne z postanowieniami niniejszej Konwencji Wnioskodawca może przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi zgodnie ze wskazaniami określonymi w art. 26 Konwencji.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.