Azerbejdżan | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Azerbejdżan. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
25
lis

Istota:

1. Czy w sytuacji, gdy podatek dochodowy od dochodów Wnioskodawcy został pobrany przez jego kontrahenta w celu odprowadzenia do azerbejdżańskich organów skarbowych, Wnioskodawca powinienem także zapłacić podatek dochodowy polskim organom skarbowym?2. Czy na podstawie art. 23 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania Wnioskodawca może uznać, że słusznie został pobrany w Azerbejdżanie podatek od jego dochodów osiągniętych w tamtym kraju i nie musi już płacić podatku dochodowego polskim organom skarbowym?3. Czy na podstawie art. 24 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania Wnioskodawca może uznać, że ponieważ podatek dochodowy od jego dochodów został już pobrany w Azerbejdżanie to nie musi już płacić tego podatku polskim organom skarbowym?4. Jeżeli Wnioskodawca musi zapłacić podatek dochodowy także w Polsce, to jak powinienem obliczyć jego wysokość?

Fragment:

Poinformował Wnioskodawcę również, że nawet jeżeli przedstawi mu polski certyfikat rezydencji, to i tak pobierze ten podatek. „Za wykonanie pracy/usług opisanych w punkcie 1.1 tego kontraktu, kontrahent otrzyma zapłatę, netto po pomniejszeniu o podatek dochodowy Azerbejdżanu. (...) Jeśli kontrahent nie jest w stanie przedstawić klientowi kopii swojego certyfikatu rezydencji podatkowej w Azerbejdżanie, kwota ta będzie podlegać podatkowi dochodowemu według poniższych stawek, które będą obliczone i zapłacone przez klienta organom podatkowym dodatkowo ponad kwotę netto wymienioną powyżej, niezależnie od tego czy kontrahent jest uznawany za rezydenta podatkowego Azerbejdżanu. Całkowita kwota brutto (wliczając w to kwotę netto i dodatkowo część obliczonego podatku dochodowego Azerbejdżanu) będzie uznawana za całkowite wynagrodzenie brutto kontrahenta. Jeśli kontrahent przedstawi klientowi kopię swojego certyfikatu rezydencji podatkowej w Azerbejdżanie, klient zapłaci kontrahentowi całkowitą kwotę brutto i kontrahent będzie osobiście odpowiedzialny za opłacenie podatku dochodowego Azerbejdżanu od płatności otrzymanej pd klienta. W tym wypadku, klient nie będzie odpowiedzialny za zapłacenie podatku dochodowego Azerbejdżanu za kontrahenta organom podatkowym." Tekst angielski umowy: For provision of Works/Services described in the Article 1.1 of present Contract, Contractor will be paid, net of the Azerbaijani (...)

2015
8
maj

Istota:

Opodatkowanie wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu doprowadzenia do podpisania kontraktów pomiędzy klubem sportowym z Azerbejdżanu a profesjonalnymi sportowcami

Fragment:

W Azerbejdżanie nie było dodatkowych umów - tylko te pomiędzy klubem i zawodniczkami. W Azerbejdżanie nawet nie była to umowa-zlecenie, ponieważ nie było dodatkowej umowy, tylko w cudzej umowie Wnioskodawca był wskazany jako osoba, która doprowadziła do podpisania umowy pomiędzy klubem i zawodnikiem, za co ma otrzymać prowizję. Wnioskodawca nie posiada w Azerbejdżanie żadnego zakładu pracy ani innej działalności. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy w związku z zawartymi umowami pomiędzy Klubem a Zawodnikami (których menadżerem jest Wnioskodawca, a umowy określają zasady jego wynagrodzenia) Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, pomimo opodatkowania dochodu z tego tytułu w Azerbejdżanie... Jeżeli tak, to wg jakich zasad wnioskodawca powinien opodatkować te dochody... Wnioskodawca uważa, że jest zobowiązany do opodatkowania dochodów wynikających z umów z 2014 r. Klub - Zawodnik (którego jest menadżerem, a kontrakt określa zasady jego wynagrodzenia) na terenie RP z zastosowaniem norm kolizyjnych wynikających z umowy zawartej pomiędzy Rządem RP a Rządem Azerbejdżanu, w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

2014
31
sty

Istota:

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych na terytorium Norwegii i Azerbejdżanu w ramach działalności gospodarczej

Fragment:

W przypadku Azerbejdżanu – w myśl art. 5 ust. 4 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku – świadczenie usług na terytorium Azerbejdżanu będzie miało miejsce przez okres obejmujący łącznie nie więcej niż 90 dni. Dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Norwegii bądź na terytorium Azerbejdżanu może być opodatkowany w Norwegii bądź w Azerbejdżanie, pod warunkiem że działalność prowadzona jest poprzez położony na terytorium tych państw zakład. W takim przypadku dochód, który może być przypisany tym zakładom, może być opodatkowany w Norwegii bądź w Azerbejdżanie. Natomiast, jeżeli działalność na terytorium Norwegii bądź Azerbejdżanu nie jest prowadzona za pomocą położonego w tych państwach zakładu, dochód podatnika podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie, w którym znajduje się miejsce zamieszkania, czyli w Polsce. Mając na względzie przedstawione we wniosku informacje oraz przytoczone wyżej przepisy, należy stwierdzić, że świadczenie przez Wnioskodawcę usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium Norwegii bądź na terytorium Azerbejdżanu, nieposiadającego w Norwegii bądź Azerbejdżanie zakładu, nie spowoduje powstania podwójnego opodatkowania dochodu.

2012
29
lis

Istota:

Opodatkowanie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia wypłaconych osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania w Azerbejdżanie nieposiadającym certyfikatu rezydencji i nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Fragment:

Wnioskodawca poinformował, iż osoby zagraniczne dla wykonywania swojej działalności nie będą dysponować stałą placówką w Polsce, będą świadczyły usługi w Azerbejdżanie. Jedynie pracownik Wnioskodawcy oddelegowany do wykonywania obowiązków służbowych w Azerbejdżanie w roli długoterminowego doradcy współpracy bliźniaczej będzie przebywał na terytorium Azerbejdżanu odpowiednio w 2012 roku – ok. 153 dni, tj. powyżej 183 dni w Polsce, w 2013 roku – ok. 365 dni, tj. poniżej 183 dni w Polsce, w 2014 roku – ok. 90 dni, tj. powyżej 183 dni w Polsce. Pracownik ten będzie oddelegowany i będzie stale przebywał w Azerbejdżanie w okresie od miesiąca sierpnia 2012 r. do miesiąca marca 2014 r. W przypadku krajowych ekspertów będących i niebędących pracownikami Wnioskodawcy realizujących działania projektowe w Azerbejdżanie oraz osób fizycznych wykonujących usługi zewnętrzne na potrzeby realizacji projektu w Polsce, można założyć, iż będą przebywać na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W przypadku zagranicznych ekspertów niebędących pracownikami Wnioskodawcy realizujących działania projektowe w Azerbejdżanie oraz osób fizycznych wykonujących usługi zewnętrzne na potrzeby realizacji projektu w Azerbejdżanie, można przyjąć, iż będą przebywać na terytorium Polski poniżej niż 183 dni w roku podatkowym.

2012
7
lip

Istota:

Opodatkowanie wynagrodzeń wypłaconych osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania w Azerbejdżanie z tytułu umowy zlecenia zawartej w ramach działalności gospodarczej.

Fragment:

Wnioskodawca poinformował, iż osoby zagraniczne dla wykonywania swojej działalności nie będą dysponować stałą placówką w Polsce, będą świadczyły usługi w Azerbejdżanie. Jedynie pracownik Wnioskodawcy oddelegowany do wykonywania obowiązków służbowych w Azerbejdżanie w roli długoterminowego doradcy współpracy bliźniaczej będzie przebywał na terytorium Azerbejdżanu odpowiednio w 2012 roku – ok. 153 dni, tj. powyżej 183 dni w Polsce, w 2013 roku – ok. 365 dni, tj. poniżej 183 dni w Polsce, w 2014 roku – ok. 90 dni, tj. powyżej 183 dni w Polsce. Pracownik ten będzie oddelegowany i będzie stale przebywał w Azerbejdżanie w okresie od miesiąca sierpnia 2012 r. do miesiąca marca 2014 r. W przypadku krajowych ekspertów będących i niebędących pracownikami Wnioskodawcy realizujących działania projektowe w Azerbejdżanie oraz osób fizycznych wykonujących usługi zewnętrzne na potrzeby realizacji projektu w Polsce, można założyć, iż będą przebywać na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W przypadku zagranicznych ekspertów niebędących pracownikami Wnioskodawcy realizujących działania projektowe w Azerbejdżanie oraz osób fizycznych wykonujących usługi zewnętrzne na potrzeby realizacji projektu w Azerbejdżanie, można przyjąć, iż będą przebywać na terytorium Polski poniżej niż 183 dni w roku podatkowym.

2011
1
maj

Istota:

Czy od wypłaconej prowizji osobie posiadającej miejsce zamieszkania i wykonywującej samodzielną działalność gospodarczą na terytorium Azerbejdżanu Spółka, jako płatnik powinna zapłacić podatek u źródła?

Fragment:

Mając na uwadze powyższe, Minister Finansów stwierdza, iż dochód wypłacany przez Spółkę osobie posiadającej miejsce zamieszkania na terytorium Azerbejdżanu z tytułu wykonywania usług pośrednictwa handlowego (samodzielnie wykonywanej działalności), podlega opodatkowaniu wyłącznie w Azerbejdżanie, o ile osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Azerbejdżanu przedstawi ważny certyfikat rezydencji oraz nie zostaną spełnione warunki określone w art. 14 ust. 1 lit. a) i b) konwencji. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa, Minister Finansów postanawia, jak w sentencji. Minister Finansów informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji. Odpowiedź nie jest wiążąca dla płatnika, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.