Azerbejdżan | Interpretacje podatkowe

Azerbejdżan | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Azerbejdżan. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy w sytuacji, gdy podatek dochodowy od dochodów Wnioskodawcy został pobrany przez jego kontrahenta w celu odprowadzenia do azerbejdżańskich organów skarbowych, Wnioskodawca powinienem także zapłacić podatek dochodowy polskim organom skarbowym?2. Czy na podstawie art. 23 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania Wnioskodawca może uznać, że słusznie został pobrany w Azerbejdżanie podatek od jego dochodów osiągniętych w tamtym kraju i nie musi już płacić podatku dochodowego polskim organom skarbowym?3. Czy na podstawie art. 24 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania Wnioskodawca może uznać, że ponieważ podatek dochodowy od jego dochodów został już pobrany w Azerbejdżanie to nie musi już płacić tego podatku polskim organom skarbowym?4. Jeżeli Wnioskodawca musi zapłacić podatek dochodowy także w Polsce, to jak powinienem obliczyć jego wysokość?
Fragment:
Poinformował Wnioskodawcę również, że nawet jeżeli przedstawi mu polski certyfikat rezydencji, to i tak pobierze ten podatek. „Za wykonanie pracy/usług opisanych w punkcie 1.1 tego kontraktu, kontrahent otrzyma zapłatę, netto po pomniejszeniu o podatek dochodowy Azerbejdżanu. (...) Jeśli kontrahent nie jest w stanie przedstawić klientowi kopii swojego certyfikatu rezydencji podatkowej w Azerbejdżanie, kwota ta będzie podlegać podatkowi dochodowemu według poniższych stawek, które będą obliczone i zapłacone przez klienta organom podatkowym dodatkowo ponad kwotę netto wymienioną powyżej, niezależnie od tego czy kontrahent jest uznawany za rezydenta podatkowego Azerbejdżanu. Całkowita kwota brutto (wliczając w to kwotę netto i dodatkowo część obliczonego podatku dochodowego Azerbejdżanu) będzie uznawana za całkowite wynagrodzenie brutto kontrahenta. Jeśli kontrahent przedstawi klientowi kopię swojego certyfikatu rezydencji podatkowej w Azerbejdżanie, klient zapłaci kontrahentowi całkowitą kwotę brutto i kontrahent będzie osobiście odpowiedzialny za opłacenie podatku dochodowego Azerbejdżanu od płatności otrzymanej pd klienta. W tym wypadku, klient nie będzie odpowiedzialny za zapłacenie podatku dochodowego Azerbejdżanu za kontrahenta organom podatkowym." Tekst angielski umowy: For provision of Works/Services described in the Article 1.1 of present Contract, Contractor will be paid, net of the Azerbaijani (...)
2015
25
lis

Istota:
Opodatkowanie wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu doprowadzenia do podpisania kontraktów pomiędzy klubem sportowym z Azerbejdżanu a profesjonalnymi sportowcami
Fragment:
W Azerbejdżanie nie było dodatkowych umów - tylko te pomiędzy klubem i zawodniczkami. W Azerbejdżanie nawet nie była to umowa-zlecenie, ponieważ nie było dodatkowej umowy, tylko w cudzej umowie Wnioskodawca był wskazany jako osoba, która doprowadziła do podpisania umowy pomiędzy klubem i zawodnikiem, za co ma otrzymać prowizję. Wnioskodawca nie posiada w Azerbejdżanie żadnego zakładu pracy ani innej działalności. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy w związku z zawartymi umowami pomiędzy Klubem a Zawodnikami (których menadżerem jest Wnioskodawca, a umowy określają zasady jego wynagrodzenia) Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, pomimo opodatkowania dochodu z tego tytułu w Azerbejdżanie... Jeżeli tak, to wg jakich zasad wnioskodawca powinien opodatkować te dochody... Wnioskodawca uważa, że jest zobowiązany do opodatkowania dochodów wynikających z umów z 2014 r. Klub - Zawodnik (którego jest menadżerem, a kontrakt określa zasady jego wynagrodzenia) na terenie RP z zastosowaniem norm kolizyjnych wynikających z umowy zawartej pomiędzy Rządem RP a Rządem Azerbejdżanu, w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.
2015
8
maj

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych na terytorium Norwegii i Azerbejdżanu w ramach działalności gospodarczej
Fragment:
W przypadku Azerbejdżanu – w myśl art. 5 ust. 4 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku – świadczenie usług na terytorium Azerbejdżanu będzie miało miejsce przez okres obejmujący łącznie nie więcej niż 90 dni. Dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Norwegii bądź na terytorium Azerbejdżanu może być opodatkowany w Norwegii bądź w Azerbejdżanie, pod warunkiem że działalność prowadzona jest poprzez położony na terytorium tych państw zakład. W takim przypadku dochód, który może być przypisany tym zakładom, może być opodatkowany w Norwegii bądź w Azerbejdżanie. Natomiast, jeżeli działalność na terytorium Norwegii bądź Azerbejdżanu nie jest prowadzona za pomocą położonego w tych państwach zakładu, dochód podatnika podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie, w którym znajduje się miejsce zamieszkania, czyli w Polsce. Mając na względzie przedstawione we wniosku informacje oraz przytoczone wyżej przepisy, należy stwierdzić, że świadczenie przez Wnioskodawcę usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium Norwegii bądź na terytorium Azerbejdżanu, nieposiadającego w Norwegii bądź Azerbejdżanie zakładu, nie spowoduje powstania podwójnego opodatkowania dochodu.
2014
31
sty

Istota:
Opodatkowanie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia wypłaconych osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania w Azerbejdżanie nieposiadającym certyfikatu rezydencji i nieprowadzącym działalności gospodarczej.
Fragment:
Wnioskodawca poinformował, iż osoby zagraniczne dla wykonywania swojej działalności nie będą dysponować stałą placówką w Polsce, będą świadczyły usługi w Azerbejdżanie. Jedynie pracownik Wnioskodawcy oddelegowany do wykonywania obowiązków służbowych w Azerbejdżanie w roli długoterminowego doradcy współpracy bliźniaczej będzie przebywał na terytorium Azerbejdżanu odpowiednio w 2012 roku – ok. 153 dni, tj. powyżej 183 dni w Polsce, w 2013 roku – ok. 365 dni, tj. poniżej 183 dni w Polsce, w 2014 roku – ok. 90 dni, tj. powyżej 183 dni w Polsce. Pracownik ten będzie oddelegowany i będzie stale przebywał w Azerbejdżanie w okresie od miesiąca sierpnia 2012 r. do miesiąca marca 2014 r. W przypadku krajowych ekspertów będących i niebędących pracownikami Wnioskodawcy realizujących działania projektowe w Azerbejdżanie oraz osób fizycznych wykonujących usługi zewnętrzne na potrzeby realizacji projektu w Polsce, można założyć, iż będą przebywać na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W przypadku zagranicznych ekspertów niebędących pracownikami Wnioskodawcy realizujących działania projektowe w Azerbejdżanie oraz osób fizycznych wykonujących usługi zewnętrzne na potrzeby realizacji projektu w Azerbejdżanie, można przyjąć, iż będą przebywać na terytorium Polski poniżej niż 183 dni w roku podatkowym.
2012
29
lis

Istota:
Opodatkowanie wynagrodzeń wypłaconych osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania w Azerbejdżanie z tytułu umowy zlecenia zawartej w ramach działalności gospodarczej.
Fragment:
Wnioskodawca poinformował, iż osoby zagraniczne dla wykonywania swojej działalności nie będą dysponować stałą placówką w Polsce, będą świadczyły usługi w Azerbejdżanie. Jedynie pracownik Wnioskodawcy oddelegowany do wykonywania obowiązków służbowych w Azerbejdżanie w roli długoterminowego doradcy współpracy bliźniaczej będzie przebywał na terytorium Azerbejdżanu odpowiednio w 2012 roku – ok. 153 dni, tj. powyżej 183 dni w Polsce, w 2013 roku – ok. 365 dni, tj. poniżej 183 dni w Polsce, w 2014 roku – ok. 90 dni, tj. powyżej 183 dni w Polsce. Pracownik ten będzie oddelegowany i będzie stale przebywał w Azerbejdżanie w okresie od miesiąca sierpnia 2012 r. do miesiąca marca 2014 r. W przypadku krajowych ekspertów będących i niebędących pracownikami Wnioskodawcy realizujących działania projektowe w Azerbejdżanie oraz osób fizycznych wykonujących usługi zewnętrzne na potrzeby realizacji projektu w Polsce, można założyć, iż będą przebywać na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W przypadku zagranicznych ekspertów niebędących pracownikami Wnioskodawcy realizujących działania projektowe w Azerbejdżanie oraz osób fizycznych wykonujących usługi zewnętrzne na potrzeby realizacji projektu w Azerbejdżanie, można przyjąć, iż będą przebywać na terytorium Polski poniżej niż 183 dni w roku podatkowym.
2012
7
lip

Istota:
Czy od wypłaconej prowizji osobie posiadającej miejsce zamieszkania i wykonywującej samodzielną działalność gospodarczą na terytorium Azerbejdżanu Spółka, jako płatnik powinna zapłacić podatek u źródła?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, Minister Finansów stwierdza, iż dochód wypłacany przez Spółkę osobie posiadającej miejsce zamieszkania na terytorium Azerbejdżanu z tytułu wykonywania usług pośrednictwa handlowego (samodzielnie wykonywanej działalności), podlega opodatkowaniu wyłącznie w Azerbejdżanie, o ile osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Azerbejdżanu przedstawi ważny certyfikat rezydencji oraz nie zostaną spełnione warunki określone w art. 14 ust. 1 lit. a) i b) konwencji. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa, Minister Finansów postanawia, jak w sentencji. Minister Finansów informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji. Odpowiedź nie jest wiążąca dla płatnika, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Azerbejdżan
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.