Azbest | Interpretacje podatkowe

Azbest | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to azbest. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest
Fragment:
Rada Gminy ... uchwaliła „ Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ... na lata 2017-2020 ” przyjęty uchwałą Nr ... z dnia 30 marca 2017 r., w którym określono zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy .... Dofinansowaniu podlegają inwestycje związane z realizacją przedsięwzięć dotyczących usuwania, unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy ..., polegające na: demontażu wyrobów zawierających azbest, przygotowaniu do transportu i transporcie wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwieniu poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych, odbieraniu wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych i składowanych. Dofinansowane mogą być koszty demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pochodzący z wymiany pokryć dachowych, w tym pokryć dachowych wcześniej zdemontowanych i składowanych. Źródłem dofinansowania będą środki własne z budżetu Gminy ... i środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ....
2017
20
paź

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2017 r. (data wpływu 24 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy .... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy .... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... ubiega się o pomoc ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... dla zadania pn.: „ .... ”. Opinia w sprawie możliwości odliczenia VAT od wydatków związanych z realizacją zadania stanowi załącznik do umowy dotacji. Realizowane przedsięwzięcie wynika z rządowego zadania pn.: „ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski ”, na lata 2003-2032. Szczegółowy zakres prac polegających na odbiorze, transporcie, utylizacji i sporadycznie demontażu wyrobów zawierających azbest, pozyskanych od osób fizycznych (indywidualnych mieszkańców tej gminy) został przyjęty uchwałą Rady Gminy .... z dnia 30 marca 2017 r., w dokumencie pn.: „ ..... ”.
2017
5
paź

Istota:
Czy wartość wykonanej usługi (demontażu, zbierania, transportu i utylizacji azbestu) przez Gminę .... na rzecz osób fizycznych, stanowić będzie przychód z tzw. innych źródeł i na płatniku ciążył będzie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, czy też przychód powyższy korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 2032, ze zm.)?
Fragment:
Likwidacja i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest jest realizowane w ramach rządowego programu (rezolucja Sejmu RP z dnia 19 czerwca 1997 r., MP nr 38, poz. 373 oraz Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 14 maja 2002 r.). Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina w maju 2010 r. rozpoczęła proces inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, przystępując tym samym do realizacji zadań wynikających z „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski ” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 r. oraz jego aktualizacji - „ Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 ” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 r., będących jednocześnie podstawą prawną wykonania „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy ... na lata 2011-2030 ”. Uchwałą Rady Gminy przyjęto również regulamin dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w 2017 r. Zgodnie z zapisami regulaminu Gmina dofinansuje koszty (...)
2017
3
paź

Istota:
W zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest
Fragment:
(...) azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy .... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... chce pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... dotację na zadanie z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy .... Zadanie jest finansowane ze środków WFOŚiGW w ... i ze środków własnych gminy. Wykonawcą zadania będzie podmiot wybrany z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, posiadający przewidziane prawem uprawnienia, z którym Gmina zawrze stosowną umowę. Zadanie będzie wykonywane na rzecz osób fizycznych – mieszkańców Gminy, bez wkładu własnego mieszkańców. Usługi zakupione w ramach zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wszystkie wydatki związane z realizacją zadania ponosić będzie Gmina.
2017
13
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem usług polegających na odbiorze od mieszkańców gminy, transporcie i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Fragment:
Działania w ramach realizacji programu będą polegały na nieodpłatnym odbiorze od mieszkańców Gminy azbestu i wyrobów zawierających azbest, transporcie tych wyrobów i ich utylizacji. Odbiorem od mieszkańców azbestu i wyrobów zawierających azbest, transporcie tych wyrobów i utylizacją zajmować się będą firmy, z którymi Gmina zawrze umowę na realizację tych usług i będzie ponosić koszty ich realizacji. Gmina ..... planuje zwrócić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... z wnioskiem o zwrot części poniesionych kosztów na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ...... Gmina ..... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupy towarów i usług w ramach realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Efekty osiągnięte przez wykonywanie ww. programu nie będą wykorzystywane do dalszej produkcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług VAT. Faktury dokumentujące ponoszone wydatki wystawiane będą na Gminę ...... Czynności związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
2016
29
kwi

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją prac w zakresie usunięcia odpadów zawierających azbest
Fragment:
Zadanie należy do zadań własnych Gminy uregulowanych w art. 7 ust 1 pkt 3 i 5 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz wynika z obowiązków określonych w „ Programie oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009 -2032 ” i Uchwały Nr .... Rady Gminy w ... z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ... na lata 2012 - 2016 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032 roku). Faktura/faktury za wykonaną usługę dokumentujące poniesione wydatki będą wystawione na Gminę ..., ..., ul. ..., NIP: .... Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od zapłaconych faktur. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie Czy Gmina ... będzie miała możliwość prawną do odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją prac w zakresie usunięcia odpadów zawierających azbest z budynku będącego jej własnością... Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie posiada możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją prac w zakresie usunięcia wyrobów zawierających azbest w postaci odpadów zawierających azbest wolno leżących na terenie nieruchomości na terenie Gminy .... Gmina ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina nie może skorzystać z możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2015
4
paź

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
Fragment:
W związku z realizacją projektu odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest zostanie zlecony firmie zewnętrznej. Usługi zakupione w ramach projektu będą służyły do odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest odebranych od mieszkańców Gminy X . Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu będą wystawione na Gminę X ul. X . Gmina nie będzie pobierać od mieszkańców opłat za wyświadczone usługi dotyczące odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Zakupione towary i usługi służące realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy istnieje możliwość prawna odliczenia podatku VAT przez Gminę X w związku z realizacją projektu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego w 2015 r. na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy. Wójt Gminy X , na podstawie obowiązujących przepisów prawnych uważa, że Gmina X nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego w 2015 roku.
2015
26
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z finansowaniem usług usuwania azbestu.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, Rada Ministrów przyjęła uchwałą z dnia 14 lipca 2009 r. „ Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 ”, zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 marca 2010 r., który nakłada na samorządy gminy zadania polegające na przygotowaniu i aktualizowaniu gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Celem tego programu jest zewidencjonowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest i ich bezpieczne unieszkodliwienie. Proces powinien być zakończony w 2032 r. W celu wyeliminowania negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych przez wyroby zawierające azbest oraz spełnienia wymogów ochrony środowiska, istotne jest bezpieczne i zgodne z przepisami ochrony środowiska przeprowadzenie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. W celu realizacji tych zadań został opracowany „ Program usuwania azbestu (...) ”. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2014
9
lis

Istota:
Czy wartość wykonywanych usług, obejmujących demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, finansowanych z budżetu gminy, gdzie beneficjentami są osoby fizyczne, korzysta ze zwolnienia na podstawie w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym ciąży na Wnioskodawcy obowiązek wystawienia tym osobom informacji PIT-8C?
Fragment:
Jak wynika z wniosku, Wnioskodawca podjął działania na rzecz usuwania wyrobów zawierających azbest ze swojego terenu zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów „ Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 ”. W związku z tym Wnioskodawca przyjął „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy XXX na lata 2008-2032 ”, sporządzono również inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta. Likwidacja i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest jest realizowane w ramach rządowego programu (rezolucja Sejmu RP z dnia 19 czerwca 1997 r., MP nr 38, poz. 373 i Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przyjęty przez Radę Ministrów dnia 14 maja 2002 r.). Wnioskodawca otrzymał w 2014 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej promesę o dofinansowaniu w wysokości 113 tys. zł na realizację zadania pn.: „ Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy XXX ” oraz z Powiatu XXX zapewnienie o dofinansowaniu zadania pn.: „ Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy XXX ” na kwotę 5 tys. zł. Otrzymane środki z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, stanowią dochód budżet gminy, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
2014
21
wrz

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Rada Gminy w ... podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy na lata 2013-2032 ” oraz uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy. Gmina przygotowuje wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... Dofinansowanie będzie obejmowało koszty demontażu wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest (przygotowanie transportu), załadunku i transportu wyrobów zawierających azbest, rozładunku i przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymogiem WFOŚiGW jest przedłożenie interpretacji indywidualnej o braku możliwości odliczenia podatku VAT przez Gminę. Otrzymana dotacja z WFOŚiGW pokryje częściowo koszty związane z usuwaniem azbestu, tj. 99% kosztów, pozostałe środki, tj. 1% pochodzić będą z budżetu Gminy.
2014
16
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Azbest
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.