Azbest | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to azbest. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
cze

Istota:

Uznanie czynności polegających na usunięciu azbestu z nieruchomości za usługi opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 8% oraz prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją czynności polegających na demontażu azbestu

Fragment:

Wysokość dofinansowania to 85% zakwalifikowanych kosztów, jednak nie więcej niż: 2 000,00 zł brutto, w przypadku przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 5 000,00 zł brutto, w przypadku demontażu, odbioru i transportu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonej na terenie Gminy, 20 000,00 zł brutto, w przypadku odtworzenia pokrycia dachowego poprzez zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu. W ramach realizacji projektu przewidziano działania: Odbiór i utylizacja azbestu zeskładowanego. W ramach działania planuje się wykonanie robót polegających na odbiorze materiałów zawierających azbest zdeponowanych na działkach należących do osób prywatnych oraz kompleksowego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Demontaż materiałów zawierających azbest z dachu budynku. W ramach działania projektuje się demontaż materiałów zawierających azbest z dachu budynków i wywóz płyt zawierających azbest przez uprawnioną firmę specjalistyczną uprawnioną do demontażu utylizacji materiałów zawierających azbest. Demontaż azbestu z dachu wraz z odtworzeniem dachu. Przedmiotem działania jest demontaż i utylizacja istniejącego pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowych na budynkach oraz odtworzenie dachu (uwzględniające wykonanie nowych elementów nośnych pod pokrycia dachowe – wymiana części krokwi i elementów konstrukcyjnych, a także wykonanie nowych pokryć dachowych wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi).

2018
13
mar

Istota:

1. Czy czynności w zakresie usunięcia azbestu z nieruchomości stanowiących własność Mieszkańca za zwrotem części kosztów ze strony Mieszkańca stanowią/będą stanowić po stronie Gminy usługi podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia od tego podatku?
2. Czy czynności w zakresie usuwania azbestu podlegają/będą podlegać opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%?
3. Czy podstawę opodatkowania VAT w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców stanowi/będzie stanowić wyłącznie otrzymywana od Mieszkańca kwota zwrotu części kosztów przewidziana w Umowach, pomniejszona o kwotę podatku należnego?
4. Czy Gminie przysługuje/będzie przysługiwać prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z realizacją czynności w zakresie usuwania azbestu?

Fragment:

W związku z powyższym - zdaniem Gminy - świadczone przez nią czynności w zakresie usuwania azbestu, podlegają/będą podlegać opodatkowaniu według 8% stawki VAT. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.130.2017.2.MK, w której organ podatkowy uznał, że: „ skoro - jak wynika z wniosku - świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie demontażu azbestu, w szczególności polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości prywatnych, ich transporcie i utylizacji, będą klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 39.00.14.0, to usługi te będą opodatkowane stawką obniżoną w wysokości 8%, stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 ustawy i poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy ”. Również w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r., sygn. IPTPP2/443-619/14-4/JS uznano, że „ Odnosząc zatem przywołany powyżej stan prawny do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że skoro - jak wynika z wniosku - świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie usunięcia azbestu, w szczególności polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest, transport ich na specjalistyczne składowisko odpadów w celu ich unieszkodliwienia, są/będą klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 39.00.14.0, to usługi te podlegają/będą podlegać opodatkowaniu stawką obniżoną w wysokości 8%, stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 ustawy i poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy ”.

2018
6
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności usuwania azbestu z nieruchomości za usługi podlegające opodatkowaniu VAT oraz w zakresie stawki podatku VAT dla czynności usuwania azbestu z nieruchomości.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2017 r. (data wpływu: 15 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności usuwania azbestu z nieruchomości za usługi podlegające opodatkowaniu VAT oraz w zakresie stawki podatku VAT dla czynności usuwania azbestu z nieruchomości (pytania oznaczone we wniosku jako nr 1 i nr 2) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności usuwania azbestu z nieruchomości za usługi podlegające opodatkowaniu VAT oraz w zakresie stawki podatku VAT dla czynności usuwania azbestu z nieruchomości (pytania oznaczone we wniosku jako nr 1 i nr 2). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Gmina zrealizowała w 2017 r. zadanie pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy (...) ”, polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu administracyjnego Gminy. Zadanie polegało na demontażu, zebraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy (dalej jako: usuwanie azbestu). Gmina nabyła przedmiotowe usługi od wyspecjalizowanej firmy zajmującej się usuwaniem tego typu odpadów i posiadającej przewidziane przepisami prawa stosowne uprawnienia (dalej: Wykonawca).

2018
3
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności polegających na usunięciu azbestu z nieruchomości za usługi podlegające opodatkowaniu VAT; w zakresie stawki podatku VAT dla czynności usunięcia azbestu z nieruchomości; w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi usunięcia azbestu z nieruchomości oraz w zakresie prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją czynności polegających na demontażu azbestu.

Fragment:

(...) azbestu. UZASADNIENIE W dniu 28 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: uznania czynności polegających na usunięciu azbestu z nieruchomości za usługi podlegające opodatkowaniu VAT; stawki podatku VAT dla czynności usunięcia azbestu z nieruchomości; określenia podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi usunięcia azbestu z nieruchomości; prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją czynności polegających na demontażu azbestu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Gmina (dalej: Gmina) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Gmina zrealizowała zadanie polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu administracyjnego Gminy. Zadanie polegało na demontażu, zebraniu, zabezpieczeniu, załadunku, transporcie oraz unieszkodliwieniu na składowisku przeznaczonym do składowania wyrobów zawierających azbest (dalej jako: usuwanie azbestu). Gmina nabyła przedmiotowe usługi od wyspecjalizowanej firmy zajmującej się usuwaniem tego typu odpadów i posiadającej przewidziane przepisami prawa stosowne uprawnienia (dalej: Wykonawca).

2018
21
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymywanych od Mieszkańców z tytułu świadczenia przez Gminę na ich rzecz usługi usuwania azbestu oraz stawki podatku dla czynności usunięcia azbestu; w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi usuwania azbestu oraz w zakresie prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją czynności w zakresie usuwania azbestu.

Fragment:

Gmina nabywa usługę usuwania azbestu z nieruchomości stanowiących własność prywatną od Wykonawcy, a następnie obciąża Mieszkańców częścią poniesionych kosztów. Jednostkowy koszt usunięcia przedmiotowych odpadów, który ponosi Gmina, jest wyższy niż zwrot kosztów, które Gmina pobiera od właścicieli. Udział Mieszkańców w przedsięwzięciu jest dobrowolny i uzależniony od podpisania umowy, w której zobowiązują się do poniesienia części kosztów usunięcia azbestu. Mieszkańcy, którzy nie zgłosili chęci udziału w projekcie, a tym samym nie zdecydowali się na partycypację w kosztach usuwania azbestu, nie biorą udziału w niniejszym projekcie, tj. z ich posesji nie zostaje usunięty azbest. Ponadto Gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie klasyfikacji statystycznej w zakresie czynności usuwania azbestu do Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: GUS). W odpowiedzi na pismo Gminy, GUS uznał, iż zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług usługa złożona polegająca na demontażu wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych, garażowych i altan ogrodowych oraz ich transporcie na składowisko odpadów niebezpiecznych mieści się w grupowaniu PKWiU 39.00.14.0 jako „ Usługi związane z odkażaniem budynków ”.

2018
24
sty

Istota:

1. Czy czynności w zakresie usunięcia azbestu z nieruchomości stanowiących własność Mieszkańca za zwrotem części kosztów ze strony Mieszkańca stanowią/będą stanowić po stronie Gminy usługi podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia od tego podatku?
2. Czy czynności w zakresie usuwania azbestu podlegają/będą podlegać opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%?
3. Czy podstawę opodatkowania VAT w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców stanowi/będzie stanowić wyłącznie otrzymywana od Mieszkańca kwota zwrotu części kosztów przewidziana w Umowach, pomniejszona o kwotę podatku należnego?
4. Czy Gminie przysługuje/będzie przysługiwać prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z realizacją czynności w zakresie usuwania azbestu?

Fragment:

W związku z powyższym - zdaniem Gminy - świadczone przez nią czynności w zakresie usuwania azbestu, podlegają/będą podlegać opodatkowaniu według 8% stawki VAT. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.130.2017.2.MK, w której organ podatkowy uznał, że: „ skoro - jak wynika z wniosku - świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie demontażu azbestu, w szczególności polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości prywatnych, ich transporcie i utylizacji, będą klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 39.00.14.0, to usługi te będą opodatkowane stawką obniżoną w wysokości 8%, stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 ustawy i poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy ”. Również w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r., sygn. IPTPP2/443-619/14-4/JS uznano, że „ Odnosząc zatem przywołany powyżej stan prawny do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że skoro - jak wynika z wniosku - świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie usunięcia azbestu, w szczególności polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest, transport ich na specjalistyczne składowisko odpadów w celu ich unieszkodliwienia, są/będą klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 39.00.14.0, to usługi te podlegają/będą podlegać opodatkowaniu stawką obniżoną w wysokości 8%, stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 ustawy i poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy ”.

2017
20
paź

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest

Fragment:

Rada Gminy ... uchwaliła „ Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ... na lata 2017-2020 ” przyjęty uchwałą Nr ... z dnia 30 marca 2017 r., w którym określono zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy .... Dofinansowaniu podlegają inwestycje związane z realizacją przedsięwzięć dotyczących usuwania, unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy ..., polegające na: demontażu wyrobów zawierających azbest, przygotowaniu do transportu i transporcie wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwieniu poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych, odbieraniu wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych i składowanych. Dofinansowane mogą być koszty demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pochodzący z wymiany pokryć dachowych, w tym pokryć dachowych wcześniej zdemontowanych i składowanych. Źródłem dofinansowania będą środki własne z budżetu Gminy ... i środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ....

2017
5
paź

Istota:

W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2017 r. (data wpływu 24 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy .... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy .... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... ubiega się o pomoc ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... dla zadania pn.: „ .... ”. Opinia w sprawie możliwości odliczenia VAT od wydatków związanych z realizacją zadania stanowi załącznik do umowy dotacji. Realizowane przedsięwzięcie wynika z rządowego zadania pn.: „ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski ”, na lata 2003-2032. Szczegółowy zakres prac polegających na odbiorze, transporcie, utylizacji i sporadycznie demontażu wyrobów zawierających azbest, pozyskanych od osób fizycznych (indywidualnych mieszkańców tej gminy) został przyjęty uchwałą Rady Gminy .... z dnia 30 marca 2017 r., w dokumencie pn.: „ ..... ”.

2017
3
paź

Istota:

Czy wartość wykonanej usługi (demontażu, zbierania, transportu i utylizacji azbestu) przez Gminę .... na rzecz osób fizycznych, stanowić będzie przychód z tzw. innych źródeł i na płatniku ciążył będzie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, czy też przychód powyższy korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 2032, ze zm.)?

Fragment:

Likwidacja i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest jest realizowane w ramach rządowego programu (rezolucja Sejmu RP z dnia 19 czerwca 1997 r., MP nr 38, poz. 373 oraz Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 14 maja 2002 r.). Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina w maju 2010 r. rozpoczęła proces inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, przystępując tym samym do realizacji zadań wynikających z „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski ” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 r. oraz jego aktualizacji - „ Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 ” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 r., będących jednocześnie podstawą prawną wykonania „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy ... na lata 2011-2030 ”. Uchwałą Rady Gminy przyjęto również regulamin dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w 2017 r. Zgodnie z zapisami regulaminu Gmina dofinansuje koszty (...)

2017
13
lip

Istota:

W zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest

Fragment:

(...) azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy .... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... chce pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... dotację na zadanie z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy .... Zadanie jest finansowane ze środków WFOŚiGW w ... i ze środków własnych gminy. Wykonawcą zadania będzie podmiot wybrany z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, posiadający przewidziane prawem uprawnienia, z którym Gmina zawrze stosowną umowę. Zadanie będzie wykonywane na rzecz osób fizycznych – mieszkańców Gminy, bez wkładu własnego mieszkańców. Usługi zakupione w ramach zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wszystkie wydatki związane z realizacją zadania ponosić będzie Gmina.