Azbest | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to azbest. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Gminę usług usuwania azbestu wg 8% stawki podatku VAT; określenia podstawy opodatkowania świadczonych przez Gminę usług usuwania azbestu oraz prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją zadania.

Fragment:

Gmina podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: WFOŚiGW) o dofinansowanie zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie, oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. Dotacja uzyskana z WFOŚiGW pokryje 100% kosztów związanych z usuwaniem azbestu z nieruchomości należących do mieszkańców Gminy. Mieszkańcy, którzy byli zainteresowani usuwaniem azbestu, złożyli do Gminy stosowne wnioski o wykonanie tych czynności na ich posesji. Na podstawie pozytywnie rozpatrzonych przez Gminę wniosków, Gmina podjęła działania celem usunięcia wyrobów zawierających azbest z danej posesji, przy czym mieszkańcy nie ponieśli w tym zakresie odpłatności ani na rzecz Gminy, ani na rzecz wykonawcy. Wydatki ponoszone przez Gminę w związku z usuwaniem azbestu zostały udokumentowane fakturami VAT, z wykazanymi kwotami podatku. Na otrzymanych przez Gminę z tego tytułu fakturach VAT, jako nabywca widnieje Wnioskodawca. Gmina dokonała usuwania azbestu w ramach realizacji zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Gmina powzięła przy tym wątpliwości, czy czynności w zakresie usuwania azbestu z nieruchomości stanowiących własność prywatną jej mieszkańców, należy uznać za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT. Gmina nie posiada opinii Głównego Urzędu Statystycznego, wydanej na jej wniosek, co do właściwej klasyfikacji statystycznej przedmiotowych czynności.

2018
8
lis

Istota:

Opodatkowanie czynności usuwania azbestu z nieruchomości, określenie stawki podatku oraz podstawy opodatkowania dla ww. czynności, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących realizacji projektu oraz zastosowanie procedury odwrotnego obciążenia

Fragment:

Gmina realizuje / będzie realizować zadanie inwestycyjne pn. „ Usuwanie i unieszkodliwiane azbestu na terenie ... ” (dalej: Zadanie). Zadanie polega na demontażu, zebraniu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, obejmujące w zależności od przypadku: rozbiórkę (demontaż) elementów budynków zawierających azbest, odbiór odpadów zawierających azbest, transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych (dalej jako: usuwanie azbestu). Gmina nabyła / nabędzie ww. usługi od wyspecjalizowanej firmy zajmującej się usuwaniem tego typu odpadów i posiadającej przewidziane przepisami prawa stosowne uprawnienia (dalej: Wykonawca). Z tytułu nabycia przedmiotowych usług Gmina otrzymała / otrzyma od Wykonawcy faktury VAT z wykazanym podatkiem naliczonym. Z treści umów lub aneksów w przypadku ich zawarcia, jakie Gmina zawarła / zawrze z właścicielami nieruchomości prywatnych wynika, że partycypują / będą oni partycypowali w kosztach usuwania azbestu z nieruchomości stanowiących ich własność. Zgodnie z zapisami Umów, Mieszkańcy zobowiązali się / zobowiążą się do uiszczenia na rzecz Gminy kwoty stanowiącej ok. 20% kosztów usługi brutto, jaka została / zostanie wykonana na terenie nieruchomości stanowiących ich własność przez Wykonawcę.

2018
11
sie

Istota:

Braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania związanego z usuwaniem azbestu

Fragment:

(...) azbestu i wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania związanego z usuwaniem (odbiorem i unieszkodliwieniem) azbestu i wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy .... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... zamierza złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... wniosek, aby otrzymać dofinansowanie w formie dotacji na zadanie związane z usuwaniem (odbiorem i unieszkodliwieniem) azbestu od mieszkańców Gminy .... Dofinansowanie będzie się odbywać zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy ... w sprawie Regulaminu Finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy .... Przedmiotem finansowania będą zadania ujęte w „ Programie usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy ... ” w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy ..., których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

2018
27
lip

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

Wskazane są tam cele, zadania, procedury, profilaktyka zagrożeń, opis technik związanych z pracami przy azbeście oraz ramy prawne i polskie regulacje prawne w tym zakresie, w odniesieniu do gospodarowania azbestem na terenie Miasta X.. Realizując zadania zawarte w „ .... ” oraz „ .... ”, Wnioskodawca usuwał już i planuje usuwać odpady zawierające azbest na terenie Miasta X. Zadanie polegające na usuwaniu odpadów zawierających azbest zostanie po raz kolejny wykonane przez podmiot wybrany z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca ten wystawi na rzecz Miasta X. fakturę VAT za wykonaną usługę, w której w ramach ceny będzie wyszczególniony podatek VAT. Miasto będzie dokonywało usuwania odpadów zawierających azbest bez wynagrodzenia od mieszkańców. Realizacja zadania polegającego na usuwaniu odpadów zawierających azbest należy do zadań własnych Gminy. Zgodnie z Program Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032 jednostki samorządu terytorialnego mogą organizować akcje usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gmin na składowisko odpadów. Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca planuje ubiegać się o kolejne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację powyższego zadania. Wysokość dofinansowania do 99% kosztów kwalifikowanych zadania. Jednym z załączników do wniosku o dotację w WFOŚiGW na realizację ww. zadania jest interpretacja indywidualna dotycząca odliczenia podatku.

2018
13
cze

Istota:

Uznanie czynności polegających na usunięciu azbestu z nieruchomości za usługi opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 8% oraz prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją czynności polegających na demontażu azbestu

Fragment:

Wysokość dofinansowania to 85% zakwalifikowanych kosztów, jednak nie więcej niż: 2 000,00 zł brutto, w przypadku przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 5 000,00 zł brutto, w przypadku demontażu, odbioru i transportu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonej na terenie Gminy, 20 000,00 zł brutto, w przypadku odtworzenia pokrycia dachowego poprzez zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu. W ramach realizacji projektu przewidziano działania: Odbiór i utylizacja azbestu zeskładowanego. W ramach działania planuje się wykonanie robót polegających na odbiorze materiałów zawierających azbest zdeponowanych na działkach należących do osób prywatnych oraz kompleksowego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Demontaż materiałów zawierających azbest z dachu budynku. W ramach działania projektuje się demontaż materiałów zawierających azbest z dachu budynków i wywóz płyt zawierających azbest przez uprawnioną firmę specjalistyczną uprawnioną do demontażu utylizacji materiałów zawierających azbest. Demontaż azbestu z dachu wraz z odtworzeniem dachu. Przedmiotem działania jest demontaż i utylizacja istniejącego pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowych na budynkach oraz odtworzenie dachu (uwzględniające wykonanie nowych elementów nośnych pod pokrycia dachowe – wymiana części krokwi i elementów konstrukcyjnych, a także wykonanie nowych pokryć dachowych wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi).

2018
13
mar

Istota:

1. Czy czynności w zakresie usunięcia azbestu z nieruchomości stanowiących własność Mieszkańca za zwrotem części kosztów ze strony Mieszkańca stanowią/będą stanowić po stronie Gminy usługi podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia od tego podatku?
2. Czy czynności w zakresie usuwania azbestu podlegają/będą podlegać opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%?
3. Czy podstawę opodatkowania VAT w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców stanowi/będzie stanowić wyłącznie otrzymywana od Mieszkańca kwota zwrotu części kosztów przewidziana w Umowach, pomniejszona o kwotę podatku należnego?
4. Czy Gminie przysługuje/będzie przysługiwać prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z realizacją czynności w zakresie usuwania azbestu?

Fragment:

W związku z powyższym - zdaniem Gminy - świadczone przez nią czynności w zakresie usuwania azbestu, podlegają/będą podlegać opodatkowaniu według 8% stawki VAT. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.130.2017.2.MK, w której organ podatkowy uznał, że: „ skoro - jak wynika z wniosku - świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie demontażu azbestu, w szczególności polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości prywatnych, ich transporcie i utylizacji, będą klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 39.00.14.0, to usługi te będą opodatkowane stawką obniżoną w wysokości 8%, stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 ustawy i poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy ”. Również w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r., sygn. IPTPP2/443-619/14-4/JS uznano, że „ Odnosząc zatem przywołany powyżej stan prawny do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że skoro - jak wynika z wniosku - świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie usunięcia azbestu, w szczególności polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest, transport ich na specjalistyczne składowisko odpadów w celu ich unieszkodliwienia, są/będą klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 39.00.14.0, to usługi te podlegają/będą podlegać opodatkowaniu stawką obniżoną w wysokości 8%, stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 ustawy i poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy ”.

2018
6
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności usuwania azbestu z nieruchomości za usługi podlegające opodatkowaniu VAT oraz w zakresie stawki podatku VAT dla czynności usuwania azbestu z nieruchomości.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2017 r. (data wpływu: 15 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności usuwania azbestu z nieruchomości za usługi podlegające opodatkowaniu VAT oraz w zakresie stawki podatku VAT dla czynności usuwania azbestu z nieruchomości (pytania oznaczone we wniosku jako nr 1 i nr 2) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności usuwania azbestu z nieruchomości za usługi podlegające opodatkowaniu VAT oraz w zakresie stawki podatku VAT dla czynności usuwania azbestu z nieruchomości (pytania oznaczone we wniosku jako nr 1 i nr 2). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Gmina zrealizowała w 2017 r. zadanie pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy (...) ”, polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu administracyjnego Gminy. Zadanie polegało na demontażu, zebraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy (dalej jako: usuwanie azbestu). Gmina nabyła przedmiotowe usługi od wyspecjalizowanej firmy zajmującej się usuwaniem tego typu odpadów i posiadającej przewidziane przepisami prawa stosowne uprawnienia (dalej: Wykonawca).

2018
3
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności polegających na usunięciu azbestu z nieruchomości za usługi podlegające opodatkowaniu VAT; w zakresie stawki podatku VAT dla czynności usunięcia azbestu z nieruchomości; w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi usunięcia azbestu z nieruchomości oraz w zakresie prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją czynności polegających na demontażu azbestu.

Fragment:

(...) azbestu. UZASADNIENIE W dniu 28 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: uznania czynności polegających na usunięciu azbestu z nieruchomości za usługi podlegające opodatkowaniu VAT; stawki podatku VAT dla czynności usunięcia azbestu z nieruchomości; określenia podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi usunięcia azbestu z nieruchomości; prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją czynności polegających na demontażu azbestu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Gmina (dalej: Gmina) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Gmina zrealizowała zadanie polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu administracyjnego Gminy. Zadanie polegało na demontażu, zebraniu, zabezpieczeniu, załadunku, transporcie oraz unieszkodliwieniu na składowisku przeznaczonym do składowania wyrobów zawierających azbest (dalej jako: usuwanie azbestu). Gmina nabyła przedmiotowe usługi od wyspecjalizowanej firmy zajmującej się usuwaniem tego typu odpadów i posiadającej przewidziane przepisami prawa stosowne uprawnienia (dalej: Wykonawca).

2018
21
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymywanych od Mieszkańców z tytułu świadczenia przez Gminę na ich rzecz usługi usuwania azbestu oraz stawki podatku dla czynności usunięcia azbestu; w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi usuwania azbestu oraz w zakresie prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją czynności w zakresie usuwania azbestu.

Fragment:

Gmina nabywa usługę usuwania azbestu z nieruchomości stanowiących własność prywatną od Wykonawcy, a następnie obciąża Mieszkańców częścią poniesionych kosztów. Jednostkowy koszt usunięcia przedmiotowych odpadów, który ponosi Gmina, jest wyższy niż zwrot kosztów, które Gmina pobiera od właścicieli. Udział Mieszkańców w przedsięwzięciu jest dobrowolny i uzależniony od podpisania umowy, w której zobowiązują się do poniesienia części kosztów usunięcia azbestu. Mieszkańcy, którzy nie zgłosili chęci udziału w projekcie, a tym samym nie zdecydowali się na partycypację w kosztach usuwania azbestu, nie biorą udziału w niniejszym projekcie, tj. z ich posesji nie zostaje usunięty azbest. Ponadto Gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie klasyfikacji statystycznej w zakresie czynności usuwania azbestu do Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: GUS). W odpowiedzi na pismo Gminy, GUS uznał, iż zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług usługa złożona polegająca na demontażu wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych, garażowych i altan ogrodowych oraz ich transporcie na składowisko odpadów niebezpiecznych mieści się w grupowaniu PKWiU 39.00.14.0 jako „ Usługi związane z odkażaniem budynków ”.

2018
24
sty

Istota:

1. Czy czynności w zakresie usunięcia azbestu z nieruchomości stanowiących własność Mieszkańca za zwrotem części kosztów ze strony Mieszkańca stanowią/będą stanowić po stronie Gminy usługi podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia od tego podatku?
2. Czy czynności w zakresie usuwania azbestu podlegają/będą podlegać opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%?
3. Czy podstawę opodatkowania VAT w przypadku świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców stanowi/będzie stanowić wyłącznie otrzymywana od Mieszkańca kwota zwrotu części kosztów przewidziana w Umowach, pomniejszona o kwotę podatku należnego?
4. Czy Gminie przysługuje/będzie przysługiwać prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z realizacją czynności w zakresie usuwania azbestu?

Fragment:

W związku z powyższym - zdaniem Gminy - świadczone przez nią czynności w zakresie usuwania azbestu, podlegają/będą podlegać opodatkowaniu według 8% stawki VAT. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.130.2017.2.MK, w której organ podatkowy uznał, że: „ skoro - jak wynika z wniosku - świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie demontażu azbestu, w szczególności polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości prywatnych, ich transporcie i utylizacji, będą klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 39.00.14.0, to usługi te będą opodatkowane stawką obniżoną w wysokości 8%, stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 ustawy i poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy ”. Również w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r., sygn. IPTPP2/443-619/14-4/JS uznano, że „ Odnosząc zatem przywołany powyżej stan prawny do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że skoro - jak wynika z wniosku - świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie usunięcia azbestu, w szczególności polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest, transport ich na specjalistyczne składowisko odpadów w celu ich unieszkodliwienia, są/będą klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 39.00.14.0, to usługi te podlegają/będą podlegać opodatkowaniu stawką obniżoną w wysokości 8%, stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 ustawy i poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy ”.