Azbest | Interpretacje podatkowe

Azbest | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to azbest. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest
Fragment:
(...) azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy .... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... chce pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... dotację na zadanie z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy .... Zadanie jest finansowane ze środków WFOŚiGW w ... i ze środków własnych gminy. Wykonawcą zadania będzie podmiot wybrany z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, posiadający przewidziane prawem uprawnienia, z którym Gmina zawrze stosowną umowę. Zadanie będzie wykonywane na rzecz osób fizycznych – mieszkańców Gminy, bez wkładu własnego mieszkańców. Usługi zakupione w ramach zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wszystkie wydatki związane z realizacją zadania ponosić będzie Gmina.
2017
13
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem usług polegających na odbiorze od mieszkańców gminy, transporcie i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Fragment:
Działania w ramach realizacji programu będą polegały na nieodpłatnym odbiorze od mieszkańców Gminy azbestu i wyrobów zawierających azbest, transporcie tych wyrobów i ich utylizacji. Odbiorem od mieszkańców azbestu i wyrobów zawierających azbest, transporcie tych wyrobów i utylizacją zajmować się będą firmy, z którymi Gmina zawrze umowę na realizację tych usług i będzie ponosić koszty ich realizacji. Gmina ..... planuje zwrócić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... z wnioskiem o zwrot części poniesionych kosztów na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ...... Gmina ..... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupy towarów i usług w ramach realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Efekty osiągnięte przez wykonywanie ww. programu nie będą wykorzystywane do dalszej produkcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług VAT. Faktury dokumentujące ponoszone wydatki wystawiane będą na Gminę ...... Czynności związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
2016
29
kwi

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją prac w zakresie usunięcia odpadów zawierających azbest
Fragment:
Zadanie należy do zadań własnych Gminy uregulowanych w art. 7 ust 1 pkt 3 i 5 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz wynika z obowiązków określonych w „ Programie oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009 -2032 ” i Uchwały Nr .... Rady Gminy w ... z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ... na lata 2012 - 2016 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032 roku). Faktura/faktury za wykonaną usługę dokumentujące poniesione wydatki będą wystawione na Gminę ..., ..., ul. ..., NIP: .... Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od zapłaconych faktur. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie Czy Gmina ... będzie miała możliwość prawną do odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją prac w zakresie usunięcia odpadów zawierających azbest z budynku będącego jej własnością... Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie posiada możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją prac w zakresie usunięcia wyrobów zawierających azbest w postaci odpadów zawierających azbest wolno leżących na terenie nieruchomości na terenie Gminy .... Gmina ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina nie może skorzystać z możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2015
4
paź

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
Fragment:
W związku z realizacją projektu odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest zostanie zlecony firmie zewnętrznej. Usługi zakupione w ramach projektu będą służyły do odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest odebranych od mieszkańców Gminy X . Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu będą wystawione na Gminę X ul. X . Gmina nie będzie pobierać od mieszkańców opłat za wyświadczone usługi dotyczące odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Zakupione towary i usługi służące realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy istnieje możliwość prawna odliczenia podatku VAT przez Gminę X w związku z realizacją projektu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego w 2015 r. na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy. Wójt Gminy X , na podstawie obowiązujących przepisów prawnych uważa, że Gmina X nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego w 2015 roku.
2015
26
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z finansowaniem usług usuwania azbestu.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, Rada Ministrów przyjęła uchwałą z dnia 14 lipca 2009 r. „ Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 ”, zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 marca 2010 r., który nakłada na samorządy gminy zadania polegające na przygotowaniu i aktualizowaniu gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Celem tego programu jest zewidencjonowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest i ich bezpieczne unieszkodliwienie. Proces powinien być zakończony w 2032 r. W celu wyeliminowania negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych przez wyroby zawierające azbest oraz spełnienia wymogów ochrony środowiska, istotne jest bezpieczne i zgodne z przepisami ochrony środowiska przeprowadzenie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. W celu realizacji tych zadań został opracowany „ Program usuwania azbestu (...) ”. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2014
9
lis

Istota:
Czy wartość wykonywanych usług, obejmujących demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, finansowanych z budżetu gminy, gdzie beneficjentami są osoby fizyczne, korzysta ze zwolnienia na podstawie w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym ciąży na Wnioskodawcy obowiązek wystawienia tym osobom informacji PIT-8C?
Fragment:
Jak wynika z wniosku, Wnioskodawca podjął działania na rzecz usuwania wyrobów zawierających azbest ze swojego terenu zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów „ Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 ”. W związku z tym Wnioskodawca przyjął „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy XXX na lata 2008-2032 ”, sporządzono również inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta. Likwidacja i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest jest realizowane w ramach rządowego programu (rezolucja Sejmu RP z dnia 19 czerwca 1997 r., MP nr 38, poz. 373 i Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przyjęty przez Radę Ministrów dnia 14 maja 2002 r.). Wnioskodawca otrzymał w 2014 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej promesę o dofinansowaniu w wysokości 113 tys. zł na realizację zadania pn.: „ Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy XXX ” oraz z Powiatu XXX zapewnienie o dofinansowaniu zadania pn.: „ Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy XXX ” na kwotę 5 tys. zł. Otrzymane środki z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, stanowią dochód budżet gminy, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
2014
21
wrz

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Rada Gminy w ... podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy na lata 2013-2032 ” oraz uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy. Gmina przygotowuje wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... Dofinansowanie będzie obejmowało koszty demontażu wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest (przygotowanie transportu), załadunku i transportu wyrobów zawierających azbest, rozładunku i przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymogiem WFOŚiGW jest przedłożenie interpretacji indywidualnej o braku możliwości odliczenia podatku VAT przez Gminę. Otrzymana dotacja z WFOŚiGW pokryje częściowo koszty związane z usuwaniem azbestu, tj. 99% kosztów, pozostałe środki, tj. 1% pochodzić będą z budżetu Gminy.
2014
16
wrz

Istota:
Skutki podatkowe sfinansowania osobom fizycznym usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
Fragment:
Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca otrzymał dotację na realizację zadanie pn. „ Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy - Etap IV ” w ramach rządowego „ Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. ” Gmina realizuje zadanie w ramach umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na ww. zadanie została wprowadzona do budżetu. W ramach tej dotacji zabierany jest od mieszkańców do wysokości środków otrzymanych azbest (eternit z dachów) z terenu Gminy, a następnie jest unieszkodliwiany przez firmę, która wygra przetarg na wykonanie tego zadania. Osoby fizyczne nie otrzymują fizycznie środków finansowych. Dofinansowanie usuwania azbestu na prywatnym majątku mieszkańca odbywa się poprzez zapłatę dla wykonawcy wybranego w drodze przetargu z budżetu gminy za usługę demontażu, usunięcia i utylizacji azbestu z budynku czy posesji, do których osoby fizyczne posiadają tytuł prawny oraz zostały zakwalifikowane do „ Programu usuwania azbestu z terenu Gminy na lata 2008-2032 ”. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony (...)
2014
27
mar

Istota:
Czy Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycję związaną z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest?
Fragment:
Gmina ubiega się o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych lub elementów elewacji z budynków na terenie gminy. Dotacja ma pochodzić ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nazwa zadania: „ ..... ”. Wymogiem funduszu jest przedłożenie interpretacji indywidualnej co do braku możliwości odliczenia podatku VAT przez Gminę. Otrzymana dotacja z WFOŚiGW pokryje częściowo koszty związane z usuwaniem azbestu, pozostałe środki pochodzić będą z budżetu Gminy. Mieszkańcy posesji, którzy złożyli do Wójta Gminy informację o zaprzestaniu użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz wniosek o ich usunięcie i unieszkodliwienie nie będą ponosić żadnych kosztów związanych z tym przedsięwzięciem. Usuwanie odpadów zawierających azbest wykonywane będzie przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym. Zakres prac to pakowanie, transport, utylizacja odpadów zawierających azbest. Utylizacja odpadów zawierających azbest polegać będzie na umieszczeniu tych odpadów na odpowiednim składowisku. Faktury VAT dokumentujące wykonaną usługę związaną z realizowanym projektem będą wystawiane na Gminę. Gmina jest podatnikiem podatku czynnym, wydatki poniesione przez Gminę w związku z realizacją zadania nie są związane z czynnościami opodatkowanymi.
2014
11
sty

Istota:
Czy wartość wykonanych usług demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, realizowanych w ramach rządowego programu, pokrywana z budżetu gminy, stanowi dla tych osób nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, skutkujące obowiązkiem wystawienia tym osobom przez gminę druków PIT-8C, czy też przychód ten będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Biura – 08 sierpnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wykonania przez gminę za pośrednictwem wybranego podmiotu na rzecz osób fizycznych usługi usuwania azbestu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08 sierpnia 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wykonania przez gminę za pośrednictwem wybranego podmiotu na rzecz osób fizycznych usługi usuwania azbestu. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 będącym załącznikiem do uchwały Nr ... Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. – Gmina W. (Wnioskodawca) opracowała Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy W. 2011-2032, umożliwiający otrzymanie przez Gminę dofinansowania na usuwanie azbestu i materiałów zawierających azbest. Program ten stanowi priorytet w walce z odpadami niebezpiecznymi ze względu na ochronę środowiska i zagrożenie zdrowia ludzi. Zgodnie z art. 403 ust. 2 oraz art. 400a ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami oraz ochroną powierzchni ziemi.
2013
31
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Azbest
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.