Awaria | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to awaria. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Awaria kasy rejestrującej podczas świadczenia usługi przewozu osób taksówką.

Fragment:

(...) użytkowania oraz udostępniania jej na żądanie właściwych organów, a także służby serwisowej (§ 5 ust. 1 pkt 13). W książce serwisowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do powołanego rozporządzenia, określającym warunki wykonania serwisu technicznego kas rejestrujących, muszą być między innymi odnotowane wszystkie dane dotyczące kasy, informacje o dokonanych przeglądach technicznych kasy, jej stanie technicznym oraz przeprowadzonych czynnościach serwisowych, zaistniałych awariach. Informacje o treści wpisów dokonywanych przez serwis określa wzór książki kasy rejestrującej stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia. W przedstawionym przez Wnioskodawcę opisie zdarzenia przyszłego przedstawiono sytuację, w której świadczenie usługi rozpoczęto przy użyciu sprawnej kasy rejestrującej (taksometru), natomiast w trakcie świadczenia usługi urządzenie to uległo awarii. Sposób postępowania w przypadku awarii kasy rejestrującej nie został przez (...)

2011
1
cze

Istota:

Awaria kasy rejestrującej - ustalenie zobowiązania podatkowego.

Fragment:

(...) przepisami, za prawidłowe można uznać przedstawiony przez Pana sposób postępowania, polegający na ustaleniu wysokości zobowiązania podatkowego na podstawie wykonanych raportów dobowych, kopii paragonów fiskalnych dokumentujących wykonane świadczenia w dniu następującym po dniu, w którym wykonano ostatni raport dobowy do momentu wystąpienia awarii urządzenia rejestrującego oraz oświadczenia dotyczącego wartości ostatniej usługi transportowej, podczas której nastąpiła awaria, o ile obrót ten odpowiada faktycznej wartości wykonanych usług. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy postępowania w razie awarii kasy fiskalnej.

Fragment:

(...) Z opisu stanu faktycznego zawartego w przedmiotowym piśmie wynika, że w związku z awarią prądu w dniu 9 i 10 sierpnia 2005r., w kasie fiskalnej o numerze unikatowym .........., nr ewidencyjny ........... został uszkodzony akumulator oraz zegar, co spowodowało przekłamanie godziny oraz daty. Kasa wydrukowała raport fiskalny z nieprawidłową datą. Według oświadczenia serwisanta możliwe jest ustawienie tylko daty powyżej wynikającej z ostatniego raportu fiskalnego, bądź wymiana modułu fiskalnego. Zgodnie ze stanowiskiem Strony, kasa powinna być dalej użytkowana po uprzednim ustawieniu dnia oraz miesiąca, przy czym rok nie będzie prawidłowy. W myśl § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finasów z dnia 4.07.2002r. w sprawie kryteriów i warunków, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 948), kasy rejestrujące muszą spełniać m.in. następujące warunki niezbędne do ich (...)