Autostrada | Interpretacje podatkowe

Autostrada | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to autostrada. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z opłatą uiszczaną za przejazd autostradą i parking
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia pełnego podatku VAT od opłaty za przejazd autostradą i parking... Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do odliczenia pełnego podatku VAT od opłaty za przejazd autostradą i parking. Artykuł 86 ustawy o podatku od towarów i usług pozwala na odliczenie podatku VAT od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca prowadzi tylko sprzedaż opodatkowaną. Zgodnie z zapisami art. 106o-106q Ustawy o podatku od towarów i usług oraz paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur dokument opłaty za przejazd autostradą upoważnia do odliczenia podatku VAT wykazanego na nim. Artykuł 86a Ustawy o podatku od towarów i usług ogranicza prawo odliczenia podatku VAT od wydatków zawiązanych z eksploatacją lub używaniem pojazdów samochodowych, ale jego zdaniem opłata za przejazd autostradą oraz opłata za parkowanie samochodu nie powinny być zaliczane do tego typu wydatków. Opłata za przejazd autostradą to opłata związana z użytkowaniem autostrady: budowli i nieruchomości, a nie samochodu. Także opłata za parking to opłata za używanie budowli i nieruchomości, a nie samochodu. Tak więc Wnioskodawca uważa, że ma prawo do pełnego odliczenia VAT-u za przejazd autostradą oraz parkowanie samochodów opisanych powyżej.
2014
30
wrz

Istota:
Skutki związane z rozliczeniem podróży służbowych – opłaty parkingowe i za autostradę a kilometrówka
Fragment:
W § 4 ust. 2 doprecyzowano, że wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży krajowej lub podróży zagranicznej. Z przywołanego rozporządzenia bezsprzecznie wynika, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu oraz niezależnie od tego zwrot poniesionych w udokumentowanej wysokości wydatków za przejazd płatnymi autostradami oraz opłat parkingowych. W świetle powyższego stanowisko Spółki, zgodnie z którym zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zwróconych pracownikom udokumentowanych wydatków za przejazdy autostradą i opłaty parkingowe nie jest limitowane do wysokości kilometrówki należy uznać za uprawnione. Twierdzenie przeciwne, tj. możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zwróconych pracownikom przedmiotowych wydatków do wysokości nie wyższej niż kwota wynikająca z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu byłoby nieprawidłowe i wewnętrznie nielogiczne. W istocie bowiem sprowadzałoby się do tego, że zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów pełnej kwoty wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu oznaczałoby automatycznie wykluczenie z tych kosztów wszystkich pozostałych wydatków zwróconych pracownikowi ze względu na przekroczenie limitu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 30.
2014
21
sty

Istota:
Czy zwrot dodatkowych kosztów podróży służbowych, tj. opłaty za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Ponoszą oni m.in. opłaty parkingowe i opłaty za przejazdy płatnymi drogami i autostradami. Wnioskodawca zamierza zwracać pracownikom koszty związane z podróżą służbową – w tym opłaty za płatne parkingi i autostrady. Zauważyć należy, że § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju nie zawiera wykazu „ innych udokumentowanych wydatków ”, jak również nie ogranicza ich wysokości, pozostawiając to w gestii pracodawcy. To pracodawca decyduje o zwrocie faktycznie poniesionych przez pracownika wydatków, które nie są limitowane i które muszą mieć związek z wykonaną podróżą, a ponadto być prawidłowo udokumentowane. Do wskazanych wydatków można niewątpliwie zaliczyć m.in. opłaty parkingowe oraz opłaty za przejazd autostradami. Rekapitulując poczynione powyżej spostrzeżenia, stwierdzić należy, iż w sytuacji odbywania przez pracowników podróży służbowych, dokonany na ich rzecz – na warunkach wskazanych w ww. rozporządzeniu – zwrot poniesionych kosztów z tytułu przejazdu autostradą oraz opłat parkingowych będzie przychodem zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2013
6
cze

Istota:
Czy zwrot dodatkowych kosztów podróży służbowych, tj. opłaty za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Ponoszą oni m.in. opłaty parkingowe i opłaty za przejazdy płatnymi drogami i autostradami. Wnioskodawca zamierza zwracać pracownikom koszty związane z podróżą służbową – w tym opłaty za płatne parkingi i autostrady. Zauważyć należy, że § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju nie zawiera wykazu „ innych udokumentowanych wydatków ”, jak również nie ogranicza ich wysokości, pozostawiając to w gestii pracodawcy. To pracodawca decyduje o zwrocie faktycznie poniesionych przez pracownika wydatków, które nie są limitowane i które muszą mieć związek z wykonaną podróżą, a ponadto być prawidłowo udokumentowane. Do wskazanych wydatków można niewątpliwie zaliczyć m.in. opłaty parkingowe oraz opłaty za przejazd autostradami. Rekapitulując poczynione powyżej spostrzeżenia, stwierdzić należy, iż w sytuacji odbywania przez pracowników podróży służbowych, dokonany na ich rzecz – na warunkach wskazanych w ww. rozporządzeniu – zwrot poniesionych kosztów z tytułu przejazdu autostradą oraz opłat parkingowych jest przychodem zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2013
1
cze

Istota:
Czy zwrot dodatkowych kosztów - opłat za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracownika zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Pracownicy oprócz kosztów związanych z eksploatacją samochodów (amortyzacja, paliwo, oleje, itp.) ponoszą dodatkowe koszty związane z korzystaniem z miejsc parkingowych oraz płatnych dróg i autostrad. Obecnie Wnioskodawca zwraca pracownikom koszty związane z eksploatacją samochodów - wysokość zwrotu wynika z iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr użycia samochodu prywatnego do celów służbowych ustalonej przez Ministra Infrastruktury. Ponieważ większość parkingów podlega opłatom, a dojazd do miejsc docelowych jest bardziej bezpieczny przy wykorzystaniu autostrad Wnioskodawca zwraca pracownikom również inne koszty związane z podróżą służbową - w tym opłaty za płatne parkingi i autostrady. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zwrot dodatkowych kosztów - opłat za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracownika zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot dodatkowych kosztów w postaci opłat za płatne parkingi i autostrady podczas wykonywania podróży służbowych z wykorzystaniem pojazdów niestanowiących własności pracodawcy jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2013
9
kwi

Istota:
Czy zwrot dodatkowych kosztów - opłat za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracownika zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Pracownicy oprócz kosztów związanych z eksploatacją samochodów (amortyzacja, paliwo, oleje, itp.) ponoszą dodatkowe koszty związane z korzystaniem z miejsc parkingowych oraz płatnych dróg i autostrad. Obecnie Wnioskodawca zwraca pracownikom koszty związane z eksploatacją samochodów - wysokość zwrotu wynika z iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr użycia samochodu prywatnego do celów służbowych ustalonej przez Ministra Infrastruktury. Ponieważ większość parkingów podlega opłatom, a dojazd do miejsc docelowych jest bardziej bezpieczny przy wykorzystaniu autostrad Wnioskodawca zwraca pracownikom również inne koszty związane z podróżą służbową - w tym opłaty za płatne parkingi i autostrady. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zwrot dodatkowych kosztów - opłat za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracownika zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot dodatkowych kosztów w postaci opłat za płatne parkingi i autostrady podczas wykonywania podróży służbowych z wykorzystaniem pojazdów niestanowiących własności pracodawcy jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2013
6
kwi

Istota:
Czy należne wykonawcy premie pieniężne za ukończenie prac przed wymaganym terminem należy uznać za element kosztu wytworzenia środka trwałego, jakim jest etap 2 autostrady, rozliczane w rachunku podatkowym poprzez odpisy amortyzacyjne czy też za koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w chwili poniesienia (koszt danego okresu)? Czy w przypadku uznania, że powyższe premie są kosztem uzyskania przychodu należy je uznać za koszty bezpośrednie czy koszty pośrednie uzyskania przychodu i w którym roku podatkowym?
Fragment:
Przekazanie to zostało poprzedzone uzyskaniem przez wykonawcę autostrady tzw. świadectwa zasadniczego ukończenia tych sekcji wydanego przez niezależnego inżyniera (podmiot nadzorujący budowę z ramienia stron umowy koncesyjnej) oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń i zgód administracyjnych. Pozostałe cztery sekcje etapu 1 autostrady zostały ukończone i oddane do używania w dniu 15 października 2008 r., co również zostało poprzedzone uzyskaniem świadectw zasadniczego ukończenia tych sekcji oraz wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód. Tym samym cały etap 1 autostrady jest użytkowany przez kierowców. Etap 2 autostrady został oddany do użytkowania w dniu 14 października 2011 r. Budową autostrady na zlecenie Spółki zajmowała się „ J. ” <dalej: wykonawca>, z którym Spółka zawarła umowę o projektowanie i budowę etapu 1 autostrady <dalej: kontrakt E.>. Umowa ta została następnie zmieniona i ujednolicona w dniu 4 maja 2009 r. w celu uwzględnienia zarówno etapu 1 oraz nowego etapu 2 autostrady. Niniejszy wniosek dotyczy zagadnień związanych z realizacją etapu 2 autostrady. Zgodnie z kontraktem E. w przypadku, gdy wykonawca zakończy realizację prac w ramach etapu 2 autostrady zgodnie z odpowiednim standardem, pozwalającym na uzyskanie przez wykonawcę tzw.
2013
20
lut

Istota:
Czy w przypadku odprzedaży przez Spółkę usługi udostępnienia autostrady na rzecz odbiorcy końcowego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej bądź rolnikiem ryczałtowym Spółka będzie zobowiązana do zaewidencjonowania na kasie rejestrującej kwoty należnej od tego odbiorcy końcowego w pełnej wysokości?
Fragment:
Głównym zadaniem Spółki jest bieżące utrzymanie płatnej autostrady (dalej: Autostrada). Wśród głównych czynności wykonywanych przez Spółkę na rzecz Koncesjonariuszy należy wymienić: zarządzanie ruchem i jego bezpieczeństwem (w tym np.: obsługa Centrum Kontroli przez 24 godziny na dobę, organizacja całodobowych patroli Autostrady w celu najszybszej wykrywalności wypadków, obsługa darmowej przydrożnej sieci łączności alarmowej, współpraca z policją, pogotowiem i pogotowiem drogowym, przeprowadzanie napraw sprzętu bezpieczeństwa); utrzymanie letnie i zimowe (w tym np.: bieżąca kontrola konstrukcji oraz urządzeń i wyposażenia Autostrady, sprzątanie elementów i wyposażenia Autostrady, przeprowadzanie prac ogrodniczych, ewidencjonowanie doniesień o wadach i działania naprawy wad, określanie programów działań naprawczych i prac konserwacyjnych oraz dokumentowanie zakończonych działań, usuwanie śniegu oraz posypywanie nawierzchni solą); bieżące zarządzanie i doradztwo (w tym np.: rozpatrywanie skarg użytkowników, monitorowanie i współpraca z operatorami terenów wypoczynkowych, doradzanie Koncesjonariuszom w sprawie generalnych remontów oraz ulepszeń Autostrady, doradzanie w sprawach ulepszenia systemu poboru opłat, ulepszenia programów komputerowych, wdrażanie najnowszych technologii i technik stosowanych na płatnych Autostradach, doradzanie w kwestii optymalizacji poziomu opłat); usługi informacyjne i konsultingowe (w tym np.: zbieranie informacji o ilości samochodów na placach poboru opłat, o kwocie pobranych opłat, o ilości pojazdów uprzywilejowanych).
2012
14
wrz

Istota:
Czy paragon wydrukowany z kasy rejestrującej z tytułu opłaty pobranej od użytkownika, w stosunku do którego Spółka zobowiązana jest udokumentować usługę wystawieniem stosownej faktury VAT, będzie stanowił jednocześnie fakturę VAT zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r.?
Fragment:
Głównym zadaniem Spółki jest bieżące utrzymanie płatnej autostrady (dalej: Autostrada). Wśród głównych czynności wykonywanych przez Spółkę na rzecz Koncesjonariuszy należy wymienić: zarządzanie ruchem i jego bezpieczeństwem (w tym np.: obsługa Centrum Kontroli przez 24 godziny na dobę, organizacja całodobowych patroli Autostrady w celu najszybszej wykrywalności wypadków, obsługa darmowej przydrożnej sieci łączności alarmowej, współpraca z policją, pogotowiem i pogotowiem drogowym, przeprowadzanie napraw sprzętu bezpieczeństwa); utrzymanie letnie i zimowe (w tym np.: bieżąca kontrola konstrukcji oraz urządzeń i wyposażenia Autostrady, sprzątanie elementów i wyposażenia Autostrady, przeprowadzanie prac ogrodniczych, ewidencjonowanie doniesień o wadach i działania naprawy wad, określanie programów działań naprawczych i prac konserwacyjnych oraz dokumentowanie zakończonych działań, usuwanie śniegu oraz posypywanie nawierzchni solą); bieżące zarządzanie i doradztwo (w tym np.: rozpatrywanie skarg użytkowników, monitorowanie i współpraca z operatorami terenów wypoczynkowych, doradzanie Koncesjonariuszom w sprawie generalnych remontów oraz ulepszeń Autostrady, doradzanie w sprawach ulepszenia systemu poboru opłat, ulepszenia programów komputerowych, wdrażanie najnowszych technologii i technik stosowanych na płatnych Autostradach, doradzanie w kwestii optymalizacji poziomu opłat); usługi informacyjne i konsultingowe (w tym np.: zbieranie informacji o ilości samochodów na placach poboru opłat, o kwocie pobranych opłat, o ilości pojazdów uprzywilejowanych).
2012
14
wrz

Istota:
Czy ww. usługi może rozliczać w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%?
Fragment:
W dziale 42 wskazanej powyżej sekcji F – budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej pod symbolem 42.11.20 wymienione zostały roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych. Wyłączeniu od opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają zatem roboty budowlane związane m. in. z budową autostrad, ale wyłącznie dotyczące realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli. Zgodnie z powyższymi zapisami, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być objęte tylko takie roboty budowlane związane z budową m. in. autostrad, które nie są wykonywane w ramach realizacji, na własny rachunek projektów inwestycyjnych, o których mowa powyżej. Z treści wniosku wynika, że usługi budowlane przy budowie autostrad, nie są przez Wnioskodawcę wykonywane w ramach realizacji na własny rachunek projektu inwestycyjnego, obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe. Zatem usługi wykonywane przez Wnioskodawcę przy budowie autostrady, jak również usługi remontowo-budowlane oraz roboty związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - jako mieszczące się w ramach robót budowlanych, opodatkowane będą zgodnie z cyt. powyżej art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy ryczałtem wg stawki 5,5% przychodu, a nie jak wskazał Wnioskodawca według 8,5% stawki ryczałtu.
2011
9
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Autostrada
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.