Autostrada | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to autostrada. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku z paragonu fiskalnego dotyczącego opłaty za przejazd autostradą.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 29 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z paragonu fiskalnego dotyczącego opłaty za przejazd autostradą. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na wykonaniu usług transportowych samochodem powyżej 3,5 t, PKD działalność 49.41.Z. Transport drogowy towarów. Wykonując usługę na rzecz swojego zleceniodawcy bardzo często korzysta Pan z przejazdu płatnymi autostradami. Jako dowód zapłaty za przejazd autostradami płatnymi, otrzymuje paragony fiskalne. Jest Pan czynnym podatnikiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy ma Pan prawo odliczyć podatek VAT z paragonu fiskalnego uzyskanego za przejazd płatną autostradą, który zawiera: nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer kolejny i datę wystawienia, informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, w szczególności nazwę autostrady, za przejazd, którą pobierana jest opłata, kwotę należności wraz z podatkiem, kwotę podatku. Natomiast nie zawiera nazwy odbiorcy. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z § 17 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie m. in. wystawiania faktur, za fakturę uznaje się również dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi chociaż nie zawierają nazwy i danych identyfikacyjnych odbiorcy.

2014
30
wrz

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z opłatą uiszczaną za przejazd autostradą i parking

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia pełnego podatku VAT od opłaty za przejazd autostradą i parking... Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do odliczenia pełnego podatku VAT od opłaty za przejazd autostradą i parking. Artykuł 86 ustawy o podatku od towarów i usług pozwala na odliczenie podatku VAT od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca prowadzi tylko sprzedaż opodatkowaną. Zgodnie z zapisami art. 106o-106q Ustawy o podatku od towarów i usług oraz paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur dokument opłaty za przejazd autostradą upoważnia do odliczenia podatku VAT wykazanego na nim. Artykuł 86a Ustawy o podatku od towarów i usług ogranicza prawo odliczenia podatku VAT od wydatków zawiązanych z eksploatacją lub używaniem pojazdów samochodowych, ale jego zdaniem opłata za przejazd autostradą oraz opłata za parkowanie samochodu nie powinny być zaliczane do tego typu wydatków. Opłata za przejazd autostradą to opłata związana z użytkowaniem autostrady: budowli i nieruchomości, a nie samochodu. Także opłata za parking to opłata za używanie budowli i nieruchomości, a nie samochodu. Tak więc Wnioskodawca uważa, że ma prawo do pełnego odliczenia VAT-u za przejazd autostradą oraz parkowanie samochodów opisanych powyżej.

2014
21
sty

Istota:

Skutki związane z rozliczeniem podróży służbowych – opłaty parkingowe i za autostradę a kilometrówka

Fragment:

W § 4 ust. 2 doprecyzowano, że wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży krajowej lub podróży zagranicznej. Z przywołanego rozporządzenia bezsprzecznie wynika, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu oraz niezależnie od tego zwrot poniesionych w udokumentowanej wysokości wydatków za przejazd płatnymi autostradami oraz opłat parkingowych. W świetle powyższego stanowisko Spółki, zgodnie z którym zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zwróconych pracownikom udokumentowanych wydatków za przejazdy autostradą i opłaty parkingowe nie jest limitowane do wysokości kilometrówki należy uznać za uprawnione. Twierdzenie przeciwne, tj. możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zwróconych pracownikom przedmiotowych wydatków do wysokości nie wyższej niż kwota wynikająca z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu byłoby nieprawidłowe i wewnętrznie nielogiczne. W istocie bowiem sprowadzałoby się do tego, że zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów pełnej kwoty wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu oznaczałoby automatycznie wykluczenie z tych kosztów wszystkich pozostałych wydatków zwróconych pracownikowi ze względu na przekroczenie limitu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 30.

2013
6
cze

Istota:

Czy zwrot dodatkowych kosztów podróży służbowych, tj. opłaty za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Ponoszą oni m.in. opłaty parkingowe i opłaty za przejazdy płatnymi drogami i autostradami. Wnioskodawca zamierza zwracać pracownikom koszty związane z podróżą służbową – w tym opłaty za płatne parkingi i autostrady. Zauważyć należy, że § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju nie zawiera wykazu „ innych udokumentowanych wydatków ”, jak również nie ogranicza ich wysokości, pozostawiając to w gestii pracodawcy. To pracodawca decyduje o zwrocie faktycznie poniesionych przez pracownika wydatków, które nie są limitowane i które muszą mieć związek z wykonaną podróżą, a ponadto być prawidłowo udokumentowane. Do wskazanych wydatków można niewątpliwie zaliczyć m.in. opłaty parkingowe oraz opłaty za przejazd autostradami. Rekapitulując poczynione powyżej spostrzeżenia, stwierdzić należy, iż w sytuacji odbywania przez pracowników podróży służbowych, dokonany na ich rzecz – na warunkach wskazanych w ww. rozporządzeniu – zwrot poniesionych kosztów z tytułu przejazdu autostradą oraz opłat parkingowych będzie przychodem zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013
1
cze

Istota:

Czy zwrot dodatkowych kosztów podróży służbowych, tj. opłaty za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Ponoszą oni m.in. opłaty parkingowe i opłaty za przejazdy płatnymi drogami i autostradami. Wnioskodawca zamierza zwracać pracownikom koszty związane z podróżą służbową – w tym opłaty za płatne parkingi i autostrady. Zauważyć należy, że § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju nie zawiera wykazu „ innych udokumentowanych wydatków ”, jak również nie ogranicza ich wysokości, pozostawiając to w gestii pracodawcy. To pracodawca decyduje o zwrocie faktycznie poniesionych przez pracownika wydatków, które nie są limitowane i które muszą mieć związek z wykonaną podróżą, a ponadto być prawidłowo udokumentowane. Do wskazanych wydatków można niewątpliwie zaliczyć m.in. opłaty parkingowe oraz opłaty za przejazd autostradami. Rekapitulując poczynione powyżej spostrzeżenia, stwierdzić należy, iż w sytuacji odbywania przez pracowników podróży służbowych, dokonany na ich rzecz – na warunkach wskazanych w ww. rozporządzeniu – zwrot poniesionych kosztów z tytułu przejazdu autostradą oraz opłat parkingowych jest przychodem zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013
9
kwi

Istota:

Czy zwrot dodatkowych kosztów - opłat za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracownika zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Pracownicy oprócz kosztów związanych z eksploatacją samochodów (amortyzacja, paliwo, oleje, itp.) ponoszą dodatkowe koszty związane z korzystaniem z miejsc parkingowych oraz płatnych dróg i autostrad. Obecnie Wnioskodawca zwraca pracownikom koszty związane z eksploatacją samochodów - wysokość zwrotu wynika z iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr użycia samochodu prywatnego do celów służbowych ustalonej przez Ministra Infrastruktury. Ponieważ większość parkingów podlega opłatom, a dojazd do miejsc docelowych jest bardziej bezpieczny przy wykorzystaniu autostrad Wnioskodawca zwraca pracownikom również inne koszty związane z podróżą służbową - w tym opłaty za płatne parkingi i autostrady. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zwrot dodatkowych kosztów - opłat za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracownika zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot dodatkowych kosztów w postaci opłat za płatne parkingi i autostrady podczas wykonywania podróży służbowych z wykorzystaniem pojazdów niestanowiących własności pracodawcy jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013
6
kwi

Istota:

Czy zwrot dodatkowych kosztów - opłat za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracownika zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Pracownicy oprócz kosztów związanych z eksploatacją samochodów (amortyzacja, paliwo, oleje, itp.) ponoszą dodatkowe koszty związane z korzystaniem z miejsc parkingowych oraz płatnych dróg i autostrad. Obecnie Wnioskodawca zwraca pracownikom koszty związane z eksploatacją samochodów - wysokość zwrotu wynika z iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr użycia samochodu prywatnego do celów służbowych ustalonej przez Ministra Infrastruktury. Ponieważ większość parkingów podlega opłatom, a dojazd do miejsc docelowych jest bardziej bezpieczny przy wykorzystaniu autostrad Wnioskodawca zwraca pracownikom również inne koszty związane z podróżą służbową - w tym opłaty za płatne parkingi i autostrady. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zwrot dodatkowych kosztów - opłat za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracownika zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot dodatkowych kosztów w postaci opłat za płatne parkingi i autostrady podczas wykonywania podróży służbowych z wykorzystaniem pojazdów niestanowiących własności pracodawcy jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013
20
lut

Istota:

Czy należne wykonawcy premie pieniężne za ukończenie prac przed wymaganym terminem należy uznać za element kosztu wytworzenia środka trwałego, jakim jest etap 2 autostrady, rozliczane w rachunku podatkowym poprzez odpisy amortyzacyjne czy też za koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w chwili poniesienia (koszt danego okresu)? Czy w przypadku uznania, że powyższe premie są kosztem uzyskania przychodu należy je uznać za koszty bezpośrednie czy koszty pośrednie uzyskania przychodu i w którym roku podatkowym?

Fragment:

Przekazanie to zostało poprzedzone uzyskaniem przez wykonawcę autostrady tzw. świadectwa zasadniczego ukończenia tych sekcji wydanego przez niezależnego inżyniera (podmiot nadzorujący budowę z ramienia stron umowy koncesyjnej) oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń i zgód administracyjnych. Pozostałe cztery sekcje etapu 1 autostrady zostały ukończone i oddane do używania w dniu 15 października 2008 r., co również zostało poprzedzone uzyskaniem świadectw zasadniczego ukończenia tych sekcji oraz wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód. Tym samym cały etap 1 autostrady jest użytkowany przez kierowców. Etap 2 autostrady został oddany do użytkowania w dniu 14 października 2011 r. Budową autostrady na zlecenie Spółki zajmowała się „ J. ” <dalej: wykonawca>, z którym Spółka zawarła umowę o projektowanie i budowę etapu 1 autostrady <dalej: kontrakt E.>. Umowa ta została następnie zmieniona i ujednolicona w dniu 4 maja 2009 r. w celu uwzględnienia zarówno etapu 1 oraz nowego etapu 2 autostrady. Niniejszy wniosek dotyczy zagadnień związanych z realizacją etapu 2 autostrady. Zgodnie z kontraktem E. w przypadku, gdy wykonawca zakończy realizację prac w ramach etapu 2 autostrady zgodnie z odpowiednim standardem, pozwalającym na uzyskanie przez wykonawcę tzw.

2012
14
wrz

Istota:

Czy w przypadku odprzedaży przez Spółkę usługi udostępnienia autostrady na rzecz odbiorcy końcowego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej bądź rolnikiem ryczałtowym Spółka będzie zobowiązana do zaewidencjonowania na kasie rejestrującej kwoty należnej od tego odbiorcy końcowego w pełnej wysokości?

Fragment:

Głównym zadaniem Spółki jest bieżące utrzymanie płatnej autostrady (dalej: Autostrada). Wśród głównych czynności wykonywanych przez Spółkę na rzecz Koncesjonariuszy należy wymienić: zarządzanie ruchem i jego bezpieczeństwem (w tym np.: obsługa Centrum Kontroli przez 24 godziny na dobę, organizacja całodobowych patroli Autostrady w celu najszybszej wykrywalności wypadków, obsługa darmowej przydrożnej sieci łączności alarmowej, współpraca z policją, pogotowiem i pogotowiem drogowym, przeprowadzanie napraw sprzętu bezpieczeństwa); utrzymanie letnie i zimowe (w tym np.: bieżąca kontrola konstrukcji oraz urządzeń i wyposażenia Autostrady, sprzątanie elementów i wyposażenia Autostrady, przeprowadzanie prac ogrodniczych, ewidencjonowanie doniesień o wadach i działania naprawy wad, określanie programów działań naprawczych i prac konserwacyjnych oraz dokumentowanie zakończonych działań, usuwanie śniegu oraz posypywanie nawierzchni solą); bieżące zarządzanie i doradztwo (w tym np.: rozpatrywanie skarg użytkowników, monitorowanie i współpraca z operatorami terenów wypoczynkowych, doradzanie Koncesjonariuszom w sprawie generalnych remontów oraz ulepszeń Autostrady, doradzanie w sprawach ulepszenia systemu poboru opłat, ulepszenia programów komputerowych, wdrażanie najnowszych technologii i technik stosowanych na płatnych Autostradach, doradzanie w kwestii optymalizacji poziomu opłat); usługi informacyjne i konsultingowe (w tym np.: zbieranie informacji o ilości samochodów na placach poboru opłat, o kwocie pobranych opłat, o ilości pojazdów uprzywilejowanych).

2012
14
wrz

Istota:

Czy paragon wydrukowany z kasy rejestrującej z tytułu opłaty pobranej od użytkownika, w stosunku do którego Spółka zobowiązana jest udokumentować usługę wystawieniem stosownej faktury VAT, będzie stanowił jednocześnie fakturę VAT zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r.?

Fragment:

Głównym zadaniem Spółki jest bieżące utrzymanie płatnej autostrady (dalej: Autostrada). Wśród głównych czynności wykonywanych przez Spółkę na rzecz Koncesjonariuszy należy wymienić: zarządzanie ruchem i jego bezpieczeństwem (w tym np.: obsługa Centrum Kontroli przez 24 godziny na dobę, organizacja całodobowych patroli Autostrady w celu najszybszej wykrywalności wypadków, obsługa darmowej przydrożnej sieci łączności alarmowej, współpraca z policją, pogotowiem i pogotowiem drogowym, przeprowadzanie napraw sprzętu bezpieczeństwa); utrzymanie letnie i zimowe (w tym np.: bieżąca kontrola konstrukcji oraz urządzeń i wyposażenia Autostrady, sprzątanie elementów i wyposażenia Autostrady, przeprowadzanie prac ogrodniczych, ewidencjonowanie doniesień o wadach i działania naprawy wad, określanie programów działań naprawczych i prac konserwacyjnych oraz dokumentowanie zakończonych działań, usuwanie śniegu oraz posypywanie nawierzchni solą); bieżące zarządzanie i doradztwo (w tym np.: rozpatrywanie skarg użytkowników, monitorowanie i współpraca z operatorami terenów wypoczynkowych, doradzanie Koncesjonariuszom w sprawie generalnych remontów oraz ulepszeń Autostrady, doradzanie w sprawach ulepszenia systemu poboru opłat, ulepszenia programów komputerowych, wdrażanie najnowszych technologii i technik stosowanych na płatnych Autostradach, doradzanie w kwestii optymalizacji poziomu opłat); usługi informacyjne i konsultingowe (w tym np.: zbieranie informacji o ilości samochodów na placach poboru opłat, o kwocie pobranych opłat, o ilości pojazdów uprzywilejowanych).