IPPP2/443-889/09-2/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie właściwości miejscowej organów podatkowych w podatku od gier na automatach o niskich wygranych oraz obowiązku podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2009r. (data wpływu 13 sierpnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania działalności w zakresie:

 • obowiązku podatkowego - jest nieprawidłowe,
 • właściwości miejscowej organów podatkowych w podatku od gier na automatach o niskich wygranych - jest prawidłowe,

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2009r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie właściwości miejscowej organów podatkowych w podatku od gier na automatach o niskich wygranych oraz obowiązku podatkowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych. Uiszcza podatek w formie zryczałtowanej, w wysokości stanowiącej równowartość 180 euro miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie. Wątpliwości co do powstania obowiązku podatkowego i właściwości miejscowej organu, do którego podatek winien być uiszczony pojawiają się w niżej opisanych sytuacjach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Automat stoi cały miesiąc w punkcie (posiadającym zezwolenie zg z decyzją Dyrektora IS) ale nie są urządzane na nim gry, ponieważ jest uszkodzony. Czy za ten okres podatek jest należny ... Dokument GL-2 informujący o wycofaniu go z obiegu został złożony w następnym miesiącu.
 2. Automat zostaje przeniesiony z W do X (GL-2 z 07-05-2009), z przyczyny zamknięcia punktu z dniem 30-04-2009. Który organ podatkowy jest właściwy do poboru podatku za miesiąc maj ...
 3. Automat w okresie 1-14 maj pracował w Y, po czym zgodnie z wnioskiem GL-2 z 14-05-2009 został przewieziony do Z i tam wygenerował przychody za okres 15-31 maj. Do którego Urzędu Skarbowego za maj powinien być zapłacony ryczałtowy podatek od gier ...
 4. Automat został zabrany z punktu 2 kwietnia a dokument GL-2 informujący o wycofaniu go z obiegu został sporządzony 19 maja. Automat nie pracował ani w kwietniu ani w maju. Czy za kwiecień i maj podatek jest należny ...

Zdaniem wnioskodawcy: Jak wynika z ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych podatek jest uiszczany w formie zryczałtowanej za dany miesiąc od gier urządzanych na każdym z automatów. Oznacza to, że jest on należny gdy w danym miesiącu automat, na którym urządzana jest gra pracuje w jakimkolwiek wymiarze czasowym, oraz to, że brak jego pracy w danym miesiącu nie pociąga za sobą obowiązku podatkowego (podatek płaci się od gier urządzanych na automacie). Wycofanie więc automatu z eksploatacji (przy użyciu stosownego druku GL-2) nie pociąga za sobą podatku. Termin złożenia tego druku nie ma wpływu na istnienie lub nieistnienie obowiązku podatkowego Jeśli wycofanie automatu nastąpiłoby w ciągu miesiąca a gry na automacie były urządzane do czasu tego wycofania podatek jest należny w pełnej wysokości (jest zryczałtowany i nie jest uzależniony od ilości urządzonych gier). Powyższe upoważnia do twierdzenia, że za okres braku pracy automatu (przypadek 1 i 4) podatek jest nienależny. Podatek jest płacony w/g siedziby organu, który wydał zezwolenie na urządzanie gry na automacie (art. 42b pkt 3 ustawy o grach i zakładach wzajemnych). Oznacza że w przypadku, o którym mowa w punkcie.2 (przeniesienie automatu z Warszawy do X ) podatek jest płatny w urzędzie skarbowym w Warszawie, bowiem cały miesiąc gry były urządzane przy użyciu automatu, na który zezwolenia udzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Co do przeniesienia w trakcie miesiąca (przypadek 3) to w ocenie Spółki podatek winien być zapłacony do organu, który był właściwy w pierwszym dniu miesiąca (czyli do urzędu skarbowego w Y ). Taki wniosek wynika z przepisu art. 18 Ordynacji, który stanowi że jeżeli w trakcie okresu rozliczeniowego (w przedmiotowej sprawie miesiąca) nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego organem właściwym pozostaje ten, który był właściwy w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:

 • obowiązku podatkowego uznaje się za nieprawidłowe.
 • właściwości miejscowej organów podatkowych w podatku od gier na automatach o niskich wygranych -uznaje się za prawidłowe,

Ad. 1 i 4

Zgodnie z art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz.27 z późn. zm.) zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych udziela izba skarbowa, na której obszarze działania są urządzane i prowadzone takie gry, dla grup podatników wymienionych w art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 121, poz. 1267).

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych obejmuje:

 1. nazwę spółki;
 2. zatwierdzoną strukturę udziałów lub akcji imiennych, a także nazwiska członków zarządu i rady nadzorczej spółki;
 3. miejsce urządzania gier lub zakładów;
 4. rodzaj i minimalną oraz maksymalną liczbę gier lub zakładów;
 5. warunki, które powinna spełniać spółka, w szczególności dotyczące zabezpieczeń, o których mowa w art. 38;
 6. zatwierdzone warunki techniczne prowadzenia rejestracji gości, o której mowa w art. 18 ust. 2;
 7. nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.

Unormowania powołanego artykułu wskazują jednoznacznie, iż celem zezwolenia jest m. innymi wskazanie gdzie aktualnie działalność z zastosowaniem gier na automatach o niskich wygranych jest prowadzona.

Jak stanowi art. 40 ust. 1 ustawy o grach i zakładach wzajemnych, podmioty prowadzące działalność w zakresie gier i zakładów, o których mowa w art. 2, na podstawie udzielonego zezwolenia oraz podmioty urządzające gry i loterie stanowiące monopol Państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier.

 1. Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności.
 2. Obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 2, kończy się z chwilą zaprzestania wykonywania działalności.
 3. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem od gier prowadzenie działalności w zakresie wymienionym w art. 2 ust. 1 pkt 9 i 10.

Zgodnie z art. 42b pkt 3) ustawy o grach i zakładach wzajemnych, właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od gier ustała się według siedziby organu, który wydał zezwolenie na urządzanie loterii fantowej, gry bingo fantowe lub gry na automatach o niskich wygranych.

Jak stanowi art. 45a ust. 1 ustawy o grach i zakładach wzajemnych podatnicy posiadający zezwolenie na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości stanowiącej równowartość 180 euro miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

Dotyczy to więc każdego automatu objętego zezwoleniem.

Również § 31 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych ( Dz. U. z 2003r, Nr 102 poz. 948 ze zmianami) określający warunki prowadzenia ewidencji w celu ustalenia podstawy opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier stanowi iż podmiot urządzający gry na automatach o niskich wygranych prowadzi ewidencję w celu ustalenia i obliczenia wysokości podatku od gier w formie zryczałtowanej, w której powinny znajdować się następujące dane:

 1. wykaz punktów gier na automatach o niskich wygranych, z podaniem ich dokładnego adresu;
 2. liczba zainstalowanych automatów w punkcie wraz z numerami rejestracji;
 3. równowartość kwoty euro ustalonej zgodnie z art. 45a ust. 1 ustawy;
 4. kwota zryczałtowanego podatku od gier.

Zgodnie z § 14a ) ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych ( Dz. U. z 2003r, Nr 102 poz. 946 ze zmianami) podmiot prowadzący gry może dokonać czasowego zawieszenia eksploatacji automatu lub urządzenia do gier.

 1. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek powiadomić ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wycofaniu automatu lub urządzenia do gier z eksploatacji lub czasowym zawieszeniu eksploatacji automatu lub urządzenia do gier, w terminie siedmiu dni od dnia wycofania lub czasowego zawieszenia.

Odnosząc powyższe unormowania do sytuacji faktycznej, w której:

 1. automat stoi cały miesiąc w punkcie (posiadającym zezwolenie z decyzją Dyrektora IS) ale nie są urządzane na nim gry, ponieważ jest uszkodzony. Dokument o wycofaniu go z obiegu GL-2 został złożony w następnym miesiącu.
 2. automat zabrano z punktu, dokument GL-2 sporządzono w następnym miesiącu. Automat nie pracował ani w kwietniu ani w maju.

Stwierdzić należy iż stanowisko Wnioskodawcy o tym że podatek jest nienależny za okres, w którym automat nie pracował jest nieprawidłowe. Z powołanych przepisów wynika bowiem, że obowiązek podatkowy dotyczy każdego automatu objętego zezwoleniem ( art. 45a ust. 1 ustawy). Unormowania odnoszące się do obowiązku informowania o uznaniu zawieszenia eksploatacji automatu ( powołany wyżej § 14a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych ( Dz. U. z 2003r, Nr 102 poz. 946 ze zmianami)) nie korespondują z obowiązkiem wynikającym z art. 45a ust. 1 ustawy.

Wynikające z art. 40 ust. 3 ustawy normy, przewidują wygaśnięcie obowiązku wyłącznie z chwilą zakończenia wykonywania działalności.

Powołane unormowanie nie przewiduje więc sytuacji w której następuje wycofanie automatów z ewidencji.

Stanowisko Wnioskodawcy iż opłata nie występuje w sytuacji opisanej w stanie faktycznym jest więc nieprawidłowe.

Ad. 2 i 3

Zgodnie z art. 42b pkt 3) ustawy o grach i zakładach wzajemnych, właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od gier ustała się według siedziby organu, który wydał zezwolenie na urządzanie loterii fantowej, gry bingo fantowe lub gry na automatach o niskich wygranych.

Unormowania ustawy o grach i zakładach wzajemnych odnoszące się do właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawie podatku od gier, nie przewidują sytuacji, w której zmiana właściwość następuje w trakcie okresu rozliczeniowego (tutaj miesiąca).

W sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 18 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa; jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.

Odnosząc te uregulowania do stanu faktycznego, w sytuacji:

 1. Automat został przeniesiony z W. do X (GL-2 z 07-05-2009), z przyczyny zamknięcia punktu z dniem 30-04-2009.
 2. Automat w okresie 1-14 maj pracował w Y, po czym zgodnie z wnioskiem GL-2 z 14-05-2009 został przewieziony do Z i tam wygenerował przychody za okres 15-31 maj.

Stwierdzić należy, iż stanowisko Wnioskodawcy o właściwości miejscowej jest prawidłowe. W przypadku bowiem, gdy w okresie rozliczeniowym nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.