IPPB3/423-545/09-6/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1)Czy, w przypadku awarii urządzeń w automacie wpłacających lub wypłacających, podlega opodatkowaniu wyższy stan faktyczny gotówki znajdującej się w automacie od wskazań liczników, a kosztem uzyskania przychodów jest niższy stan faktyczny gotówki od wskazań liczników?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.08.2009r. (data wpływu 20.08.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów uzupełnionym o odpis z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, w dniu 08.10.2009 r. (data wpływu 09.10.2009 r.) na wezwanie z dnia 07.10.2009 r., Nr IPPB3/423-545/09-2/KK oraz uzupełnionym o wyczerpujące i szczegółowe przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego, własnego stanowiska oraz sprecyzowanie zawartego we wniosku pytania w dniu 16.11.2009 r. (data wpływu 17.11.2009 r.) na wezwanie z dnia 04.11.2009 r., Nr IPPB3/423-545/08-4/KK – jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 20.08.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

A. Sp. z o.o. w P. prowadzi działalność gospodarczą na terenie całego kraju w zakresie gier na automatach o niskich wygranych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W każdym miesiącu przychody i koszty z tej działalności ustalane są na podstawie odczytu liczników w automatach wskazujących wpłaty gotówki do automatów przez osoby uczestniczące w grze i wypłaty gotówki z automatów osobom uczestniczącym w grze. W myśl ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wpłaty stanowią przychody a wypłaty (wygrane) koszty Spółki. Dokumentem potwierdzającym powyższe są „Raporty rozliczenia punktu gier AoNW” sporządzone i podpisane przez pracowników (operatorów automatów) Spółki. Na podstawie tych dokumentów sporządzane są przez Spółkę i przesyłane do Urzędów Celnych „Raporty miesięczne przychodów” łącznie z „Informacjami o osiągniętych przychodach”.

Raporty rozliczania punktu gier, między innymi, zawierają:

 • numer punktu,
 • numer karty,
 • numer fabryczny automatu,
 • stan licznika oznaczający wysokość wpłat gotówki przez osoby uczestniczące w grze,
 • stan licznika oznaczający wysokość wypłat gotówki osobom uczestniczącym w grze,
 • wartość gotówki (różnica między stanami liczników),
 • informacje o awarii urządzenia wykazującego wpłaty lub wypłaty,
 • różnice gotówki w automacie wynikające z awarii urządzeń,
 • wskazania liczników przed naprawą i po naprawie.

Jeżeli nie występuje awaria urządzeń (wskazujących wpłaty lub wypłaty gotówki) wówczas stan wynikający ze wskazań liczników dotyczących wpłat gotówki stanowi w całości przychód do opodatkowania, a stan wynikający ze wskazań liczników dotyczących wypłat gotówki stanowi koszt uzyskania przychodów, zaś wysokość gotówki w automacie jest równa różnicy między wskazaniami liczników (wpłatami a wypłatami) – w przypadku gdy wpłaty są wyższe od wypłat.

W przypadku awarii urządzenia wykazującego wpłaty gotówki przez uczestnika gry lub urządzenia wskazującego wypłaty gotówki uczestnikowi gry, wówczas stan faktyczny gotówki znajdującej się w automacie może być wyższy lub niższy od wskazań liczników. Różnicę tę pracownik Spółki (operator automatu) wykazuje w „Raporcie rozliczenia punktu gier AoNW” podpisując ten dokument jako osoba sporządzająca i odpowiedzialna za prawidłowość danych w nim wykazanych.

Zgodnie z wymogami Urzędów Celnych:

1. gdy awarii uległo urządzenie wskazujące wpłaty gotówki do automatów przez uczestników gry a:

 • stan faktyczny gotówki jest wyższy od wskazań liczników, wówczas zmniejszane są wypłaty (koszty)
 • stan faktyczny gotówki jest niższy od wskazań liczników, wówczas zwiększane są wypłaty (koszty)

2. gdy awarii uległo urządzenie wskazujące wypłaty gotówki z automatu uczestnikom gry a:

 • stan faktyczny gotówki jest wyższy od wskazań liczników, wówczas zmniejszane są wypłaty (koszty)
 • stan faktyczny gotówki jest niższy od wskazań liczników, wówczas zwiększane są wypłaty (koszty)

W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała iż:

 • wszystkie automaty o niskich wygranych eksploatowane przez Spółkę wyposażone są zarówno w elektromechaniczny system trwalej rejestracji wpłat i wypłat, jak i elektroniczny system odczytywania wpłat i wypłat dla potrzeb wewnętrznych Spółki.
 • w przypadku awarii urządzenia elektromechanicznego wskazującego wpłaty lub wypłaty, na podstawie elektronicznego systemu rejestracji wpłat i wypłat Spółka ma możliwość prawidłowego odczytania wpłat i wypłat w automacie, pod warunkiem, że awarii nie uległa również płyta logiczna automatu umożliwiająca odczyt liczników elektronicznych
 • obecne przepisy nie zabraniają użytkowania automatów z awarią urządzeń wskazujących wpłaty i wypłaty gotówki. Zgodnie z przepisami każda awaria urządzeń wskazujących wpłaty i wypłaty gotówki jest odnotowywana w księdze kontroli i eksploatacji automatu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych, Jednostka badająca, dopuszczająca automaty do eksploatacji zakłada plomby zabezpieczające na zamknięciu dostępu do liczników oraz płyty logicznej. W przypadku awarii automatu lub urządzenia do gier albo innego zdarzenia, które wymaga zerwania plomb jednostki badającej, właściciel automatu lub urządzenia do gier, po zerwaniu plomb zakłada własne plomby. Plomby właściciela powinny być wymienione na plomby jednostki badającej nie później niż w terminie 30 dni od dnia założenia plomb właściciela. W interesie Spółki jest jednak zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń rejestrujących wpłaty i wypłaty gotówki w automatach, stąd stwierdzone awarie systemów rejestracji wpłat i wypłat są usuwane niezwłocznie.
 • awaria urządzenia wskazującego wpłaty lub wypłaty jest usuwana po jej zdiagnozowaniu, co umożliwia dalsze eksploatowanie automatów już ze sprawnym systemem rejestracji wpłat i wypłat.
 • zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego, w punktach gier na automatach o niskich wygranych podmiot sporządza raport miesięcznych przychodów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 22 do rozporządzenia. Podmiot urządzający automaty o niskich wygranych sporządza odrębne dla każdego obszaru, na którym podmiot urządza gry, objętego terytorialnym zasięgiem działania właściwego naczelnika urzędu celnego, za okresy miesięczne, informację osiągniętych przychodach, według wzoru stanowiącego załącznik 23 do rozporządzenia.

Automaty o niskich wygranych wyposażone są zarówno w elektromechaniczny system trwałej rejestracji wpłat i wypłat, jak i elektroniczny system odczytywania wpłat i wypłat dla potrzeb wewnętrznych Spółki. W raporcie miesięcznych przychodów w poz. 6 i 7 wpisywane są odczytane stany liczników wynikające z elektromechanicznego systemu rejestracji wpłat i wypłat zarówno gdy system nie uległ awarii jak i w przypadku, gdy system ten uległ awarii. W przypadku gdy uległ awarii licznik wpłat i wypłat systemu elektromechanicznego, ale również równolegle i systemu elektronicznego, wówczas faktyczny stan gotówki w automacie różni się od wskazań liczników, wtedy Spółka ustala podstawę do opodatkowania w sposób następujący:

 1. gdy awarii uległ licznik wpłat a faktyczny stan gotówki jest wyższy od wskazań liczników wówczas nadwyżka gotówki jest opodatkowana pdop./ zwiększona jest poz. 3 raportu miesięcznych przychodów tj. wpłaty-kwoty wrzucone do automatu/.
 2. gdy awarii uległ licznik wypłat a faktyczny stan gotówki jest wyższy od wskazań liczników wówczas nadwyżka gotówki jest opodatkowana pdop./ zmniejszona jest poz. 4 raportu miesięcznych przychodów tj. wypłaty-wygrane uczestników/.
 3. gdy awarii uległ licznik wpłat a faktyczny stan gotówki jest niższy od wskazań liczników, wówczas zmniejszana jest poz. 3 raportu miesięcznych przychodów tj. kwota wrzucona do automatu i dla celów ustalenia podstawy opodatkowania pdop. Spółka o tę różnicę zmniejsza kup.
 4. gdy awarii uległ licznik wypłat a faktyczny stan gotówki jest niższy od wskazań liczników, wówczas zwiększona jest poz. 4 raportu miesięcznych przychodów tj. wygrane uczestników gier i dla celów ustalenia podstawy do opodatkowania pdop. Spółka o tę różnicę zmniejsza kup.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy, w przypadku awarii urządzeń w automacie wpłacających lub wypłacających, podlega opodatkowaniu wyższy stan faktyczny gotówki znajdującej się w automacie od wskazań liczników, a kosztem uzyskania przychodów jest niższy stan faktyczny gotówki od wskazań liczników...

W uzupełnieniu do wniosku dodano:

 1. Czy Spółka prawidłowo postępuje przyjmując do opodatkowania pdop. Wyższy stan gotówki w automatach w przypadkach opisanych w punktach 1 i 2 poz. 54 wniosku.
 2. Czy Spółka prawidłowo postępuje nie przyjmując do kosztów uzyskania przychodów różnicę wynikającą z niższego faktycznego stanu gotówki w automatach od wskazań liczników opisanych w punktach 3 i 4 poz. 54 wniosku
  2) Czy, w przypadku awarii urządzeń w automacie wpłacających lub wypłacających dla udokumentowania przychodów i kosztów uzyskania przychodów wystarczającym dokumentem jest „Raport rozliczenia punktu gier AoNW”, „Raport miesięczny przychodów” i „informacja o osiągniętych przychodach”...

Zdaniem Spółki w przypadku awarii urządzeń (liczników) różnice wynikające ze stanu tych liczników a stanem faktycznym gotówki w automacie stanowią przychód do opodatkowania – w przypadku wyższego stanu gotówki w automacie od wskazań liczników, oraz koszt uzyskania przychodów – w przypadku niższego stanu gotówki w automacie od wskazań liczników.

Raport rozliczania punktu gier AoNW sporządzany i podpisany przez pracownika obsługującego automat (obsługa wynika z zakresu czynności), dokumenty „Raport miesięczny przychodów” i „Informacja o osiągniętych przychodach” – podpisane przez pracownika i Zarząd Spółki wysłane do Urzędów Celnych są wystarczającymi dokumentami księgowymi dla uznania przychodu i kosztu uzyskania przychodów różnic powstałych w wyniku awarii automatów.

W uzupełnieniu do wniosku Spółka dodała:

Awarie elektromechanicznego systemu trwałej rejestracji wpłat i wypłat, jak i elektronicznego systemu, wynikają z przyczyn niezależnych od właściciela automatów, są one następstwem ich użytkowania w działalności gospodarczej. Dlatego Spółka uważa, że postępuje zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przyjmując do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych faktyczny stan gotówki znajdujący się w automatach.

Spółka do czasu otrzymania interpretacji indywidualnej, w zakresie kosztów uzyskania przychodów, zachowując zasadę ostrożności, podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ustala w sposób przedstawiony w punkcie 3 i 4 poz. 54 wniosku.

Podstawowymi dokumentami, na podstawie których ustalana jest podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, są raporty miesięczne przychodów oraz informacje o osiągniętych przychodach. Przedstawiają one, między innymi, wpłaty/kwoty wrzucone do automatu/, wypłaty/wygrane uczestników gier/, oraz przychód. Dokumenty te składane są w każdym miesiącu w Urzędach Celnych.

Spółka uważa, iż wyżej przedstawione stanowisko, w zakresie prawidłowości ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, oraz wysokość podatku jest prawidłowe i wynika z przepisów art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. z późniejszymi zmianami.

W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty(...).

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera przepisu, który przewidywałby szczególny sposób ustalania przychodu z automatów o niskich wygranych, co oznacza, że objęte są one reżimem ogólnym art. 12 tej ustawy.

Stosownie do treści art. 12 ust 1 pkt 1 przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W myśl natomiast art. 12 ust. 3 ww. ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Kwestie kosztów reguluje art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych według którego kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Działalność zajmującą się organizowaniem gier na automatach o niskich wygranych reguluje ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27 ze zm.). Zgodnie z art. 3 ww. ustawy urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w ustawie. Z treści art. 15b ust. 4 tej ustawy wynika, iż automaty i urządzenia do gier mogą być eksploatowane i użytkowane przez podmioty posiadające zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych lub przez podmioty wykonujące monopol Państwa, po dopuszczeniu ich do eksploatacji i użytkowania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Art. 16 pkt 2 powołanej ustawy stanowi z kolei, iż minister właściwy do spraw finansów publicznych, mając na względzie ochronę interesów uczestników gier lub zakładów oraz zapewnienie prawidłowości przebiegu takiej gry lub zakładu, określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier oraz warunki przyznania uprawnień określonym podmiotom do wprowadzenia do eksploatacji i użytkowania takich automatów lub urządzeń.

Aktem takim jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. Nr 102, poz. 946). § 7 tego rozporządzenia wskazuje, iż warunkiem dopuszczenia automatu lub urządzenia do gier do eksploatacji i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest rejestracja takiego automatu lub urządzenia na podstawie badania takiego automatu lub urządzenia, o którym mowa w § 8.

Badanie poprzedzające rejestrację przeprowadza jednostka badająca upoważniona przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwana dalej "jednostką badającą" (§ 8 ust. 1).

Zgodnie z § 8 ust. 2 badanie poprzedzające rejestrację polega na sprawdzeniu, czy konstrukcja automatu lub urządzenia do gier zapewnia:

 1. bezpieczeństwo użytkowania;
 2. poprawność działania układów elektromechanicznych i elektronicznych;
 3. możliwość określenia stopnia losowości gry;
 4. zabezpieczenie przed ingerencją z zewnątrz;
 5. dla automatów o niskich wygranych:
 1. prawidłowe ustalenie wartości maksymalnej stawki i uniemożliwienie przekraczania wartości maksymalnej stawki w wyniku kontynuacji gry za uzyskane wygrane
 2. prawidłowe ustalenie wartości jednorazowej wygranej i uniemożliwienie uzyskania jednorazowej wygranej w kwocie wyższej niż 15 euro, o której mowa w art. 2 ust. 2b

Natomiast § 8 ust. 3 pkt 2 stanowi, iż badanie poprzedzające rejestrację obejmuje również sprawdzenie, czy automat jest wyposażony w system trwałej rejestracji i zapamiętywania danych, które pozwalają na ustalenie kwoty stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od gier – w przypadku automatu do gier albo uzyskanych przychodów – w przypadku automatów do gier o niskich wygranych

§ 8a ust. 1 ww. Rozporządzenia stanowi, iż po przeprowadzeniu badania poprzedzającego rejestrację automatu lub urządzenia do gier jednostka badająca wydaje opinię techniczną. Opinia techniczna zawiera m.in. zgodnie z § 8a. ust. 2 pkt 7 lit. b) oznaczenie i wskazania liczników określających w przypadku automatów do gier o niskich wygranych – kwoty przychodów.

W celu zabezpieczenia automatu lub urządzenia do gier przed ingerencją z zewnątrz po przeprowadzeniu badania, jednostka badająca zakłada plomby (§ 8b ust. 1). Jednostka badająca zakłada plomby w szczególności na zamknięcie zgodnie z § 8b ust. 2:

 1. płyty logicznej;
 2. dostępu do liczników;
 3. dostępu do układów z zapisem gry.

Z treści ww. przepisów wynika zatem, iż w celu prowadzenia działalności polegającej między innymi na urządzaniu i prowadzeniu gier na automatach o niskich wygranych, podatnik zobowiązany jest posiadać odpowiednie zezwolenie, a ponadto automat lub inne urządzenie do gier musi spełniać określone wymogi techniczne. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 03.06.2003 r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych jasno określa warunki eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier. Między innymi określa, iż automat musi być odpowiednio zabezpieczony przed ingerencją z zewnątrz, musi posiadać poprawnie działające układy elektromechaniczne i elektroniczne. Kwoty przychodów wskazują liczniki oraz system trwałej rejestracji i zapamiętywania danych.

Biorąc powyższe pod uwagę w przypadku automatów do gier o niskich wygranych kwota uzyskanych przychodów może być ustalona jedynie za pomocą wskazań liczników wpłat i wypłat oraz systemu trwalej rejestracji i zapamiętywania danych. W tym celu podatnik jest zobowiązany do podjęcia wszystkich możliwych działań aby ten wymóg spełnić.

Dla prawidłowego określenia wysokości dochodu/straty, podstawy opodatkowania i należnego podatku, należy uwzględniać wszystkie przychody oraz koszty prowadzonej działalności. Prowadząc działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych należy przyjąć iż wszystkie wpłaty do automatów dokonywane przez graczy stanowią przychód, a wszystkie wypłaty z automatów stanowią koszty uzyskania przychodów. W świetle powyższego nie stanowi przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stan faktyczny gotówki pozostający w automacie. W związku z powyższym w myśl powołanych przepisów nieuzasadnione jest przyjmowanie przez Spółkę do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób pranych faktycznego stanu gotówki znajdującej się w automatach.

Na mocy unormowania art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy (z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22) są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiąganego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Przy obliczaniu kwoty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego, Spółka powinna wziąć pod uwagę:

 • przychody powstałe od początku roku podatkowego do ostatniego dnia miesiąca, za który wpłacana jest zaliczka,
 • koszty podatkowe bezpośrednio związane z tymi przychodami poniesione od początku roku podatkowego do końca miesiąca, za który wpłacana jest zaliczka,
 • koszty podatkowe bezpośrednio związane z tymi przychodami poniesione po zakończeniu miesiąca do dnia zapłaty zaliczki,
 • koszty podatkowe inne niż bezpośrednio związane z przychodami podatkowymi poniesione od początku roku podatkowego do ostatniego dnia miesiąca, za który wpłacana jest zaliczka.

W tym celu podatnik jest zobowiązany do podjęcia wszystkich możliwych działań aby ten wymóg spełnić. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Przepis ten, w powiązaniu z art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) oznacza, że tylko prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe mogą być uznane za bezpośredni dowód m.in. poniesienia kosztów uzyskania przychodów. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych, zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości, są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej „dowodami źródłowymi”:

 1. zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów,
 2. zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom,
 3. wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki.

Art. 21 ust. 1 ww. ustawy o rachunkowości określa, iż dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

 1. określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
 2. określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
 3. opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
 4. datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inna data - także datę sporządzenia dowodu,
 5. podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
 6. stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Przepisy art. 20 i art. 21 tejże ustawy ustalają zasady dokumentowania operacji gospodarczych, a w szczególności warunki, jakim powinny odpowiadać dowody księgowe stanowiące podstawę zapisów w księgach rachunkowych. W świetle tych przepisów dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, wolne od błędów rachunkowych, zawierające wymienione wyżej elementy.

Jeżeli więc Raport rozliczania punktu gier AoNW, dokumenty „Raport miesięczny przychodów” i „Informacja o osiągniętych przychodach” spełniać będzie ww. warunku uznania jej za dowód księgowy, stanowić będzie tym samym podstawę do uznania przychodu i ujęcia kosztu w księgach rachunkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock..